Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Prófécia-iskola 2006 Isten egyházának megtisztítása - 2. rész -

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Prófécia-iskola 2006 Isten egyházának megtisztítása - 2. rész -"— Előadás másolata:

1 Prófécia-iskola 2006 Isten egyházának megtisztítása - 2. rész -
05. Tétel Prófécia-iskola 2006 Isten egyházának megtisztítása - 2. rész - Isten egyházának megtisztítása - 2. rész.

2 A bűn emberének helyreállítása
„Ebben az időben, amikor a bűn oly erősen el-terjedt, azok a protestáns egyházak, amelyek megvetették az ‘Így szól az Úr’ elvét, furcsa helyzetbe kerülnek. A világ oldalára térnek. Istentől való elszakadásukban a hamisságból és a hitehagyásból akarnak országos törvényt szabni. Arra irányítják földünk vezetőit, hogy új törvényeket adjanak, amelyek helyreállítják a bűn emberének tekintélyét...”

3 A bűn emberének helyreállítása
„... Arra irányítják földünk vezetőit, hogy új törvényeket adjanak, amelyek helyreállítják a bűn emberének tekintélyét, aki Isten templo-mában ül, és isten-gyanánt mutogatja magát. A katolikus egyház elvei állami védelem alá kerül-nek. A Biblia mellett kitartóak tiltakozását töb-bé nem fogják eltűrni azok, akik Isten törvényét nem tették életük szabályává.” Review and Herald, 1897, december 21.

4 A protestantizmus megváltozik
„És ez az a vallás, amelyet a protestantizmus kezdettől fogva oly nagy jóindulattal néz, és amely végül a protestantizmussal egyesül. Ez az egyesülés mindazáltal nem a katolicizmus vál-tozásának eredménye, mert Róma sohasem változik. Róma csalhatatlanságot állít. A protes-tantizmus az, ami változni fog. A részéről törté-nő szabad eszmék elfogadása a katolicizmussal való meleg kézszorításhoz vezet.” (Az utolsó napok eseményei, 92. oldal).

5 A seregek rendezése „A gonoszság ügynökei összefogják és ren-dezik seregeiket. Erőt gyűjtenek az utolsó nagy válságra. Rövidesen nagy változások mennek végbe e világban, s a végső moz-zanatok sebesen peregnek majd le.” (Bizonyságtételek, 9. kötet, 11. oldal).

6 Gazdasági válság „A pénz nagyon gyorsan veszít értékéből akkor, amikor az örökkévalóság jeleneteinek valósága tárul az emberek érzékei elé.” (Evangélizálás, 27. old.). „A kormánygyeplők tartói... hiába fáradoznak, hogy biztonságosabb alapokra helyezzék az üzleti tevékenységeket.” (Bizonyságtételek, 9. kötet 13. old.).

7 Gazdasági válság „Nosza immár ti gazdagok, sírjatok, jajgatván a ti nyomorúságaitok miatt, a melyek elkövetkez-nek reátok. Gazdagságotok megrothadt, és a ru-háitokat moly ette meg. Aranyotokat és ezüstö-töket rozsda fogta meg, és azok rozsdája bi-zonyság ellenetek, és megemészti a ti testeteket, mint a tűz. Kincseket gyűjtöttetek az utolsó na-pokban!” (Jak 5:1-3).

8 A jólét vége „Azt állítják, hogy Istent sérti a vasárnapi nyu-galomnak megszentségtelenítése; hogy ez a bűn csapásokat von maga után, amelyek addig tar-tanak, amíg a vasárnap megtartását szigorú tör-vények nem teszik kötelezővé; hogy akik a ne-gyedik parancsolat hangoztatásával aláássák a vasárnap iránti tiszteletet, azok az emberiség bajkeverői, akik megfosztják a világot Isten ke-gyelmétől, és a földet a jóléttől.” (A nagy küzdelem, 525. old.).

9 A jólét vége „Megtévesztéssel és dühös felhívásokkal fogják felkelteni az emberi indulatokat. Mivel az ‘így szól a Szentírás’ szavakkal nem tudnak a bibliai szombat képviselői ellen semmit sem felhozni, ezért az erőszak eszközével lépnek fel. A törv-ényhozók meghajolnak a vasárnaptörvény kö-vetelései előtt, hogy ezzel népszerűségre tegye-nek szert és pártfogásban részesüljenek.” (Próféták és királyok, 365. old.).

10 Összefoglalás A protestantizmus megváltozik. Szabadelveket támogat, mialatt a vasárnap-törvény a sötétben utat tör. A vasárnap-törvény vezetői nem látják annak következményeit. Ebben az időben a ka-tasztrófák növekedése arányos az emberiség engedetlenségével. Ebben az időben az Ameri-kai törvényhozók már nem járnak elvek alap-ján, hanem a politika szerint azért, hogy nép-szerűségre és pártfogásra tegyenek szert. Akkor a katolikus elveket polgári törvénnyel erősítik meg.

11 Összefoglalás Ekkor a föld gonoszságának ügynökei seregei-ket szervezik és erősítik a vasárnap-törvényre, az utolsó nagy válságra. Amikor a protestan-tizmus kezet fog Rómával a vasárnap-törvény beálltakor, nagy változások lesznek világunk-ban, és az utolsó események sebesen lepereg-nek. Ezeket az eseményeket felismerik és megértik az „okos szüzek”!

12 A végidei próféciák idővonala
Vasárnap törvény Mihály felkel ,,,,,, Késői eső Politikán alapozott döntések A gonosz seregei szerveződnek A protestantizmus változása Katolikus elvek elfogadása Sötétben végbemenő mozgalom Nemzeti romlás

13 Hamis ébredés „Láttam, hogy Istennek becsületes gyermekei vannak a névleges adventis-ták és az elesett egyházak között, és mielőtt a csapások kiöntetnek, papok és a nép ki lesz híva az egyházakból és boldogan fogadják az igazságot. Sátán tudja ezt és mielőtt a harmadik angyal hangos kiáltása hangzik, izgalmat gerjeszt e vallásos testületekben úgy,...

14 Hamis ébredés ... hogy azok, akik megvetették az igaz-ságot, azt hirdetik, hogy Isten velük van.” (Az utolsó napok eseményei, oldal).

15 Hamis ébredés „Megpróbálja elhitetni az őszintékkel, hogy Isten még mindig az egyházak javára munkálkodik. De a világosság fényleni fog, és az őszinték el fogják hagyni bukott egyházaikat, és a mara-dékhoz csatlakoznak.” (Early Writings, 261. oldal).

16 A végidei próféciák idővonala
Vasárnap törvény Mihály felkel ,,,,,, Késői eső Politikán alapozott döntések A gonosz seregei szerveződnek A protestantizmus változása Katolikus elvek elfogadása Sötétben végbemenő mozgalom Hamis ébredés Nemzeti romlás

17 A hamisítvány „Mielőtt Isten utoljára látogatná meg ítéle-tével a földet, az Úr népe között olyan lelki ébredés lesz, amire az apostoli idők óta nem volt példa. Isten Lelke és ereje kiárad népére. Akkor sokan elkülönülnek azoktól az egyházaktól, amelyekben a világ szerete-te kiszorítja az Isten és Igéje iránti szerete-tet. Sokan - lelkészek és egyháztagok – bol-dogan elfogadják azokat a nagyszerű igaz-ságokat, amelyeket Isten ebben az időben...

18 A hamisítvány hirdet, hogy elkészítsen egy népet az Úr második eljövetelére. A lelkek ellensége gátolni akarja ezt a munkát. Mielőtt e meg-mozdulás ideje elérkezik, megkísérli kibon-takozását megakadályozni hamisítvány létrehozásával. Azokban az egyházakban, amelyeket megtévesztő befolyása alá tud vonni, azt a látszatot kelti, hogy Isten kü-lönleges áldása árad ki rájuk. Nagy vallási érdeklődés látszatát kelti...

19 A hamisítvány ... Tömegek ujjongnak majd azon, hogy Isten csodálatos munkát végez értük; pedig ez a munka más lélektől származik. Sátán a vallás leple alatt próbálja meg befolyását a keresztény világra kiterjeszteni.” (A nagy küzdelem, oldal).

20 A késői eső „Sokan nem részesültek a korai esőben, mert nem fogadták be. Nem részesültek mindabban a jótéteményben, amelyről Isten gondoskodott számunkra. Elvárják, hogy azt a hiányukat majd a késői eső ki-pótolja. Majd amikor a kegyelem a legna-gyobb bőségben árad, akkor szándékoznak szívüket megnyitni, hogy befogadják. Félel-mes hibát követnek el. Isten által az ember szívén megkezdett műnek, nevezetesen,...

21 A késői eső ... hogy világosságát és ismeretét adta, ál-landóan fejlődnie, haladnia kell. Minden egyénnek tudnia kell saját szükségletét. Üresítsük ki szívünket minden szennytől, s tisztítsuk meg a Lélek templomául. Bűnval-lomásuk és bűntelen életük, komoly imaé-let és énüknek odaszentelése által készültek el a tanítványok a Szentlélek kiáradására, pünkösd napjára...

22 A késői eső ... Ugyanennek kell történnie csak nagyobb terjedelemben, napjainkban. Az ember, mint eszköz, csak kérje az áldást, s várja az Urat, hogy benne művét befejezze. Isten kezdte meg a munkát, Ő végzi is be, teszi tökéletessé az embert Jézus Krisztusban. Ám nem szabad elhanyagolnunk a korai eső által szemléltetett kegyelmet. Csak akik kiélik a kapott világosságot, részesülhetnek nagyobb világosságban...

23 A késői eső ... Ha nem növekszünk naponta a cselekvő keresztény erényekben, akkor nem ismer-jük fel a Szentlélek megnyilatkozásait a ké-sői eső által. Lehetséges, hogy körülöttünk már hull, de nem vesszük észre, s nem ré-szesülünk benne.” (Bizonyságtételek a lelkészeknek, 241. oldal). nem veszik észre nem részesednek belőle

24 A végidei próféciák idővonala
Vasárnap törvény Mihály felkel ,, ,,,,,, Késői eső Politikán alapozott döntések A gonosz seregei szerveződnek A protestantizmus változása Katolikus elvek elfogadása Sötétben végbemenő mozgalom Hamis ébredés Nemzeti romlás

25 Isten népének erőfeszítése
„Láttam, ha Isten népe nem tesz erőfe-szítést, de várja a felüdülés elnyerését, ami eltávolítja helytelenségeit, kijavít-ja tévedéseit; ha abban bíznak, hogy az megtisztítja őket a test és lélek szeny-nyétől, és alkalmassá teszi őket a har-madik angyal hangos kiáltására, híjá-val találtatnak. Isten felfrissítő erejét csak azok kapják meg,...

26 Isten népének erőfeszítése
... akik felkészültek rá, és elvégezték az Istentől jövő megbízatást, azaz meg-tisztultak a test és lélek minden szeny-nyétől, megszentelődésüket Isten féle-lelmében tökéletesítették.” (Counsels on Diet and Foods, 33. oldal).

27 Ma „A harmadik angyal üzenete hangos kiál-tássá duzzad, s eközben ti nem érezhetitek szabadnak magatokat a jelen kötelesség el-hanyagolására. Nem ápolhatjátok azt a gondolatot, hogy a saját erőfeszítések nél-kül is eljöhet a megújulás, aminek idején majd nagy áldásban részesülhettek. Ma át kell adnotok magatokat Istennek, hogy dicsőség edényeivé tehessen benneteket és szolgálatába állíthasson!...

28 Ma ... Ma át kell adnotok magatokat Istennek, hogy megüresítsétek magatokat az éntől: irigységtől, féltékenységtől, gonosz rágal-mazástól, versengéstől és mindentől, ami Isten szemében becstelenség! Ma kell meg- tisztítanotok edényeteket, hogy készek le-gyetek a mennyei harmat felfogására, a ké-sői eső záporaira. A késői eső jönni fog, és Isten áldása ki fog töltetni mindazokra, akik megtisztultak minden szennytől...

29 Ma ... Jelenlegi feladatunk az, hogy lelkünket odaszánjuk Krisztusnak, hogy elkészül-hessünk az Úrtól jövő felüdülés idejére, a Szentlélek keresztségére.” (The Review and Herald, március 22).

30 A felüdülés „A felüdülés Isten jelenlétéből szárma-zik. Készítsük fel szíveinket arra, hogy Isten igazsága bennünk lakozzon, és megtisztítson és felkészítsen a késői eső kitöltetésére.” (Manuscript Releases, 8. kötet, 228. oldal).

31 A bűnök eltörlése „Nem lesz kisebb az az erő, amivel Isten az evangélium hatalmas munká-ját lezárja, mint amilyennel ezt a mun-kát elindította. A próféciák, amelyek az evangélium hirdetésének kezdetén a korai eső kiáradásában teljesedtek, a lezárulásakor a késői esőben ismét tel-jesedni fognak. Ez a ‘felüdülés ideje’, amelyet Péter apostol előre látott,...

32 A bűnök eltörlése ... amikor ezt mondta: ‘Tartsatok tehát bűnbánatot és térjetek meg, hogy eltö-röltessenek a ti bűneitek; hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust’ (Csel 3:19-20).” (A nagy küzdelem, 544. oldal).

33 A bűnök eltörlése a bűnök eltörlése – felüdülés ideje
a bűnök eltörlése – késői eső ideje

34 Most! „Most van az ideje annak, hogy megvalljuk és elhagyjuk bűneinket, hogy előttünk menjenek és az ítéletkor el legyenek töröl-ve. Itt az idő: ‘tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelé-sünket’. E munka halogatása veszélyes. Sátán megpróbál már most a tengeren és szárazon történő katasztrófák által minél több ember sorsát megpecsételni...

35 Most! ... Hogyan védekezik Isten népe ebben az időben? Élő kapcsolata van a mennyel. Ha biztonságban akarunk lenni az ártalmas dögvész idején, ha védelmet keresünk a lát-ható és a láthatatlan veszedelmek ellen, ak-kor Istenben kell elrejtőznünk, Jézus és a szent angyalok védelme alá kell húzód-nunk. E veszedelmes napokban Isten azt akarja, hogy megalázkodnánk Őelőtte. Azt akarja, hogy ne rejtegessük bűneinket,...

36 Most! ... hanem megvalljuk azokat, akárcsak Józsué tette a hajdani Izrael bűneivel. Azt valljuk, hogy Isten törvényének megtartói vagyunk. Azt valljuk, hogy a ‘régi romok’ felépítői vagyunk, és ‘emberöltők alapzata-it’ akarjuk ‘felrakni’. Ha e nagy és méltósá-gos munkát valóban ránk bízták, akkor mennyire fontos, hogy eltávozzunk minden igazságtalanságtól!...

37 Most! ... A harmadik angyal üzenete megvilágítja dicsőségével a földet, de amikor átalakul hangos kiáltássá, hirdetésében csupán azok fognak részt venni, akik a Mindenható ere-je által legyőzték a kísértéseket.” (Review and Herald, november 19). A harmadik angyal üzenete hangos kiáltásra vált a vasárnap-törvénykor, és akkor melléje társul a negyedik angyal üzenete.

38 A végidei próféciák idővonala
Vasárnap törvény Mihály felkel ,, ,,,,,, Késői eső Politikán alapozott döntések A gonosz seregei szerveződnek A protestantizmus változása Katolikus elvek elfogadása Sötétben végbemenő mozgalom Hangos kiáltás Hamis ébredés Nemzeti romlás

39 A vég jelei „Az Úr felszólítja a benne hívőket, hogy dolgozzanak vele együtt. Amíg életük tart, nem szabad úgy érezniük, hogy már elvé-gezték munkájukat. Szabad-e hagynunk, hogy a vég jelei anélkül teljesedjenek, hogy nem mondjuk el az embereknek, mik kö-vetkeznek a földre? Szabad-e engednünk, hogy sötétben járjanak, anélkül hogy fi-gyelmeztetnénk őket, milyen nagy szüksé-gük van arra, hogy felkészüljenek Urukkal való...

40 A vég jelei találkozásra? Ha nem teljesítjük a körülöt-tünk élők között kötelességünket, akkor az Úr napja úgy jön el, mint a tolvaj. Zűrzavar tölti be a világot, és nagy megpróbáltatás fog jönni hamarosan az emberiségre. A vég nagyon közel van. Nekünk, akik ismerjük az igazságot, készülnünk kell arra, ami le-sújtó meglepetésként fog hamarosan rátör-ni a világra.” (A Szentlélek eljő reátok, 159. oldal).

41 A végidei próféciák idővonala
Vasárnap törvény Mihály felkel ,, ,,,,,, Késői eső Politikán alapozott döntések A gonosz seregei szerveződnek A protestantizmus változása Katolikus elvek elfogadása Sötétben végbemenő mozgalom Hangos kiáltás Hamis ébredés Nemzeti romlás

42 E témát „‘Azért legyetek készen ti is; mert a mely ó-rában nem gondoljátok, abban jő el az em-bernek Fia’ (Mát 24:44). Az emberek most pihennek, azt hiszik, biztonságban vannak népszerű egyházaikban; pedig mindannyi-uknak vigyázni kellene, nehogy létezzen egy rés az ajtón, ahol az ellenség betörjön. Állhatatos erőfeszítésekkel az emberek elé kell tárni e témát. Ezt az ünnepélyes igazságot, ...

43 E témát ... hogy az Úr napja hirtelen és váratlanul jön, nemcsak a kivülállóknak kell elmon- dani, hanem saját gyülekezeteinknek is. A prófécia félelmes figyelmeztetése minden léleknek szól. Senki se gondlja, hogy biz-tonságban van a meglepetés veszélye elől. Bárcsak egyetlen próféciamagyarázat se távolítana el az események ismeretétől, amelyek megmutatják, hogy e nagy fordu-lat közel van.” (Foundamentals of Christian Education, oldal).

44 Hamis fáklya „Szószékeinkre felállnak férfiak, kezükben hamis próféciák fáklyája, amelyet Sátán po-koli fáklyája gyújtott meg. Ha kétség és hi-tetlenség gyökeret ver, akkor a hű lelkésze-ket eltávolítják attól a néptől, amely azt hi-szi, hogy sokat tud. Krisztus mondotta: ‘Vaj-ha megismerted volna te is, csak a te mosta-ni napodon is, amik néked a te békességedre valók! De most elrejtettek a te szemeid elől!’” (Bizonyságtételek lelkészeknek, oldal).

45 A figyelmeztetés hordozói
„Isten különleges értelemben őrállókul és világosság hordozóiul helyezte a világba a hetedik napi adventistákat. Rájuk bízta a pusztuló világnak szóló utolsó figyelmeztetést.” (Bizonyságtételek, 9. kötet, 19. oldal).

46


Letölteni ppt "Prófécia-iskola 2006 Isten egyházának megtisztítása - 2. rész -"

Hasonló előadás


Google Hirdetések