Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat."— Előadás másolata:

1 És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak. Sőt még a szolgákra és szolgálóleányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet. Joel 2,28-29 A SZENT SZELLEM ÉS TE

2 KI IS AZ A SZENT SZELLEM? Isten – Személy – Erő/Hatalom
Pártfogó – Vigasztaló Az Újszövetség szolgálata Elpecsétel (pecsét) Lefoglal (zálog) Felkenetés

3 Bibliai antropológia Az ember teremtése Az ember felépítettsége
A bűneset következménye

4 Megtérés és újjászületés
BŰNTUDAT BŰNBÁNAT BŰNVALLÁS BŰNBOCSÁNAT ELFOGADÁSA

5 Megtérés és újjászületés
Felülről való születés Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek. (Ján 3.7) Újra nemz - újra szül Mint a kik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek igéje által, a mely él és megmarad örökké. (1Pét 1,23) Nem az igazságnak cselekedeteiből, a melyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által. (Tit 3,5) Újra születés

6 Szent Szellem keresztség és betöltekezés
6 És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel. Eféz 5,18 Baptidzó bemerítés, alámerítés Epipiptó Ráesik, ráhull, ráborul, ráhajol Eperkhomai Eljön, közeledik, eljut valamire, megrohan, rátör, megérkezik, átfolyik Lambanó Megragad, birtokba vesz, befogad, elnyer, elfoglal ÓGÖRÖG KIFEJEZÉS ….Ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Máté 3,18

7 Szent Szellem keresztség és betöltekezés
7 És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel. Eféz 5,18 Ekkheó Kifolyik, kiönt, kitölt, kiömlik, Pléroó Megtelik, teljessé tesz, beteljesül betölt-eltölt valakit lelki tulajdonsággal, erővel Pléthó Megtelik, megtölt, eltelik, beteljesedik, kielégít, jóllakat Plérész Bőséges, telített, betelt. A teljes teret kitöltő módon vagy mértékben ÓGÖRÖG KIFEJEZÉS ….Ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Máté 3,18

8 Krisztus Teste Krisztus Teste Négy Újszövetségi kép - Isten Háza
(1Kor 12,15-26) 1, A tagok nem vehetik át egymástól egymás szerepét 2, Uralkodó ajándék és szolgálat nem lehet 3, Ajándékot és testvért leértékelni nem szabad 4, Test egységének a bemutatása Négy Újszövetségi kép - Isten Háza - Gyertyatartó – Lámpás - Menyasszony

9 SZÜNET

10 A MEGSZENTELŐDÉS ÉS A SZENT SZELLEM GYÜMÖLCSE
Mi pedig mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek ti értetek atyámfiai, akiket szeret az Úr, hogy kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre, a Lélek szentelésében és az igazság hitében. 2Thess 2,13 Helyzeti Progresszív v. haladó Végső v. dicsőséges Mivelhogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelésünket (2Kor 7,1)

11 A MEGSZENTELŐDÉS ÉS A SZENT SZELLEM GYÜMÖLCSE
SZERETET MÉRTÉKLETESSÉG ÖRÖM A SZELLEM GYÜMÖLCSE SZELÍDSÉG BÉKESSÉG HŰSÉG BÉKETŰRÉS SZÍVESSÉG JÓSÁG

12 A gyümölcstermés alapjai
A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. (Gal 5,24) TEST MEGFESZÍTÉSE ALÁRENDELÉS Ha azonban a Lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. (Gal 5,18) SZELLEMI HARC Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, a miket akartok.(Gal 5,17) Ellenállás Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. (Gal 5,16)

13 A Szent Szellem elleni vétkek
ELLENSZEGÜLÉS HAZUGSÁG Kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű emberek, ti mindenkor a Szent Léleknek ellene igyekeztek, mint atyáitok, ti azonképpen. ApCsel 7,51 Miért foglalta el a Sátán a te szívedet, hogy megcsald a Szent Lelket? ApCsel 5,3 KÁROMLÁS De aki a Szent Lélek ellen szól káromlást, nem nyer bocsánatot soha, hanem örök kárhozatra méltó; Márk 3,29 MEGOLTÁS MEGSZOMORÍTÁS És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára. Eféz 4,30 A Lelket meg ne oltsátok. 1Thess 5,19

14 SZÜNET

15 Karizmákkal és szolgálati ajándékokkal kapcsolatos bibliai kifejezések
Talentum Karizmák és kegyelmi ajándékok Szellemiek (lelki ajándékok?) Szellemi megnyilvánulások Szolgálati ajándékok A legnagyobb ajándék Az első és egyetlen közös „karizma”

16 AJÁNDÉKOK Róm 12,6-8 Eféz 4,11 1 Kor 12,28 1 Kor 12,29-30 1 Kor 12,8-10 Apostol Próféta Evangélista Pásztor Tanítás Tanító Intés (buzdítás) Intés(buzdítás) Kormányzás Hit Adakozás Gyámolítás - Szolgálat Szolgálat Gyámolítás Könyörületesség Bölcsesség beszéde Bölcsesség beszéde Tudomány beszéde (Ismeret igéje) Szellemek megítélése Nyelvek nemei Nyelvek magyarázata Csodatévő erők Gyógyítás Elöljáró

17

18 Karizmák csoportosítása
Kijelentés ajándékok Erő ajándékok Beszéd Bölcsesség beszéde Hit Prófétálás Tudomány beszéde Csodatévő erők Nyelveken szólás Szellemek megítélése Gyógyítás Nyelveken szólás magyarázata

19 Karizmák csoportosítása
Vezetés – irányítás ajándékai Segítő – támogató ajándékok Intés Adakozás Kormányzás Gyámolítás Elöljáróság Könyörületesség

20 SZOLGÁLATI AJÁNDÉKOK APOSTOL PRÓFÉTA SZOLGÁLATI AJÁNDÉKOK TANÍTÓ
Efézus 4,12-15 Szentek tökéletesbítése Szolgálatra felkészítés Krisztus Testének építése Krisztusi ismeret egysége Krisztusi érettség Elszakadás a tévelygéstől APOSTOL SZOLGÁLATI AJÁNDÉKOK PRÓFÉTA TANÍTÓ PÁSZTOR EVANGÉLISTA

21 SZÜNET

22 Alapelvek Ismeret A tudatlanság fajtái A sátán célkitűzése
A lelki ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyámfiai, hogy tudatlanok legyetek. (1Kor 12,1) A tudatlanság veszélyei - Természetfölöttiség kiszorulása a gyülekezetből. A gyülekezet passzívvá, élettelenné válik. A sátán célkitűzése - Tudatlanság fenntartása, tévelygések, tévtanítások által. A tudatlanság fajtái Nem szándékos Rossz, hiányos tanítások, közömbösség Szándékos Hatalomféltés, leuralás (Eféz4,24)

23 Alapelvek Megmaradás Szesszacionista teológia
Az ajándékok Jézus Krisztus eljöveteléig megmaradnak. - A semmi kifejezés jelentése: hiánytalan, egy sem hiányzik Szesszacionista teológia - Ágoston és a Visszavonások Úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak megjelenését. (1Kor 1,7)

24 A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek.
Alapelvek Különbözőség Különbség: - Elosztás, szétosztás egy egészből. Egy főre eső vagy jutó rész szerint.(Luk 15,12) - Osztogatván (1Kor 12,11) Külön-külön: - Sokféle, változatos, különböző Minden ajándékot használni kell Nem lehet uralkodó szolgálat és karizma - Amit kaptál fogadd örömmel! A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek. (1Kor 12,4) Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint… (Rm 12,6)

25 Igyekezzetek pedig a hasznosabb ajándékokra… (1Kor 12,31)
Alapelvek Értékrend Igyekezettek: buzogni, lelkesedni, - Tiszta szívvel, buzgón kell vágyni Isten ajándékaira Hasznosabb: - nagyobb v. hatalmasabb Nem fontossági, hasznossági sorrend - Prioritás a 12,28-ban Leginkább: Jobban tesz, előnyben részesít, - Beszédajándékok kiemelése Igyekezzetek pedig a hasznosabb ajándékokra… (1Kor 12,31) Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a lelki ajándékokat, leginkább pedig, hogy prófétáljatok. (1Kor 14,1)

26 Alapelvek Sokoldalúság A hiányok betöltésének két útja
Nincs mindenkire jellemző ajándék Törekedni kell a használat kiterjesztésére és biblikus gyakorlatára. - Engedni kell a Test minden tagjának működését! A hiányok betöltésének két útja - Emberi vagy Szellemi forrásból történik? Avagy mindnyájan apostolok-é? Vagy mindnyájan próféták-é? Avagy mindnyájan tanítók-é? Vagy mindnyájan csodatévő erők-é? Avagy mindnyájoknak van-é gyógyításra való ajándéka? Vagy mindnyájan szólnak-é nyelveken? Vagy mindnyájan magyaráznak-é? 1Kor 12,29-30

27 Felelősség Megosztás A cél: megerősítés A hit szerepe
Pneumatikus karizma - Pál szellemi és nem testi alapú szolgálatot helyez előtérbe! A cél: megerősítés Megszilárdítását jelenti valaminek. A hit szerepe Kölcsönösség Mert kívánlak titeket látni, hogy valami lelki ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre. Azaz, hogy együtt felbuzduljunk tinálatok egymás hite által, a tiétek meg az enyém által. (Róma 1,11-12)

28 Felelősség Megbecsülés Megvetés okai Megoldás Megvetés
Elhanyagolás, gondatlanság, könnyelműség . Megvetés okai - Ellenérzés Kategorizált ajándékok Megelégedettség Rutin Megoldás Növekedés Szolgálócsoportok Meg ne vesd a kegyelemnek benned való ajándékát, a mely adatott néked prófétálás által, a presbitérium kezeinek reád tevésével. (1Tim 4,14)

29 Felelősség Felgerjesztés A kezelése, felgerjesztés Félelem hatása
Félénkség, gyávaság Beépülés a jellembe - Szellemi dolgok kiszorulása A kezelése, felgerjesztés Éleszd újra a tüzet! Folyamatosan tartsd égve! Önvizsgálat Betöltekezés Minekokáért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, a mely benned van az én kezeimnek rád tétele által. Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét. (2Tim 1,6-7)

30 Felelősség Sáfárság Sokféle kegyelem Két eltérő kifejezés
Diakoneo és oikonomosz A sáfárok feladata a házigazda által rábízott javak elosztása, kiosztása volt a háznép számára. Jellemzőjük a hűség.(1Kor 4,2) Fogyasztói kereszténység veszélyei Sokféle kegyelem - Tarka, változatos Kiki amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. (1Pét 4,10)

31 Mindenek ékesen és jó renddel legyenek.
Felelősség Tisztesség Amit nem jelent Karizmák használatának tiltását Kiszámíthatóságot és hagyományt. Amit jelent Ékesen: Tiszteletre méltóan, becsületesen. Személyes erkölcsi állapot, megjelenés, viselkedés. Jó rend: „dolgok megfelelő helyre való rendezését”, beosztást, de időbeli sorrendet is jelent! - A Szent Szellem vezesse az alkalmat! Mindenek ékesen és jó renddel legyenek. (1Kor 14,40)

32 Felelősség Építés A jó építkezés jele a gyarapodás
A cél a Test építése Gyülekezetközpontúság és nem egoizmus. Az építésben mindenkinek szerepe van. - Ha nincs épülés akkor vizsgálat. A jó építkezés jele a gyarapodás - A gyarapodás kifejezés: bőséges, túláradó, felesleg keletkezése, túlcsordulás jelentésű. - A Szent Szellem munkája nem mérhető földi mértékkel! Azonképpen ti is, minthogy lelki ajándékokat kívántok, a gyülekezet építésére igyekezzetek, hogy gyarapodjatok. (1Kor 14,12)

33 Mindenkinek azonban, haszonra adatik a Léleknek kijelentése.
Felelősség Hasznosság A Szellem kijelentése A kijelentés szó megnyilvánulást, előtűnést, feltűnést, megnyilatkozást jelent. Látható a Szellem munkája! - Jézus és az apostolok szolgálata. Nem kell hajszolni a látványos dolgokat! - Jó bizonyság kell, hogy legyen.(1Kor 14,23) Haszonra adatik Egybehordást, összegyűjtést, közrebocsátást jelent. Tedd be a „közösbe” amit hoztál! - Tanulj meg elfogadni! Mindenkinek azonban, haszonra adatik a Léleknek kijelentése. (1Kor 12,7)

34 Ajándékaink felismerése
Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, a miket Isten ajándékozott nékünk. (1Kor 2,12) Ima és böjt Igyekezni és kívánni Kézrátétel és prófétálás

35 SZÜNET

36 Erőajándékok HIT AJÁNDÉKA
A Szent Szellem, Isten hitét helyezi el abban akit megajándékoz. Meghatározott céllal adatik. Krízishelyzet motiválja Rendíthetetlen bizalom Istenben. Nem függ a körülményektől és a látható dolgoktól. Az ajándékkal kapcsolatos veszélyek Példaképek (Mózes, Illés, Jézus Krisztus, Pál)

37 Erőajándékok Területei: CSODATÉVŐ ERŐK Démonűzés Halottak feltámadása
Egyes gyógyulások Teremtő csodák Elemektől való védelem Természeti törvények felfüggesztése Isten természetfölötti erejének bemutatása nem hétköznapi eseményekkel Jézus kijelentései (Ján 14,12 és Márk 16,17-18) Tudatlanság és hitetlenség veszélyei A csodák hármas célja

38 Erőajándékok GYÓGYÍTÁS(OK) AJÁNDÉKA
Isten közvetlen helyreállító munkája betegségek esetében A gyógyítás kifejezései Betegségek forrásai Betegségek célja A gyógyulás jogalapjai Ami az ajándékot felgerjeszti Mindenki meggyógyul? A hit szerepe Gyógyítás módjai Gyógyulás ideje

39 Kijelentés ajándékai BÖLCSESSÉG BESZÉDE
Istentől jövő beszéd, gyakorlati tanács, hogy jó és bölcs döntés nyilvánuljon meg A bibliai és világi bölcsesség. (Péld 9,10) Bölcsesség fajtái A bölcs Isten Négy fontos jellemző Működési területek: Kiút nehéz helyzetből Döntéshozatal esetén Problémakezelés Üldöztetés idején

40 TUDOMÁNY BESZÉDE (ISMERET IGÉJE)
Kijelentés ajándékai TUDOMÁNY BESZÉDE (ISMERET IGÉJE) Tények, információk közlése, leleplezése és feltárása nem ismert dolgoknak. A tudás rossz oldala Kol 2,2-3 és 1Kor 14,6 A kijelentés módjai Alkalmazása: - Bibliai titkok megértése Kijelentés emberekről Bibliaismeret Ihletettség ismerete Álomfejtés képessége

41 Kijelentés ajándékai SZELLEMEK MEGÍTÉLÉSE
Testi - lelki - szellemi érzékenységgel jár Az ajándék működése: Természetes, látható szintű ítélet Belátás a szellemvilág területére Döntéshozatal, közbenjárás, tévtanítás Istentől való képesség a gonosz munkájának felismerésére. A gyülekezet szellemi tisztaságának és szentségének megőrzése érdekében adatott Mit jelent megítélni?

42 PRÓFÉTÁLÁS Beszédajándékok
A prófétálás Isten aktuális üzenetének, kijelentésének Szent Szellem által történő átadása. A prófétálás fontossága Üzenetek átvétele A prófétálás alapelvei (1Kor 14,3) Megnyílvánulásai A próféta jelleme Hamis próféták Meg kell vizsgálni!!!

43 NYELVEKEN SZÓLÁS ÉS MAGYARÁZATA
Beszédajándékok NYELVEKEN SZÓLÁS ÉS MAGYARÁZATA Szent Szellem által inspirált földi vagy mennyei nyelv amely ismeretlen a beszélő számára Nyelveken szólás forrásai Igei kijelentések Biblikus használat A nyelvek magyarázata olyan ajándék amely a nyelvek nemeit érthetővé teszi. A magyarázás módjai Szükséges a nyelvek nyilvános használatára - Kérni kell!

44 SZÜNET

45 Vezetés - Irányítás ajándékai
INTÉS/BUZDÍTÁS Olyan ajándék amely segít erkölcsi-szellemi segítséget nyújtani a szükségben lévőknek A szó jelentéstartalma Páli alapelvek (1Thessz 2,3-5) Alkalmazása: Intés, feddés Erőtlenek bátorítása Teher alatt lévők megsegítése Szentségre való buzdítás

46 Vezetés - Irányítás ajándékai
KORMÁNYZÁS Irányításra való különleges vezetői képesség A szó jelentése Jellemzőik (Péld 11,14) Látásorientáltság Céltudatosság Megnyilvánulásai Szolgálati terület vez. Adminisztráció Vezetőségi elnöklés Istentiszteleti vezető Gyülekezet világi képviselete

47 Vezetés - Irányítás ajándékai
ELÖLJÁRÓ Olyan példamutató vezetői képesség amellyel gyarapodást, növekedést, fejlődést lehet fenntartani A szó jelentése Erkölcsi jellemzők (szorgalom) (1Tim 3,1-7 és Tit 1,5-9) Újszövetségi vezetők - Vén (presbiter) Pásztor Felvigyázó (püspök) Kinevezésük

48 Segítő – Támogató ajándékok
ADAKOZÁS Olyan ajándék amely által Isten szükségeket tölt be és anyagi forrásokat nyit meg Adakozás formái Az adakozás jelentése Egyszerűség és jószívűség Veszélyei Gyakorlati példák: Rendszeres adakozás Alkalmi adakozás Erőn felüli adakozás Vendégszeretet Tárgyi, dologi segítség

49 Segítő – Támogató ajándékok
GYÁMOLÍTÁS Szolgálatok háttértámogatására adatott ajándék A szó jelentése Léviták az Ósz.-ben Szükségletek betöltését és a szolgálatok működését segítik Szolgálat jellemzése Művészi és kreatív képességek Kétkezi munkálatok Fontos a bátorításuk! Priscilla és Akvilla, Timótheus, Lukács

50 Segítő – Támogató ajándékok
KÖNYÖRÜLETESSÉG Isten szeretetének gyakorlati bemutatására adatott ajándék A szó jelentése Jézus mint példakép Vidáman és örömmel végzett szolgálat Területei: Bűnösök felé mentő szeretet Eltévelyedettek megkeresése Lelkigondozás Vigasztalás Szeretetszolgálat

51 SZOLGÁLATI AJÁNDÉKOK APOSTOL Apostolok feladatai:
Tanítás - Igehirdetés Gyülekezetalapítás Gazdasági ügyek Vezetők kinevezése Ima és böjt Gyülekezet építése Átok és ítélethirdetés Új gyülekezetek létrehozására, megalapozására elhívott személyek Ki is az apostol? Újszövetségi apostolok Elhívás, kirendelés

52 SZOLGÁLATI AJÁNDÉKOK APOSTOL Vizsgálatuk (Jel 2,2) Életformájuk:
Gyakorlati Tanításbeli Életformájuk: Önellátás Jelek és csodák Odaszánás – felelősség Sáfárság Szenvedés Mártíromság

53 SZÜNET

54 SZOLGÁLATI AJÁNDÉKOK PRÓFÉTA
A próféták Isten aktuális üzenetének, Szent Szellem által történő közvetítői A próféták elnevezései: - Naba v.Nabi - Somer és Capah - Is-haruah v. Is-Elohim - Roe v. Hoze A karizma és a szolgálati ajándék közötti különbségek: Működési terület Jelképes cselekedet Népeknek, nemzetnek Gyülekezeti alapok Tanítványozás

55 SZOLGÁLATI AJÁNDÉKOK PRÓFÉTA Prófétai idősíkok - Kritikus terület
Értelmezni a múltat Eligazítást adni a jelenben Választ adni a jövővel kapcsolatban Prófétai csoportok Szolgálatuk: Alapozás Rombolás Szellemi harc Isteni üzenethordozás Hamis próféták elleni fellépés Látásorientáltak Mennyei tanács Teherhordozás

56 SZOLGÁLATI AJÁNDÉKOK EVANGÉLISTA
Isten Királyságának evangéliuma hirdetésére elhívott személyek Mi is az evangélium? Jézus szolgálata Ki is az evangélista? Szolgálati területei Teljes evangélium hirdetése Hamis evangélium Az evangélistákon lévő kenet Kreativitás szolgálata

57 SZOLGÁLATI AJÁNDÉKOK PÁSZTOR Pásztorlás munkája: Juhok, nyáj ismerete
Isten népének, nyájának szeretetteljes gondozására, ápolására adatott a Krisztus Testében Fogalmi zavarok Jézus Krisztus a Jó Pásztor Pásztorlás munkája: Juhok, nyáj ismerete Legeltetés Vezetés Közbenjárás Őrzés, védelem Gondviselés

58 SZOLGÁLATI AJÁNDÉKOK PÁSZTOR A béres lelkület jellemzői
Pásztori jellem Ő a nyáj mintaképe Megtérésre való hajlandóság Emberek lelkével törődik Elszámoltatható A béres lelkület jellemzői A szolgálat jutalma És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadatlan koronáját (1Pét 5,4)

59 SZOLGÁLATI AJÁNDÉKOK TANÍTÓ
A teljes Írás kijelentéseinek magyarázására és alkalmazására elhívott személyek Ószövetségi tanítás A Tanító Szent Szellem A tanítás két szintje az Ekklézsiában A tanítók feladatai: Isteni igazságok átadása, tanítása Tanítványozás Érettségre vezetés Hitvédelem

60 Veszélyek és kísértések A szolgálattal járó felelősség
SZOLGÁLATI AJÁNDÉKOK TANÍTÓ Tanítói szolgálat jellemzői Az egész Testnek adatott Igazság bemutatása és hiteles képviselete Gazdagabb igeismeret Képzettség, tanulás Széleskörű tájékozottság Sokoldalúság, színesség Krisztus tanítványa Képesség mások tanítására Kontrollálni kell! Veszélyek és kísértések Kapcsolathiány az Úrral Nikodémus szindróma Eltévelyedés A szolgálattal járó felelősség Jak 3,1 és 1Kor 8,1b

61 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! KÉRDÉSEK??


Letölteni ppt "És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat."

Hasonló előadás


Google Hirdetések