Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat."— Előadás másolata:

1 És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak. Sőt még a szolgákra és szolgálóleányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet. Joel 2,28-29 A SZENT SZELLEM ÉS TE

2 KI IS AZ A SZENT SZELLEM? Isten – Személy – Erő/Hatalom Pártfogó – Vigasztaló Az Újszövetség szolgálata Elpecsétel (pecsét) Lefoglal (zálog) Felkenetés

3 Az ember teremtése Az ember felépítettsége A bűneset következménye Bibliai antropológia

4 Megtérés és újjászületés MEGTÉRÉS BŰNVALLÁS BŰNBÁNAT BŰNTUDAT BŰNBOCSÁNAT ELFOGADÁSA

5 Mint a kik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek igéje által, a mely él és megmarad örökké. (1Pét 1,23) Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek. (Ján 3.7) Nem az igazságnak cselekedeteiből, a melyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által. (Tit 3,5) Felülrőlvalószületés Újraszületés Megtérés és újjászületés Újra nemz - újra szül

6 Szent Szellem keresztség és betöltekezés 6  Baptidzó  bemerítés, alámerítés  Baptidzó  bemerítés, alámerítés  Epipiptó  Ráesik, ráhull, ráborul, ráhajol  Epipiptó  Ráesik, ráhull, ráborul, ráhajol  Eperkhomai  Eljön, közeledik, eljut valamire, megrohan, rátör, megérkezik, átfolyik  Eperkhomai  Eljön, közeledik, eljut valamire, megrohan, rátör, megérkezik, átfolyik  Lambanó  Megragad, birtokba vesz, befogad, elnyer, elfoglal  Lambanó  Megragad, birtokba vesz, befogad, elnyer, elfoglal ÓGÖRÖG KIFEJEZÉS És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel. Eféz 5,18 ….Ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Máté 3,18

7 Szent Szellem keresztség és betöltekezés 7  Ekkheó  Kifolyik, kiönt, kitölt, kiömlik,  Ekkheó  Kifolyik, kiönt, kitölt, kiömlik,  Pléroó  Megtelik, teljessé tesz, beteljesül betölt-eltölt valakit lelki tulajdonsággal, erővel  Pléroó  Megtelik, teljessé tesz, beteljesül betölt-eltölt valakit lelki tulajdonsággal, erővel  Pléthó  Megtelik, megtölt, eltelik, beteljesedik, kielégít, jóllakat  Pléthó  Megtelik, megtölt, eltelik, beteljesedik, kielégít, jóllakat  Plérész  Bőséges, telített, betelt. A teljes teret kitöltő módon vagy mértékben  Plérész  Bőséges, telített, betelt. A teljes teret kitöltő módon vagy mértékben ÓGÖRÖG KIFEJEZÉS És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel. Eféz 5,18 ….Ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Máté 3,18

8 Krisztus Teste Négy Újszövetségi kép - Isten Háza - Gyertyatartó – Lámpás - Menyasszony Krisztus Teste (1Kor 12,15-26) 1, A tagok nem vehetik át egymástól egymás szerepét 2, Uralkodó ajándék és szolgálat nem lehet 3, Ajándékot és testvért leértékelni nem szabad 4, Test egységének a bemutatása

9 SZÜNET

10 Helyzeti Progresszív v. haladó Végső v. dicsőséges Mi pedig mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek ti értetek atyámfiai, akiket szeret az Úr, hogy kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre, a Lélek szentelésében és az igazság hitében. 2Thess 2,13 Mivelhogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelésünket (2Kor 7,1) A MEGSZENTELŐDÉS ÉS A SZENT SZELLEM GYÜMÖLCSE

11 A SZELLEM GYÜMÖL CSE SZERETET ÖRÖM BÉKESSÉG BÉKETŰRÉS SZÍVESSÉG JÓSÁG HŰSÉG SZELÍDSÉG MÉRTÉKLE TESSÉG A MEGSZENTELŐDÉS ÉS A SZENT SZELLEM GYÜMÖLCSE

12 A gyümölcstermés alapjai Ellenállás ALÁRENDELÉS SZELLEMI HARC Ha azonban a Lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. (Gal 5,18) Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, a miket akartok.(Gal 5,17) TEST MEGFESZÍTÉSE Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. (Gal 5,16) A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. (Gal 5,24)

13 A Szent Szellem elleni vétkek MEGOLTÁS A Lelket meg ne oltsátok. 1Thess 5,19 ELLENSZEGÜLÉS Kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű emberek, ti mindenkor a Szent Léleknek ellene igyekeztek, mint atyáitok, ti azonképpen. ApCsel 7,51 MEGSZOMORÍTÁS És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára. Eféz 4,30 HAZUGSÁG Miért foglalta el a Sátán a te szívedet, hogy megcsald a Szent Lelket? ApCsel 5,3 KÁROMLÁS De aki a Szent Lélek ellen szól káromlást, nem nyer bocsánatot soha, hanem örök kárhozatra méltó; Márk 3,29

14 SZÜNET

15 Karizmákkal és szolgálati ajándékokkal kapcsolatos bibliai kifejezések Talentum Karizmák és kegyelmi ajándékok Szellemiek (lelki ajándékok?) Szellemi megnyilvánulások Szolgálati ajándékok A legnagyobb ajándék Az első és egyetlen közös „karizma”

16 AJ Á ND É KOK R ó m 12,6-8 Ef é z 4,11 1 Kor 12,28 1 Kor 12,29-30 1 Kor 12,8-10 Apostol Pr ó f é ta Evang é lista P á sztor Tan í t á sTan í t ó Int é s (buzd í t á s) Korm á nyz á s Hit Adakoz á s Gy á mol í t á s - Szolg á lat Szolg á latGy á mol í t á s K ö ny ö r ü letess é g B ö lcsess é g besz é de Tudom á ny besz é de (Ismeret ig é je) Tudom á ny besz é de Szellemek meg í t é l é se Nyelvek nemei Nyelvek magyar á zata Csodat é vő erők Gy ó gy í t á s El ö lj á r ó

17

18 Karizmák csoportosítása Kijelent é s aj á nd é kok Erő aj á nd é kok Besz é d aj á nd é kok B ö lcsess é g besz é de Hit Pr ó f é t á l á s Tudom á ny besz é deCsodat é vő erők Nyelveken sz ó l á s Szellemek meg í t é l é se Gy ó gy í t á s Nyelveken sz ó l á s magyar á zata

19 Karizmák csoportosítása Vezet é s – ir á ny í t á s aj á nd é kai Seg í tő – t á mogat ó aj á nd é kok Int é sAdakoz á s Korm á nyz á sGy á mol í t á s El ö lj á r ó s á gK ö ny ö r ü letess é g

20 SZOLGÁLATI AJÁNDÉKOK APOSTOL PRÓFÉTA TANÍTÓ PÁSZTOR EVANGÉLISTA Efézus 4,12-15  Szentek tökéletesbítése  Szolgálatra felkészítés  Krisztus Testének építése  Krisztusi ismeret egysége  Krisztusi érettség  Elszakadás a tévelygéstől

21 SZÜNET

22 Alapelvek Ismeret A lelki ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyámfiai, hogy tudatlanok legyetek. (1Kor 12,1)  A tudatlanság veszélyei - Természetfölöttiség kiszorulása a gyülekezetből. -A gyülekezet passzívvá, élettelenné válik.  A sátán célkitűzése - Tudatlanság fenntartása, tévelygések, tévtanítások által.  A tudatlanság fajtái -Nem szándékos Rossz, hiányos tanítások, közömbösség -Szándékos Hatalomféltés, leuralás (Eféz4,24)

23 Alapelvek Megmaradás Úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak megjelenését. (1Kor 1,7)  Az ajándékok Jézus Krisztus eljöveteléig megmaradnak. - A semmi kifejezés jelentése: hiánytalan, egy sem hiányzik  Szesszacionista teológia - Ágoston és a Visszavonások

24 Alapelvek Különbözőség A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek. (1Kor 12,4) Minthogy azért külön- külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint… (Rm 12,6)  Különbség: - Elosztás, szétosztás egy egészből. Egy főre eső vagy jutó rész szerint.(Luk 15,12) - Osztogatván (1Kor 12,11)  Külön-külön: - Sokféle, változatos, különböző  Minden ajándékot használni kell -Nem lehet uralkodó szolgálat és karizma - Amit kaptál fogadd örömmel!

25 Alapelvek Értékrend Igyekezzetek pedig a hasznosabb ajándékokra… (1Kor 12,31) Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a lelki ajándékokat, leginkább pedig, hogy prófétáljatok. (1Kor 14,1)  Igyekezettek: -buzogni, lelkesedni, - Tiszta szívvel, buzgón kell vágyni Isten ajándékaira  Hasznosabb: - nagyobb v. hatalmasabb -Nem fontossági, hasznossági sorrend - Prioritás a 12,28-ban  Leginkább: -Jobban tesz, előnyben részesít, - Beszédajándékok kiemelése

26 Alapelvek Sokoldalúság Avagy mindnyájan apostolok- é? Vagy mindnyájan próféták- é? Avagy mindnyájan tanítók-é? Vagy mindnyájan csodatévő erők-é? Avagy mindnyájoknak van-é gyógyításra való ajándéka? Vagy mindnyájan szólnak-é nyelveken? Vagy mindnyájan magyaráznak-é? 1Kor 12,29-30  Nincs mindenkire jellemző ajándék -Törekedni kell a használat kiterjesztésére és biblikus gyakorlatára. - Engedni kell a Test minden tagjának működését!  A hiányok betöltésének két útja - Emberi vagy Szellemi forrásból történik?

27 Felelősség Megosztás Mert kívánlak titeket látni, hogy valami lelki ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre. Azaz, hogy együtt felbuzduljunk tinálatok egymás hite által, a tiétek meg az enyém által. (Róma 1,11-12)  Pneumatikus karizma - Pál szellemi és nem testi alapú szolgálatot helyez előtérbe!  A cél: megerősítés -Megszilárdítását jelenti valaminek.  A hit szerepe - Kölcsönösség

28 Felelősség Megbecsülés Meg ne vesd a kegyelemnek benned való ajándékát, a mely adatott néked prófétálás által, a presbitérium kezeinek reád tevésével. (1Tim 4,14)  Megvetés -Elhanyagolás, gondatlanság, könnyelműség.  Megvetés okai - Ellenérzés -Kategorizált ajándékok -Megelégedettség -Rutin  Megoldás -Növekedés -Szolgálócsoportok

29 Felelősség Felgerjesztés Minekokáért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, a mely benned van az én kezeimnek rád tétele által. Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét. (2Tim 1,6-7)  Félelem hatása -Félénkség, gyávaság -Beépülés a jellembe - Szellemi dolgok kiszorulása  A kezelése, felgerjesztés -Éleszd újra a tüzet! -Folyamatosan tartsd égve! -Önvizsgálat -Betöltekezés

30 Felelősség Sáfárság Kiki amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. (1Pét 4,10)  Két eltérő kifejezés -Diakoneo és oikonomosz A sáfárok feladata a házigazda által rábízott javak elosztása, kiosztása volt a háznép számára. Jellemzőjük a hűség.(1Kor 4,2) -Fogyasztói kereszténység veszélyei  Sokféle kegyelem - Tarka, változatos

31 Felelősség Tisztesség Mindenek ékesen és jó renddel legyenek. (1Kor 14,40 )  Amit nem jelent -Karizmák használatának tiltását -Kiszámíthatóságot és hagyományt.  Amit jelent -Ékesen: Tiszteletre méltóan, becsületesen. Személyes erkölcsi állapot, megjelenés, viselkedés. -Jó rend: „dolgok megfelelő helyre való rendezését”, beosztást, de időbeli sorrendet is jelent! - A Szent Szellem vezesse az alkalmat!

32 Felelősség Építés Azonképpen ti is, minthogy lelki ajándékokat kívántok, a gyülekezet építésére igyekezzetek, hogy gyarapodjatok. (1Kor 14,12)  A cél a Test építése -Gyülekezetközpontúság és nem egoizmus. -Az építésben mindenkinek szerepe van. - Ha nincs épülés akkor vizsgálat.  A jó építkezés jele a gyarapodás - A gyarapodás kifejezés: bőséges, túláradó, felesleg keletkezése, túlcsordulás jelentésű. - A Szent Szellem munkája nem mérhető földi mértékkel!

33 Felelősség Hasznosság Mindenkinek azonban, haszonra adatik a Léleknek kijelentése. (1Kor 12,7)  A Szellem kijelentése -A kijelentés szó megnyilvánulást, előtűnést, feltűnést, megnyilatkozást jelent. Látható a Szellem munkája! - Jézus és az apostolok szolgálata. -Nem kell hajszolni a látványos dolgokat! - Jó bizonyság kell, hogy legyen.(1Kor 14,23)  Haszonra adatik -Egybehordást, összegyűjtést, közrebocsátást jelent. -Tedd be a „közösbe” amit hoztál! - Tanulj meg elfogadni!

34 Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, a miket Isten ajándékozott nékünk. (1Kor 2,12) Ima és böjt Igyekezni és kívánni Kézrátétel és prófétálás Ajándékaink felismerése

35 SZÜNET

36 HIT AJÁNDÉKA A Szent Szellem, Isten hitét helyezi el abban akit megajándékoz. Meghatározott céllal adatik. Krízishelyzet motiválja Rendíthetetlen bizalom Istenben. Nem függ a körülményektől és a látható dolgoktól. Az ajándékkal kapcsolatos veszélyek Példaképek (Mózes, Illés, Jézus Krisztus, Pál) Erőajándékok

37 CSODATÉVŐ ERŐK Isten természetfölötti erejének bemutatása nem hétköznapi eseményekkel Jézus kijelentései (Ján 14,12 és Márk 16,17-18) Tudatlanság és hitetlenség veszélyei A csodák hármas célja Területei: - Démonűzés - Halottak feltámadása - Egyes gyógyulások - Teremtő csodák - Elemektől való védelem - Természeti törvények felfüggesztése Erőajándékok

38 GYÓGYÍTÁS(OK) AJÁNDÉKA GYÓGYÍTÁS(OK) AJÁNDÉKA Isten közvetlen helyreállító munkája betegségek esetében A gyógyítás kifejezései Betegségek forrásai Betegségek célja A gyógyulás jogalapjai Ami az ajándékot felgerjeszti Mindenki meggyógyul? A hit szerepe Gyógyítás módjai Gyógyulás ideje Erőajándékok

39 BÖLCSESSÉG BESZÉDE Istentől jövő beszéd, gyakorlati tanács, hogy jó és bölcs döntés nyilvánuljon meg A bibliai és világi bölcsesség. (Péld 9,10) Bölcsesség fajtái A bölcs Isten Négy fontos jellemző Működési területek: - Kiút nehéz helyzetből - Döntéshozatal esetén - Problémakezelés - Üldöztetés idején Kijelentés ajándékai

40 TUDOMÁNY BESZÉDE (ISMERET IGÉJE) Tények, információk közlése, leleplezése és feltárása nem ismert dolgoknak. A tudás rossz oldala Kol 2,2-3 és 1Kor 14,6 A kijelentés módjai Alkalmazása: - Bibliai titkok megértése - Kijelentés emberekről - Bibliaismeret - Ihletettség ismerete - Álomfejtés képessége Kijelentés ajándékai

41 SZELLEMEK MEGÍTÉLÉSE Istentől való képesség a gonosz munkájának felismerésére. A gyülekezet szellemi tisztaságának és szentségének megőrzése érdekében adatott Mit jelent megítélni? Testi - lelki - szellemi érzékenységgel jár Az ajándék működése: - Természetes, látható szintű ítélet - Belátás a szellemvilág területére - Döntéshozatal, közbenjárás, tévtanítás Kijelentés ajándékai

42 PRÓFÉTÁLÁS A prófétálás Isten aktuális üzenetének, kijelentésének Szent Szellem által történő átadása. A prófétálás fontossága Üzenetek átvétele A prófétálás alapelvei (1Kor 14,3) Megnyílvánulásai A próféta jelleme Hamis próféták Meg kell vizsgálni!!! Beszédajándékok

43 NYELVEKEN SZÓLÁS ÉS MAGYARÁZATA Szent Szellem által inspirált földi vagy mennyei nyelv amely ismeretlen a beszélő számára Nyelveken szólás forrásai Igei kijelentések Biblikus használat A nyelvek magyarázata olyan ajándék amely a nyelvek nemeit érthetővé teszi. A magyarázás módjai Szükséges a nyelvek nyilvános használatára - Kérni kell! Beszédajándékok

44 SZÜNET

45 INTÉS/BUZDÍTÁS Olyan ajándék amely segít erkölcsi-szellemi segítséget nyújtani a szükségben lévőknek A szó jelentéstartalma Páli alapelvek (1Thessz 2,3-5) Alkalmazása: - Intés, feddés - Erőtlenek bátorítása - Teher alatt lévők megsegítése - Szentségre való buzdítás Vezetés - Irányítás ajándékai

46 KORMÁNYZÁS Irányításra való különleges vezetői képesség A szó jelentése Jellemzőik (Péld 11,14) - Látásorientáltság - Céltudatosság Megnyilvánulásai - Szolgálati terület vez. - Adminisztráció - Vezetőségi elnöklés - Istentiszteleti vezető - Gyülekezet világi képviselete Vezetés - Irányítás ajándékai

47 ELÖLJÁRÓ Olyan példamutató vezetői képesség amellyel gyarapodást, növekedést, fejlődést lehet fenntartani A szó jelentése Erkölcsi jellemzők (szorgalom) (1Tim 3,1-7 és Tit 1,5-9) Újszövetségi vezetők - Vén (presbiter) - Pásztor - Felvigyázó (püspök) Kinevezésük Vezetés - Irányítás ajándékai

48 ADAKOZÁS Olyan ajándék amely által Isten szükségeket tölt be és anyagi forrásokat nyit meg Adakozás formái Az adakozás jelentése Egyszerűség és jószívűség Veszélyei Gyakorlati példák: - Rendszeres adakozás - Alkalmi adakozás - Erőn felüli adakozás - Vendégszeretet - Tárgyi, dologi segítség Segítő – Támogató ajándékok

49 GYÁMOLÍTÁS Szolgálatok háttértámogatására adatott ajándék A szó jelentése Léviták az Ósz.-ben Szükségletek betöltését és a szolgálatok működését segítik Szolgálat jellemzése Művészi és kreatív képességek Kétkezi munkálatok Fontos a bátorításuk! Priscilla és Akvilla, Timótheus, Lukács Segítő – Támogató ajándékok

50 KÖNYÖRÜLETESSÉG Isten szeretetének gyakorlati bemutatására adatott ajándék A szó jelentése Jézus mint példakép Vidáman és örömmel végzett szolgálat Területei: - Bűnösök felé mentő szeretet - Eltévelyedettek megkeresése - Lelkigondozás - Vigasztalás - Szeretetszolgálat Segítő – Támogató ajándékok

51 APOSTOL Új gyülekezetek létrehozására, megalapozására elhívott személyek Ki is az apostol? Újszövetségi apostolok Elhívás, kirendelés Apostolok feladatai: - Tanítás - Igehirdetés - Gyülekezetalapítás - Gazdasági ügyek - Vezetők kinevezése - Ima és böjt - Gyülekezet építése - Átok és ítélethirdetés SZOLGÁLATI AJÁNDÉKOK

52 APOSTOL Életformájuk: - Önellátás - Jelek és csodák - Odaszánás – felelősség - Sáfárság - Szenvedés - Mártíromság Vizsgálatuk (Jel 2,2) - Gyakorlati - Tanításbeli SZOLGÁLATI AJÁNDÉKOK

53 SZÜNET

54 PRÓFÉTA A próféták Isten aktuális üzenetének, Szent Szellem által történő közvetítői A próféták elnevezései: - Naba v.Nabi - Somer és Capah - Is-haruah v. Is-Elohim - Roe v. Hoze A karizma és a szolgálati ajándék közötti különbségek: - Működési terület - Jelképes cselekedet - Népeknek, nemzetnek - Gyülekezeti alapok - Tanítványozás SZOLGÁLATI AJÁNDÉKOK

55 PRÓFÉTA Prófétai idősíkok - Kritikus terület - Értelmezni a múltat - Eligazítást adni a jelenben - Választ adni a jövővel kapcsolatban Prófétai csoportok Szolgálatuk: - Alapozás - Rombolás - Szellemi harc - Isteni üzenethordozás - Hamis próféták elleni fellépés - Látásorientáltak - Mennyei tanács - Teherhordozás SZOLGÁLATI AJÁNDÉKOK

56 EVANGÉLISTA Isten Királyságának evangéliuma hirdetésére elhívott személyek Mi is az evangélium? Jézus szolgálata Ki is az evangélista? Szolgálati területei Teljes evangélium hirdetése Hamis evangélium Az evangélistákon lévő kenet Kreativitás szolgálata SZOLGÁLATI AJÁNDÉKOK

57 PÁSZTOR Isten népének, nyájának szeretetteljes gondozására, ápolására adatott a Krisztus Testében Fogalmi zavarok Jézus Krisztus a Jó Pásztor Pásztorlás munkája: - Juhok, nyáj ismerete - Legeltetés - Vezetés - Közbenjárás - Őrzés, védelem - Gondviselés SZOLGÁLATI AJÁNDÉKOK

58 PÁSZTOR Pásztori jellem - Ő a nyáj mintaképe - Megtérésre való hajlandóság - Emberek lelkével törődik - Elszámoltatható A béres lelkület jellemzői A szolgálat jutalma És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadatlan koronáját. (1Pét 5,4) SZOLGÁLATI AJÁNDÉKOK

59 TANÍTÓ A teljes Írás kijelentéseinek magyarázására és alkalmazására elhívott személyek Ószövetségi tanítás A Tanító Szent Szellem A tanítás két szintje az Ekklézsiában A tanítók feladatai: - Isteni igazságok átadása, tanítása - Tanítványozás - Érettségre vezetés - Hitvédelem SZOLGÁLATI AJÁNDÉKOK

60 TANÍTÓ Tanítói szolgálat jellemzői - Az egész Testnek adatott - Igazság bemutatása és hiteles képviselete - Gazdagabb igeismeret - Képzettség, tanulás - Széleskörű tájékozottság - Sokoldalúság, színesség - Krisztus tanítványa SZOLGÁLATI AJÁNDÉKOK - Képesség mások tanítására - Kontrollálni kell! Veszélyek és kísértések - Kapcsolathiány az Úrral - Nikodémus szindróma - Eltévelyedés A szolgálattal járó felelősség - Jak 3,1 és 1Kor 8,1b

61 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! KÉRDÉSEK??


Letölteni ppt "És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat."

Hasonló előadás


Google Hirdetések