Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÖT TALÁLKOZÁS. A Biblia egyedülálló IRODALMI JELLEGÉBEN KÉZIRATAIT TEKINTVE ELTERJEDTSÉGÉBEN IDŐSZERŰSÉGÉBEN EGYSÉGESSÉGÉBEN ERKÖLCSI-ETIKAI JELLEGÉBEN.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÖT TALÁLKOZÁS. A Biblia egyedülálló IRODALMI JELLEGÉBEN KÉZIRATAIT TEKINTVE ELTERJEDTSÉGÉBEN IDŐSZERŰSÉGÉBEN EGYSÉGESSÉGÉBEN ERKÖLCSI-ETIKAI JELLEGÉBEN."— Előadás másolata:

1 ÖT TALÁLKOZÁS

2

3 A Biblia egyedülálló IRODALMI JELLEGÉBEN KÉZIRATAIT TEKINTVE ELTERJEDTSÉGÉBEN IDŐSZERŰSÉGÉBEN EGYSÉGESSÉGÉBEN ERKÖLCSI-ETIKAI JELLEGÉBEN KELETKEZÉSÉBEN

4 A Biblia eredete és hitelessége Egyéb elnevezések Az Írás Ő pedig (Jézus) kezde hozzájuk szólani: Ma teljesedett be ez az Írás a ti hallástokra. Luk 4,21 Az Írások Jézus pedig felelvén, monda nekik: Tévelyegtek, mivelhogy nem ismeritek sem az írásokat, sem az Istennek hatalmát Máté 22,29 A Szent Írás És hogy gyermekségedtől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölccsé tehetnek az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hit által. 2Tim 3,15 A könyvek Uralkodásának első esztendejében én, Dániel, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát, amelyről az Úr igéje lőn Jeremiás prófétához, hogy hetven esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékain. Dániel 9,2 Törvény és a próféták Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták; Róm 3,21 Az Úr könyve Keressétek meg majd az Úr könyvében, és olvassátok: ezeknek egy híjuk sem lesz, egyik a másiktól el nem marad; mert az Ő szája parancsolta, és az Ő lelke gyűjté össze őket! Ézs 34,16

5 Ihletettség - Inspiráció A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. 2Tim 3,16-17 Isten gondolatai Ihletett emberi szerzők Eredeti kéziratok Elismert könyvek 66 db. Héber Ógörög változat Anyanyelvű Bibliák REVELÁCIÓ INSPIRÁCIÓ KANONIZÁCIÓ SZÖVEGKRITKA FORDÍTÁSOK Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei. 2 Pét 1,20-21

6 Keletkezési nyelve ÓHÉBER Ószövetség több mint 95%-a ARÁM Levél, rendelet, beszéd Ezsd 4:6-8,18; 7:12-26; Dán 2:4-7:28 ÓGÖRÖG Újszövetség Koiné (Piac) LATIN Legio, spiculato, census Márk 5:9; 6:27; 12:14 Arám Effata, thalita kumi Abba Eli Eli lama sabaktani Márk, 5:14; 7:34; 14:36; 15:34

7 Kézirat alapanyagai Kőtábla És felírá ott kövekre a Mózes törvényének mását, amelyet az írt vala Izrael fiai elé. Józs 8,32 Papirusz - Te pedig, Dániel, zárd be e beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső időig: tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás Dán 12,4 Pergamen A felsőruhámat, melyet Troásban Kárpusnál hagytam, jöttödben hozd el, a könyveket (papirusz) is, kiváltképpen a hártyákat (pergamen). 2Tim 4,13 Egyéb Cserép, agyagtábla, rézlemez Papír Bibliamásolatok XIII. szd.

8 Könyveinek száma Protestáns 66 könyv 39 Ósz. és 27 Úsz. Katolikus 72-73 könyv 45-46 Ósz. és 27 Úsz. Ortodox 77-79 könyv 50-52 Ósz. és 27 Úsz Zsidó - Héber Ósz. 24db könyv összevont Fejezetfelosztás 1, Alex. Kelemen, Tertullianus „B” kódex 2, Stephanus Langton canterbury érsek 1214 k. Párizsi Biblia Versekre osztás 1, Santes Pagnino (kb. 1528) Ósz. 2, Robert Estienne 1555 k.

9 A Biblia felosztása PROTESTÁNS FELOSZTÁS ÓSZ: 17 történeti könyv 5 tanítói vagy költői könyv 17 prófétai könyv Úsz: 5 történeti könyv 21 tanítói könyv Pásztori levelek ún. katolikus levelek 1 prófétai könyv Deuterokanonikus : Makkabeusok I-II. Bölcsesség könyve, Jézus, Sirák fia könyve, Báruk próféta könyve, Tóbiás könyve, Judit könyve HÉBER- ZSIDÓ FELOSZTÁS TÓRA: Mózes öt könyve NEVIIM (próféták) 1, Neviim risonim Jós, Bír, 1-2 Sám és Kir 2, Neviim acharonim Esa, Jer, Eze, 3, A „Tizenkettő”(Tré aszar) Hóseás -Malakiás Ketuvim: 1, Szifré emet Zsoltárok, Példabeszédek, Jób; 2, Hámés megillót Énekek Éneke, Ruth, Eszter, Jeremiás Siralmai, Prédikátor; 3, Ketuvim Dániel, Ezsdrás, Nehémiás, 1-2 Krónikák.

10 Kanonizáció Elnevezése Ógörög kanón és héber qaneh Kánon szó: „vesszőt”, „vonalzót”, „botot”, „mérővesszőt” jelent Athanasius püspök Kr. u. 350 A Biblia önmagában hiteles a kánon csak felismeri! Kritériumai Isten szava tekintélyével szól- e? Prófétikus iratról van-e szó? Hogyan viszonyul a többi kanonikus könyvhöz? -Az igazat mondja-e Istenről, az emberről? Az Isten Igéjére egyedül jellemző életátformáló hatalom és képesség megnyilvánul-e általa Milyen elfogadottsága van Isten népe körében?

11 Kritériumok csoportjai Homologoumena csoport (egyetérteni) Azok a Bibliai könyvek tartoznak ide, amelyeket egyöntetűen, azonnal mindenki kanonikusnak fogadott el. Antilegomena csoport (ellentmondani) Eszter könyve Énekek Éneke, Példabeszédek könyve, Ezékiel könyve. Zsidó levél, 2Péter, Jakab, János II.-III Júdás levele, Jelenések könyve

12 Kritériumok csoportjai Pszeudoepigráf iratok csoportja Álírások, hamisítványok ÓSZÖVETSÉG Költői: Salamon zsoltára, 151. Zsoltár Tanítói: Makkabeus 3-4. Legendárium : Jubileumok könyve, Ésaiás mártíromsága, Ádám és Éva könyve, Aristeias levele Apokalipszis : Énokh 1-2 Mózes mennybemenetele Pszeudoepigráf iratok csoportja Álírások, hamisítványok ÚJSZÖVETSÉG Evangéliumok: Nikodémus, Barnabás, Fülöp…stb. Cselekedetek Péter, András, Pál…stb. Apokalipszis Péter, István…stb. Gnosztikus Eboniták, Tamás ev.

13 Kritériumok csoportjai Az apokrif iratok csoportja Csak egyes személyek, zsinatok fogadták el ÓSZÖVETSÉG III-IV. Ezsdrás, Manassé imája, Dániel függelékei Deuterokanonikus : Makkabeusok I-II. Bölcsesség könyve, Jézus, Sirák fia könyve, Báruk próféta könyve, Tóbiás könyve, Judit könyve Az apokrif iratok csoportja ÚJSZÖVETSÉG Az ál-Barnabás levele II. Kelemen levél Hermas pásztora Didaché, Péter apokalipszise Pál és Tekla cselekedetei Laodiceaiakhoz írt levél Zsidók evangéliuma Polycarpus levele a filippibeliekhez Ignatius hét levele

14 Kanonizáció folyamata A BELSŐ BIZONYÍTÉKOK B KŰLSŐ BIZONYÍTÉKOK ÓSZÖVETSÉG 1, Utalás arra hogy Isten beszédét feljegyezték 2, Egymásra való utaltság 3, Az Úsz. bizonyságtétele 1, Josephus Flavius Apion ellen 2, Septuaginta LXX. Ford. 3, Sirák könyve KANONIZÁLVA KR.U. 90 JAMNIAI RABBINIKUS ZSINAT ÁLTAL

15 Kanonizáció folyamata A BELSŐ BIZONYÍTÉKOK B KŰLSŐ BIZONYÍTÉKOK ÚJSZÖVETSÉG 1, Lukács Lk 1,1-4 2, Péter apostol 2Pt. 3,15-16 3, Júdás levele 1,17-19 4, Pál írásai 1Th 5,27 Kol 4,16 5, János apostol Jel 1,3 1, Apostol, vagy munkatársa áll az Írás mögött. 2, Elfogadott könyv-e az Egyházban? 3, Következetes-e a könyv alapvető hitigazságok, tantételek szempontjából? 4, Szellemi-erkölcsi-morális értékekek és a Szent Szellem látható-e benne?

16 www.apologia.hu

17 KÉZIRATOK SZÁMA www.apologia.hu

18

19 EGYSÉGES SZERKEZETE Tilos a változtatás Könyvek keletkezési ideje A könyvek szerzői Ószövetségi Könyvek Újszövetségi könyvek

20 A Biblia ma is aktuális Megváltás Izrael Próféciák Korszellem Hamis vallásosság

21 A Biblia elterjedtsége

22

23 A Biblia irodalmi jellemzői Elbeszélések Költészet Bölcsességirodalom Törvények-rendeletek Prófétai irodalom Példázatok Levelek Idézetek Egyéb

24 A Biblia hatalma Életváltoztató képessége ISTEN BESZÉDE Élő és „energikus” Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Zsid 4:12 Örökkévaló Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Máté 24:35 Sziklazúzó pöröly Nem olyan-e az én igém, mint a tűz? azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pöröly? Jer 23:29 Hitet hoz létre Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Róm 10:17 Munkálkodik az ember életében Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét (aminthogy valósággal az [is]), amely munkálkodik is tibennetek, akik hisztek. 1Thess 2:13 Istennek ereje Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. 1Kor 1:18 Táplál Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek; 1Pét 2:2 Szellem és élet A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Ján 6:63 Életet ad Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik. Máté 4:4 Növeli az értelmi képességet A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, [és] oktatja az együgyűeket. Zsolt 119:130 Megszentel Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te igéd igazság. Ján 17:17 ISTEN BESZÉDE

25 Az ember felelőssége Szelíd fogadtatás Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott igét, amely megtarthatja a ti lelkeiteket. Jak 1,21 Őszinte szembenézés Az igének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Mert ha valaki hallgatója az igének és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát: Mert megnézte magát és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt. Jak 1:22-24 Elrejteni a szívbe Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Zsolt 119,11

26 A Biblia hatalma Morális - Erkölcsi kérdésekben 1, Az alapok. A tízparancsolat és a Hegyi Beszéd 2, Az ébredések hatása 3, Erkölcsi hatásai egy nemzet életében Bűnözés csökkenése Egészséges családok – egészséges gyerekek Megkötözöttségekből, szenvedélyekből való szabadulás Munkamorál Üzleti élet Virágzó gazdaság Növekvő jólét Demográfiai növekedés

27 A Biblia kizárólagos tekintélye a, Az igazság kérdésében A te igédnek summája igazság, és a te igazságod ítélete mind örökkévaló. Zsolt 119:160 Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te igéd igazság. Ján 17:17 b, A hit vonatkozásában. De mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Róm 10:8 c, Életvezetési tanácsadásban A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. 2Tim 3,16-17 d, A gonosz, sátán legyőzésében …..Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. 1Ján 3,8

28 Következő alkalom

29 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET Kérdések?


Letölteni ppt "ÖT TALÁLKOZÁS. A Biblia egyedülálló IRODALMI JELLEGÉBEN KÉZIRATAIT TEKINTVE ELTERJEDTSÉGÉBEN IDŐSZERŰSÉGÉBEN EGYSÉGESSÉGÉBEN ERKÖLCSI-ETIKAI JELLEGÉBEN."

Hasonló előadás


Google Hirdetések