Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Azon képességek, ismeretek, személyiségjegyek és viselkedési módok halmazaként határozható meg, melyek ahhoz szükségesek, hogy valaki egy adott szervezetben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Azon képességek, ismeretek, személyiségjegyek és viselkedési módok halmazaként határozható meg, melyek ahhoz szükségesek, hogy valaki egy adott szervezetben."— Előadás másolata:

1

2 Azon képességek, ismeretek, személyiségjegyek és viselkedési módok halmazaként határozható meg, melyek ahhoz szükségesek, hogy valaki egy adott szervezetben egy meghatározott szerepet eredményesen el tudjon látni, és amelyek révén a szervezet a stratégiai célkitűzéseit képe megvalósítani.

3  A hozott „öröklött „adottságokból, mint veleszületett képességek vagy személyiség jellemzők.  A szerzett / „tanult „/ oldalból, mint az egyéni tapasztalatok, ismeretek, tanult készségek.

4  29§ 10. „A kompetencia a felnőttképzésben részt vett személy ismereteinek, készségeinek, képességeinek magatartási és viselkedési jegyeinek összessége, amely által a személy képes lesz egy meghatározott feladat eredményes teljesítésére.„

5 Egy adott feladathoz / munkakörhöz, tevékenységhez / szükséges ismeretek, ezek alkalmazásához elengedhetetlen készségek, jártasságok és képességek, valamint viselkedési, magatartási normák alkotják.

6 Mindezek alapján meghatározható az elvárt tudás!!!

7 ismeret + készség, jártasság, képesség + intellektuális fejlettség / a gondolkodás megfelelő szintje / + ismeretek megújításának igénye és képessége

8  Személyes kompetenciák  Társas kompetenciák  Módszerkompetenciák

9  Felelősségtudat  Kitartás  Pontosság  Önállóság  Stressz tűrő képesség  Elkötelezettség  Terhelhetőség  Önfegyelem

10  Udvariasság  Tolerancia  Határozottság  Empátia  Kezdeményezőkészség  Motiválhatóság  Kapcsolatteremtő készség  Segítőkészség

11  Gondolkodás  Problémamegoldás  Munkastílus

12 ADOTTSÁGOK Fizikai:  Állóképesség  Erős fizikum  Külső megjelenés

13 Fiziológiai:  Térlátás  Kézügyesség  Mozgáskoordináció  Stabíl kéztartás

14 Pszichológiai:  Érzelmi stabilitás  Kiegyensúlyozottság  tűrőképesség

15 JELLEMVONÁSOK  Kitartás  Megbízhatóság  Önállóság  Türelmesség  Pontosság  Terhelhetőség  Stressz-tűrőképesség

16 Együttműködési:  Kapcsolatteremtő készség  Empátia  Tolarencia  Motiválhatóság  Segítőkészség  Udvariasság  Kezdeményezőkészség  motiválhatóság

17 Kommunikációs:  Közérthetőség  Prezentációs készség  Nyelvhelyesség  Tömör fogalmazás készsége  Hatékony kérdezés készsége  Adekvát metakommunikációs készség

18 Konfliktuskezelési:  Kompromisszumkészség  Konfliktuskerülő készség  Rivalizáló készség  Konfliktusmegoldó készség  engedékenység

19 Gondolkodás:  Rendszerező képesség  Logikus gondolkodás  Áttekintő képesség  Kreativitás, ötletgazdagság  Ismeretmegőrzés  Új ötletek, megoldások kipróbálása  Numerikus gondolkodás

20 Problémamegoldás:  Lényeglátás  Probléma feltárás-elemzés  Tervezés  Értékelés  Diagnosztizálás  Ellenőrzőképesség  Érvelési képesség

21 Munkamódszer, munkastílus:  Rendszerszemlélet  Gyakorlatias feladatértelmezés  Céltudatosság  Eredményorientáltság  Kritikus szemlélet  Módszeres munkavégzés  Körültekintés, elővigyázatosság

22  A kompetenciák meghatározása: az intézményi stratégia alapján a kulcskompetenciák azonosítása

23  Kompetencia – szótár/regiszter/térkép kidolgozása: az összes kompetencia megnevezése, rövid tartalmi kifejtése, szintek meghatározása, leírása

24  Munkakör profil meghatározása: minden munkakörre meghatározni az elengedhetetlen kompetenciákat és azok szükséges szintjeit

25  Személyprofil meghatározása: a munkakör betöltőinél a tipikus kompetenciaszint meghatározása

26  Munkakör/személy megfelelés a felvételnél és folyamatosan: annak vizsgálata, milyen mértékben rendelkezik egy adott személy az elvárt kompetenciákkal

27  A tudásalapú társadalomba növelni - foglalkoztathatóságot - társadalmi kohéziót - személyes karriert

28  1: általános műveltség kompetenciái  2: szakmai tudás kompetenciái  3: a munka világának kompetenciái  4: társadalmi beilleszkedés és együttélés kompetenciái  5: tanulás kompetenciái

29  anyanyelvi kompetenciák  idegen nyelvi kompetenciák  természet-és műszaki tudományi kompetenciák  digitális kompetencia  matematikai kompetenciák  szociális és állampolgári kompetenciák  kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetenciák  kulturális tudatosság és kifejezőkészség  a tanulási képesség kompetenciái

30 1. kommunikációs kulcskompetenciák - Anyanyelvi - Idegen nyelvi 2. Szakmai tudás kulcskompetenciái - Matematikai - Természet-,és műszaki tudományi - Informatika, digitális 3. Társadalmi beilleszkedés és együttélés kulcskompetenciái - Szociális - Kulturális tudatosság - Aktív állampolgárság 4. Sikeres karrier - Kezdeményezőkészség - Vállalkozói 5. Sikeres életút kulcskompetenciái - Tanulási

31  Tartalma: › Konkrét képesség (vélemények kifejezése), komplex (társadalmi és kulturális élet)  Készségei: › Szóbeli és írásbeli kommunikáció: különböző helyzetekben, különböző követelmények esetében

32 A tudás-elemek fő tartalma azonos az anyanyelvi kommunikáció jellemzőivel KIVÉVE › a nyelvi speciális › a társadalmi › a kulturális › eltérésekből adódó különbségeket

33 Ismeretek: - számok, mértékek,- alapműveletek, formák - fogalmak, koncepciók Készségek: - elvek, folyamatok alkalmazása,- bizonyítások - matematikai nyelvi kommunikáció Attitűdök: - igazság tisztelete - dolgok okának és érvényességének keresése

34  Ismeretek › Természeti világ alapelvei  Készségek › Tudományos adatok alkalmazása  Attitűdök › Kíváncsiság › Kritikus értékelés

35  Ismeretek › Jogi/etikai szabályok › Információ tárolás, kezelés  Készségek › Szövegszerkesztés, táblázatkezelés › Internet- használat  Attitűdök › Kritikus gondolkodás › Kreativitás, innováció

36  Ismeretek › Egészséges életvitel, magatartási szabályok › Esélyegyenlőség  Készségek › Tolerancia, együttérzés,tűrőképesség  Attitűdök › Együttműködés › Integritás,sokféleség tisztelete

37  Ismeretek › Nemzeti/európai kulturális örökség  Készségek › Művek/előadások tisztelete és élvezete › Önkifejezés sokfélesége  Attitűdök › Nyitottság/tisztelet › Esztétikai befogadó készség

38  Ismeretek › Fogalmak,fogalom-rendszerek  Készségek › Együttműködés, kritikai elemzés, választási „tudás”  Attitűdök › Felelősségérzet, emberi jogok tisztelete

39  Ismeretek › Gazdaság működése, vállalkozások szabályai › „Lehetőségek”  Készségek › Menedzselés, önismeret, együttműködés  Attitűdök › Kezdeményezőkészség › Motiváció, akarat, innováció

40  tanulási stratégiák, módszerek, technikák  szakmai önismeret  oktatási, képzési lehetőségek

41  alapvető készségek (írás, olvasás, számolás)  infó-kommunikációs technika  szervezés  önértékelés  önfegyelem

42  kíváncsiság  motíváltság  problémamegoldás

43  Vezetés  Más emberek motiválása  Kapcsolattartás  Hibákból való tanulás  Más emberekre való hatás  Döntéshozatal képessége  Az eredmények és folyamatok véghezvitelére történő fókuszálás  Stratégia előállítás  Etikus hozzáállás

44

45  D. Goleman vezette be a fogalmat 1995- ben, mely szerint:  Saját magunk és emberi kapcsolataink fejlesztésének képessége!!!

46 A vezető ismerje önmagát, uralja a saját lelki jelenségeit, tudjon kapcsolatot teremteni és képes legyen azok tudatos fenntartására, alakítására.

47  Az érzelmi intelligencia fejlesztése életre szóló feladat.  Folyamatos önvizsgálatot, figyelmet és tudatos cselekvést igényel.

48  Mi akarok lenni?  Ki vagyok most?  Hogyan jutok el innen oda?  Miként állandósíthatom az elért eredményeket?  Ki segíthet?

49  Tudatosság  Ön – menedzselés  Társas tudatosság  Kapcsolatok menedzselése

50  Érzelmi tudatosság  Reális önértékelés  Önbizalom

51  Önkontroll  Következetesség  Alkalmazkodóképesség  Teljesítés  Kezdeményezés  Optimizmus

52  Empátia  Szervezeti tudatosság

53  Inspiráció  Befolyás, hatás másokra  Mások fejlesztése  A változás elősegítése  Konfliktuskezelés  Csoportmunka és együttműködés


Letölteni ppt "Azon képességek, ismeretek, személyiségjegyek és viselkedési módok halmazaként határozható meg, melyek ahhoz szükségesek, hogy valaki egy adott szervezetben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések