Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kompetenciák.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kompetenciák."— Előadás másolata:

1 Kompetenciák

2 Kompetencia - gyűjtőfogalom
Azon képességek, ismeretek, személyiségjegyek és viselkedési módok halmazaként határozható meg, melyek ahhoz szükségesek, hogy valaki egy adott szervezetben egy meghatározott szerepet eredményesen el tudjon látni, és amelyek révén a szervezet a stratégiai célkitűzéseit képe megvalósítani.

3 A kompetenciák 2 oldal együtteséből formálódnak ki:
A hozott „öröklött „adottságokból, mint veleszületett képességek vagy személyiség jellemzők. A szerzett / „tanult „/ oldalból, mint az egyéni tapasztalatok, ismeretek, tanult készségek.

4 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről
29§ 10. „A kompetencia a felnőttképzésben részt vett személy ismereteinek, készségeinek, képességeinek magatartási és viselkedési jegyeinek összessége, amely által a személy képes lesz egy meghatározott feladat eredményes teljesítésére .„

5 A kompetencia fogalom tartalmát:
Egy adott feladathoz / munkakörhöz, tevékenységhez / szükséges ismeretek, ezek alkalmazásához elengedhetetlen készségek, jártasságok és képességek, valamint viselkedési, magatartási normák alkotják.

6 Mindezek alapján meghatározható az elvárt tudás!!!

7 T U D Á S = ismeret + készség, jártasság, képesség + intellektuális fejlettség / a gondolkodás megfelelő szintje / + ismeretek megújításának igénye és képessége

8 Kompetenciák csoportosítása
Személyes kompetenciák Társas kompetenciák Módszerkompetenciák

9 Személyes kompetenciák
Felelősségtudat Kitartás Pontosság Önállóság Stressz tűrő képesség Elkötelezettség Terhelhetőség Önfegyelem

10 Társas kompetenciák Udvariasság Tolerancia Határozottság Empátia
Kezdeményezőkészség Motiválhatóság Kapcsolatteremtő készség Segítőkészség

11 Módszerkompetenciák Gondolkodás Problémamegoldás Munkastílus

12 SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
ADOTTSÁGOK Fizikai: Állóképesség Erős fizikum Külső megjelenés

13 Fiziológiai: Térlátás Kézügyesség Mozgáskoordináció Stabíl kéztartás

14 Pszichológiai: Érzelmi stabilitás Kiegyensúlyozottság tűrőképesség

15 JELLEMVONÁSOK Kitartás Megbízhatóság Önállóság Türelmesség Pontosság
Terhelhetőség Stressz-tűrőképesség

16 TÁRSAS KOMPETENCIÁK Együttműködési: Kapcsolatteremtő készség Empátia
Tolarencia Motiválhatóság Segítőkészség Udvariasság Kezdeményezőkészség motiválhatóság

17 Kommunikációs: Közérthetőség Prezentációs készség Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége Hatékony kérdezés készsége Adekvát metakommunikációs készség

18 Konfliktuskezelési: Kompromisszumkészség Konfliktuskerülő készség
Rivalizáló készség Konfliktusmegoldó készség engedékenység

19 MÓDSZERKOMPETENCIÁK Gondolkodás: Rendszerező képesség
Logikus gondolkodás Áttekintő képesség Kreativitás, ötletgazdagság Ismeretmegőrzés Új ötletek, megoldások kipróbálása Numerikus gondolkodás

20 Problémamegoldás: Lényeglátás Probléma feltárás-elemzés Tervezés
Értékelés Diagnosztizálás Ellenőrzőképesség Érvelési képesség

21 Munkamódszer, munkastílus:
Rendszerszemlélet Gyakorlatias feladatértelmezés Céltudatosság Eredményorientáltság Kritikus szemlélet Módszeres munkavégzés Körültekintés, elővigyázatosság

22 KOMPETENCIA – MODELL folyamat leírás
A kompetenciák meghatározása: az intézményi stratégia alapján a kulcskompetenciák azonosítása

23 Kompetencia – szótár/regiszter/térkép kidolgozása:
az összes kompetencia megnevezése, rövid tartalmi kifejtése, szintek meghatározása, leírása

24 Munkakör profil meghatározása:
minden munkakörre meghatározni az elengedhetetlen kompetenciákat és azok szükséges szintjeit

25 Személyprofil meghatározása:
a munkakör betöltőinél a tipikus kompetenciaszint meghatározása

26 Munkakör/személy megfelelés a felvételnél és folyamatosan:
annak vizsgálata, milyen mértékben rendelkezik egy adott személy az elvárt kompetenciákkal

27 A kulcskompetenciák funkciója
A tudásalapú társadalomba növelni - foglalkoztathatóságot - társadalmi kohéziót - személyes karriert

28 Életpálya építéshez szükséges tudásrendszer birtoklása
1: általános műveltség kompetenciái 2: szakmai tudás kompetenciái 3: a munka világának kompetenciái 4: társadalmi beilleszkedés és együttélés kompetenciái 5: tanulás kompetenciái

29 Kulcskompetenciák (az Európai Unió referencia-kerete
anyanyelvi kompetenciák idegen nyelvi kompetenciák természet-és műszaki tudományi kompetenciák digitális kompetencia matematikai kompetenciák szociális és állampolgári kompetenciák kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetenciák kulturális tudatosság és kifejezőkészség a tanulási képesség kompetenciái

30 Kompetencia csoportok
1. kommunikációs kulcskompetenciák Anyanyelvi Idegen nyelvi 2. Szakmai tudás kulcskompetenciái Matematikai - Természet-,és műszaki tudományi Informatika, digitális 3. Társadalmi beilleszkedés és együttélés kulcskompetenciái Szociális Kulturális tudatosság Aktív állampolgárság 4. Sikeres karrier Kezdeményezőkészség Vállalkozói 5. Sikeres életút kulcskompetenciái - Tanulási

31 Az anyanyelvi kompetencia
Tartalma: Konkrét képesség (vélemények kifejezése), komplex (társadalmi és kulturális élet) Készségei: Szóbeli és írásbeli kommunikáció: különböző helyzetekben, különböző követelmények esetében

32 Idegen nyelveken folytatott kommunikáció
A tudás-elemek fő tartalma azonos az anyanyelvi kommunikáció jellemzőivel KIVÉVE a nyelvi speciális a társadalmi a kulturális eltérésekből adódó különbségeket

33 Matematikai kompetencia
Ismeretek: számok, mértékek,- alapműveletek, formák fogalmak, koncepciók Készségek: - elvek, folyamatok alkalmazása,- bizonyítások - matematikai nyelvi kommunikáció Attitűdök: - igazság tisztelete - dolgok okának és érvényességének keresése

34 A természet- és műszaki tudományi kompetencia
Ismeretek Természeti világ alapelvei Készségek Tudományos adatok alkalmazása Attitűdök Kíváncsiság Kritikus értékelés

35 Informatikai és digitális kompetencia
Ismeretek Jogi/etikai szabályok Információ tárolás, kezelés Készségek Szövegszerkesztés, táblázatkezelés Internet- használat Attitűdök Kritikus gondolkodás Kreativitás, innováció

36 A szociális kompetencia
Ismeretek Egészséges életvitel, magatartási szabályok Esélyegyenlőség Készségek Tolerancia, együttérzés,tűrőképesség Attitűdök Együttműködés Integritás,sokféleség tisztelete

37 A kulturális tudatosság és kifejezőkészség kompetenciái
Ismeretek Nemzeti/európai kulturális örökség Készségek Művek/előadások tisztelete és élvezete Önkifejezés sokfélesége Attitűdök Nyitottság/tisztelet Esztétikai befogadó készség

38 Állampolgári kompetencia
Ismeretek Fogalmak,fogalom-rendszerek Készségek Együttműködés, kritikai elemzés, választási „tudás” Attitűdök Felelősségérzet, emberi jogok tisztelete

39 A kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia
Ismeretek Gazdaság működése, vállalkozások szabályai „Lehetőségek” Készségek Menedzselés, önismeret, együttműködés Attitűdök Kezdeményezőkészség Motiváció, akarat, innováció

40 A tanulás elsajátítása kompetenciájának ismeretei
tanulási stratégiák, módszerek, technikák szakmai önismeret oktatási, képzési lehetőségek

41 A tanulás elsajátítása kompetenciájának készségei
alapvető készségek (írás, olvasás, számolás) infó-kommunikációs technika szervezés önértékelés önfegyelem

42 A tanulás elsajátítása kompetenciájának attitűdjei
kíváncsiság motíváltság problémamegoldás

43 EU – vezetői kompetenciák
Vezetés  Más emberek motiválása Kapcsolattartás Hibákból való tanulás Más emberekre való hatás Döntéshozatal képessége Az eredmények és folyamatok véghezvitelére történő fókuszálás Stratégia előállítás Etikus hozzáállás

44 Érzelmi intelligencia

45 EQ – Emotional Intelligence Quotiens
D. Goleman vezette be a fogalmat 1995-ben, mely szerint: Saját magunk és emberi kapcsolataink fejlesztésének képessége!!!

46 A vezető ismerje önmagát, uralja a saját lelki jelenségeit, tudjon kapcsolatot teremteni és képes legyen azok tudatos fenntartására, alakítására.

47 Az érzelmi intelligencia fejlesztése életre szóló feladat.
Folyamatos önvizsgálatot, figyelmet és tudatos cselekvést igényel.

48 Igényli az alábbi kérdések megválaszolását:
Mi akarok lenni? Ki vagyok most? Hogyan jutok el innen oda? Miként állandósíthatom az elért eredményeket? Ki segíthet?

49 Érzelmi intelligencia – vezetői kompetenciák
Tudatosság Ön – menedzselés Társas tudatosság Kapcsolatok menedzselése

50 Tudatosság Érzelmi tudatosság Reális önértékelés Önbizalom

51 Ön - menedzselés Önkontroll Következetesség Alkalmazkodóképesség
Alkalmazkodóképesség Teljesítés Kezdeményezés Optimizmus

52 Társas tudatosság Empátia Szervezeti tudatosság

53 Kapcsolatok menedzselése
Inspiráció Befolyás, hatás másokra Mások fejlesztése A változás elősegítése Konfliktuskezelés Csoportmunka és együttműködés


Letölteni ppt "Kompetenciák."

Hasonló előadás


Google Hirdetések