Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Esélyegyenlőség TÁMOP 3.3.1 II. szakasz Integráció Bogdán Anna régiós irodavezető Dél - Dunántúli Regionális Kapcsolati Pont. Mit tartalmazzanak az intézményi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Esélyegyenlőség TÁMOP 3.3.1 II. szakasz Integráció Bogdán Anna régiós irodavezető Dél - Dunántúli Regionális Kapcsolati Pont. Mit tartalmazzanak az intézményi."— Előadás másolata:

1 Esélyegyenlőség TÁMOP 3.3.1 II. szakasz Integráció Bogdán Anna régiós irodavezető Dél - Dunántúli Regionális Kapcsolati Pont. Mit tartalmazzanak az intézményi dokumentumok?

2 . HH? HHH? IPR Esélyegyenlőség TÁMOP 3.3.1 II. szakasz Integráció

3 IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK HH, HHH Esélyegyenlőség TÁMOP 3.3.1 II. szakasz Integráció

4 . A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításáról szóló eljárásban a jegyző tájékoztatja a szülőt azokról a kedvezményekről, juttatásokról, pályázati lehetőségekről, amelyek a gyermeket megillethetik, ha megfelel a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre, tanulóra vonatkozó feltételeknek. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet Esélyegyenlőség TÁMOP 3.3.1 II. szakasz Integráció

5 . A szülő által - az adatszolgáltatás önkéntességére vonatkozó tájékoztatást követően - kitöltött, a 7. számú mellékletnek megfelelően elkészített adatlapok (a továbbiakban: nyilatkozat) alapján a jegyző megállapítja, az önkormányzat illetékességi területén, ezen belül a kötelező felvételt biztosító iskolák felvételi körzetében hány halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló él. A jegyző, ha a rendelkezésére álló adatok alapján az integrációs, illetve a képesség-kibontakoztató felkészítés megszervezését indokoltnak tartja, kezdeményezi a polgármesternél, hogy a képviselő-testület tűzze napirendre az integrációs, illetve a képesség-kibontakoztató felkészítés megszervezésének szükségességét a település iskoláiban, továbbá az iskolai körzethatárok felülvizsgálatát a közoktatásról szóló törvény 66. §-ának (2) bekezdése szerint. Esélyegyenlőség TÁMOP 3.3.1 II. szakasz Integráció

6 . A jegyző az adott é v m á jus 15- é n é s okt ó ber 1-j é n rendelkez é sre á ll ó adatok feldolgoz á sa ut á n minden é v m á jus 31-ig é s okt ó ber 15-ig - elektronikus form á ban - megk ü ldi a KIR-en kereszt ü l az Oktat á si Hivatal r é sz é re a) telep ü l é sen é lő ö sszes h á tr á nyos helyzetű é s halmozottan h á tr á nyos helyzetű gyermek, tanul ó l é tsz á m á t, k ü l ö n megadva az ó vod á s kor ú gyermekek, az alapfok ú é s k ö z é pfok ú iskol á val tanul ó i jogviszonyban á ll ó tanul ó k l é tsz á m á t, b) az ó voda é s az á ltal á nos iskola felv é teli k ö rzet é ben é lő h á tr á nyos helyzetű é s halmozottan h á tr á nyos helyzetű ó vod á s kor ú gyermekek é s tank ö teles tanul ó k l é tsz á m á t feladatell á t á si helyenk é nt. Esélyegyenlőség TÁMOP 3.3.1 II. szakasz Integráció

7 . A nyilatkozat kezelésére egyebekben a gyermekvédelmi gondoskodás keretében lefolytatott eljárás során keletkezett iratokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A jegyző a kitöltött nyilatkozat egy példányát a szülőnek átadja. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek, tanulónak járó kedvezmény igénybevételének a feltétele a nyilatkozat és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló jogerős határozat bemutatása. Esélyegyenlőség TÁMOP 3.3.1 II. szakasz Integráció

8 . A jegyző a szülő írásbeli hozzájárulása esetén a nyilatkozatot másolatban öt munkanapon belül megküldi a nevelési-oktatási intézménynek. Az intézményvezető - a szülő hozzájárulása esetén - a felvételi naplóban, a törzslapon feltünteti, hogy a gyermek, tanuló hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű. A nevelési-oktatási intézmény a nyilatkozatot a tanulói jogviszony megszűnését követő öt évig jogosult kezelni. Esélyegyenlőség TÁMOP 3.3.1 II. szakasz Integráció

9 ALAPÍTÓ OKIRAT Alapadatok ( név, típus, fenntartó, székhely, engedélyszám, működési terület, telephelyek, tagozatok, férőhelyek, évfolyamok, alaptevékenységek, TEÁOR besorolás, vagyon, gazdálkodás, felügyelet, stb..) A fenntartó megjeleníti a képesség-kibontakoztató, illetve integrációs felkészítést vagy óvodai fejlesztő program Esélyegyenlőség TÁMOP 3.3.1 II. szakasz Integráció

10 . Az intézmény alap- dokumentumainak fejezeteiben meg kell jelennie az iskolai integrációs program elemeinek. Pedagógiai program, helyi tanterv SZMSZ Minőségirányítási program Házirend Pedagógiai program, helyi tanterv SZMSZ Minőségirányítási program Házirend Esélyegyenlőség TÁMOP 3.3.1 II. szakasz Integráció

11 CSELEKVÉSI ÜTEMTERV MUNKATERV MUNKAKÖZÖSSÉGI TERVEK CSELEKVÉSI ÜTEMTERV MUNKATERV MUNKAKÖZÖSSÉGI TERVEK Esélyegyenlőség TÁMOP 3.3.1 II. szakasz Integráció

12 HELYI TANTERV Az integrált intézményekben különösen: az alternatív módszerekkel feldolgozandó tananyagot, időbeosztását, óraszámát, értékelési módját A multikulturális tartalmak megjelenését az egyes tantárgyakban A nem szakrendszerű oktatás tantervét, a kompetenciafejlesztés anyagát Esélyegyenlőség TÁMOP 3.3.1 II. szakasz Integráció

13 Az alternatív módszerek keretében feldolgozandó tananyag, illetve ezek megszervezésére vonatkozó időkeretek és eljárások meghatározása Iskolán kívüli tanórai foglalkozások (pl. erdei iskola), integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek, a kötelező tananyag elsajátításának egyéb keretei (pl. tanulmányi kirándulás, stb.) A tanulók minősítésére, a továbbhaladásra vonatkozó szabályozás, a szöveges értékelés osztályzatra történő átváltása szabályainak meghatározása tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának kötelezettségét Esélyegyenlőség TÁMOP 3.3.1 II. szakasz Integráció

14 A háromhavonkénti találkozó Célszerű jegyzőkönyvet/emlékeztetőt készíteni, mely magában foglalja a megbeszélteket és a résztvevők névsorát; vagy: a szöveges értékelésen szerepel a szülő aláírása. Esélyegyenlőség TÁMOP 3.3.1 II. szakasz Integráció

15 EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV Egy – egy tanuló egyéni fejlesztését szolgálja A tanuló teljesítménye, kompetenciái értékelésének függvényében válik szükségessé Adott időszakra szól (lehet egy tanévnél kevesebb is!) Adott tantárgy egy-egy területe, valamely kompetencia, részképesség, tanulási stílus, önértékelés, stb. fejlesztésére szolgáló terv A terv tartalmazza: A fejlesztendő terület megnevezését A célját Részletes programját Módszerit Eszközeit A felelősét (ki, vagy kik végzik) Időintervallumát A várható eredményét Értékelését (folyamatosan) Esélyegyenlőség TÁMOP 3.3.1 II. szakasz Integráció

16 INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Várható : 2010 március vége INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Várható : 2010 március vége Esélyegyenlőség TÁMOP 3.3.1 II. szakasz Integráció

17 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS OOIH, OKMT Esélyegyenlőség TÁMOP 3.3.1 II. szakasz Integráció

18 Fontos! Minden iskolai dokumentum (osztálynaplók, napközis és egyéb foglalkozási naplók, stb. folyamatos, naprakész vezetése, a különböző szintű intézményi tanácskozások megbeszélések eredményének, kijelölt feladatainak rögzítése a minőségfejlesztés egyik alapkövetelménye! Esélyegyenlőség TÁMOP 3.3.1 II. szakasz Integráció

19 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! K Esélyegyenlőség TÁMOP 3.3.1 II. szakasz Integráció

20 Esélyegyenlőségi Igazgatóság Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Dél - Dunántúli Regionális Kapcsolati Pont Cím: Hargitai Üzletház 7100 Szekszárd Kossuth L. út 8.I.em. 1 ajtó Munkatársak: Bogdán Anna régiós irodavezető tel.: 30/682-4216, e-mail: bogdan.anna@educatio.hu Ignácz János asszisztens tel.: 30/682-2433, e-mail: ignacz.janos@educatio.hu Orsós Ferenc asszisztens tel.: 30/682-2431, e-mail.: orsos.ferenc@educatio.hu Esélyegyenlőség TÁMOP 3.3.1 II. szakasz Integráció


Letölteni ppt "Esélyegyenlőség TÁMOP 3.3.1 II. szakasz Integráció Bogdán Anna régiós irodavezető Dél - Dunántúli Regionális Kapcsolati Pont. Mit tartalmazzanak az intézményi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések