Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A TÁMOP 2.2.1 program eredményei, lehetőségei a felnőttképzést folytató intézmények számára (Társadalmi Megújulás Operatív Program 2.2.1.) Modláné Görgényi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A TÁMOP 2.2.1 program eredményei, lehetőségei a felnőttképzést folytató intézmények számára (Társadalmi Megújulás Operatív Program 2.2.1.) Modláné Görgényi."— Előadás másolata:

1 A TÁMOP 2.2.1 program eredményei, lehetőségei a felnőttképzést folytató intézmények számára (Társadalmi Megújulás Operatív Program 2.2.1.) Modláné Görgényi Ildikó főigazgató-helyettes Budapest, 2010. október 12.

2 2 Tartalom  Közös nyelv és együttműködés  A fejlesztés előzményei  Építkezéshez előző fejlesztések, szakmai anyagok  TÁMOP 2.2.1 első szakasz kilenc alprojektjének célja, kötelező indikátorai és eredményei  TÁMOP 2.2.1 második szakaszának hangsúlypontjai

3 3 Fejlesztéshez, az együttműködéshez, az eredmények hasznosításához közös nyelv kialakítása  Európai képességek, kompetenciák és foglalkozások egységes osztályozási rendszere (ESCO)  Európai képesítési keretrendszer (EQF)  Magyar Országos képzési jegyzék  Nemzeti képesítési keretrendszer

4 4 Munkaerőkereslet ESCO Munkaerőkínálat Gazdas ági növeke dés A munkae rő- kereslet előrejel zése Foglalkoz ások ISCO Képesíté sek ISCED A munkae rő- kínálat előrejel zése Demográ fiai változá sok Hiány szakmá k Megfelelteté s Szak ma Kíná lat Szerke zeti változá sok Tudás, készségek, kompetenc iák (munkakör i profilok) EKKR/NKKR Tudás, készségek, kompeten ciák (tanulási eredmé nyek) Társadal mi változá sok Standardok felállítása Vállalaton belüli tevékenységek Rugalmas szakképzés Előzetes készségek/tanulás elismerése (validálás), valamint információ és orientáció A változó igényeknek megfelelő oktatás és képzés, amely biztosítja mindenki számára az egész életen át tartó tanulás lehetőségét

5 5 A fejlesztés előzményei 1. –1990. nincs egységes képzési jegyzék (3500 szakképesítés eklektikus halmaza), –1993. rendszerelvű OKJ kialakítása (951 szakképesítés), szakmai követelmény átszerkesztett, tripartit érdekegyeztetés módszerével, –1996. ISCED nemzetközi rendszer harmonizáció, OECD tagországgá válás, –1999-2000. első moduláris fejlesztések, –2001. szakmacsoportos rendszer kialakítása, –2004-2006. kompetencia elvű és moduláris szerkezetű OKJ és SZVK, KP, –2005. EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő bevezetése.

6 6 A fejlesztés előzményei 2. -Tankönyv, jegyzet problematika vagy nincs, vagy drága, vagy elavult, vagy nem a szintnek megfelelő. -Vizsgatételek szerkezete tartalma képesítésenként, tárcánként, helyszínenként, időszakonként eltérő, nincs SZVK összhang, titkos vizsgatétel-készítés költséges, gyakorlásra nincsenek feladatok. -Tanári felkészülés korlátja, hogy távol van a gazdaságtól, a felkészüléshez a szakirodalom részben hiányzik. A jó gyakorlathoz országon belül sem mindig jut hozzá. -A nemzetközi jó gyakorlat megismerésének akadálya a nyelvtudás hiánya. -3-5 év távlatában nehéz a gazdasági igényt meghatározni. -Munkahely alapú tanulás hiányzik.

7 7 Építkezéshez előző fejlesztések, szakmai anyagok  HEFOP 2.2.1 „A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése. Új szakképzési szerkezet”,  HEFOP 3.5.1 „Korszerű felnőttképzési módszerek kifejlesztése és alkalmazása”,  SZFP (Szakiskolai Fejlesztési Program),  Korábbi szakképzési és felnőttképzési kutatások, elemzések,  Korábbi fejlesztési anyagok és tapasztalatok,  Korábbi szakmai hazai és nemzetközi projektek eredményei.

8 8 TÁMOP 2.2.1 kilenc alprojektje 1.Pályakövetés rendszere 2.Minőségbiztosítás 3.Vizsgarendszer fejlesztése 4.Tananyagfejlesztés 5.Mérés-értékelés 6.Szakmai tanárok, oktatók, szakoktatók szakmai ismereteinek fejlesztése 7.Szakmai tanárok, oktatók, szakoktatók idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztése 8.A munkahelyi gyakorlati képzés ösztönzése 9.Képzési kereslet növelése

9 9 Tájékoztató adatok - disszemináció  Felügyelő Tanács (30 fő) tagjai szaktárcák képviselői, kamarák, munkaadó és munkavállalói szervezetek, érdekképviseletek fenntartók, szakmai szervezetek, 16 ülés, konzultatív testület.  Tanácsadó Testület létszáma: 23 fő, 21 ülés  Sikeres közbeszerzés: 24 db  Szinergiák az egyes TÁMOP projektek között folyamatos.

10 10 Szakértők (tartalomfejlesztő, mentor, lektor, szerkesztő stb.) száma a központi programban  Megbízási szerződéssel2569 fő  Közbeszerzéssel 2837 fő  Összesen 0-9AP 7753 fő

11 11 Magyarázat  Célok --- kék szín  Kötelező indikátorok --- zöld szín  közvetlenül használható eredmények --- bordó Felhasználók: tanuló, hallgató, pedagógus, oktató, szervező, iskola, felnőttképző, vizsgaközpont, háttérintézmények, OH, gazdálkodó szervezetek, szakképesítésért felelős tárcák, kamarák, érdekvédelmi szervezetek, fenntartók, szülők, család

12 12 1. Alprojekt: Pályakövetés rendszere Célok –A szak- és felnőttképzés, valamint a felsőoktatás teljes vertikumára vonatkozóan, országosan egységes elvek alapján kerüljön kidolgozásra és bevezetésre egy teljes körű pályakövetési rendszer Kötelező indikátorok - Output indikátor:adatbázisra épülő honlap - Eredmény indikátor:25.000 fő

13 13  Alternatívák a PKR informatikai rendszer jogi szabályozására.  Automatikus elemző rendszer ad rendszeres riportokat általános összefüggésekről mindenkinek, konkrét összefüggésekről az iskolának, munkaadónak,munkavállalónak; a szakpolitika, a fenntartó valamennyi adatot és összefüggést látja.  Együttműködés alapjai 1050 munkáltatói megkérdezés a projektben való részvételre.  Régiónkénti fókuszcsoportok (16-16fő) munkaadó-munkavállaló, (szakképzés hasznosulás, munkaadói elvárás…) minősítő rendszer kialakításának értékeléséhez.  A szakképzés munkaerő-piaci hasznosulásának adatait tartalmazó mátrix/kód (kimenet, modultartalom, FEOR, TEÁOR összefüggés, munkaadó igénye).  Potenciális adatgazdák ONYF, APEH, FSZH + NSZFI VNY és OSAP adatainak felhasználása.  Plusz adminisztrációs teherrel nem jár.  NSZFI ad jogosultságot központilag elfogadott alapelvek szerint. 1. Alprojekt eredménye

14 14 A képzők munkájában közvetlenül használható eredmények  Információs forrásként használhatja a képző pályaorientációs és szakmaválasztást támogató munkájában.  Visszacsatolást kap a munkaerő-piaci igényekről.  Plusz adminisztrációs teherrel nem jár.

15 15 2. Alprojekt: Minőségbiztosítás Célok –Egységes minőségirányítási keretrendszer (modell, módszertan, szoftver- és adatbázis) létrehozása, mely a szak- és felnőttképzést folytató intézmények ön- és külső értékelését is magában foglalja, az európai minőségbiztosítási keretrendszerhez illeszkedik, erősíti a hazai szakképzés átláthatóságát és fejlesztését. Kötelező indikátorok –1000 szak- és felnőttképzést folytató intézmény felkészítése. –Az intézmények 95%-a használja a kifejlesztett minőségirányítási rendszert.

16 16  A felkészítés keretében közös gondolkodás a projekt vázát adó 60 mentor között (hazai tapasztalatok, EQARF,gyakorlati bevezethetőség, külső értékelés).  Módszertani kézikönyv az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer bevezetéséhez (összehasonlíthatóságot biztosító egységes kötelező kulcs indikátor rendszer, célokhoz kapcsolt ajánlott kulcsindikátorok, szabadon választott indikátorok).  Plusz adminisztrációs teherrel nem jár.  NSZFI adatrendszereiből (VNY, OSAP) és az oktatási statisztikából (KIR- STAT) kerül feltöltésre.  Minőségbiztosítási hálózat kialakítása: –2 fő fejlesztő szakértő, 60 fő mentor, –1000 szak- és felnőttképző intézmény.  Közös platform az iskolai oktatásra és a felnőttképzésre az összehasonlíthatóság céljából. 2. Alprojekt eredménye

17 17 3. Alprojekt: Vizsgarendszer fejlesztése Célok A vizsgaellenőrzési rendszer létrehozása, amely kiterjed a vizsgaszervezési tevékenységre, vizsgahely akkreditációra, egy-egy szakmai vizsga előkészítésének és lebonyolításának ellenőrzésére. A bemeneti kompetenciák mérési, értékelési módszertanának, eszközrendszerének kialakítása. Kötelező indikátorok -Feltöltött szakmai vizsgaellenőrzési adatbázis (VER) -Felkészítésben résztvevő szakmai vizsgaellenőrök: 33 fő -Bemeneti kompetenciákhoz kifejlesztett mérési eszközök: 240 db -Felkészített vizsgaelnökök, vizsgabizottsági tagok és jegyzők (1%)

18 18  2000 modulhoz kapcsolódó helyszínakkreditációs követelmény- és dokumentumrendszer kidolgozása.  Vizsgák minőségbiztosítási módszertanának kidolgozása.  A Vizsgaellenőrzési kézikönyv kidolgozása. A vizsgaellenőrzés módszertanának kidolgozása. A vizsgahelyszín akkreditáció szempontrendszere. A hatósági és szakmai ellenőrzések szempontjai.  Útmutató készítése a vizsgaellenőrzések lebonyolításához.  A bemeneti kompetencia eszközcsomagok méréshez és értékeléshez (240 db). 3. Alprojekt eredménye

19 19 4. Alprojekt: Tananyagfejlesztés Célok A korábban megkezdett fejlesztést folytatva és annak eredményeire alapozva készüljenek tanulást-tanítást segítő tananyagok. Kötelező indikátorok –3000 darab, az alap-, páros és páros-többes modulokhoz kifejlesztett tartalomelem. –Az összes tartalomelem 1%-ának kipróbálása.

20 20 4. Alprojekt eredmény  Tananyagbank (SzTTR) létrehozása, feltöltése, frissítése.  Kompetencia elvű tananyagfejlesztő szakértői bázis kialakítása.  Tartalomelemek különböző variációinak elkészítése (SNI, 30-as szint, 50-es szint stb.).  A tartalomelemek kipróbálása egyben a kipróbálásban résztvevők továbbképzése is.  Tartalomelem struktúrák (a struktúrákban megtekinthetők tartalomelemenként is a kompetencia-leírások), meglévő tankönyvi tartalmak összevetései.  Az alap-, páros és páros-többes modulokhoz kifejlesztett tartalomelemek. (150 darab szakmai követelménymodulhoz tartozó 955 darab tartalomelem).  A tartalomfejlesztő szakértőink 373 db követelménymodul esetében jelezték SZVK-ra vonatkozó módosítási javaslataikat.

21 21 5. Alprojekt: Mérés-értékelés Célok: javuljon munkaerő alkalmazkodó-képessége, munkába állásának lehetősége, a képzés kibocsátása rugalmasan alkalmazkodjon a munkaerő-piaci kereslethez, feladatbankba szervezett, a tanulói teljesítmény mérését és a felkészülést is segítő, az új OKJ szerinti kompetenciáknak megfelelő mérési-értékelési eszközök készítése. Kötelező indikátorok: –Az elkészített mintafeladatok 10%-ának kipróbálása. –Kompetencia leírások: 2000 darab

22 22 5. Alprojekt eredmény  2000 követelménymodul kompetencia leírása: részletes feladatleírás, tulajdonságkompetenciák kifejtése Kompetencia leírások elkészítése.  A fejlesztésbe bevont követelménymodul belső arányainak meghatározása, a feladat- és tulajdonságkompetenciák leképezése a vizsgafolyamatra.  Feladatbank adatbázis és szoftver létrehozása, feltöltése mérés-értékelési eszközökkel.  Az elkészült mérés-értékelési eszközök Feladatbankból történő lekérdezése, alkalmazása a képzés során, gyakorló feladatsor generálása.  Módszertani anyagok a szóbeli és gyakorlati vizsgafeladatok készítéséhez.  Speciális feladatok, módszertani anyag készítése a fogyatékkal élők számára.  Gyakorlati vizsgafeladatok összeállításának szempontjai.  A feladatok 10%-ának kipróbálása, iskolák pályázhatnak (szeptember 15)  A követelménymodulok szakmai és vizsgakövetelményében talált formai és tartalmi hibák, szakértői javaslatok összegyűjtése.  Szakértői adatbázis létrehozása.

23 23 6. Alprojekt: Szakmai tanárok, oktatók, szakoktatók szakmai ismereteinek fejlesztése Célok A szakmai elméleti és gyakorlati oktatók számára a továbbképzési rendszerbe illeszthető munkahelyi körülmények között végezhető tapasztalatszerzés rendszerének kiépítése. Kötelező indikátorok –50 fő munkahelyi tapasztalatszerzésben részt vett szakmai oktató.

24 24 6. Alprojekt eredmény  A munkahelyi tapasztalatszerzés továbbképzési rendszer struktúrája és működési leírásának kialakítása.  Módszertani kézikönyv a szakmai oktatók munkahelyi tapasztalatszerzési továbbképzésének szervezésére és bonyolítására.  Szakmai oktatók(81 fő) külső munkahelyi tapasztalatszerzése és gyakorlati szakmai ismereteinek bővítése továbbképzési rendszer kidolgozása.  Zárófeladatok (módszertani ajánlások, oktatási segédanyagok).  Gyakorlati továbbképzés által szerzett tapasztalatok, amelyek beépülnek a napi munkájukba.  Javaslat a munkahelyi tapasztalatszerzés továbbképzési rendszerének fenntarthatóságára.

25 25 7. Alprojekt: Szakmai tanárok, szakoktatók idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztése Célok A szakképzésben oktató szakmai tanárok és szakoktatók nyelvismeretének fejlesztése háromhetes hazai háromhetes külföldi nyelvtanfolyam keretében Szakmai nyelvi tananyagsegédletek létrehozása Kötelező indikátorok –132 fő idegen nyelvi alapismeretekkel rendelkező szakmai tanár, oktató és szakoktató szakmai idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztése. –A képzést követően mintegy 3,8%-ra emelkedik a szakmai idegen nyelvi ismerettel rendelkezők száma.

26 26 7. Alprojekt eredménye  Külföldi partnerkapcsolatok kialakítása –5 helyszín - Írország és az Egyesült Királyság  Tájékoztató és toborzó konferencia (217 résztvevő)  Szintfelmérők előkészítése, lebonyolítása 7 régióban; értékelés –5 szakmacsoport, 48+9 fő résztvevő Pilot I. tanfolyamok programjának indítása(gépészet, faipar, idegenforgalom, vendéglátás, informatika) Pilot II. tanfolyamok programjának indítása (gépészet, faipar, építészet) 4 helyszínen218 fő jelentkezett –61 fő ANGOL tanfolyami résztvevő –13 fő NÉMET tanfolyami résztvevő

27 27 8. Alprojekt: Munkahelyi gyakorlati képzés ösztönzése Célok A tanulószerződéses munkahelyi gyakorlati képzés modernizációja. Innovatív tananyagok, eszközök, módszerek a munkahelyi gyakorlati oktatók és a tanulók személyes és szakmai kompetenciáinak javításához. A munkahelyi gyakorlati képzés új formáinak azonosítása. Kiterjesztési koncepció megalkotása a fentiek gyakorlati alkalmazására. A tanulószerződések számának növelése (közvetetten).

28 28 8. Alprojekt: Munkahelyi gyakorlati képzés ösztönzése Kötelező indikátorok –200 fő képzésben részesített – gazdálkodó szervezetnél munkahelyi gyakorlati képzéssel foglalkozó – szakember. –A tanuló és hallgatói szerződések folyamatos bővülése, előirányozva azok 10%-os bővülését 2013-ra a 2008. év adataihoz, mint bázisadathoz képest.

29 29 8. Alprojekt eredménye  Továbbképzési program és tananyag a munkahelyi gyakorlati oktató szakemberek képzéséhez.  Esettanulmányok a munkahelyi gyakorlatok nyomonkövetéséről.  Támogatott pályakezdés „gyakornoki év” koncepcióhoz irányítási, jogszabály módosítási, finanszírozási javaslatok.  Oktatástervezési és oktatásszervezési módszertani útmutató a gyakorlati képzéshez.  Oktatásszervezési példatár 8 szakmához.  Glosszárium.  Jó gyakorlatok, külföldi példák.

30 30 9. Alprojekt: Képzési kereslet növelése Elsődleges cél a széleskörű tájékoztatás. Lokális szinten a szakmaiság hangsúlyozása, globális szinten populárisabb eszközökkel történő szemléletformálás. Kötelező indikátor: –A projekt végére a honlap látogatottsága eléri a 25 000 főt

31 31 9. Alprojekt eredménye  Weblap és webfórum létrehozása, működtetése –112.443 egyedi látogatás a honlapon –információs hírlevél  Disszeminációs hálózat - 27 fő disszeminátor  PR-cikk megjelentetése 7 napilapban  Részvétel a Sziget Fesztiválon (Civil Sziget)  Módszertani filmsorozat (10 rész)  Hiányszakmákra on-line játék indítása (2009. december 1-től)  „Szakmák színháza” című produkcióval kötött együttműködés alapján összesen 7, a hiányszakmákra vonatkozó pályaorientációs előadás támogatása. (Jordán Tamás: Szombathelyi Színház előadása) A pedagógusok munkájában közvetlenül használható eredmény:  szakmaválasztáshoz, pályaválasztáshoz, pályaorientációhoz pályaválasztási és beiskolázási kiadvány szülőknek és tanulóknak, honlapról letölthető.

32 32 TÁMOP 2.2.1 második szakaszának hangsúlypontjai  Képzés szakmai tartalmának gyakorlat-centrikusabbá tétele,  vizsgakövetelmények egyszerűsítése,  szakmai vizsga utáni „gyakornoki” továbbfoglalkozatási rendszer pályakövetésbe való beépítése,  alapozás iskolai tanműhelyekben, valódi gyakorlat gazdaságban, tanulószerződések számának növelése,  szintvizsga választóvonalként való kezelése,  képzés felügyeleti rendszerének újra szervezése, kapcsolódva a vizsgaellenőrzéshez,  Kamarával való szorosabb együttműködés.

33 33 Fenntartható folyamat keretében  OKJ „olvashatóságának” egyszerűsítése  SZVK vizsgarészeinek ésszerűsítése  Folytonos együttműködés  Közös prioritások figyelemmel kisérése  Világosan megfogalmazott mérföldkövek

34 34 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Modláné Görgényi Ildikó igorgeny@nive.hu


Letölteni ppt "A TÁMOP 2.2.1 program eredményei, lehetőségei a felnőttképzést folytató intézmények számára (Társadalmi Megújulás Operatív Program 2.2.1.) Modláné Görgényi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések