Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

RMÁI Kazinczy Ferenc Tagiskola Kincsesbánya, Iskola u. 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "RMÁI Kazinczy Ferenc Tagiskola Kincsesbánya, Iskola u. 1."— Előadás másolata:

1 RMÁI Kazinczy Ferenc Tagiskola 8044. Kincsesbánya, Iskola u. 1.
ESÉLYEGYENLŐSÉG Befogadó iskola – Befogadó társadalom Hogyan integrálunk mi? RMÁI Kazinczy Ferenc Tagiskola 8044. Kincsesbánya, Iskola u. 1.

2 Különleges gondozást igénylő gyerekek:
BTM Iskolánkban a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók ellátásának irányítását a Móri Nevelési Tanácsadó végzi. SNI A sajátos nevelési igényű tanulóink ellátását a Fejér Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága és Egységes Pedagógiai Szakszolgálata irányítja.

3 A Nevelési Tanácsadó A nevelési tanácsadás feladata annak megállapítása, hogy a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd. Ennek alapján szakvéleményt ad ki, amely támpontokat nyújt ahhoz, hogy a fejlesztő pedagógus egyéni fejlesztési tervet készítsen. A nevelési tanácsadást ellátó intézmény ellenőrzi a szakvéleményben foglaltak végrehajtását. Segítséget nyújt a tanuló iskolai neveléséhez, oktatásához.

4 BTM Azon tanulóink, akik beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek, fejlesztő foglalkoztatásra jogosultak. A fejlesztő foglalkoztatást az iskolai nevelés és oktatás keretében valósítjuk meg. Egyéni, illetve kiscsoportos foglalkozást szervezünk részükre. A fejlesztő foglalkozásokat a Nevelési Tanácsadó által készített szakvéleményben meghatározottak alapján folytatjuk. A tervezésnél fő szempontunk a tanulók adottságainak, képességeinek, életkori sajátosságainak figyelembevétele.

5 Szakértői Bizottság A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság egy több szakemberből álló team: pszichológus, orvos, gyógypedagógus. A gyermek komplex vizsgálatát követően, a diagnózis alapján kimondják a sajátos nevelési igényt, vagy pedig kizárják azt. A szakértői bizottság javaslata alapján az iskolánk vezetője adhat felmentést egyes tárgyak, tantárgyrészek értékelése és minősítése alól (például diszlexiánál a helyesírás osztályozása alóli felmentés), vagy engedélyezheti a számonkérés módjának megváltoztatását (például csak szóbeli felelés biztosítása).

6 SNI „sajátos nevelési igényű” gyermek, tanuló
A gyermeket tanulmányai sikeres folytatásához többletjogok illetik meg. Joga van arra, hogy különleges gondozás keretében megfelelő gyógypedagógiai, pedagógiai, … ellátásban részesüljön. A szakértői bizottság utazótanári hálózat szervezésével segíti a sajátos nevelési igényű, integráltan nevelkedő tanulók gyógypedagógiai ellátását. A szakértői véleményben javaslatot találunk a gyermek különleges ellátására: a kötelező rehabilitációs foglalkozásokra, azok heti idő keretére, az ellátást biztosító, megfelelő képzettségű szakemberre, ajánlásokat az alkalmazandó pedagógiai módszerekre.

7 Egyéni fejlesztési terv
Az egyéni fejlesztési terv kidolgozása során figyelembe vesszük: - a szakvéleményben leírtakat, - saját megfigyeléseinket (tanórai munka, szabadidős tevékenységek, - a gyermekkel korábban foglalkozó szakemberek tapasztalatait, - a szülőkkel folytatott beszélgetés kapcsán kapott információkat (pl. tanulási szokások, …)

8 Fejlesztő foglalkozások
Az iskola egyéni foglakozást szervez a BTM-es, SNI-s tanulók részére fejlesztő pedagógus, illetve gyógypedagógus irányításával. Az egyéni foglalkozás keretében – egyéni fejlesztési terv alapján – segíti a tanuló felzárkóztatását a többiekhez. A fejlesztő foglalkozások egyéni, illetve kiscsoportos formában zajlanak. Fő elv a nyugodt légkör, a játékos hangulat, a megengedő attitűd mellett a kreativitás, a gyakorló jelleg, a tevékenykedtetés, valamint a gyerekek egyéni adottságainak, képességeinek figyelembevétele.

9 Fejlesztési célterületek
I. Megismerő funkciók Észlelés Figyelem Emlékezet Gondolkodás II. Mozgás Nagymozgás Finommozgás III. Beszéd Beszédprodukció Beszédészlelés, beszédmegértés IV. Szociális érettség Önkiszolgálás Társas viselkedés szabályainak elsajátítása

10 Team - munka Fejlesztő pedagógus – szaktanár – napközis tanár
Külső szakemberek: gyógypedagógus,logopédus, … A család bevonása a fejlesztést biztosító tevékenységekbe.

11 Eszközigény Folyamatosan bővítjük a fejlesztést segítő és biztosító eszközeink (pl.: könyvek, tanári segédletek, fejlesztő eszközök, játékok, szoftverek) tárházát. Továbbképzéseken igyekszünk újabb és újabb módszereket elsajátítani és alkalmazni azokat.

12 A fejlesztés színterei
A törvényben fejlesztésre, felzárkóztatásra biztosított órakeret A tanórai differenciált oktatás A szabadidős tevékenység lehetőségeinek, illetve a családi tér lehetőségeinek irányított kihasználása

13 Kontrollvizsgálatok A Nevelési Tanácsadó és a Szakértői Bizottság bizonyos időszakonként felülvizsgálatot végez, amelyet a gyermek korától és a probléma jellegétől függően egy-két-három évenként ismételnek meg. Esedékességi idejük a szakvéleményben feltüntetett.

14 KOMPLEX AKADÁLYMENTESÍTÉS
Az esélyegyenlőségi törvény írja elő az akadálymentesítést, mely mint fogalom egyre nagyobb körben ismert, és egyre szélesebb értelemben alkalmazzák. Alapvető értelmezése szerint a fizikai, szellemi és érzékszervi fogyatékkal élők számára olyan környezet kialakítását jelenti, mely segíti korlátok nélküli közlekedésüket, tájékozódásukat, és általában minden olyan tevékenység elvégzését, amelyben fogyatékosságuk miatt akadályoztatva vannak.  A fogyatékosság megnyilvánulása és mértéke igen sokféle lehet. Más segítségre van szüksége egy gyengén látó, vagy akár teljesen vak embertársunknak, ismét más segítséget vár el egy rosszul halló ember. Súlyos, halmozott fogyatékosság esetén már segítőre is szükség van.  A komplex akadálymentesítés célja,  a különféle fogyatékosságban szenvedők egyszerre történő "kisegítése".

15 Kedves Szülők! Köszönöm a figyelmet! Beinschróth Klára
fejlesztő pedagógus


Letölteni ppt "RMÁI Kazinczy Ferenc Tagiskola Kincsesbánya, Iskola u. 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések