Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A doktori iskolák törvényi megfelelésének értékelése Új doktori iskolák akkreditációja Tapasztalatok Bazsa György, a MAB elnöke Országos doktori fórum.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A doktori iskolák törvényi megfelelésének értékelése Új doktori iskolák akkreditációja Tapasztalatok Bazsa György, a MAB elnöke Országos doktori fórum."— Előadás másolata:

1 A doktori iskolák törvényi megfelelésének értékelése Új doktori iskolák akkreditációja Tapasztalatok Bazsa György, a MAB elnöke Országos doktori fórum Budapest, 2008. június 18.

2 Alapállásunk: A doktori képzés és fokozatszerzés, a magyar PhD fokozat színvonala, minősége, eredményessége, hazai és nemzetközi elismertsége az intézmények- ben, a doktori tanácsokban, a doktori iskolákban, a kutatási feltételekben, a témavezetők és a doktoran- duszok egyyüttműködésében alakul ki és dől el. A MAB, a doktori adatbázis, az előírt feltételek és követelmények nem cél, hanem értékelő, kritikus, segítő eszköz ahhoz, hogy a színvonal, a minőség, az eredménnyesség minél jobb, európaibb, nemzet- közileg versenyképes legyen.

3 A doktori képzés és fokozatszerzés funkciója: Új kutatói (tudósjelölti) generáció képzése a felső- oktatás, a tudományos kutatás, a társadalom szá- mára - új tudományos eredmények elérése révén. A képzés egyaránt jelent oktatást (az addigi tudomány disszeminációját) és kutatást (azaz a tudomány gazagítását). Mindkettő eredményességét a két generáció – a doktoranduszok és az oktatók/témavezetők – rendszeres, aktív, interperszonális együttműködése biztosítja. A doktori képzés és fokozatszerzés intézménye tradi- cionálisan az egyetem. Ettől egyetem az egyetem.

4 I. Sarokpontok:  a PhD minősége az egyetemek nagy felelőssége a magyar (és általában) a tudomány iránt;  a magyar rendszernek jogilag külön, tartalmilag együtt 2 eleme van: képzés és fokozatszerzés;  a képzés a 3. Bologna-ciklus (180 kredit): amit a köz (az állam) anyagilag is támogat;  a képzés gazdái a doktori iskolák (nem kizárólag a témavezető, mint a németeknél a „Doktorvater”);  a fokozatszerzés gazdái a doktori tanácsok;  a képzésnek és a fokozatszerzésnek rendszere, szervezete, feltételei és követelményei vannak;  a MAB az egyetemi autonómia egy részét közö- sen gyakorló, ebben maga is autonóm testület.

5 Miért doktori iskolák? mert 1993-ban felsőoktatásunk ebben a felfogásban kapta meg az egyetlen magyar tudományos fokozat adásának jogát (akkor doktori program), mert most ez a törvény (tudom, lehetne más is), a tudomány művelése már régen nem egyszemé- lyes tevékenység (lehetnek kivételek): szükséges egy „critical mass” a minőség szervezett keretek között biztosítható és értékelhető. :

6 Advantages of the US HE system: a vertically integrated degree framework (B→ M→ PhD) including inside selection of high quality students credit, modular courses and continuous assessment institutional autonomy, strong administrative leadership multiple sources of financial support (incl. tuition fees) separate doctoral schools within universities to assure the quality of PhD degrees employment conditions promoting staff mobility diversity of institutional missions (e.g., in institutional emphases on teaching, research, and public service) competitive allocation of big national research funds broad and deep contacts with society active mass alumni system, incl. financial support

7 A PhD minősége az egyetemek nagy felelőssége a magyar (és általában) a tudomány iránt Mivel a tudomány nemzetközi (még ha olykor „nemzeti” is), a minőség mércéje a nemzetközileg (el)ismert színvonal. Ez érvényes a képzőkre (oktatók, témavezetők, törzstagok), a doktoranduszokra (doktorjelöltekre), a működési feltételekre (infrastruktúrára), a követelményekre és a teljesítés színvonalára. Összességében a színvonal, a minőség az egyetem – vezetőinek, professzorainak, kutatóinak – hosszú távra kiható felelőssége!

8 Miben vagyunk autonómok?  Ez a(z egyetlen) tudományos fokozat hazánkban: a PhD, ill. a DLA. (Az oktatói karrier, az MTA köztestületi tagság, az MTA doktora cím alapja.)  A képzés keretét adó szervezetben, a doktori iskola létrehozásában és működtetésében (hallgatók felvétele, a DI képzési terve, témahirdetései stb.)  A PhD fokozatszerzés (szigorlat, értekezés, bírálat, védés) tartalmában, színvonalában (DT-k)  A doktori iskolák akkreditációjában (MAB)  A tudományági rendszer alakításában (MAB, MRK)  Az állami ösztöndíjas keretek elosztásában (ODT)

9 Doktori fokozatszerzés  a DSZ alapján előírt kötelezettségek teljesítése, továbbá a doktori szigorlat eredményes letétele;  két idegen nyelv - a tudományterület műveléséhez szükséges - ismeretének a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti igazolása;  az önálló tudományos munkásság bemutatása cikk ek kel, tanulmány ok kal vagy más módon; DLA fokozat megszerzésének feltételeként …;  a fokozat követelményeihez mért tudományos, illetve művészeti feladat önálló megoldása; értekezés, alkotás bemutatása; az eredmények megvédése nyilvános vitában.

10 Új tudományos eredmények Eötvös Loránd: „Csak az az igazi tudomány, amely világra szól; s ezért ha igazi tudósok és – amint kell – jó magyarok akarunk lenni, úgy a tudomány zászlóját olyan magasra kell emelnünk, hogy azt határainkon túl is meglássák és megadhassák neki az illő tiszteletet.” Amit (folyóiratot) olvasunk, amire hivatkozunk – abban kell közöljünk! De a közlés (publikáció, alkotás) nem a végső cél: tudománnyá, annak részévé akkor válik, ha azt el- és befogadja a tudományos közösség: „megadják neki az illő tiszteletet” – ha hivatkoznak rá!

11 A www.doktori.hu adatbázis Két külön adatbázis (MAB és ODT) helyett egyet akartunk – mindenki érdekében; teljes a magyar felsőoktatás egészére; feltöltésben és jogosultságban hierarchikus; elektronikus, ezért élő, azaz mindig az aktuális helyzetet tükrözi; az értékelés alapjaként is szolgál; a bemenet – folyamat – kimenet értékelésre egyaránt (végesen) alkalmas; ebben szigorú és következetes; nyilvános az értékelt anyag és az értékelés is! minőségkultúrát terjeszt: igényel és támogat

12 Értékeltünk (részletek: doktori.hu – „Kimutatások”) 2 340 törzstag-jelöltet IGEN 1 426 fő61 % feltételesen 475 fő20 % NEM 439 fő19 % 160 működő DI-t és 8 új DI-t IGEN 45 DI27 % feltételesen 104 DI62 % NEM 19 DI11 % Az értékelések mélysége, minősége nem egyenletes, olykor felületes, de összességében most vállalható azzal, hogy 2009-ben következesek leszünk.

13 A most záruló értékelési eljárásban - részt vett: 140 felkért független szakértő 25 MAB bizottság, testület 134 MAB bizottsági, testületi tag 11 MAB titkársági referens - készült: 5.518 szakértői vélemény 7.235 testületi vélemény 52.437 különböző szempont szerinti döntés 32.124 indoklás 7.235 határozat A MAB rendszeres tájékoztatást adott a munkáról. Köszönet minden színvonalas és felelős munkáért!

14 TípusDITIntézkedés MAB hiba421Javítottuk Formai változás 10+44 + 1 Plénum határozat Szubjektív kifogás 37 Döntés később Vegyes22 Folyamat- ban FM változtatás 43 Mérlegelés alatt Összesen243862

15 A mostani eljárás tanulságai Úttörő (elektronikus), sokszereplős, nagy munka (volt). nyilvánosság az adatokban és az értékelésben – kétoldalú nagy felelősség, egyúttal nagy erő; adatfeltöltés: teljes körű, határidőre kész volt! – itt- ott hibákkal, pontatlanságokkal, kis hiányokkal pl. témahirdetés, munkahely, beosztás stb.); együtt vannak a fokozatszerzés adatai és követel- ményei az értékelés rendszere:  törzstagok megfelelősége (majd erre alapozva a),  DI-k megfelelősége; Ezek most tájékoztató vélemények (bár „határozatok”), de jogkövetkezményeik nincsenek. 2009-ben egy újabb értékelés után lesznek jogkövetkezmények.

16  A törzstag-jelöltek (TT) megfelelősége * az életkori feltétel (állami vs. magán FOI): a MAB fenntartó-független egységes mércét alkalmaz * foglalkoztatási előírások (korm. rend. és MAB) témavezetés-vállalás, témakiírás (kötelező) * témavezetői eredményesség (késve, de triviális) folyamatos tudományos tevékenység (legyen több, mint a fokozatszerzési követelmény) a MAB professzori követelményei tudományos szempontjai („professzori ígéret”, de nem professzor!) releváns tudományos tevékenység a DI-ben (ez a DI oldaláról a koherencia) A törzstagok megfelelőségére alapozódik a doktori iskola megfelelősége →

17  A DI megfelelés szempontjai M törzstagok minimális száma: 7 * M egyetemi tanárok minimális száma: 4 * minden tudományághoz: 1 mesterszak + 3 TT * új DI: minimum 3 sikeres témavezető törzstag (átlag: 11!) kutatási terület koherenciája (dokumentálandó!) működési szabályzat (publikációs követelményekkel, célszerűen gazdálkodási szabályzattal) képzési terv (ez a PhD képzés KKK-ja) minőségbiztosítási terv megállapodások kutatóhelyekkel (ha!) honlap (21. század!) ami most elmaradt: a DI vezető jóváhagyása (a TT- ságon túl aa végzett doktorandusz lehet kritérium)

18

19 III. AMIRŐL BESZÉLNÜNK KELL (mindenről): Az adatbázis tartalmáról (adatai): a törzstagok (TT) az oktató, a témavezető és a törzstag szerepe („hierarchiája”) a DI-ben kor(eloszlás) a kutatási terület koherens legyen, ne műtermék! munkahely – beosztás (FOI – nem FOI) témavezetői adatok, eredményesség (a skála: 100-80-80, 45-45-45, 40-20-1, 0-0-0) kutatási tevékenység leírása 5 + 5 közlemény (mi a közlemény?) – lásd később tudománymetriai adatok (az impakt faktor és független hivatkozás szerepe) – lásd később

20 Felvetés: 70 év felett is lehessen bárki törzstag, de mindig legyen a DI-ben 5 fő 70 év alatti törzstag. Ezt évente egyszer a prog- ram lefuttatásával lehet ellenőrizni.

21 A képzés (a képző tudósok) és a fokozat (a tudós- utánpótlás) minősége, színvonala döntően a publikációkban tükröződik és azzal mérhető.

22 A hivatkozásokról: Abban még van vita, de meg kell egyeznünk: a hivatkozás a tudomány rendszerének integráns része – és ezt minden kutatónak figyelni kell. A szakmáknak saját hivatkozási szokásai vannak – az adatbázisban minden szakma képviselői között vannak, akik megadnak hivatkozási adatokat! Az információtechnológia egyszerűvé és közel teljessé tette: a referált folyóirat lett „a” folyóirat, az EISZ kulcsfontosságú a magyar tudományban – közel minden tudományágban: Web of Science, Web of Knowledge, Scopus stb. A könyvtári főigazgatók kollégiumától kértünk javaslatot a közlemények és a hivatkozások ügyében.

23 Az adatbázis tartalmáról: a doktori iskolák intézmény (FOI, kar?) + DI azonosító tudományterület (választék az Ftv-ben) tudományág (választék a MAB határozatban) kutatási terület (DI döntés, több tudományág) névadó (DI döntés) mesterszak (MAB táblázat: tud.ág vs. képzési ág) a személyi állomány statisztikája – o.k. összesítő statisztika a témavezetésekről (10 év?) témakiírások a dokumentumok (kormányrendelet szerinti) – listája és funkciója, tartalma. – Honlap! Ezek az információk fontosak: a jelentkezőknek, a szakmának, az egyetemnek és a MAB-nak

24 A szerepek „hierarchiájáról” a DI-ben: oktató – a képzés kulcsszereplője; témavezető – a kutatás kulcsszereplője: ~5.000 témavezető vs. 1000 PhD ösztöndíj / év: → átlagban 5 évente jut egy témavezető egy doktoranduszhoz: ezt meg kell becsülni! törzstagok – a DI szervezetének kulcsszereplői: - a DI tevékenységének meghatározói, amihez - oktatói és témavezetői tapasztalat szükséges, - a DI jövőjét is kell biztosítsák (3+2 év). - Többször 7 TT „felesleges”, de érthető lehet, - „státusz-szimbólum” lett (28 → 86 évig - ?) – pedig az oktatás és témavezetés a szakmai munka

25 A felsőoktatás és (nem csak az akadémiai) kutatóintézetek együttműködéséről doktori ügyekben: kívánatos és támogatandó, megállapodással, képzés a FOI-ban, kutatás lehet az intézetben is, fokozat odaítélése kizárólag a FOI joga. (Az MTA támogatott kutatócsoport az egyetem tanszékével azonos elbírálás alá esik.) Fontos elvi és gyakorlati kérdés: a doktori képzés, a törzstagok, a kutatás körében hogyan és mennyire nyissunk a széles értelemben vett felhasználói szféra felé? Röviden: a zárt Humboldt-i vagy a nyitott amerikai egyetem-filozófiát kövessük? Az egyéni felkészülés joga nagyfokú nyitottságot jelent!

26 Az értékelésről: Egységes, következetes, nyilvános szempont- rendszer kell // lesz. 2009-ben jogkövetkezményes akkreditációt végzünk (a 8 új DI esetén ez nem indokolt). 2010-től lehetséges a doktori iskolák működésé- nek és a törzstagok eredményességének rend- szeres, programszerű értékelése. Ismétlem: a doktori képzés és PhD fokozatszerzés eredményessége és minősége az intézményekben, a doktori iskolákban dől el. A MAB ezt minőségi feltételek és teljesítmény-követelmények állításával, azok értékelésével segíti.

27 A közvetlen tennivalókról: Felkérés elemzésekre, következtetésekre, javaslatokra az egyetemek felé (rektorok, doktori tanácsok, doktori iskolák vezetői, tanácsa és tagjai) ODT, MRK, FTT, OKT, DOSZ, HÖOK OKM (OH) MAB (KÁB elnökök) Június 18, szerda: országos doktori fórum Ceterum censeo a kérdéskör jelentősége: a színvonalas magyar kutatói utánpótlás biztosítása, a folyamatos tudományos eredményesség, plusz elszámolási kötelezettség az állami támogatásról.

28 Köszönöm a lehetőséget és a figyelmet!

29 II. Tapasztalatok Már a korábbi, OH-nak átadott www.mab.hu adatbázisból is érdemes elemzést készíteni. Pl. A fokozatot szerzők száma (1993-tól 2007. május 2-ig) koreloszlása a jelölt kora a fokozatszerzés idején) – valódi tudás-utánpótlás (30 alatt) vagy PhD szerzés a karrierhez? Ezek fontos számok, tanulságos ábrák, de a háttér, a tartalom, az okok elemzése a DI-k (FOI) feladata. Pl. hány államilag finan- szírozott doktori ösztöndíjas szerzett PhD fokozatot - hányból? Hány év alatt? Milyen az egyéni felkészülők aránya? Stb. Ez a 15 éves adatbázis >1 éve az OH-nál van, de új adatok nem vihetők be, így lassan elhal!

30 43 doktorból (a bő tíz év során) mindössze 4 fő (9%) szerezte fokozatát 30 éves kora előtt.

31 152 doktorból (a bő tíz év során) 97 fő (64%) szerezte fokozatát 30 éves kora előtt.


Letölteni ppt "A doktori iskolák törvényi megfelelésének értékelése Új doktori iskolák akkreditációja Tapasztalatok Bazsa György, a MAB elnöke Országos doktori fórum."

Hasonló előadás


Google Hirdetések