Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Adatvédelmi alapelvek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Adatvédelmi alapelvek"— Előadás másolata:

1 Az adatvédelem alapelvei, az adatkezelés jogi feltételei, az érintettek jogai

2 Adatvédelmi alapelvek
Az adatgyűjtés korlátozásának elve Az adatminőség elve A célhozkötöttség elve A korlátozott felhasználás elve A biztonság elve A nyíltság elve A személyes részvétel elve A felelősség elve

3 1. Az adatgyűjtés korlátozásának elve
A személyes adatok gyűjtése csak törvényes és tisztességes eszközökkel, az adatalany tudtával és belegyezésével történhet.

4 2. Az adatminőség elve Az adatoknak az adatkezelés céljával összhangban pontosnak, teljesnek és aktuálisnak kell lenniük.

5 3. A célhozkötöttség elve
Személyes adatokat csak előre meghatározott célból, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig lehet kezelni.

6 4. A korlátozott felhasználás elve
Az adatokat csak az adatalany hozzájárulásával vagy törvényi felhatalmazással lehet felhasználni.

7 5. A biztonság elve Az adatokat a technika mindenkori állásának megfelelő ésszerű intézkedésekkel védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, sérülés és megsemmisülés ellen.

8 6. A nyíltság elve Az adatkezelés tényének, helyének és céljának, az adatkezelő személyének, valamint az adatkezelési politikának nyilvánosnak kell lennie.

9 7. A személyes részvétel elve
Az adatalany megismerheti a rá vonatkozó adatokat, azokat (ha helyénvaló) helyesbítheti, kiegészítheti vagy töröltetheti.

10 8. A felelősség elve Az adatkezelő a felelős a fenti elvek betartásáért, s bizonyítani kell tudnia az adatkezelés jogszerűségét.

11 Az adatkezelés jogi feltételei

12 Az adatkezelés jogi feltételei
JOGALAP + CÉLHOZ- KÖTÖTTSÉG

13 Az adatkezelés jogi feltételei
JOGALAP vagy + CÉLHOZ- KÖTÖTTSÉG

14 Az adatkezelés jogi feltételei
HOZZÁJÁRULÁS JOGALAP vagy + CÉLHOZ- KÖTÖTTSÉG

15 Az adatkezelés jogi feltételei
HOZZÁJÁRULÁS JOGALAP vagy TÖRVÉNYI FELHATALMAZÁS + CÉLHOZ- KÖTÖTTSÉG

16 Avtv. 3. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

17 Az adatkezelés jogi feltételei
HOZZÁJÁRULÁS formai JOGALAP vagy tartalmi TÖRVÉNYI FELHATALMAZÁS + CÉLHOZ- KÖTÖTTSÉG

18 Az adatkezelés jogi feltételei
szóban HOZZÁJÁRULÁS formai JOGALAP vagy tartalmi TÖRVÉNYI FELHATALMAZÁS + CÉLHOZ- KÖTÖTTSÉG

19 Az adatkezelés jogi feltételei
szóban HOZZÁJÁRULÁS formai írásban JOGALAP vagy tartalmi TÖRVÉNYI FELHATALMAZÁS + CÉLHOZ- KÖTÖTTSÉG

20 Az adatkezelés jogi feltételei
szóban HOZZÁJÁRULÁS formai írásban JOGALAP ráutaló m. vagy tartalmi TÖRVÉNYI FELHATALMAZÁS + CÉLHOZ- KÖTÖTTSÉG

21 Avtv. 3. § (2) Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul,

22 Az adatkezelés jogi feltételei
szóban HOZZÁJÁRULÁS formai írásban JOGALAP ráutaló m. vagy tartalmi TÖRVÉNYI FELHATALMAZÁS + CÉLHOZ- KÖTÖTTSÉG

23 Avtv. 3. § (5) Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

24 Avtv. 3. § (6) Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.

25 Avtv. 3. § (7) Az érintett a hozzájárulását az adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából - e törvény alapján - az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

26 Az adatkezelés jogi feltételei
szóban HOZZÁJÁRULÁS formai írásban JOGALAP ráutaló m. vagy tartalmi TÖRVÉNYI FELHATALMAZÁS + CÉLHOZ- KÖTÖTTSÉG

27 Avtv. 2. § 6. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

28 Az adatkezelés jogi feltételei
szóban HOZZÁJÁRULÁS formai írásban JOGALAP ráutaló m. vagy tartalmi önkéntesség TÖRVÉNYI FELHATALMAZÁS + CÉLHOZ- KÖTÖTTSÉG

29 Az adatkezelés jogi feltételei
szóban HOZZÁJÁRULÁS formai írásban JOGALAP ráutaló m. vagy tartalmi önkéntesség TÖRVÉNYI FELHATALMAZÁS + határozottság CÉLHOZ- KÖTÖTTSÉG

30 Az adatkezelés jogi feltételei
szóban HOZZÁJÁRULÁS formai írásban JOGALAP ráutaló m. vagy tartalmi önkéntesség TÖRVÉNYI FELHATALMAZÁS + határozottság tájékozottság CÉLHOZ- KÖTÖTTSÉG

31 Avtv. 6. § (2) Az érintettet - egyértelműen és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

32 Az adatkezelés jogi feltételei
szóban HOZZÁJÁRULÁS formai írásban JOGALAP ráutaló m. vagy tartalmi önkéntesség TÖRVÉNYI FELHATALMAZÁS + határozottság tájékozottság CÉLHOZ- KÖTÖTTSÉG

33 Avtv. 3. § (3) Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

34 Avtv. 3. § (8) Ha az érintett fizikai okból vagy cselekvőképtelensége folytán nem képes hozzájárulását adni adatai kezeléséhez, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint katasztrófa- vagy szükséghelyzet elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben sor kerülhet személyes adatainak, beleértve különleges adatait is, kezelésére.

35 Avtv. 19. § (4) Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat az (1) bekezdésben meghatározott szervek feladat- és hatáskörében eljáró személy feladatkörével összefüggő személyes adata, továbbá egyéb, közfeladatot ellátó személy e feladatkörével összefüggő személyes adata. Ezen adatok megismerésére e törvénynek a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

36 Az adatkezelés jogi feltételei
szóban HOZZÁJÁRULÁS formai írásban JOGALAP ráutaló m. vagy tartalmi önkéntesség TÖRVÉNYI FELHATALMAZÁS + határozottság tájékozottság CÉLHOZ- KÖTÖTTSÉG

37 Az adatkezelés jogi feltételei
szóban HOZZÁJÁRULÁS formai írásban JOGALAP ráutaló m. vagy tartalmi önkéntesség TÖRVÉNYI FELHATALMAZÁS + határozottság tájékozottság CÉLHOZ- KÖTÖTTSÉG meghatározott célból arányosság csak olyat, ami elengedhetetlen minden szakaszában feleljen meg

38 Avtv. 5. § (1) Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. (2) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.


Letölteni ppt "Adatvédelmi alapelvek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések