Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A köznevelési intézmények állami fenntartásba történő átadás- átvételének folyamata, szabályozása Dr. Madarász Hedvig Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A köznevelési intézmények állami fenntartásba történő átadás- átvételének folyamata, szabályozása Dr. Madarász Hedvig Emberi Erőforrások Minisztériuma."— Előadás másolata:

1 1 A köznevelési intézmények állami fenntartásba történő átadás- átvételének folyamata, szabályozása Dr. Madarász Hedvig Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkárság

2 222 Alapfogalmak tisztázása Köznevelési intézmény Fenntartás Működtetés Állami intézményfenntartó központ = Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) Emberi Erőforrások Minisztériuma

3 333 Köznevelési intézmények Nevelési-oktatási intézmények ÓvodaIskola Általános iskola Középfokú iskola Középiskola Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Alapfokú művészeti iskola Kollégium Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények Pedagógiai szakszolgálati intézmények Pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Emberi Erőforrások Minisztériuma

4 444 A köznevelési intézmény mint jogi személy 2013. január 1-jétől két típus A közoktatásról szóló törvény szerinti „klasszikus” a fenntartójától elkülönült, önálló költségvetéssel rendelkező jogi személy  egyházi és magánintézmények A KIK szervezeti egységeként működő, önálló költségvetéssel nem rendelkező a fenntartójától el nem különült jogi személy Emberi Erőforrások Minisztériuma

5 555 A köznevelési intézmény mint jogi személy A köznevelési intézmény jogi személy, amely - az állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézmény kivételével - a fenntartójától elkülönült, önálló költségvetéssel rendelkezik. Nkt. 21. § (1) A köznevelési intézmény e törvényben meghatározott köznevelési feladatok ellátására létesített intézmény. A köznevelési intézmény jogi személy, amely - az állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézmény kivételével - a fenntartójától elkülönült, önálló költségvetéssel rendelkezik. A köznevelési intézmény a nyilvántartásba való bejegyzéssel, a bejegyzés napján jön létre. Emberi Erőforrások Minisztériuma

6 666 A köznevelési intézmény mint jogi személy Áht. módosítás Az Áht. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti állami intézményfenntartó központ egyes szervezeti egységei törvényben foglaltak szerint jogi személyiséggel „(1) A költségvetési szerv jogszabályban vagy az alapító okiratban meghatározott közfeladat ellátására létrejött jogi személy. A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti állami intézményfenntartó központ egyes szervezeti egységei törvényben foglaltak szerint jogi személyiséggel rendelkezhetnek.” Emberi Erőforrások Minisztériuma

7 777 Fenntartás és működtetés összes feltételFenntartás: a köznevelési intézmény működéséhez szükséges összes feltétel biztosítása és ezzel együtt az irányítási jogosítványok gyakorlása (ld. Nkt. 22. § + 83. § (2) bek.) fenntartás egy részterületénekMűködtetés: a fenntartás egy részterületének a tárgyi feltételeknek és a tárgyi feltételekhez kapcsolódó személyi feltételeknek a biztosítása Emberi Erőforrások Minisztériuma

8 888 Fenntartás és működtetés A törvény megfogalmazásában: a működtetővel közösen4. § 9. fenntartó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a köznevelési feladat ellátására való jogosultságot megszerezte vagy azzal rendelkezik, és - e törvényben foglalt esetben a működtetővel közösen - a köznevelési intézmény működéséhez szükséges feltételekről gondoskodik, 18. működtető: az a települési önkormányzat, amely a saját tulajdonát képező ingatlanban folyó állami köznevelési feladatellátáshoz kapcsolódó ingó és ingatlan vagyont üzemelteti, Emberi Erőforrások Minisztériuma

9 999 Az intézmény működéséhez szükséges feltételek 22. § (1) A köznevelési intézménynek a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel rendelkeznie kell. A köznevelési intézmény akkor rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel, ha a) állandó saját székhellyel, telephely esetén állandó telephellyel, a feladatellátáshoz szükséges helyiségekkel, b) állandó saját alkalmazotti létszámmal, továbbá c) a jogszabályban meghatározott eszközökkel, dokumentumokkal, szabályzatokkal és önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a működéséhez szükséges pénzeszközökkel rendelkezik. Emberi Erőforrások Minisztériuma

10 10 Az intézmény működéséhez szükséges feltételek 22. § (2) Állandó saját székhellyel, telephellyel akkor rendelkezik a köznevelési intézmény, ha a feladatai ellátásához szükséges, jogszabályban meghatározott helyiségek a 23. § (10) bekezdésben meghatározott kivétellel - határozatlan időre a kizárólagos használatában állnak. Állandó saját alkalmazotti létszámmal akkor rendelkezik a köznevelési intézmény, ha az alapfeladatának ellátásához szükséges számított alkalmazotti létszám legalább hetven százalékát határozatlan időre szóló munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatja. Emberi Erőforrások Minisztériuma

11 11 Az intézmény működéséhez szükséges feltételek a fenntartó, a működtető22. § (2) A köznevelési intézmény feladatainak ellátásához szükséges eszközöket, felszereléseket a fenntartó, a működtető az intézmény rendelkezésére bocsátja, önálló költségvetéssel rendelkező intézmény a feladatainak ellátásáról az alapító, a fenntartó szerv által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei alapján gondoskodik. fenntartási költségeit a fenntartó, működési költségeit a működtető által évente megállapított költségvetésbenA köznevelési intézmények fenntartási költségeit a fenntartó, működési költségeit a működtető által évente megállapított költségvetésben kell előirányozni. Emberi Erőforrások Minisztériuma

12 12 A fenntartás „másik oldala” – a fenntartói jogosítványok Nkt. 83. § (2) A fenntartó a) e törvényben foglalt keretek között dönt a köznevelési intézmény létesítéséről, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról, b) dönt a köznevelési intézmény nevének megállapításáról, az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról, c) meghatározza a köznevelési intézmény költségvetését, továbbá a kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit, Emberi Erőforrások Minisztériuma

13 13 A fenntartás „másik oldala” – a fenntartói jogosítványok Nkt. 83. § (2) A fenntartó d) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, a kollégiumban szervezhető csoportok számát, e) ellenőrizheti a köznevelési intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, nevelési-oktatási intézményben továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket; ha a fenntartó nem települési önkormányzat, a tanuló- és gyermekbalesetet jelenti a nevelési-oktatási intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak, Emberi Erőforrások Minisztériuma

14 14 A fenntartás „másik oldala” – a fenntartói jogosítványok Nkt. 83. § (2) A fenntartó f) a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése, a megbízás visszavonása, a jogviszony megszüntetésének jogával kapcsolatos, e törvényben foglalt korlátozó rendelkezések keretei között gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézmény vezetője felett, g) jóváhagyja a köznevelési intézmény tantárgyfelosztását, továbbképzési programját, h) értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét, i) ellenőrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint a SZMSZ-t. Emberi Erőforrások Minisztériuma

15 15 A fenntartás „másik oldala” – a fenntartói jogosítványok Mit jelent az, hogy? Nkt. 83. § (2) A fenntartó a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése, a megbízás visszavonása, a jogviszony megszüntetésének jogával kapcsolatos, e törvényben foglalt korlátozó rendelkezések keretei közöttf) a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése, a megbízás visszavonása, a jogviszony megszüntetésének jogával kapcsolatos, e törvényben foglalt korlátozó rendelkezések keretei között gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézmény vezetője felett, oktatásért felelős miniszter bízza meg68. § (1) Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény, többcélú intézmény vezetőjét - nevelési- oktatási intézmény esetében a nevelőtestület, többcélú intézményben az igazgatótanács, a fenntartó, az intézmény székhelye szerint illetékes vagy az intézményt működtető települési önkormányzat, szakképző iskolában a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter véleményének kikérésével - az oktatásért felelős miniszter bízza meg öt évre. Az állami köznevelési intézmény, többcélú intézmény vezetője megbízásának visszavonásáról a megbízási jogkör gyakorlója dönt. Emberi Erőforrások Minisztériuma

16 16 A fenntartás „másik oldala” – a fenntartói jogosítványok Mit jelent az, hogy? Nkt. 83. § (2) A fenntartó a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése, a megbízás visszavonása, a jogviszony megszüntetésének jogával kapcsolatos, e törvényben foglalt korlátozó rendelkezések keretei közöttf) a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése, a megbízás visszavonása, a jogviszony megszüntetésének jogával kapcsolatos, e törvényben foglalt korlátozó rendelkezések keretei között gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézmény vezetője felett, 68. § (2) Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmények kivételével az állami fenntartású köznevelési intézmények, továbbá az egyházi és magánintézmények vezetőjét az oktatásért felelős miniszter egyetértésével a fenntartó bízza meg, a munkáltatói jogokat a fenntartó gyakorolja. A miniszter az egyetértését csak jogszabálysértés esetén tagadhatja meg. Emberi Erőforrások Minisztériuma

17 17 A fenntartás „másik oldala” – a fenntartói jogosítványok DE! Ez év végéig még átmeneti szabály, ha intézményvezetői megbízás válik szükségessé: 97. § (11) E törvény hatálybalépése és 2012. december 31-e között a települési önkormányzati fenntartású köznevelési intézmény vezetőjének megbízására, valamint a megbízás visszavonására vonatkozó jogot a fenntartó gyakorolja. Emberi Erőforrások Minisztériuma

18 18 Milyen jogosítványai lesznek a működtetőnek? Minden olyan döntésben, amely kötelezettségeinek teljesítését érinti egyetértési vagy véleményezési joga van a működtető egyetértésea) Az SZMSZ és a házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. Az SZMSZ és a házirend nyilvános. (25. § (4) bek.) a működtető egyetértéseb) A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. (26. § (1) bek.) működtető települési önkormányzat (…) véleményének kikérésévelc) Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény, többcélú intézmény vezetőjét (…) az intézmény székhelye szerint illetékes vagy az intézményt működtető települési önkormányzat (…) véleményének kikérésével - az oktatásért felelős miniszter bízza meg öt évre. (68. § (1) bek.) Emberi Erőforrások Minisztériuma

19 19 Milyen jogosítványai lesznek a működtetőnek? Minden olyan döntésben, amely kötelezettségeinek teljesítését érinti egyetértési vagy véleményezési joga van véleményének kikérésével és közreműködéséveld) Az oktatásért felelős miniszter a köznevelési feladatok megszervezéséhez szükséges döntései előkészítése céljából (…) a helyi önkormányzatok véleményének kikérésével és közreműködésével megyei szintű bontásban feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet készít, amelynek része a megyei szakképzési terv. (75. § (1) bek.) működtető közötti egyedi megállapodásbane) A köznevelési intézmény alapító okiratának az intézmény működtetését érintő módosítása vagy az ezzel összefüggő infrastruktúra-fejlesztés az állam és a működtető közötti egyedi megállapodásban foglaltak szerint történik. (76. § (2) bek.) Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 20 Milyen jogosítványai lesznek a működtetőnek? Minden olyan döntésben, amely kötelezettségeinek teljesítését érinti egyetértési vagy véleményezési joga van az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése már nem kötelessége A taneszközök beszerzését az állam finanszírozza. hozzájárulást igényelhetf) A működtető feladata a köznevelési intézmény épülete állagának megóvása, az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése már nem kötelessége, de ehhez az állam pályázati úton támogatást nyújthat. A taneszközök beszerzését az állam finanszírozza. A működtető az általa működtetett intézménybe járó tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól a működtetéshez hozzájárulást igényelhet. (76. § (3) bek.) a működtető önkormányzat véleményétg) A fenntartó a köznevelési intézmény megszüntetésével, átszervezésével,feladatának megváltoztatásával,nevének megállapításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi – többek között – a működtető önkormányzat véleményét. (83. § (3)-(4) bek.) Emberi Erőforrások Minisztériuma

21 21 Egy „új szereplő” - Az állami intézményfenntartó központ Az állam gondoskodik Nkt. 74. § (1) Az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. 94. § (4) Felhatalmazás kap a Kormány, hogy n) az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szerv kijelölését, rendeletben állapítsa meg. Ez a rendelet 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról Emberi Erőforrások Minisztériuma

22 22 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) feladatai 3. § (1) A Kormány az Intézményfenntartó Központot jelöli ki c) az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására. + 7. § (1) bek. Emberi Erőforrások Minisztériuma

23 23 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) feladatai 7. § (1) bek. 7. § (1) Az elnök: a) ellátja - a 3. § (2) bekezdésben foglalt kivétellel - az Nkt. 83. § (2) bekezdésében meghatározott fenntartói feladatokat, b) érvényesíti és - módszertani segítséget is nyújtva - érvényesítteti az irányítása alá tartozó köznevelési intézmények tevékenységében a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az erőforrásokkal, így különösen az Intézményfenntartó Központ költségvetési előirányzatával, engedélyezett létszámával és a kezelésében álló vagyonnal való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit, c) előkészíti és a miniszternek megküldi az irányítása alá tartozó köznevelési intézményvezetőjének kinevezésére és felmentésére vagy megbízására és megbízásának visszavonására vonatkozó dokumentumot, Emberi Erőforrások Minisztériuma

24 24 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) feladatai 7. § (1) bek. 7. § (1) Az elnök: d) ellátja az oktatáspolitika kialakításához, az azzal kapcsolatos döntés-előkészítéshez szükséges és a költségvetési támogatásból megvalósuló fejlesztések lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, e) javaslatot tesz a tankerületek illetékességi területének módosítására, a tankerületek kapacitásai és ellátási területe felosztásának általa kidolgozott módszertana alkalmazásával, f) elemzi az irányítása alá tartozó köznevelési intézményben lefolytatott ellenőrzések eredményeit, és ennek alapján javaslatot tesz a miniszternek a köznevelés közép- és hosszú távú fejlesztési terveinek kidolgozására, módosítására, és g) ellátja a jogszabályban és az Intézményfenntartó Központ alapító okiratában meghatározott további feladatokat. Emberi Erőforrások Minisztériuma

25 25 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) szervezeti felépítése központi szervből és területi szervekből áll. 2. § (1) Az Intézményfenntartó Központ központi szervből és területi szervekből áll. tankerület és a megyeközpontitankerület. (2) Az Intézményfenntartó Központ területi szerve a tankerület és a megyeközponti tankerület. (3) A tankerületek székhelye és illetékességi területe megegyezik a járási hivatalok székhelyével és illetékességi területével. Emberi Erőforrások Minisztériuma

26 26 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) szervezeti felépítése A TANKERÜLET A TANKERÜLET az illetékességi területén működő általános iskolák, alapfokú művészeti iskolák és gimnáziumok fenntartásával kapcsolatosan ellátja az Intézményfenntartó Központ szervezeti és működési szabályzatában számára meghatározott egyes fenntartói feladatokat. Emberi Erőforrások Minisztériuma

27 27 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) szervezeti felépítése A MEGYEKÖZPONTI TANKERÜLET A MEGYEKÖZPONTI TANKERÜLET a megye székhelyén működő tankerület, amely a saját tankerületében ellátja az előbbiekben felsorolt, minden egyéb tankerület feladat- és hatáskörébe tartozó feladatot + a szakképző iskolák, a kollégiumok, a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó intézmények, valamint a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmények tekintetében a megye egész területére kiterjedő illetékességgel látja el a Központ szervezeti és működési szabályzatában számára meghatározott egyes fenntartói feladatokat. Emberi Erőforrások Minisztériuma

28 28 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) szervezeti felépítése Szervezetének kiépítése folyamatos Első körben a központi szerve jött létre szerény létszámmal a Magyar Közlöny 131. számában jelent meg a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról szóló 1420/2012. (X. 4.) Korm. határozat, amely létszámát 218 főben határozza meg. November 1-jétől kinevezésre kerülnek (kerültek) a tankerületi igazgatók Emberi Erőforrások Minisztériuma

29 29 Az átadás-átvétel 2012. október 27-én benyújtásra került a T/8888. számú törvényjavaslat A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Emberi Erőforrások Minisztériuma

30 30 Az átadás-átvétel Az előkészítésről… -Példa nélkülinek mondható mennyiségű egyeztetést igényelt, -Rendkívül szerteágazó szabályozási tárgykörök, amelyek majdnem az összes minisztérium feladat- és hatáskörét érintették, -Az önkormányzatok autonómiájából fakadóan a köznevelési feladatok megoldásának számos (vagy inkább számtalan) variációját kellett számba venni, -Minden érintett sorsát és érdekét figyelembe kellett venni Emberi Erőforrások Minisztériuma

31 31 Az átadás-átvétel A törvényjavaslat előkészítésénél alapelv volt, hogy -az önkormányzatok feladatait az átadás-átvétellel kapcsolatban a lehetőségek szerint minimalizáljuk -az intézményekben dolgozók és a tanulók, az ellátottak szinte semmit se érzékeljenek a napi munkájuk, életük során az átadás-átvételből -a tanítási évet zavartalanul lehessen folytatni és befejezni Emberi Erőforrások Minisztériuma

32 32 Az átadás-átvétel A törvényjavaslat rendelkezik a)A 2013. január 1-jével államivá váló és önkormányzati feladatot is ellátó („vegyes profilú”) többcélú intézményekkel kapcsolatos önkormányzati fenntartói feladatokról b)A köznevelési intézmény dolgozóiról és az intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon sorsáról c)Az önkormányzatoknál (és társulásaiknál) a köznevelési intézményfenntartói feladatokkal foglalkozó alkalmazottak és a fenntartói feladatokat szolgáló vagyon sorsáról d)Az átvételre kerülő intézmények uniós projektjeivel kapcsolatos feladatokról e)Az önkormányzatok által kötött közoktatási megállapodások/köznevelési szerződések átvételéről f)Az átadás-átvétellel érintett foglalkoztatottak januári bérfizetéséről Emberi Erőforrások Minisztériuma

33 33 Az átadás-átvétel A törvényjavaslat címrendje 1. Értelmező rendelkezések 2. Az önkormányzati fenntartó által fenntartott intézmény átszervezése és az állami fenntartásba kerülő intézmény megszüntetése 3. Az önkormányzati fenntartású intézmények és a 2013. január 1-jétől állami köznevelési alapfeladatnak minősülő feladatok állam részéről történő átvétele 4. Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak és technikai dolgozók továbbfoglalkoztatása, valamint az önkormányzati fenntartó tulajdonában lévő, az intézmény feladatainak ellátását szolgáló vagyon használata Emberi Erőforrások Minisztériuma

34 34 Az átadás-átvétel A törvényjavaslat címrendje 5. Az intézmény fenntartási feladataiban közreműködő közszolgálati tisztviselők és egyéb alkalmazottak továbbfoglalkoztatása, valamint a fenntartói feladatok ellátásával összefüggő vagyon használata 6. A létszámhelyekre, valamint az intézmény és az intézmény fenntartói feladatait szolgáló vagyonra vonatkozó közös szabályok 7. Az intézmények és a fenntartói feladatok ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon átadás-átvételi eljárása és a birtokbaadás szabályai Emberi Erőforrások Minisztériuma

35 35 Az átadás-átvétel A törvényjavaslat címrendje 8. Hazai és európai uniós forrásból társfinanszírozott projektek 9. A települési önkormányzatok köznevelési feladatellátásra kötött közoktatási megállapodásai 10. A személyi juttatások megfizetésére vonatkozó szabályok 11. Hatályba léptető rendelkezések 12. Átmeneti rendelkezések 13. Módosító rendelkezések Emberi Erőforrások Minisztériuma

36 36 Fogalmak Az értelmező rendelkezések jelentősége! 1. § 1. egyéb alkalmazott: az intézményben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 1. számú melléklet Első rész, További foglalkoztatás a nevelési-oktatási intézményekben alcím 2. pont c) alpontjában meghatározott foglalkoztatott, 2. funkcionális feladat: (…) 3. intézmény: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 1. pont c)–q) és s)–u) alpontja szerinti köznevelési alapfeladatot, valamint a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelését-oktatását, kollégiumi ellátását biztosító települési önkormányzat vagy települési önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézmény, Emberi Erőforrások Minisztériuma

37 37 Fogalmak Az értelmező rendelkezések jelentősége! 1. § 4. önkormányzati fenntartó: az intézményt fenntartó települési önkormányzat és települési önkormányzati társulás, 5. technikai dolgozó: a funkcionális feladat ellátására szolgáló munkakörben foglalkoztatott. Emberi Erőforrások Minisztériuma

38 38 Többcélú intézmények Javaslat! 2. § (1) Az önkormányzati fenntartó 2013. január 1-jei hatállyal módosítja az általa fenntartott a) többcélú intézmény, b) korai fejlesztést és gondozást alapfeladatként ellátó bölcsőde, fogyatékosok ápoló, gondozó otthona és gyermekotthon az intézmény 2013. január 1-jétől állami köznevelési alapfeladatot ne lásson el alapító okiratát akként, hogy az intézmény 2013. január 1-jétől állami köznevelési alapfeladatot ne lásson el. tíz munkanapon (2) Az (1) bekezdésben meghatározottakról a képviselő- testület, a közgyűlés vagy a települési önkormányzati társulás döntéshozó szerve e törvény hatálybalépésétől számított tíz munkanapon belül dönt. Emberi Erőforrások Minisztériuma

39 39 Társulások Alapelv: társulás állami köznevelési alapfeladatot 2013. január 1-jétől nem láthat el. 3. § (1) A települési önkormányzati társulás állami köznevelési alapfeladatot 2013. január 1-jétől nem láthat el. Ennek végrehajtásához szükséges elszámolások, megállapodások Emberi Erőforrások Minisztériuma

40 40 Az állami fenntartásba vétel Kétféle módon kerülnek át az önkormányzati köznevelési intézmények és feladatok a Központhoz: a) azok az intézmények (lehet egycélú vagy többcélú), amelyek kizárólag olyan köznevelési alapfeladatot látnak el, amely 2013. január 1-jétől állami feladattá válik, beolvadnak a Központba 2013. január 1-jével, b) az államivá váló és önkormányzati feladatot is ellátó többcélú intézményektől feladatot vesz át a Központ, melynek kapcsán a speciális jogutódlási kérdésekről is rendelkezni kell. Emberi Erőforrások Minisztériuma

41 41 A jogutódlás települési önkormányzat működteti A szabályozás logikája az, hogy a Központ alapvetően jogutódja a beolvadó köznevelési intézményeknek, illetve az átvett feladathoz kapcsolható jogviszonyoknak, ugyanakkor, ha települési önkormányzat működteti az adott intézményt 2013. január 1-jétől, akkor a működtetéssel összefüggő jogviszonyokba a működtető önkormányzat lép be jogutódként. Emberi Erőforrások Minisztériuma

42 42 A köznevelési intézmény dolgozóinak átvétele a KIK-hez 7. § (2) A Központ foglalkoztatotti állományába kerülnek a) az intézményben, valamint a 2. § (1) bekezdése szerinti esetben a 2013. január 1-jétől állami köznevelési alapfeladatnak minősülő feladat ellátására létesített pedagógus-munkakörben, valamint az Nkt. 2. melléklete szerinti nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak, b) az intézményben, valamint a 2. § (1) bekezdése szerinti esetben a 2013. január 1-jétől állami köznevelési alapfeladatnak minősülő feladat ellátásához szükséges működtetési feladatok ellátására foglalkoztatott technikai dolgozók, ha települési önkormányzat 2013. január 1-jétől az intézményt nem működteti. Emberi Erőforrások Minisztériuma

43 43 A köznevelési intézmény dolgozóinak átvétele a KIK-hez Fontos kivételi szabály: 7. § (3) Ha a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott alkalmazott (a pedagógus és nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő) nem felel meg az Nkt.-ban és a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben meghatározott képesítési feltételeknek, legfeljebb a 2012/2013. tanítási év végéig szóló határozott idejű kinevezéssel foglalkoztatható tovább. Emberi Erőforrások Minisztériuma

44 44 A települési önkormányzat feladatai a KIK által át nem vett dolgozók tekintetében technikai dolgozó7. § (4) Ha az intézményt 2013. január 1-jétől a települési önkormányzat működteteti, az intézményben 2012. december 31-én foglalkoztatott technikai dolgozó az intézményt 2012. december 31- én fenntartó önkormányzati fenntartó döntésétől függően kerül továbbfoglalkoztatásra azzal, hogy jogviszonyának megszüntetésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) vagy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései szerint kerülhet sor. (5) Az intézményben foglalkoztatott, a (2) és (4) bekezdés hatálya alá nem tartozó egyéb alkalmazott az önkormányzati fenntartó döntésétől függően kerül 2013. január 1-jétől továbbfoglalkoztatásra azzal, hogy jogviszonyának megszüntetésére a Kjt. vagy az Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni. Emberi Erőforrások Minisztériuma

45 45 A köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló önkormányzati tulajdonú ingó és ingatlan vagyon 8. § (1) Az önkormányzati fenntartó tulajdonában lévő, az intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon – ideértve a taneszközöket, továbbá az intézményben lévő egyéb eszközöket, felszereléseket – a 13. § (2) bekezdés a) pontja szerinti megállapodás alapjául szolgáló leltár szerint a) a Központ ingyenes használatába vagy b) ha a települési önkormányzat az intézményt nem működteti 2013. január 1-jét követően, a Központ ingyenes vagyonkezelésébe kerül 2013. január 1-jén mindaddig, amíg a köznevelési feladat Központ részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik. Emberi Erőforrások Minisztériuma

46 46 fenntartási feladataiban közreműködő közszolgálati tisztviselők és egyéb alkalmazottak továbbfoglalkoztatása Az intézmény fenntartási feladataiban közreműködő közszolgálati tisztviselők és egyéb alkalmazottak továbbfoglalkoztatása, valamint a fenntartói feladatok ellátásával összefüggő vagyon használata 9. § (1) A Központ foglalkoztatotti állományába kerülnek az önkormányzati fenntartó által irányított költségvetési szerveknél a 2013. január 1-jétől állami köznevelési alapfeladatnak minősülő feladatokkal összefüggésben a) köznevelési és szakképzési igazgatási feladatokat, valamint az intézmény fenntartásával, irányításával, az intézménnyel összefüggésben szakmai feladatokat, valamint a fenntartói jogok gyakorlásához és a szakmai feladatokhoz kapcsolódó funkcionális feladatokat, b) azon intézmények esetében, amelyek működtetését 2013. január 1-jétől a Központ látja el, az intézmény működtetését és a működtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatokat ellátó köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók, ha – a munkaviszonyban foglalkoztatottak kivételével – megfelelnek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben (a továbbiakban: Kttv.) vagy a Kjt.-ben és végrehajtási rendeleteikben meghatározott képesítési előírásoknak. Emberi Erőforrások Minisztériuma

47 47 fenntartói feladatok ellátásával összefüggő vagyon használata Az intézmény fenntartási feladataiban közreműködő közszolgálati tisztviselők és egyéb alkalmazottak továbbfoglalkoztatása, valamint a fenntartói feladatok ellátásával összefüggő vagyon használata 10. § Az önkormányzati fenntartó a 13. § (2) bekezdés a) pontja szerinti megállapodás alapjául szolgáló leltárban meghatározott mindazon ingó vagyona, továbbá a tankerület székhelye szerinti települési önkormányzat mindazon ingatlan és ingó vagyona, amely az intézmény fenntartói feladatainak ellátását biztosítja, 2013. január 1-jén a köznevelési feladat ellátásának időtartamára a Központ ingyenes használatába kerül. Emberi Erőforrások Minisztériuma

48 48 Az átadás-átvétel végrehajtása 13. § (2) Az átadás-átvételt megállapodásánaka) az önkormányzati fenntartó képviseletére jogosult személy (a továbbiakban: átadó) és a Központ képviseletében eljáró, az intézmény székhelye szerint illetékes tankerületi igazgató megállapodásának (a továbbiakban: megállapodás) legkésőbb 2012. december 15-éig történő megkötésével és jegyzőkönyv felvételévelb) a 15. § szerinti jegyzőkönyv felvételével kell végrehajtani. Emberi Erőforrások Minisztériuma

49 49 Az átadás-átvétellel érintett hazai és uniós társfinanszírozású projektek A szabályozás logikája a következő szempontok figyelembevételén alapult: a) a projekt infrastruktúrafejlesztést, vagy a köznevelési alapfeladathoz kötődő tartalomfejlesztést vagy mindkettőt célozta, b) települési önkormányzat működteti-e az intézményt 2013. január 1-jétől vagy sem. A fenti alapesetek variációi kapcsán, az érdekeltségi viszonyokat figyelembe véve vagy a Központ vagy a működtető települési önkormányzat vagy kettejük konzorciuma veszi át a projektben 2013-ra, illetve a későbbi évekre áthúzódó feladatokat. Emberi Erőforrások Minisztériuma

50 50 A közoktatási megállapodások átvétele 19. § (1) A 2013. január 1-jétől állami köznevelési alapfeladatnak minősülő feladat ellátására a települési önkormányzatnak nemzetiségi önkormányzattal, nem állami, nem önkormányzati köznevelési intézményfenntartóval kötött közoktatási megállapodásában vagy köznevelési szerződésében a települési önkormányzat helyébe 2013. január 1-jével a Központ lép. (2) Az (1) bekezdés szerinti jogutódlás a közoktatási megállapodás, köznevelési szerződés 2012. szeptember 30-án hatályos állapota szerint következik be. (3) Az e § szerinti közoktatási megállapodásokat, köznevelési szerződéseket a Központ 2013. március 30-áig felülvizsgálja, és a feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés- fejlesztési tervben foglaltaknak megfelelően 2013. július 15-éig módosítja vagy felbontja. Emberi Erőforrások Minisztériuma

51 51 Fontos átmeneti szabály A 2012/2013. tanévben a Központ a kötelező felvételt biztosító iskolába történő utazásról a tanuló lakóhelye szerinti illetékes települési önkormányzattal közösen gondoskodik. Emberi Erőforrások Minisztériuma

52 52 Köznevelési intézmények működtetése A nemzeti köznevelésről szóló törvény módosítása megjelent az MK 140. számában az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLIV. tv. 2012. évi CLIV. törvény Útmutató került közzétételre Emberi Erőforrások Minisztériuma

53 53 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köszönöm a figyelmet! Dr. Madarász Hedvig főosztályvezető-helyettes Közoktatás Irányítási Főosztály


Letölteni ppt "1 A köznevelési intézmények állami fenntartásba történő átadás- átvételének folyamata, szabályozása Dr. Madarász Hedvig Emberi Erőforrások Minisztériuma."

Hasonló előadás


Google Hirdetések