Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemesné Somlai Gitta tanácsadó szakpszichológus,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemesné Somlai Gitta tanácsadó szakpszichológus,"— Előadás másolata:

1 Kistérségi szükségletek az iskolapszichológiai szolgáltatással kapcsolatban
Nemesné Somlai Gitta tanácsadó szakpszichológus, speciális szakpedagógus, szupervízor Nevelési Tanácsadó Székesfehérvár Várpalota Kistérség Többcélú Társulása

2 A kistérség olyan területfejlesztési-statisztikai területi egység, amely a közigazgatási terület feladatainak ellátásához szükséges illetékességi területek alapja; földrajzilag összefüggő területi egység. A társulásba lépő települések száma, nagysága, lakóinak száma sokféleképpen alakul. A települések besorolását a kistérségi törvény 1. számú melléklete tartalmazza. Hazánkban jelenleg a 174 kistérség közül 94 hátrányos helyzetű, amelyek közül 47 leghátrányosabb helyzetű besorolású.

3 Magyarország kistérségei (Forrás: KSH)

4 A kistérségek fejlettségi különbségei (2002)

5 Többcélú kistérségi társulás (TKT)
Céljai: Helyi fejlesztések megvalósítása Területfejlesztés folyamatosságának biztosítása Közös koncepciók, programok megvalósítása Forrásszerzés Pályázatok elkészítése, elnyerése, megvalósítása Vállalja a kistérségi közszolgáltatás biztosítását, szervezését, fejlesztését, intézmények fenntartását.

6 Többcélú kistérségi társulások közoktatási feladat-ellátása
A közoktatási törvénnyel összhangban : a) a települési önkormányzatok kötelező közoktatási feladatainak ellátását és a közoktatási törvényben meghatározott ellátási kötelezettség teljesítésének módját, b) a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok nem kötelező közoktatási feladatait és azok ellátását, c) a közoktatási intézményrendszer működtetésével, fenntartásával, fejlesztésével, átszervezésével összefüggő elképzeléseket, d) a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket.

7 Kötelező közoktatási feladatai:
közoktatási feladatok szervezése, illetve intézmények fenntartása, kistérségi pedagógiai szakszolgálati ellátás megszervezése (legalább két különböző szakszolgálati feladat ellátása) vagy a kistérségi társulás által fenntartott intézményben vagy megállapodás alapján, a helyi önkormányzat vagy az önkormányzati társulás fenntartásában működő intézmény(ek)ben.

8 Vállalható kistérségi társulási közoktatási feladatok:
pedagógiai szakmai szolgáltatás, egységes iskola működtetése, szakmai, vezetői munkaközösségek létrehozása, Iskolabusz-szolgáltatás működtetése, pedagógus-helyettesítési rendszer létrehozása, munkaerő-gazdálkodási rendszer működtetése. A kistérségi feladatellátásban a megoldási módok területenként, térségenként nagyon változatosak a helyi szükségleteknek, lehetőségeknek megfelelően.

9 Pedagógiai szakszolgálatok a kistérségekben
A többcélú kistérségi társulások a szakszolgálati feladatok ellátását biztosíthatja a.) saját intézmény fenntartásával – utazó szakemberhálózat működtetésével, vagy b.) megállapodás alapján helyi önkormányzat, önkormányzati társulás fenntartásában működő intézmény útján.

10 Nevelési tanácsadás A nevelési tanácsadás feladata annak megállapítása, hogy a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd (BTM), ennek alapján szakvélemény készítése, valamint a gyermek fejlesztő foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával. További feladata az iskolaérettség megállapítása, szakvélemény készítése az iskolakezdéshez. A vizsgálatban részesített gyermeknél, tanulónál a sajátos nevelési igény vélelmezése esetén az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság által történő vizsgálat kezdeményezése. Feladatai körében pedagógiai, pszichológiai támogatást, fejlesztést, terápiás gondozást nyújt a gyermeknek, a tanulónak, illetve támogatja a pedagógus nevelő és oktató munkáját, segíti a családdal való kapcsolattartást. A nevelési tanácsadás elláthatja az iskolapszichológiai szolgáltatás feladatait is.

11 Kistérségi iskolapszichológusi hálózat
Az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes intézkedésekről szóló 2061/2008. (V. 16.) Korm. határozat 3. pontja szerint támogatta, az iskolapszichológusi hálózat szeptemberétől induló – fejlesztésének lehetőségét, a többcélú kistérségi társulásokban, a nevelési tanácsadás keretében. A jogcímet tartalmazó támogatást, rendeletben előírt feltételek alapján a többcélú kistérségi társulások mint feladatot ellátók igényelhették pályázat útján.

12 Várpalota Kistérség társulási szinten vállalt közoktatási feladatai
1. A társult önkormányzatok közoktatási, intézmény fenntartási és fenntartói irányítási feladataival összefüggésben közoktatási terveket készít, egyeztet a tanulócsoportjainak számáról, kistérségi oktatási, fejlesztési tervet készít, javaslatot tesz a mikro, illetve makro térségi megállapodások megkötésére. Koordinálja az utazó pedagógusok, szakértők munkáját. Közreműködik a kisebbségi nevelés és oktatás iránti igény felmérésében, összehangolja a kisebbségi nevelés és oktatás szervezését és feltételeinek biztosítását. Térségi továbbképzések, konferenciák szervezése, rendezése. Térségi tanulmányi, tehetséggondozó és diák sport versenyek szervezése, rendezése. Térségi óvodavezetői, igazgatói, pedagógusi szakmai munkaközösségek működtetése. Szakmai Pedagógiai Napok szervezése, rendezése. Pedagógiai kiadványok szerkesztése, kiadása. E-tanulási adatbázis létrehozása, bevezetése, működtetése.

13 2. Óvodai nevelés, alapfokú és középfokú oktatás:
- óvodai foglalkozásokon belüli és kívüli; az alapfokú oktatás tanórai és órán kívüli differenciált fejlesztés térségi koordinálása, - alacsony óraszámú tantárgyak utazó pedagógussal történő ellátásával a szakellátottság optimalizálása. Fakultatív feladat: - alapfokú művészeti oktatás - külön megállapodás szerinti - közös szervezése, illetve fenntartása. 3. Pedagógiai szakszolgálati tevékenység keretében makro térségi szinten: - nevelési tanácsadás, - logopédiai ellátás, - gyógy-testnevelés, - korai fejlesztés, - konduktív pedagógiai ellátás - továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás. 4. Oktatási ágazatból eredő igazgatási feladatok térségi ellátása oktatási referens közös alkalmazásával, a tanügy-igazgatási feladatok ellátása.

14 Várpalota kistérség iskoláiról
A kistérség önkormányzatai fontosnak tartják, hogy az iskoláskorú gyermekek lehetőség szerint helyben kaphassák meg az általános iskolai ellátást, ez csak egy településen nem valósul meg. Az önkormányzat együttműködési megállapodás keretében tesz eleget kötelezettségének. A kistérségben működő iskolák szervezeti formája: Szervezeti forma Intézmények száma Önálló intézmény Int. fenntartó társulás Tagintézmény ÁMK Egyéb (közös igazgatású) 1 ÖSSZESEN

15 A kistérségben működő iskolák fenntartóik szerint
Fenntartó Intézmények száma települési önkormányzat 12 fenntartói társulások - kistérségi társulások - megyei önkormányzat 1 Egyéb (1 egyházi és 1 magániskola) ÖSSZESEN 15

16 Az oktatást segítő nem pedagógus szakemberek létszámrangsora a kistérség óvodáiban, iskoláiban:
Fejlesztő pedagógusok (alapdiploma + szakképzettség) Logopédusok Gyógytestnevelők Pszichológusok (N.T.-ban 2 fő, óvodában 1 fő, iskolában 3 fő dolgozik) A Várpalotai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat elsősorban nevelési tanácsadással és logopédiai ellátással segíti a Várpalota Kistérség Többcélú Társulásának kötelezően vállalt szakszolgálati feladatait. Ezeken túl, koordinálja a feladatok ellátását azokban az intézményekben, ahova a saját szakemberei nem jutnak el, továbbá a gyógytestnevelés szakszolgálatot azokon a helyeken, ahol az igény eléri a csoportalakításhoz szükséges létszámot.

17 Településenként eltérő, speciális iskolai problémák:
1. Az osztálylétszámok nagysága (alacsony-magas), helyi és bejáró diákok aránya, körzethatárok átlépése, közlekedési lehetőségek 2. Kollégista diákok helyzete 3. SNI tanulók relatív magas száma az iskolákban, 3 főnek számító tanulók magas száma 4. Nemzetiségi, kisebbségi tanulók aránya, oktatása (német, szlovák, roma) 5. Tehetséggondozás (falu – város – továbbtanulás) 6. Nevelő szülők gyv. szakellátásban lévő gyermekeinek magasabb létszámú jelenléte egy kistelepülés iskolájában

18 Kérdőíves felmérés Célja:
Megismerni a kistérségben a szülők és a pedagógusok véleményét. Igényelnék-e iskolájukban iskolapszichológus munkáját? Kérdések 1. Véleménye szerint az Önök iskolájában mi jelenti a legnagyobb problémát a tanulók körében, a szülők körében, a pedagógusok körében? 2. Van-e segítő szakember az iskolában? 3. Szükség lenne-e véleménye szerint iskolapszichológusra az iskolában, miért? 4. Ha igen, milyen szolgáltatást igényelne tőle? Kivel foglalkozzon?

19 Mi jelenti az Önök iskolájában a legnagyobb problémát?
A pedagógusok véleménye szerint Problémák a tanulók körében - magatartásproblémák, agresszió, trágár beszéd, fegyelmezetlenség, kötelességtudat hiánya, csavargás, - tanulási nehézségek, az otthoni tanulás hiánya, tanulási motiváció hiánya, igénytelenség, - neveletlenség, családi háttér, miliő ártalom, az „utca gyermeke”, - unatkozás, szabadidő értelmes eltöltésének hiánya, - hiányos felszerelés, - szegénység.

20 A pedagógusok véleménye szerinti problémák
A szülők körében - családi problémák – munkanélküliség, alkoholizmus,válás, betegség, túl sok stressz, - anyagi gondok, - elhanyagolás, - igénytelenség, érdektelenség a gyermek iskolai munkája iránt, - időhiány, - következetlen, illetve rapszodikus, türelmetlen nevelési módszerek. A pedagógusok körében - fegyelmezési nehézségek, normák betartatása, agresszió kezelése, - a tanulók érdeklődésének felkeltése, motivációs problémák kezelése, - figyelemzavar kezelése, - a tanulók egyéni problémáinak kezelése, - időhiány, - fejlesztő pedagógusok hiánya, - tanítást segítő tárgyi eszközök hiánya.

21 Segítő szakemberek az iskolákban
A pedagógusok véleménye szerint Várpalotán Kistérségi településeken Fejlesztő pedagógus van általában van Védőnő van van Logopédus van van, ahol nincs Szociálpedagógus előfordul (gy.ifj.f.) nincs Szociális munkás nincs nincs Iskolapszichológus nincs nincs

22 Véleménye szerint szükség volna-e iskolájában iskolapszichológusra?
Indoklások „Igen” – a felsorolt problémák kezelése céljából, a pedagógusokra háruló terhek csökkentése céljából, a tanulóknak, szülőknek, tanároknak nyújtható segítsége miatt. „Nem” – az iskola anyagi helyzete nem engedi alkalmazásukat, „Pontosan mit csinálna?” kérdés információhiánya miatt

23 Ha igen, milyen szolgáltatást igényelne?
A pedagógusok véleménye szerint

24 Kivel foglalkozzon az iskolapszichológus?
egyén - csoport - osztály tanulók- szülők - tanárok szülőértekezleteken előadások Szülők-klubja munkaközösségi értekezletek esetmegbeszélő csoportok pedagógusoknak szupervízió(s csoport) kérése (gyermek és ifjúságvédelmi felelősök kérték)

25 A szülők véleménye szerinti problémák
A tanulók körében - magatartásproblémák, agresszió, trágár beszéd, fegyelmezetlenség, erőszak, csavargás, dohányzás, bandázás, - tanulási nehézségek, az otthoni tanulás hiánya, nem szeret olvasni, nem tud helyesen írni, lustaság, - a családi változások hatásának nehézségei, - túl sok számítógépezés, unatkozás, - szorongás, testi panaszok.

26 A szülők véleménye szerinti problémák
A szülők körében - túl sok stressz, - családi problémák – munkanélküliség, válás, betegség, - anyagi gondok, - időhiány, - képzetlenség. A pedagógusok körében - fegyelmezési nehézségek, - az agresszió kezelése, - a tanulók érdeklődésének felkeltése, - a gyengébb tanulók felzárkóztatása, - időnként kimerültek, idegesek.

27 Ön szerint szükség volna-e iskolájában iskolapszichológusra?
A szülők véleménye szerint Indoklások „Igen” – a tanulóknak, szülőknek, tanároknak nyújtható segítsége miatt, nevelési tanácsok a szülőknek, krízisek esetén azonnali lelki segítség a gyerekeknek. „Nem” – félelmek, bizonytalanságok a pszichológussal szemben, „a gyerek nem beteg”, „ne bélyegezzen meg”.

28 Mire való az iskola? „Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.” (Szent-Györgyi Albert)

29 Köszönöm a figyelmüket!
Nemesné Somlai Gitta


Letölteni ppt "Nemesné Somlai Gitta tanácsadó szakpszichológus,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések