Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 POLGÁRI CIVIL VESZÉLYHELYZETI EMERGENCY TERVEZÉS A NATO-BAN PLANNING IN NATO.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 POLGÁRI CIVIL VESZÉLYHELYZETI EMERGENCY TERVEZÉS A NATO-BAN PLANNING IN NATO."— Előadás másolata:

1 1 POLGÁRI CIVIL VESZÉLYHELYZETI EMERGENCY TERVEZÉS A NATO-BAN PLANNING IN NATO

2 2 A NATO polgári veszélyhelyzeti tervezés NATO Civil Emergency Planning Közös tervek kidolgozása a polgári erőforrások módszeres és hatékony felhasználására a stratégiai célok támogatásának érdekében Coordinating national planning activity in order to ensure the most effective use of civil resources in collective support of Alliance strategic objectives Nemzeti feladat, a polgári kapacitások nemzeti ellenőrzés alatt maradnak National responsibility and civil assets remain under national control at all times

3 3 A NATO polgári veszélyhelyzeti tervezés NATO Civil Emergency Planning NATO szinten a nemzeti elképzeléseket és kapacitásokat harmonizálják At NATO level, national intention and capabilities are harmonised Kapacitások magukba foglalják: szállítási eszközök, egészségügyi- és távközlési létesítmények, katasztrófa reagálási képességek, és más polgári erőforrások Capabilities include: transportation assets, medical facilities, communications, disaster response capabilities and other civil resources

4 4 A Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés szerepe Roles for CEP 5. cikkely szerinti szövetséges katonai műveletek polgári támogatása; Civil support for Alliance military operations under Article 5 nem 5. cikkely szerinti válságkezelési műveletek támogatása; Support for non-Article 5 crisis response operations nemzeti hatóságok támogatása polgári veszélyhelyzetekben; Support for national authorities in civil emergencies

5 5 Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés szerepe Roles for CEP nemzeti hatóságok támogatása a lakosság tömegpusztító fegyverek hatásai elleni védelmében; Support for national authorities in the protection of populations against effects of WMD együttműködés a Partnerekkel. Co-operation with Partners

6 6 A NATO polgári veszélyhelyzeti tervezés NATO CEP Biztosítsa a katonai és válságkezelési műveletek polgári támogatását Civil support for military and crisis response operation Támogassa a nemzeti hatóságokat a polgári válsághelyzetekben és oltalmazza a polgári lakosságot Support for national authorities in civil emergencies and the protection of civilian populations További szerepe: különböző vészhelyzetek esetén a polgári kapacitások elérhetőségének biztosítása, a mindennapi élet fenntartása Managing the availability of civil assets and the maintain of normal life during emergency situation

7 7 A CEP szereplői a NATO központban CEP „Players” at NATO HQ Felsőszintű Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottság Senior Civil Emergency Planning Committee Közvetlenül az Észak-atlanti Tanácsnak jelent It reports directly to the NAC Plenáris ülések (évente kétszer, EAPC is) elnöke a NATO főtitkára, gyakorlatban SILCEP főtitkárhelyettes The SG is the Chairman of the Plenary (twice a year, as well as in EAPC form), in reality: ASG SILCEP Résztvevők: a nemzeti CEP vezetők a fővárosokból Participants: Heads of national CEP from capitals, Állandó ülések elnöke: CEPD igazgatója Permanent meetings: chaired by director, CEPD Résztvevők: állandó képviseletek munkatársai Participants: representatives from permanent delegations Tervezési Tanácsok és Bizottságok (PB&Cs) Planning Board and Committees

8 8 A CEP szereplői a NATO központban CEP „Players” at NATO HQ Biztonsági beruházás, Logisztika és Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés Security Investment, Logistics and Civil Emergency Planning (SILCEP) Szakmai háttérmunka: Veszélyhelyzeti Tervezési Igazgatóság Professional support: Civil Emergency Planning Directorate Adminisztratív támogatás: Végrehajtó Titkárság Administrative support: Executive Secretariat

9 9 A SCEPC tervezési tanácsai és bizottságai Planning Boards and Committees (PB&Cs) Szárazföldi szállítási (PBIST) Planning Board for Inland Surface Transportation Tengeri szállítási (PBOS) Planning Board for Ocean Shipping Polgári légi közlekedési (CAPC) Civil Aviation Planning Committee Élelmiszeri és mezőgazdasági (FAPC) Food and Agricultural Planning Committee Ipari (IPC) Industrial Planning Committee Kőolajipari (PPC) Petroleum Planning Committee

10 10 A SCEPC tervezési tanácsai és bizottságai Planning Boards and Committees (PB&Cs) Polgári távközlés (CCPC) Civil Communication Planning Committee Egészségügy (JMC) Joint Medical Committee Polgári Védelem (CPC) Civil Protection Committee Tevékenységüket munkacsoportok, illetve kisebb speciális technikai bizottságok segítik. Their activities are supported by ad hoc working groups and subcommittees

11 11 PB&Cs Szakértők biztosítása Maintain experts Terv a CECC létrehozására Plan for the establishment of CECC A NATO polgári és/vagy katonai igényei kielégítéséhez szükséges intézkedések naprakészen tartása és fejlesztése Develop and maintain arrangements to meet NATO’s civil and/or military needs Válságkezeléssel kapcsolatos tanácsadás biztosítása a SCEPC-nek Advise SCEPC on crisis related matters Javaslat a szakértők behívására Advise on call-up of experts

12 12 CEP válságkezelési intézkedései Crisis Management Arrangements SCEPC: Javaslatok a Tanácsnak és a NATO Katonai Hatóságainak, az események figyelemmel kísérése SCEPC: Advise Council and NMAs, monitor developments A tervezési tanácsok és bizottságok elnökeinek tanácsai Consultation with and/or call-up of Chairmen of PB&Cs A szakértők behívása Consultation with and/or call-up of high level experts

13 13 CEP válságkezelési intézkedései Crisis Management Arrangements A Polgári Veszélyhelyzeti Válság Sejt létrehozása Establishment of the Civil Emergency Crisis Cell (CECC) by the SCEPC, reinforced by experts as necessary CECC kibővítése Expansion of the CECC to include specialised sections

14 14 CECC A CECC aktivizálása: a Tanács/SCEPC egyetértésével, nagysága és bővítése az elvárások függvényében, Activating of the CECC: To be approved by NAC, size and possible expansion depending upon requirements Személyi állomány: CEPD, PB&Cs, IMS, szakértők Manning: CEPD, PB&Cs, IMS, experts

15 15 CECC felelősségi területei Responsibilities of the CECC A helyzet figyelemmel kísérése és értékelése Monitoring and evaluating of the situation Polgári Helyzetjelentések készítése Civil Situation Report Polgári Helyzetfelmérés készítése Civil Assessment

16 16 CECC felelősségi területei CECC Responsibilities Tanácsadás és segítségnyújtás a problémák kezelése (megoldása) során Advice and assistance, conduct studies Összeköttetés biztosítása, műveleti funkciók Liaison (national delegation, international organization), operational functions

17 17 Funkcionális szakértői területek Areas of functional specialists SHAPE Force goals SHAPE haderő fejlesztési célkitűzések SCEPC segítség SCEPC assistance Polgári szakértelem Civil expertise Tanácsadás, segítség a NATO parancsnokoknak Advise/assist NATO commanders Polgári infrastruktúra helyreállítása Re-establish civil infrastructure

18 18 Funkcionális szakértői területek Areas of functional specialists „Közügyek” Public affairs Polgári infrastruktúra Civil infrastructure Humanitárius segítségnyújtás Humanitarian aid and International Organization Gazdaság és kereskedelem Economics and commerce Kulturális ügyek Cultural affairs

19 19 Békepartnerség és a CEP Partnership for Peace and the CEP Békepartnerségi Munkaprogram CEP fejezete CEP section of the Partnership Work Programme Étlapként használható It can be used like a menu A legnagyobb nem katonai program The largest non-military programme

20 20 Békepartnerség és a CEP Partnership for Peace and the CEP EventsParticipants 1994 4 200 1995141070 1996364112 1997432448 1998653534 1999636747 2000 85

21 21 Békepartnerség és a CEP Partnership for Peace and the CEP Évről évre növekvő számú eseményt tartalmaz Growing number of activities year by year Bizottsági ülések, szemináriumok, munkaműhelyek, gyakorlatok, tanfolyamok, tényfeltáró missziók Committee meetings, seminars, workshops, exercises, courses, training, exploratory missions Polgári szakértők széleskörű részvétele Wide range of participation of civil experts

22 22

23 23 Az Euro-atlanti Katasztrófa Reagálási Képesség Euro-Atlantic Disaster Response Capability Euro-atlanti Katasztrófa Reagálási Koordinációs Központ (EADRCC) a brüsszeli NATO központban Euro-Atlantic Disaster Response Co-ordination Centre at NATO Headquarters Nem állandó Euro-atlanti Katasztrófa Reagálási Egység (EADRU) Euro-Atlantic Disaster Response Unit

24 24 Az Euro-atlanti Katasztrófa Reagálási Képesség Euro-Atlantic Disaster Response Capability Funkciók katasztrófa esetén Functions during disaster Konzultáció az ENSZ szerveivel a lehetséges beavatkozásról Consult with UN on action to be taken Nemzetközi segítségnyújtás koordinálása Co-ordinate international assistance Részvétel az ENSZ felmérő-értékelő csoportjában Participation in UNDAC EADRU alkalmazás előkészítése Make arrangements for the deployment of the EADRU

25 25 Jelenlegi témák Current Issues NATO Válságreagálási Rendszer NATO Crisis Response System – Politikai/katonai/polgári political/military/civil – Teljes körű válságkezelés, a terrorizmust is beleértve entire range of crises including terrorism

26 26 Jelenlegi témák Current Issues CEP intézkedések CEP arrangements – a partnerek bevonásával kifejlesztve developed at 46 – új szakértői területek new areas of expertise – Partnerországbeli szakértők bevonásával partner experts

27 27 CEP és a tömegpusztító fegyverek CEP and Weapons of Mass Destruction Tanácsi döntések Council Decisions Partnerek bevonása a CEP feladatok végrehajtásába CEP work at 46 Az EADRCC szerepe EADRCC role CEP Akcióterv CEP Action Plan Válságreagálási Képesség leltár Inventory of Response Capabilities

28 28 CEP Akcióterv CEP Action Plan Dinamikus terv Dynamic Plan 65 intézkedést tartalmaz 65 Measures Felelős hatóságok Action Authorities Hosszú lejáratú erőfeszítések Long Term Efforts

29 29 Nemzeti képesség leltár Inventory of National Response Capabilities Kapcsolati pontok Points of Contact Egészségügyi szakértők Medical Experts Orvosi intézkedések Medical Countermeasures Védőfelszerelés Protective Equipment

30 30 Nemzeti képesség leltár Inventory of National Response Capabilities Riasztó-, érzékelő és mentesítő berendezések Warning, Detection and Decontamination Equipment Azonosító laboratóriumok Identification Laboratories Speciális kórházak listája List of Specialised Hospitals Tájékoztató anyagok Information Packages

31 31 A prágai csúcsértekezlet határozatai Prague Summit Declaration Az állam- és kormányfők … találkozójának célja a Szövetség bővítése és a NATO további erősítése annak érdekében, hogy megfeleljen a 21. század új biztonsági kihívásainak … elkötelezettek a NATO átalakításában az új tagok felvételével, az új képességek és a partnerekkel való új típusú kapcsolattartás kialakításával Heads of State and Government …met to enlarge our Alliance and further strengthen NATO to meet the grave new threats and profound security challenges of the 21st Century. … commit ourselves to transforming NATO with new members, new capabilities and new relationships with our partners.

32 32 Prágai Csúcstalálkozó Prague Summit NATO Reagálási erő NATO Response Force Képességek Capabilities Commitment terrorizmus Terrorism Kapcsolattartás a partnerországokkal Relationship with Partners NATO-EU együttműködés NATO-EU Co-operation

33 33 NATO Reagálási Erő NATO Response Force (NRF) Fejlett technológiai felszereltség Technologically advanced Magas készültség High readiness Teljekörű bevethetőség, a terrorizmust is beleértve Full range of tasks - including terrorism A megnövelt képesség katalizátora Catalyst for improved capabilities NRF és EU fő célok kölcsönösen erősítik egymást NRF-EU Headline Goal mutually reinforcing

34 34 Prágai képességek - elkötelezettség Prague Capabilities Commitment (PCC) Új katonai képességek kialakítása és fejlesztése Improve & develop New Military Capabilities Magas fenyegetettségű környezetben modern hadviselés Modern Warfare in a high threat environment A PCC és az Európai Képességekre vonatkozó Akcióterv kölcsönösen erősítse egymást PCC and European Capabilities Action Plan should be mutually reinforcing

35 35TerrorizmusTerrorism CEP Akcióterv közösen a partnerekkel CEP Action Plan with Partners Partnerségi Akcióterv a terrorizmus ellen Partnership Action Plan Against Terrorism Megnövelt következmény kezelés Enhanced Consequence Management Informatikai támadás elleni védelem Defence Against Cyber Attacks Létfontosságú infrastruktúra Critical Infrastructure Terrorizmus elleni védelem katonai koncepciója Military Concept for Defence against Terrorism

36 36 Kapcsolattartás a partnerekkel Relationship with Partners Magasabb szintű együttműködés Upgraded Co-operation -EAPC/Békepartnerségi országok EAPC/PfP -Oroszország Russia -Ukrajna Ukraine -Mediterrán országok Mediterranean

37 37 Közös stratégiai érdekek a NATO-ban és az EU-ban NATO and EU share common strategic interests Erős elkötelezettség a NATO-EU együttműködés fokozására strong commitment to enhance NATO-EU cooperation Elkötelezettség az előrelépésre a szükséges témákban a valódi stratégiai partneri kapcsolat eléréséért commitment to making the progress needed on all the various issues of our relationship in order to achieve a genuine strategic partnership NATO-EU együttműködés NATO-EU Cooperation

38 38 KövetkeztetésConclusion Megnövelt CEP műveleti szerep Increased CEP Operational Role Kihívások Challenges – Polgári-katonai együttműködés Civil-Military Co-operation – Források Resources – Együttműködés egyéb szervezetekkel Co-operation with other organisations


Letölteni ppt "1 POLGÁRI CIVIL VESZÉLYHELYZETI EMERGENCY TERVEZÉS A NATO-BAN PLANNING IN NATO."

Hasonló előadás


Google Hirdetések