Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közoktatási Ellenőrzési Osztály

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közoktatási Ellenőrzési Osztály"— Előadás másolata:

1 Közoktatási Ellenőrzési Osztály
Az alapfokú művészetoktatási intézmények hatósági ellenőrzésének tapasztalatai Merklné Kálvin Mária osztályvezető Oktatási Hivatal Közoktatási Ellenőrzési Osztály

2 Mottó: „A tények felszínre hozása csak akkor lehet eredményes, ha együtt jár azzal az igénnyel, hogy kiderítsük, mit is jelentenek ezek a tények és mik a következményeik. A tények rémisztőek, ha szabadon tenyésznek, mint a gaz.” /Normann Cousins/

3 Az előadás témája: A közoktatási intézmények ellenőrzésének rövid története Az alapfokú művészetoktatási intézmények (fenntartóra való tekintet nélkül) hatósági ellenőrzése ősz (utóellenőrzés) Az önkormányzati fenntartású alapfokú művészetoktatási intézmények hatósági ellenőrzése február-március Az önkormányzati fenntartású alapfokú művészetoktatási intézmények hatósági ellenőrzése ősz (utóellenőrzés) Fenntartói kérelemre elvégzett hatósági ellenőrzések (minősítési eljárás) ősz

4 Kis magyar felügyelet-történet
1715: uralkodói főfelügyeleti jog – III. Károly az uralkodó főkegyúri jogát valamennyi katolikus egyház által fenntartott tanintézetre, iskolai alapítványra kiterjesztette 1777: tanfelügyeleti főigazgatóságok – Ratio Educationis - deklarált királyi főfelügyeleti jog – átfogó szabályozás 1868: ellenőrzés és eredményességvizsgálat- népiskolai (XXXIII. Tv. , egyensúly elve –szülők, iskolafenntartók, állam – pontosan meghatározott jogokon, kötelességeken alapuló részvételét érvényesítette és szabályozta – egységes állami főfelügyelet, tankerületek, tanfelügyelet intézmény rendszere, annak szabályozása 1912: tanfelügyelők és iskolalátogatók-egyre szigorodó felügyeleti rendszer 1935: szakfelügyeleti rendszer – évi VI. tv. a közoktatásügyi igazgatásról – az egységes állami „nevelési felügyelet”

5 Kis magyar felügyelet-történet
1985: szakfelügyelet  szaktanácsadás – (Megyei Pedagógiai Intézetek) oktatási tv. – decentralizáció, az intézmények szakmai autonómiája; kimenet-bemenet összevetése, nincs szükség szakmai ellenőrzésre, felügyeletre 1993: szakmai (szakértői) ellenőrzés (Kt 107. §) –a külső, szakmai ellenőrzés igényének felmerülése az oktatás részt vevői részéről 2003. hatósági ellenőrzés – az intézmények működése jogszerűségének vizsgálata meghatározott területeken

6 A hatósági ellenőrzés jogszabályi háttere
A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 95/A.§ (4)bekezdés A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény A Magyar Köztársaság költségvetési törvénye A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II.13.) Korm. rendelet 17/B.§

7 Mit és hogyan ellenőriz az Oktatási Hivatal?
Az Oktatási Hivatal ellenőrzi: A jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, A jogerős vagy fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható hatósági határozatban foglaltak teljesítését. Az Oktatási Hivatal hatáskörét a jogszabályok pontosan meghatározzák Az ellenőrzést végzők és az ellenőrzésben érintettek jogai, kötelessége

8 Az Oktatási Hivatal intézkedései:
Figyelemfelhívás Eljárás kezdeményezése: jegyzőnél, főjegyzőnél a Magyar Államkincstárnál (nem állami, nem önkormányzati fenntartók költségvetési támogatása) az oktatásért felelős miniszternél Felügyeleti bírság kiszabása (maximális összeg: egy millió Ft.) Szabálysértési eljárás indítása A semmisség megállapítása, bírósági eljárás indítása

9 Az ellenőrzés legfontosabb alapelvei
Jogszerűség Egységes eljárás Eljárásrend Jogszabályi útmutató Jegyzőkönyv (adatlapok, segédtáblák, kérdéslisták, tanúsítványok, megállapítások, észre- vételek) Határozatok (figyelemfelhívás, felügyeleti bírság kiszabása, más hatóság megkeresése, szabálysértési eljárás megindítása

10 Az ellenőrzés módja Adatok bekérése Dokumentumelemzés
bekérve helyszínen Helyszíni ellenőrzés (székhelyen és telephelyeken) Utóellenőrzés – a jogellenes állapot megszüntetésének vizsgálata

11 A vizsgálat lefolytatása

12 Alapító okirat, Működési engedély az intézmény neve
A helyszíni ellenőrzés során vizsgált tanügyi dokumentumok vezetésében tapasztalt hiányosságok I. Alapító okirat, Működési engedély az intézmény neve a felvehető maximális tanuló létszám a telephelyek felsorolása telephelyenkénti működési engedély

13 Pedagógiai program helyi tanterve – nem az előírt évfolyamszám
A helyszíni ellenőrzés során vizsgált tanügyi dokumentumok vezetésében tapasztalt hiányosságok II. Pedagógiai program helyi tanterve – nem az előírt évfolyamszám Házirend - a térítési díj, tandíj befizetésének, visszafizetésének szabályozása Tantárgyfelosztás – nem szerepel rajta minden alkalmazott pedagógus

14 A helyszíni ellenőrzés során vizsgált tanügyi nyilvántartások vezetésében tapasztalt hiányosságok I.
Törzslap oktatási azonosító kötelező záradékok hibás bejegyzések javítása Összefűzés (A vizsgált intézmények 35 %-ában a törzslapok kitöltése a jogszabályban előírtaktól eltérően történt. A tanulmányaikat a 2005/2006. tanévben első évfolyamon megkezdő tanulók adatait nem az új típusú törzslapra vezették fel az intézmények 15 %-ában A tanulói azonosító számok feltüntetése az intézmények 23 %-ában hiányzott.)

15 A helyszíni ellenőrzés során vizsgált tanügyi nyilvántartások vezetésében tapasztalt hiányosságok II. Beírási napló nem az Oktatási és Kulturális Minisztérium engedélyével gyártott és forgalmazott minden tanévben új (tanulói jogviszony keletkezése, tanévenkénti beiratkozás) (Az intézmények 17 %-ában nem az OKM engedélyével gyártott beírási naplót használták, hanem elektronikusan tartották nyilván a tanulókat.)

16 Foglalkozási és csoport napló
A helyszíni ellenőrzés során vizsgált tanügyi nyilvántartások vezetésében tapasztalt hiányosságok III. Foglalkozási és csoport napló javítások tanulói órarend hiánya (A naplók vezetése tekintetében az intézmények 15 %-ában fordult elő hiányosság, szabálytalanság. )

17 Szülői nyilatkozat tanszak feltüntetése
A helyszíni ellenőrzés során vizsgált tanügyi nyilvántartások vezetésében tapasztalt hiányosságok IV. Szülői nyilatkozat tanszak feltüntetése térítési díj fizetésének vállalása szülő aláírása

18 A helyszíni ellenőrzés során vizsgált egyéb dokumentumok
Hatósági engedélyek, határozatok Szakvélemények Eszközbeszerzési ütemterv Bérleti szerződések

19 A 2006.őszén lefolytatott utóellenőrzések célja:
annak ellenőrzése, hogy a tavaszán vizsgált alapfokú művészetoktatási intézmények teljesítették-e a hatósági határozatban foglalt kötelezést dokumentumok bekérésével helyszíni ellenőrzéssel. a saját hatáskörben hozott határozatban foglalt kötelezés teljesítése, a normatíva igénylés felülvizsgálatát a MÁK végezte, a vizsgált időszak a 2006/2007. tanév (kivéve a törzslapok)

20 Az utóellenőrzések során hozott intézkedések száma
Regionális Igazgatóság Elvégzett ellenőrzések száma A kirótt felügyeleti bírság összege/Ft Nyugat-dunántúli 22 Közép-dunántúli 8 Dél-dunántúli 13 Észak-magyarországi ---- Észak-alföldi 20 Dél-alföldi 18 Közép-magyarországi 17 OH Értékelési és ellenőrzési osztály 10 Összesen 130

21 Önkormányzati fenntartású alapfokú művészetoktatási intézmények hatósági ellenőrzése február-március A vizsgált területek: Az alkalmazás feltételei A csoport létszám határok betartása A tanulók számára előírt foglalkozási idő biztosítása A kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben előírtak teljesítése Az ellenőrzés célja: hogy a vizsgált intézmények betartják-e a fent felsorolt területeken a vonatkozó jogszabályi előírásokat Az ellenőrzésbe bevont intézmények száma: 48

22 A vizsgálatba bevont intézményekben oktatott művészeti ágak

23 A vizsgálatba bevont intézmények tanulói

24 Helyiségek, eszközök, felszerelések I.

25 Helyiségek, eszközök, felszerelések II.

26 Helyiségek, eszközök, felszerelések III.

27 Helyiségek, eszközök, felszerelések IV.

28 Az alkalmazási feltételekre vonatkozó rendelkezésekben foglaltak megtartásának hatósági ellenőrzése

29 Az ellenőrzés célja Annak megállapítása,
hogy a közoktatási intézmény betartja-e a foglalkoztatás módjára, foglalkoztatottak végzettségére, képzettségére vonatkozó jogszabályi előírásokat, és rendelkezik- e az intézményi alapdokumentumokban meghatározott feladatok ellátásához szükséges szakképzett munkaerővel hogy a közoktatási intézmény a jogszabályoknak megfelelően tartja-e nyilván az alkalmazottakra vonatkozó adatokat.

30 A vonatkozó jogszabályok I.
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (továbbiakban: Kt.) 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

31 A vonatkozó jogszabályok II.
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 20/1997.(II 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus – továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 218/1999. (XII. 28.) Korm rendelt az egyes szabálysértésekről 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

32 Az ellenőrzés területei
a foglalkoztatás módja, a foglalkoztatottak végzettségére, képzettségére vonatkozó előírások betartása, a közoktatási intézmény a jogszabályoknak megfelelően tartja-e nyilván az alkalmazottakra vonatkozó adatokat

33 Ellenőrzés alá vont dokumentumok
Tantárgyfelosztás Végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum (nem Magyarországon szerzett dokumentum fordítása, egyenértékűsítése) Erkölcsi bizonyítvány Kinevezés, munkaszerződés, megbízási szerződés, Munkaköri leírás

34 A pedagógus-munkakörben történő foglalkoztatás szabályozása
Nevelő-oktató munka pedagógus-munkakörben - az óraadó tanár kivételével - közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban látható el. Pedagógus-munkakörben a Közoktatási törvényben, illetve más jogszabályban meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező személy (a továbbiakban: pedagógus) foglalkoztatható. Pedagógus-munkakör ellátására - az óraadó tanár kivételével - polgári jogi jogviszony nem létesíthető.. A közoktatási intézményben végzett munka jellegén, illetve természetén nem változtat az a körülmény, hogy a közoktatási intézménynek ki a fenntartója.

35 Alkalmazási feltételek I.
A közoktatási intézmény munkavállalói, illetőleg közalkalmazottai (a továbbiakban: alkalmazott) tekintetében - a munkáltatótól függően - a Munka Törvénykönyvét vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt a közoktatási törvény rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni. A közoktatásban az alkalmazás feltétele, hogy az alkalmazott rendelkezzen az előírt iskolai végzettséggel, szakképesítéssel; b) büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen.

36 Alkalmazási feltételek II.
A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben az alkalmazható, aki a közoktatási törvényben meghatározott felsőfokú iskolai (egyetemi vagy főiskolai szintű) végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik( ha e törvény másképp nem rendelkezik)

37 Diploma (végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum)
Megállapítandó: azt tanítja-e a pedagógus, amire az oklevele jogosítja?

38 Az erkölcsi bizonyítvány
Hiteles másolat Egyszerű másolat Eredeti A jogviszony létesítéséhez szükséges A jogviszony létesítésekor nem lehet 3 hónapnál régebbi

39 Az alkalmazás feltételeinek vizsgálatakor tapasztalt hiányosságok a NEM állami, NEM helyi önkormányzati fenntartású alapfokú művészetoktatási intézményekben tavasz

40 Az alkalmazás feltételeinek vizsgálatakor tapasztalt hiányosságok az ÖNKORMÁNYZATI fenntartású alapfokú művészetoktatási intézményekben tavasz

41 Az alkalmazás feltételeinek vizsgálatakor tapasztalt hiányosságok az ÖNKORMÁNYZATI fenntartású alapfokú művészetoktatási intézményekben tavasz A vizsgálati mintába 48 intézmény került be A vizsgált intézményekben alkalmazott pedagógusok száma: 456 fő

42 A vizsgált intézményekben alkalmazott pedagógusok száma: 456 fő
Az alkalmazás feltételeinek vizsgálatakor tapasztalt hiányosságok az ÖNKORMÁNYZATI fenntartású alapfokú művészetoktatási intézményekben tavasz A vizsgált intézményekben alkalmazott pedagógusok száma: 456 fő Nem megfelelő végzettségű, szakképesítésű pedagógusok száma: 164 fő Nem megfelelő módon alkalmazott pedagógusok száma: 91 fő

43 Néhány eset az alkalmazási feltételekkel kapcsolatos jogsértések közül
Az intézményben alkalmazott 6 fő pedagógus közül 6 fő (G.V. másodéves egyetemi hallgató a furulya, D. K., Lné S. I. és Pné G. K. tanító a szolfézs, V. A. kürttanár a trombita, K. N. Ének-zene szakos általános iskolai tanár a fuvola tantárgy oktatására) nem rendelkezett az általa betöltött munkakör ellátásához szükséges, előírt végzettséggel, szakképesítéssel. (A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 16. § (2) bekezdés a) pont, 17. § (1) bekezdés k) pont) Az alkalmazott pedagógusok közül két fő (Sz. A. és Sz. J.) foglalkoztatásának módja jogsértő, mivel az óraadó tanárokat polgári jogi szerződéssel legfeljebb a munkakörre előírt kötelező óra kevesebb mint negyven százalékára alkalmazhatják, egyikük heti 14, másikuk heti 16 órában oktat. (Az évi LXXIX. törvény a közoktatásról 15. § (1) bekezdés, IX. fejezet Értelmező rendelkezések 121. § (1) bekezdés) Az intézményben alkalmazott 9 fő pedagógus egyike sem rendelkezett az általa betöltött munkakör ellátásához szükséges, előírt végzettséggel. (A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 16. § (2) bekezdés a) pont, 17. § (1) bekezdés k) pontja)

44 Néhány eset a tapasztalt jogsértések közül
Az alapfokú és a továbbképző évfolyamokon a jogszabályi előírásokkal ellentétben, több esetben összevont csoportokban szervezték meg az oktatást. Az intézmény a csoportok szervezése során nem tartotta be a maximális csoport létszám határára vonatkozó jogszabály előírásait. A létszám emeléséhez nem rendelkezett fenntartói, illetőleg az Oktatási Hivataltól engedéllyel. (A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete Osztály, csoport létszámhatárok, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások szervezésének rendje II. Az osztályok, csoportok szervezése)

45 Az ellenőrzés eredményeképpen tett intézkedések II.
Felügyeleti bírság kiszabása: a jogellenes állapot megszűntetésére határidő kitűzése – utóellenőrzés lefolytatása minden esetben 36 intézmény esetében A bírság összege: Ft. Figyelemfelhívás: az intézmény vezetője figyelmének felhívása a jogsértés(ek) megszüntetésére, határidő kitűzésével 11 intézmény esetében

46 Intézkedések régiónként
Nyugat-dunántúli Figyelemfelhívás Felügyeleti bírság Közép-dunántúli Dél-dunántúli Észak-magyarországi Észak-alföldi Dél-alföldi Közép-magyarországi

47 Az ellenőrzés eredményeképpen tett intézkedések

48 Az utóellenőrzések 2007. ősz I.
Kitűzött utóellenőrzések száma: 33 intézmény Dokumentumok bekérése: 2 intézmény Helyszíni ellenőrzés: 27 intézményben

49 Az utóellenőrzések 2007. ősz II.
További intézkedés nélkül lezárva: 19 intézmény Felügyeleti bírság kiszabása: 7 intézmény Végzéssel lezárva: 7 intézmény (az oktatás szüneteltetése, megszüntetése)

50 Hatósági ellenőrzések a minősítő eljárás során
Minősítő eljárás = szakmai ellenőrzés Következmény: minősített intézmény 100%-os normatív állami támogatás Az OH eljárása = hatósági ellenőrzés Feltétel: az előminősítés során történő másodszori elutasítás Intézkedés a közoktatási tv. szerint Javaslat a Minősítő Testületnek

51 A minősítés iránti kérelem elutasításának oka
Az előírt végzettség, szakképesítés hiánya 16 esetben Az intézkedési terv nem biztosította a szakszerű feladatellátást esetben Hiányos dokumentumok esetben A helyi tanterv hiánya esetben Helyiségek, eszközök, felszerelések hiánya 4 esetben Elutasítás indoklás nélkül esetben 24 intézményfenntartó fordult hatósági ellenőrzést kérve az Oktatási Hivatalhoz

52 A felügyeleti bírságot kiszabó intézkedések régiónkénti megoszlása
Nyugat-dunántúli Közép-dunántúli Dél-dunántúli Észak-magyarországi 1 Észak-alföldi Dél-alföldi Közép-magyarországi 0

53 Az eljárás egyéb módon történő lezárása
Jogsértés hiányában lezárva: 10 esetben Az eljárás megszűntetése a tevékenység szüneteltetése miatt: esetben Visszavonás miatt megszüntetve az eljárás: esetben Az eljárás megszűntetése az intézmény megszűnése miatt: esetben Az eljárás megszűntetése formai hiba miatt: esetben

54 Összegzés A közoktatási intézmények működésének minőségét a rendszeres mérés-értékelés, a vizsgák és az ellenőrzés biztosíthatja Szükséges a hatósági kontroll a közoktatás rendszerében (900 intézményben elvégzett ellenőrzés tapasztalatai alapján) A hatósági ellenőrzéseknek komoly preventív hatása van Szükséges a rendszeres szakmai ellenőrzés a közoktatási intézményekben

55 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Közoktatási Ellenőrzési Osztály"

Hasonló előadás


Google Hirdetések