Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TISZK pályázatok az ÚMFT-ben: TÁMOP 2. 2

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TISZK pályázatok az ÚMFT-ben: TÁMOP 2. 2"— Előadás másolata:

1 TISZK pályázatok az ÚMFT-ben: TÁMOP 2. 2
TISZK pályázatok az ÚMFT-ben: TÁMOP projektek zárása során a TISZK-eket érintő kötelezettségek

2 TISZK-ek a 2007/2008, 2009/2010-es kiírásokban
TÁMOP /1 TÁMOP /2 TIOP /1 KMOP 4.1.1/A TÁMOP /1 TÁMOP B-09/1 TIOP /1 Összesen Kedvezményezettek száma 12 db 31 db 20 db 7 db 18 db 8 db 108 db Lekötött forrás 2,7 Mrd Ft 9,7 Mrd Ft 16,3 Mrd Ft 5,4 Mrd Ft 5,3 Mrd Ft 1,4 Mrd Ft 8,9 Mrd Ft 49,7 Mrd Ft Kifizetett előleg 13,9 Mrd Ft Számla alapú kifizetés 16,1 Mrd Ft

3 Projektek zárásának aktuális helyzete
TÁMOP /1, TÁMOP /2, TIOP /1, KMOP 4.1.1/A: összesen 70 db projekt Ebből projekt szakmai zárása ig: 15 db Az első záró jelentések is beérkeztek, feldolgozásuk, illetve a záró helyszíni ellenőrzések leszervezése folyamatban. A TÁMOP és KMOP projektek nagy része ebben az évben lezár. A TIOP projektek kb. fele ebben az évben, a többi 2011 első negyedévében zár. Így tapasztalatok a projektek sikeres zárásáról még nincsen, a nagy munka a zárással kapcsolatban még előttünk – Kedvezményezettek, és a KSZ előtt is

4 Záró elszámolási csomag
Záráshoz információk: ESZA honlapon az „Útmutató a kifizetési igénylés összeállításához TÁMOP, TIOP, KMOP konstrukciók esetében” elnevezésű dokumentum (http://www.esza.hu/document/download/id/1039) A záró csomag ellenőrzése három részből áll: ZKK ellenőrzése ZPEJ ellenőrzése Záró helyszíni ellenőrzés Amíg e három rész között egy is van, ami nem megfelelő, addig a teljes csomag nem hagyható jóvá és a ZKK-ban igényelt összeg sem fizethető ki.

5 Záró elszámolási csomag
Záró elszámolási csomag: ZKK + ZPEJ A ZKK melléklete a ZPEJ!!! Szakmai és pénzügyi ág találkozása Kedvezményezettnek egyszerre kell benyújtania a két dokumentumot a TSZ-ben meghatározott időpontig (3.3.3 pont) Elektronikusan (=online számlakitöltőn keresztül generált formanyomtatványok) és papír alapon Fontos: a projekt fizikai megvalósulását követő időszakban a Kedvezményezett részéről csak pénzügyi teljesítés történhet, tehát számla nem állítható ki és semmilyen teljesítés a szállítók részéről nem megengedett. A ZKK+ZPEJ benyújtásáról a KSZ levélben tájékoztatja a Kedvezményezettet, a határidő lejárta előtt 15 naptári nappal Záró elszámolás esetén nem érvényesül a jó-tételek továbbengedésének a szabálya! A ZKK és ZPEJ hiánypótlás/korrekció/elfogadás/elutasítás egyszerre, egy levélben történik. Kifizetés csak a ZPEJ elfogadását követően történhet meg!

6 ZKK ellenőrzés A záró csomag elbírálására rendelkezésre álló határidő a kifizetési igénylés határidejéhez igazodik, így: szállítói számlát tartalmazó elszámolás esetén 30 nap utófinanszírozású számlák esetében 60 nap Ebbe nem számítanak bele a felfüggesztések, de kifizetés csak a ZPEJ elfogadása esetén lehet! Előleg elszámolása: A kedvezményezettnek a ZKK-ban kell legkésőbb elszámolni az előleggel. Ha van elszámolatlan előlege, akkor a ZKK-ban az igényelt támogatásból akkora összeget kell előleg elszámolásra rögzíteni, amennyivel az elszámolásra kerül. Ha az elszámolatlan előleg > ZKK-ban igényelt összeg => ZKK teljes összegét előlegre kell rögzíteni + lesz követelés.

7 Hiánypótlás, korrekció, döntés
Amennyiben a záró elszámolási csomag ellenőrzése (beleértve a ZPEJ-t is) során hiányosságok merülnek fel, a Közreműködő Szervezet hiánypótlásra szólítja fel a kedvezményezettet egy alkalommal, melynek pótlására 30 nap áll rendelkezésre. Amennyiben a hiánypótlás nem jár sikerrel, a kifizetés felfüggesztésre kerül, de lehetőség van a záró elszámolási csomag korrekciójára: Csak akkor, ha a ZPEJ elutasításra kerül => 40 munkanap korrekció + 8 nap (türelmi idő). Ez a kedvezményezett határideje! 40 munkanap alatt több korrekció is kérhető Lehetőség van pü-i korrekciót is kérni, ha a HP-ban nem sikerült teljesítenie, de hiánypótlással korrigálható. Értesítő levél: A ZPEJ és ZKK lezárását követően, közös levélben, miután az utalás megtörtént.

8 Záró elszámolási csomag
Fontos! ZKK tartalmazzon minden elszámolható, a projekttel kapcsolatosan felmerült költséget, ami még nem került eddig elszámolásra benyújtásra Elszámolhatósági feltételeknek megfelelően kerüljön összeállításra, tekintettel arra, hogy további elszámolás benyújtására nincs lehetőség. SZM, VB: a projekt fizikai zárását követően semmilyen módosításra nem lesz lehetőség A Támogatási Szerződésük kritikus részein (indikátorok, költségvetés) az esetlegesen szükséges módosításokat még a záró csomag benyújtása előtt végezzék el, a vonatkozó kérelmeket nyújtsák be felénk A hatályos költségvetésnek meg nem felelő tételek (pl. sortúllépés esetén) véglegesen elutasításra fognak kerülni Indikátorok nem teljesülésekor szabálytalansági eljárás indul, mely visszakövetelést eredményezhet.

9 Fenntartási jelentés A ZKK/ZPEJ értesítő levélben tájékoztatjuk a kedvezményezettet fenntartási jelentés benyújtási kötelezettségéről. Naptári év szerinti beszámoltatásra (könnyebb követhetőség) Jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma első PFJ esetén: a projekt befejezését követő nap. A jelentés tárgyát képező időszak záró dátuma a kezdőnaptól számított 12 hónap utolsó napja lesz. Projekt befejezése= TSZ (esetenként eltérhet) pontja alapján „A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a Közreműködő Szervezet a Kedvezményezett zárójelentését elfogadta és az utolsó kifizetési kérelem alapján a támogatást átutalta.” A fenntartási időszak kezdete a ZPEJ+ZKK elfogadásának napját követő nap.

10 Záró helyszíni ellenőrzés
A záró elszámolási csomag ellenőrzésének határidején belül záró helyszíni ellenőrzést folytat le a Kedvezményezetteknél a KSZ A projekt megvalósulásának teljes körű dokumentum alapú ellenőrzése: pénzügyi, szakmai teljesítés, közbeszerzések, nyilvánosság, horizontális szempontok teljesülése: A támogatási szerződésben rögzítettek teljesítésének ellenőrzése A benyújtott PEJ-ekben leírtak ellenőrzése A végrehajtás a jogszabályi előírásoknak megfelelő Indikátorteljesítések: A projekt során elért indikátorok teljesítésének igazoló dokumentumai (a dokumentum az indikátor fajtájától függ, de minden esetben egyértelműen, és objektíven mutatja a vállalt indikátor számszerű, dokumentált megvalósulását) Teljesült és vállalt indikátor érték összehasonlítása Teljesítés értékelése: 100%-90% rendben 90%-75% arányos kifizetés 75% alatt meghiúsult a projekt, támogató eláll a szerződéstől.

11 Projektmegvalósítás problémái
Főbb problémák a projektmegvalósítás alatt: Indikátor értelmezési és teljesítési problémák: az értelmezéseket az IH egységesen próbálta tisztázni az információs napokon, ahol lehetett, ott pedig szerződésmódosítással korrigáltuk az értéket, DE! a minimálisan elvárt célérték alá nem mehetett egy projekt sem – mind a 22 indikátor teljesítésével lesznek problémák a záráskor Horizontális szempontok módosítása: a pályázóra kitöltött táblák nem számonkérhetőek a TISZK-en, ezt szerződésmódosítással kellett kezelni, a TISZK intézményekre aktualizálni Közbeszerzések esetleges sikertelensége, vagy elhúzódása a projekt időtartamának eltolódását okozta: projekthosszabbításokkal kezeltük Nagyszámú szerződésmódosítás és változásbejelentés kezelése nehézkes, és néha elhúzódó egyeztetéseket eredményezett

12 Indikátorok A projekt megvalósítás során az Irányító Hatóság által
elhangzott útmutatások az indikátorokhoz Fogalmak: útmutatóban értelmezés és jogszabályok alapján TISZK összes tanulólétszáma: összes tanulólétszám indikátor számításánál a szakképző iskolai tanulólétszámok összegénél figyelembe kell venni a TISZK intézményeiben a szakiskolai és a szakközépiskolai felnőttoktatásban résztvevők összes létszámát is. Tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben részt vevők aránya az utolsó szakképzési évfolyamon: módosításra került minden Kedvezményezettnél technikai szerződésmódosítás keretében Támogatott intézményekben tanulók közül a munkahelyi gyakorlati képzésben résztvevők számának növekedése: tanulószerződéssel vagy együttműködési megállapodással gyakorlati képzésben

13 Indikátorok Szakképzésbe bevont hátrányos helyzetű tanulók száma: a hátrányos helyzet jogszabályi hivatkozással definiálva lett Ktv.121. § 14. hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek;

14 Indikátorok A szakképzést előkészítő évfolyamon végző tanulók száma: jogszabályi hivatkozással definiálva lett Ktv. 27. § (8) d) Ha a tanuló az e bekezdésben meghatározottak szerint nem szerezhet vagy nem kíván alapfokú iskolai végzettséget szerezni, a felzárkóztató oktatásban egy évig (tíz hónapig) tartó szakképzést előkészítő évfolyam keretében a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemeket (kompetenciát) szerzi meg, és a szakképzési évfolyamon a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott elméleti és gyakorlati tudáselemek (kompetencia) meglétéhez kötött szakképesítés megszerzésére készülhet fel. Az oktatási rendszerből lemorzsolódott, szakképzésbe bevont tanulók száma: Azokat a diákokat kell ebbe beleszámítani, akik tankötelezettek ugyan, de a hiányzásuk mértéke eléri a meghatározott hiányzási arányt. Felnőttképzésben résztvevők száma A felnőttképzésről szóló évi 101. törvény 20.§ (2). szakasz szerinti szerződés alapján. Szakképzést sikeresen befejezők aránya: ennél az indikátornál figyelembe kell venni a nappali és felnőttoktatásban résztvevők számát is!

15 Sok sikert a projekt zárásához!
Köszönöm a figyelmet! Sok sikert a projekt zárásához! Kovács Ágnes Uniós Programvezető ESZA Nonprofit Kft.


Letölteni ppt "TISZK pályázatok az ÚMFT-ben: TÁMOP 2. 2"

Hasonló előadás


Google Hirdetések