Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A felnőttkori tanulás esélyeinek megteremtése a HEFOP segítségével

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A felnőttkori tanulás esélyeinek megteremtése a HEFOP segítségével"— Előadás másolata:

1 A felnőttkori tanulás esélyeinek megteremtése a HEFOP segítségével
2006. December 15. Szeged

2 Tartalom A felnőttképzés helyzete Magyarországon
Az egész életen át tartó tanulás fogalma és ami abból következik Célok és realitások Források a felnőttképzésre A HEFOP prioritásai és intézkedései Felnőttképzési programok a HEFOP-ban A 3.5 intézkedés kicsit bővebben Eredmények Az első NFT tapasztalatai Kitekintés ra

3 Felnőttképzési helyzetkép I.
2 millió iskolarendszerben tanuló diák, Kb 800 ezer fő vesz részt szervezett, formális képzésben Nem szabályozott , informális képzésben további x ezer fő Tanul az egész ország?

4 Felnőttképzési helyzetkép II.
A foglalkoztatottak körében a szakképzetlenek aránya az elmúlt években 10%-al csökkent. A regisztrált álláskereső között a szakképzettek aránya 60% feletti. Az EU25-ök között a legalacsonyabb részvételi aktivitás (HU:12%, A: 89%) Diplomás álláskeresők aránya 10% felett

5 A felnőttképzési szakma jellemzői I.
Rendkívül kis cégméretek A vállalkozások, az intézmények viszonylag kis méretű szervezetek. Kivételt képeznek az erre a célra létrehozott legnagyobb, legerősebb állami rendszer, a Regionális Képző Központok, amelyek jelentős képzési kapacitással rendelkező állami szervezetek, tevékenységüket a piaci és állami lét keveredő elvárásai, ellentmondásai között végzik.

6 A felnőttképzési szakma jellemzői II.
Rendkívüli a tőkeszegénység Az európai rendszerekhez képest Magyarországon rendkívül kicsi az a tőkeháttér, amelyre alapozva a fejlesztéseket végre lehetne hajtani. Elavult a felnőttoktatás szerkezeti, szervezeti eszközrendszere. Ez vonatkozik az iskolákra, vonatkozik a felsőoktatásra, néhány vállalati képzőhelytől eltekintve tulajdonképpen az egész hazai felnőttképzés bázisára, az elmúlt években megvalósult eszközpark korszerűsítések ellenére.

7 A felnőttképzési szakma jellemzői III.
Korszerűtlenek vezetési rendszereink a szervezés, a vezetés, az irányítás módszerei elavultak ; a korszerű integrált vállalatirányítási rendszerek vagy általában az irányítási rendszerek alkalmazása spontán módon történik. Ez ma már nem európai szintű megközelítés, módszer, így nem lehet versenyezni egy ilyen volumenű program megvalósításában a már itt lévő európai versenytársakkal.

8 A felnőttképzési szakma jellemzői IV.
Elavult tananyagok nagyon komoly hátrányt jelent; a tudáshordozók és közvetítők korszerűtlenek; nincs egységes tananyag-készítési szabály- és keretrendszer; kisebb-nagyobb érdekcsoportok jelentkeznek új szakmák igényével. Korszerű tananyagok kellenek, de ehhez további jelentős pénzügyi és szakmai ráfordításokra van szükség.

9 A felnőttképzési szakma jellemzői V.
Városi koncentráció Döntően a városi koncentráció jelenik meg a felnőttképzés minden szegmensében, holott a népesség jelentős része kis településeken él és dolgozik. Európában az egyik fő cél közelebb vinni a felnőttképzést a lakosság otthonaihoz. Ez a decentralizálást, a hálózati együttműködés szükségességét támasztja alá.

10 A felnőttképzési szakma jellemzői VI.
A humán feltételek hiánya Kevés a jó szakember (trénerek, tanárok, gyakorlathoz értő, valós életismerettel, korszerű technológiai tudással rendelkező oktatók). Célszerű bevonni külső erőket, például egyetemeket, főiskolákat, vezető cégek képviselőit, akik pótolni képesek az egyes intézményekben meglévő hiányokat.

11 Az egész életen át tartó tanulás fogalma…
„az életút során elvégzett általános oktatás, szakoktatás és -képzés, nem formális képzés és informális tanulás összessége, amelyek személyi, polgári, társadalmi és/vagy foglalkoztatási szempontból a tudás, a készségek és a szakmai felkészültség gyarapodását eredményezik. Magában foglalja a tanácsadási és orientációs szolgáltatás nyújtását is” (Az Európai Parlament és a Tanács határozata az egész életen át tartó tanulás terén egy integrált cselekvési program létrehozásáról )

12 …és fogalomköre az EU-ban
új ismeretek és készségek hozzáférésének biztosítása mindenki számára Az emberi erőforrásokba történő befektetés szintjének növelése Innováció az oktatásban és a tanulásban A tanulás eredményességének mérése és elismerése Hozzáférés a képzésről szóló információkhoz Hozzáférés biztosítása a képzési lehetőségekhez

13 Az egész életen át tartó tanulás magyar stratégiája
az oktatás korai szakaszában az alapvető tanulási készségek megszerzésére, átadására kell koncentrálni; az alapfokú szakképzés jobban készítsen fel a munkaerőpiac követelményeinek való megfelelésre; javasolja a felsőoktatás szerepének erősítését az iskolai és az iskolán kívüli oktatásban; jelentősen növelni kell az iskolán kívüli felnőttoktatásban a munkavégzéssel összefüggő szakmai továbbképzésben résztvevő munkaképes korú felnőttek számát, a terület átláthatóságának javításával és a minőségbiztosítás szigorú alkalmazásával egyidejűleg.

14 EU foglalkoztatáspolitikai célok és hazai realitások
EU tagállamok átlagos foglalkoztatási rátája elérje az összes foglalkoztatottra vonatkozóan 2005-re a 67%-ot, 2010-re a 70%-ot, a nők esetében 2005-re az 57%-ot, 2010-re a 60%-ot, az idősebb munkavállalóknál 2010-re az 50%-ot. EU és Magyarország 15-64 éves foglalkoztatási ráta EU25: 64% HU: 61,8% 15-64 éves nők foglalkoztatási ráta EU:63% HU:55,3% 55-64 évesek foglalkoztatási ráta EU:46,4% HU:35,1%

15 Strukturális Alapok és a felnőttképzés
Európai Szociális Alap: a konvergencia célkitűzés keretében az ESZA kiemelten támogatja az alábbi tevékenységeket: a munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók alkalmazkodóképességének növelése az egész életen át tartó tanulás, a vállalatok – különösen a KKV-k – és a munkavállalók fokozott humánerőforrás-beruházásainak támogatásával, amelyek biztosítják a képzéshez való jobb hozzáférést, különös tekintettel az alacsony képzettségű és idősebb munkavállalók számára; az oktatási és képzési rendszerek reformjainak végrehajtása, különösen a tudásalapú társadalom és az egész életen át tartó tanulás igényeire való reagálóképesség növelése céljából.

16 Források és célok A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) megvalósítására között 750 millió euró (191 Mrd Ft) fejlesztési forrás áll rendelkezésre. Ennek 75 %-a az Európai Unió Strukturális Alapjaiból (ESZA-ERFA) és 25 %-a magyar költségvetési forrásból áll. A HEFOP három fő célkitűzése: a foglalkoztatás bővítése a munkaerő versenyképességének javítása a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok kirekesztődésének megakadályozása

17 Fejlesztési területek (prioritások)
1. Aktív munkaerő-piaci politikák támogatása 2. A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerő-piacra történő belépés segítésével 3. Az egész életen át tartó tanulás politikájának támogatása 4. Oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 5. Technikai segítségnyújtás

18 Prioritások és intézkedések
Aktív munkaerő-piaci politikák támogatása Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésével Élethosszig tartó tanulás és az alkalmazkodóképesség támogatása A humánerőforrás-fejlesztéshez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés A munkanélküliség megelőzése és kezelése Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben Az egész életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtése a közoktatási rendszerben Az oktatási infrastruktúra fejlesztése A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése A társadalmi beilleszkedést elősegítő programok és szolgáltatások támogatása A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése A nők munkaerőpiacra való visszatérésének segítése A hátrányos helyzetű emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának javítása A felsőoktatás képzési rendszerének szerkezeti és tartalmi fejlesztése Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése az elmaradott régiókban Munkahelyteremtéshez és a vállalkozói készségek fejlesztéséhez kapcsolódó képzések Egészségügyi információ-technológia fejlesztés az elmaradott régiókban A felnőttképzés rendszerének fejlesztése

19 Felnőttképzés a HEFOP-ban
Pályázatok és központi programok Horizontális szerep Komplex programok Tranzit foglalkoztatás Egyéni fejlesztési terv Korszerű tananyagfejlesztés Alkalmazkodóképesség fejlesztése képzéssel Hozzáférés javítása Szakmaspecifikus ismeretek Esélyegyenlőség-orientált projektek

20 Konkrét intézkedések I.
HEFOP 1.1 központi program: Álláskeresők támogatása az elsődleges munkaerő- piacra történő visszatérés érdekében Képzéssel Megélhetési támogatás biztosításával Munkagyakorlat szerzés vagy vállalkozóvá válás támogatásával Egyéni programterv kidolgozásával Mentorálással Összes támogatás: 29,8 milliárd Ft

21 Konkrét intézkedések II.
HEFOP 1.3 pályázati programok A nők munkaerő-piacra való visszatérésének támogatása Egyéni szükségletekhez igazodó személyre szabott – gyakorlatorientált - képzések és készségfejlesztés, illetve támogató szolgáltatások a munkaerőpiacra történő visszatérés vagy vállalkozóvá válás érdekében. Összes támogatás 2,57 milliárd Ft

22 Konkrét intézkedések III.
HEFOP 2.2 pályázati programok A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek és önkéntesek ismereteinek bővítése, készségeik, valamint együttműködési hálózataik fejlesztése révén. Cél, hogy a hátrányos helyzetű csoportok foglakoztatási esélyeinek növelése érdekében a velük foglalkozó szakemberek készítsék fel, tegyék képessé őket a munkaerő-piaci beilleszkedésre, részvételre; emellett a szociális terület a korábbiaknál jobban illeszkedjen a foglalkoztatás- és képzési politikához. Összes forrás: 3,58 milliárd Ft

23 Konkrét intézkedések IV.
HEFOP 2.3 pályázati programok A munkaerőpiacról tartósan kiszorult hátrányos helyzetű (alacsony iskolai végzettségű, fogyatékkal elő, roma, korszerűtlen végzettséggel rendelkező, szenvedélybetegségből gyógyult, börtönből szabadult) emberek munkaerő-piaci és társadalmi (re)integrációjának elősegítése integrált megközelítésű, alternatív képzési projektek támogatásával OKJ-s képesítés megszerzése Tartós (legalább 6 hónapos) elhelyezkedés Önálló megélhetés biztosítása Összes forrás: 10,2 milliárd Ft

24 Konkrét intézkedések V.
3.1 pályázati program Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra Óvodák, alap- és középfokú oktatási intézmények pedagógusainak képzése valósul meg a kapcsolódó központi program által kifejlesztett kompetencia alapú oktatási programcsomagok, módszertani eljárások, digitális tartalom befogadására és a bevezetésükkel kapcsolatos feltételrendszer megteremtésére, az új pedagógiai eszközök és eljárások elsajátítására, majd tanórai alkalmazására. Összes forrás 6 milliárd Ft

25 Konkrét intézkedések V.
HEFOP 3.4 pályázati programok A munkahelyteremtéshez kapcsolódó és a vállalkozói készségek fejlesztését elősegítő képzések Belső- külső képzések Általános, szakosított képzések Képzési prioritások: IT, korszerű vállalkozói ismeretek, nyelv, EU-s ismeretek, munkahelyi egészség és biztonság Összes forrás: 12,2 milliárd Ft

26 Konkrét intézkedések VI.
HEFOP központi program „Lépj egyet előre” A magyar felnőtt lakosság képzettségi színvonalának növelése érdekében olyan képzések indítása, amelynek során a korábbi képzettségi, tudásszintjüknél egy szinttel magasabb szintre kerülnek. A projekt során legalább felnőtt vesz részt döntően szakképzésben, illetve a szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti, illetve szakmai felzárkóztató képzésben. Összes forrás 3,937 milliárd Ft.

27 Konkrét intézkedések VII.
HEFOP 3.5 intézkedés A felnőttképzés rendszerének fejlesztése Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása – központi program A felnőttképzés hozzáférésének javítása a rendelkezésre álló közművelődési intézményrendszer rendszerszerű bevonásával- pályázati programok Összes forrás 9,97 milliárd Ft.

28 3.5 Központi program új moduláris tananyagok, valamint kiegészítő - az előző tudást mérő, az álláskeresést segítő - anyagok kidolgozására és bevezetése a felnőttoktatásban, különleges igényű célcsoportok igényeihez igazított felnőttképzési módszertan kidolgozására és bevezetésére, új szakmai képzések programjainak kifejlesztésére munkakör elemzési eljárások alkalmazásával, távoktatás fejlesztésére, különösen e-learning alapú tanulást támogató tananyagok és módszerek kidolgozására, a felnőttképzés tanárainak, oktatóinak, szakértőinek képzését fejlesztő tananyagok kidolgozására, a felnőttképzés módszertani adatbankjának létrehozására, a regionális képző központok tevékenységi körének és képzési kínálatának bővítésére, általánosan hozzáférhető nyelvi oktató program kidolgozása.

29 3.5. Pályázati programok eredményei
A két kiírásra összesen 94 benyújtott pályázat 34 támogatott projekt , közel 90 érintett szervezet 1,514 milliárd Ft leszerződött támogatás 559,3 millió Ft kifizetett támogatás 41 kifejlesztett program* 938 képzettséget szerzett személy* 306 munkához v. más pozitív eredményhez jutott személy * *2006. II. n.éves jelentések alapján

30 HEFOP eredmények számokban 2006. November 5-i adatok
Beérkezett, rögzített pályázatok száma: 5272 db Rögzített, igényelt támogatás: ,8 Mrd Ft Nyertes pályázatok száma: db Összes megítélt támogatás: ,929 Mrd Ft Megkötött szerződés: db Leszerződött támogatás: 175,116 Mrd Ft Kifizetett összeg (előleggel): ,014 Mrd Ft ebből előleg ,18 Mrd Ft

31 Pályázói aktivitás megyénként

32 Általános végrehajtási tapasztalatok
A makroszintű pénzügyi és végrehajtási adatok a többi csatlakozó országgal összehasonlítva is jók,de a projektvégrehajtás adminisztratív terhei általánosan jelentősek és a folyamatok túlságosan hosszadalmasak Az uniós és hazai támogatások elkülönülő rendszere nem kedvező a hatékonyság szempontjából, növeli a projektgazdák adminisztratív terheit Sok támogatás innovatív elemeket tartalmaz, ezért nehezen illeszkedik a szaktárcák támogatási jogszabályaihoz Nincs támogatási normarendszer és bizonylati rendszer az érintett szakterületeken, ez mind a projekttervezést, mind az elszámolások egységes kezelését hátráltatja

33 HEFOP- specifikus problémák, intézményi megoldások
Pályázatok pénzügyi megalapozottsága nem megfelelő, tervezési hibák pályázói oldalon Pénzügyi értékelés megerősítése, tervezési segédletek kiadása Pályázói kör elszámolással kapcsolatos nehézségei PEJ egyszerűsítés, intézményrendszer támogató funkciójának megerősítése Pénzügyi útmutatók Pályázói / kedvezményezetti kör tartós likviditási problémái PEJ feldolgozás gyorsítása Intézményi eszközök: havi projektvégrehajtást áttekintő ülések a feldolgozás problémáinak azonosítására ötven napon túli projektek figyelése és erőforrásokat érintő intézkedések a hátralékok feldolgozására Monitoring/hitelesítési tevékenyég modellezési műhelymunkák Civil érdekegyeztetési mechanizmus Kockázatvizsgálat elindítása a hitelesítési rendszer egyszerűsítésének maximális lehetőségeiről Forgóalap Kamattámogatásos hitelkonstrukció A pályázati programokon kívül a Program-kiegészítőben meghatározott szervezetek által megvalósított un. központi programok is találhatóak. A központi programok esetében nincs pályázati meghirdetés, az adott szervezet a fejlesztési célokat, a feladatok ütemezését és költségvetését tartalmazó programtervet dolgoz ki. A tervet az Irányító Hatóság elfogadja és ezt követőn kezdődhetnek meg a tevékenységek. A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében nyolc ilyen központi program fog megvalósulni a munkaügyi központok hálózatának fejlesztésétől kezdve a szakképzés reformján át az egészségügyi ellátórendszer modellértékű fejlesztéséig bezárólag. A kommunikációs tevékenység tervezésekor az Irányító Hatóság a szubszidiaritás elvét is érvényesítette. Mivel a pályázat szakmai tartalmáért és a dokumentumok kidolgozásáért felelősséget vállaló Irányító Hatóság nem állhat közvetlen kapcsolatban az egyes pályázó szervezetekkel, a kommunikációs tevékenység közvetlenül a Közreműködő Szervezet és a pályázók között zajlik. Ezek a szervezetek a korábbi támogatási programok lebonyolításában szerzett tapasztalatok alapján rendelkeznek mindazokkal az ismeretekkel és készségekkel, amelyek garantálni tudják a pályázók optimális tájékoztatását. A HEFOP pályázatokhoz kapcsolódó információs napok folyamatosan, kb. 60 helyszínen zajlottak és zajlanak július elejéig. Ezeket a Közreműködő Szervezetek szervezik regionális szinten, általában a megyeszékhelyeken kerülnek megrendezésre. Egyes speciális programok esetén, amelyek célcsoportjukban ezt szükségessé teszik, kisebb településeken is sor került információs napokra. Az információs napok egyik legfontosabb jellemzője, hogy a pályázók a kérdéseiket közvetlenül tehetik fel a helyszínen és azokat felkészült szakértők válaszolják meg. Ezen kívül telefonos és internetes ügyfélszolgálat is működik, ennek a „forgalmát” jelzi, hogy csak az első HEFOP pályázatok megjelenése óta eltelt három hónap alatt több ezer pályázói kérdést válaszoltak meg a közreműködő szervezet munkatársai. Az érdeklődés nagyságrendjét pedig jól érzékelteti, hogy a HEFOP 18 pályázatának anyagát a honlapról eddig több mint 15 ezren töltötték le. A beadási határidők közeledtével az Irányító Hatóság a közreműködő szervezetekkel közösen hozzákezdett az előértékelők és az értékelők kiválasztásához. Ehhez nyílt végű (ami folyamatos pályázást tesz lehetővé) pályázati felhívást tettünk közzé az országos sajtóban és az interneten. Szakterületeként várjuk a független szakértők jelentkezését. A jelentkezéseket a Közreműködő Szervezetek fogadják, és ők tesznek javaslatot a kiválasztási kritériumokra, valamint az értékelők és az előértékelők személyére. A Közreműködő Szervezeteket a pályázatok bontását és a formai értékelésér folyamatosan végzik, és egyúttal az Egységes Monitoring Információs Rendszerben (EMIR-ben) is rögzítik azokat. Erre azért van szükség, hogy a lehető legrövidebb idő alatt megtörténhessen az értékelés, és a pályázók a beadás után felmerülő költségei – a programvégrehajtás során - elszámolhatóak legyenek. Az Egységes Monitoring Információs Rendszer éles használata május 25.-én az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságánál megkezdődött. Mivel a rendszer a felhasználók számára teljesen új volt, az Irányító Hatóság és a WELT2000 Kft munkatársai a hét folyamán három alkalommal a helyszínen segítették az adatbevitelt. Az ESZA KHT esetében a es pályázat iktatása 2004.június 1.-én kezdődött el. Jelenleg, terv szerint összesen három pályázat iktatása és formai értékelése folyik az EMIR segítségével, jelentősebb fennakadások nélkül. Természetesen találkoztunk mind az Irányító Hatóság, mind a Közreműködő Szervezetek és a WELT2000 Kft. által megoldandó problémával, de ezek egyike sem veszélyezteti a pályázatkezelés folyamatát. Várakozásaink szerint az első 1-2 hétben az egyes szervezeteknél ezek a kérdések megoldhatóak. A HEFOP Előzetes Monitoring Bizottsága november 30-án tartotta alakuló ülését. A MB tagjai összetételének meghatározásakor az Irányító Hatóság messzemenőkig figyelembe vette a kormányzati és nem-kormányzati szereplők egyensúlyát, valamint az esélyegyenlőség szempontjait. Az Irányító Hatóság röviddel az alakuló ülés után, 2003 novemberében másfél napos csapatépítő-képzési programot szervezett a tagok számára. Ennek a programnak az volt a célja, hogy a tagok az operatív munka megalapozása érdekében megismerkedjenek egymással és elmélyítsék ismereteiket az Operatív Programot illetően. A programon külföldi szakértők is részt vettek, akik a tagállami tapasztalatokról számoltak be a résztvevőknek. A MB következő ülésére decemberében került sor, amelynek legfontosabb napirendjei a Program-kiegészítő Dokumentum előzetes jóváhagyása, a kiválasztás szempontrendszere és a pályázatok valamint a központi programok kiválasztási kritériumainak jóváhagyása voltak. Az Irányító Hatóság szándéka az, hogy az üléseken a döntésre előterjesztett témákon kívül a tagok tájékoztatást kapjanak a programvégrehajtás folyamatáról is, ezért az ülésen számos tájékoztató jellegű napirend is szerepelt. A MB évi első ülésére január 23-án került sor, amelyen a MB a programindítás előfeltételeként döntött a technikai segítségnyújtás felhasználásának stratégiájáról, a kommunikációs stratégiáról és a Programkiegészítő Dokumentum módosításáról. A Monitoring Bizottság formális alakuló ülésére a támogatás csatlakozást követő formális jóváhagyása után 2004 júliusában kerül sor. A évi utolsó ülésre előreláthatóan novemberben kerül sor, amikor az IH már a programvégrehajtás nyomon követésének első eredményeiről tud beszámolni a Bizottság részére. Az Irányító Hatóság az MB működésének hatékonyságát további képzésekkel tervezi javítani. Ennek érdekében 2004 őszén tovább képzési napot tervez, amelynek egyik legfontosabb témája a monitoring rendszer, azon belül is kiemelten a már adatokkal feltöltött EMIR információs rendszer működésének és a monitoring indikátorok szerepének ismertetése lesz.

34 HEFOP kezdeményezések
Projekttámogatási rendszer elindítása a KSZ-ekkel tervezést és végrehajtást támogató, felhasználóbarát írásos segédletek kialakítása HEFOP Gordiusz rendszer: civil mentorhálózat a projektek izolációjának feloldására, a jó gyakorlatok terjesztésére Pályázói projektkövető rendszer elindítása elsőként Felhasználóbarát portál HEFOP normarendszer közbeszerzés keretében Pályázóbarátabb GYIK létrehozása A HEFOP portál keretében internetes pályázói fórum beindítása, partneri adatbázis létrehozása; szerződéskötési konzultáció jó gyakorlatának terjesztése monitoring jó gyakorlat terjesztése belső pályázatértékelési útmutató elkészítése ellenőrző listák publikálása mintadokumentumok készítése, tanácsadás (MÁK, ESZA Kht.)

35 Intézményrendszert érintő kezdeményezések a a HEFOP végrehajtásában
Decentralizáció: irányító hatósági feladatok átadása a szakmai közreműködő szervezeteknek, két lépcsőben: I. szerződéskötés, módosítás (2006 júniustól) II. teljes eljárásrendi folyamat (tervezett bevezetés január) Elve: folyamatosság és a működési biztonság megőrzése, az NFTII. intézményrendszerrel kapcsolatos elvárások figyelembe vétele, szúrópróba szerű, tényfeltáró jellegű ellenőrzés bevezetése

36 A 2007-13 közötti időszak tervezése

37 Társadalmi Megújulás Operatív Program
Prioritás Támogatás % Támogatás Mrd HUF A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése, segítése 15,23% 134 Az alkalmazkodóképesség javítása 21,04% 185 Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek A kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz szükséges humán erőforrások fejlesztése 12% 106 Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás és részvétel erősítése 18,81% 166 Közép-Magyarország Régió 11,80% 104 Összesen 100% 880

38 Újszerű tartalmi/végrehajtási elemek a TAMOP támogatási spektrumában 1.
Foglalkoztathatóság fejlesztése terén: Központi program vagy globális támogatás? Források egységes kezelése? foglalkoztatást ösztönző pénzbeni támogatások START program kiterjesztése mobilitási támogatás Alkalmazkodóképesség területén- rendszerfejlesztés A pályaválasztási és pályamódosítási döntéseket megalapozó pálya-tanácsadási, pályaorientációs információs rendszer és a pályakövetés rendszerének fejlesztése Formális, nem-formális és informális tanulási rendszerek összekapcsolása, új tanulási formák elterjedésének ösztönzése Oktatás területén: A közoktatás hatékonyságát segítő intézményi, területi együttműködések támogatása A gyermek- és ifjúkori, valamint a felnőttkori művelődés támogatása a képesség és kreativitás fejlesztésére A közoktatási intézmények művelődési, szabadidős és szolgáltató szerepének erősítése Az interkulturális nevelés fejlesztése

39 Újszerű elemek a TAMOP támogatási spektrumában 2.
Felsőoktatás és K+F területén A felsőoktatás minőségi fejlesztése ( doktori és posztdoktori, professzori ösztöndíjak, szakkollégiumi hálózat, hazai és nemzetközi oktatói, kutatói mobilitási programok) Műszaki és természettudományos végzettséggel rendelkezők számának növelése a gazdasági szereplők aktív bevonásával; Vállalkozások és a felsőoktatási kutatóhelyek együttműködésének ösztönzése (Regionális egyetemi- és főiskolai tudás- és közösségi központok, kiválósági központok létrehozása) A tudományos eredményének társadalmi hasznosításának, ismertségének és elismerésének erősítése A társadalmi befogadás, a kultúra és az egészségügy területén Az aktivitás növelésének elősegítését az egészségi állapot és a munkavégző képesség javítását támogató szolgáltatások fejlesztése Egészségre nevelő, szemléletformáló- és életmódprogramok (lakossági szűrőprogramok és kampányok, szenvedélybetegségek megelőzési programjai) Gyermek- és ifjúsági programok A fogyasztók és ellátottak védelmének megerősítése A kulturális tőke fejlesztése a társadalmi kohézió és a kreativitás erősítése érdekében A bűnmegelőzés programjai

40 Társadalmi Infrastruktúra OP
Prioritás Támogatás % Támogatás Mrd HUF Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 22,88% 119,7  Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 51,96% 271, 8 A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése 19,16% 100, 2 A kulturális infrastruktúra fejlesztése a közösségfejlesztés szolgálatában 6,00% 31, 4 Technikai segítségnyújtás Összesen 100,00% 523

41 Újszerű tartalmi elemek a TIOP fejlesztései közül
Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Az IKT-val támogatott adminisztrációs és vezetési irányítási rendszerek fejlesztése Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése A fekvőbeteg ellátási intézményrendszer felkészítése a struktúraváltásra, hatékony ellátási struktúra kialakítása A kulturális infrastruktúra fejlesztése a közösségfejlesztés szolgálatában Fejlesztési pólusokhoz és társpólusokhoz kapcsolódó kulturális fejlesztések

42 Végrehajtáshoz kapcsolódó új támogatási konstrukciók
Előkészítés elve: a projektek tipizálásával az értékelési eljárás gyorsítása, standardizálása és költséghatékonyabbá tétele, a pályázatértékelési holtteher csökkentése Tervezett támogatási konstrukciók Egyfordulós, nyílt pályáztatás (szakaszos és folyamatos) Két fordulós pályázat (elsősorban önkormányzati beruházási projekteknél) Központi programok és nagy projektek Nevesített projektek (a helyi vagy központi államigazgatási szervek által kijelölt, nemzeti stratégián alapuló projektlista) Kiemelt projektek (a területi, gazdasági, társadalmi, környezeti szempontból kiemelkedő méretű és jelentőségű projektek) Egyéb javaslatok Globális (közvetett) támogatás (közvetítő szervezeten keresztül) Pénzügyi alapok (mikrohitel, tőkejuttatás, garancia konstrukciók, kamattámogatás, stb.) - igény szerint bármelyik konstrukcióban Az EMEROP-ban várhatóan központi program, egyfordulós pályázat és közvetett támogatás szerepel.

43 NFÜ HEFOP és EQUAL KK Irányító Hatóság
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánok! Hárs Veronika NFÜ HEFOP és EQUAL KK Irányító Hatóság 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. Web:


Letölteni ppt "A felnőttkori tanulás esélyeinek megteremtése a HEFOP segítségével"

Hasonló előadás


Google Hirdetések