Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Divat 1. Az élet külső formáit, a társas érintkezést, de különösen a viselet, az öltözködés módját irányító és koronként változó szokások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Divat 1. Az élet külső formáit, a társas érintkezést, de különösen a viselet, az öltözködés módját irányító és koronként változó szokások."— Előadás másolata:

1

2

3

4

5

6

7

8 Divat 1. Az élet külső formáit, a társas érintkezést, de különösen a viselet, az öltözködés módját irányító és koronként változó szokások összessége, rendszere. 2. Felkapott szokás, gyakorlat. 3. „Egyediséget hazudó, drága közhely”

9 „Kompetenciadivat?” Oktatás és képzés 2100 munkaprogram (Európai Tanács 2000 Lisszabon) PISA (2000, 2003, 2006)  Munkaerőpiac NFT I. Konvergenciaprogram

10 „Kompetenciadivat” ismeretek, készségek, adottságok, attitűdök a tudás fogalmának változása („erősödés”) a tanulás képessége a tanulás módszerei intenzív Oktatás és képzés 2010 munkaprogram Európai Tanács 2000, Lisszabon Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról http://ec.europa.eu

11 Kompetenciaspektrum Sikeres önmegvalósítást támogató készségek, képességek rendszere Kezdeményezőkészség Sikerorientáltság Élethosszig tartó tanulás

12

13 „ Álombeosztott” avagy az ideális munkavállaló I. www.profession.hu Elvárásaink: „ …. 1 éves hasonló területen szerzett tapasztalat…” „ …min. 5 éves fejlesztési tapasztalat…” „ …….területen szerzett gyakorlat….” „ …….használatában jártasság…” „ ……2-3 éves munkatapasztalat…”

14 Kompetenciák a munkaerőpiacon 2001 Magyar munkaadók: megbízhatóság, tisztesség, pontos, precíz munkavégzés EU: Kulcskompetenciák: számszerűsítési készség Munkakompetenciák: kritikus szemlélet felelősségtudat.

15 Kompetenciák a munkaerőpiacon 2006 Kulcskompetenciák: kommunikáció, csoportmunka, problémamegoldó képesség, a tanulás és teljesítmény fejlesztése. Munkakompetenciák: dinamizmus, rugalmasság, kreativitás; önállóság, cselekvőképesség, magabiztosság, határozott fellépés; lehetőségek feltárása (proaktivitás), szervezési készség, lojalitás, elkötelezett munkavégzés, dinamikus egyéniség, motiváltság; stressztűrő képesség; kulturált ápolt megjelenés.

16 PISA Programme for International Students Assessment PISA 2000 szövegértés 22. hely PISA 2003 matematika 21. hely PISA 2006 természettudomány ??? www.oecd-pisa.hu

17 PISA (olvasás-szövegértés) a magyar diákok 48 %-a nem felel meg a munkaerőpiac követelményeinek a tanulók negyede olvasási nehézségekkel küzd szövegértési képességek alacsony szintje az olvasás – eszköztudás

18 OKM 2004 C é l: a t-t folyamat hat é konys á g á nak m é r é se a tananyag é rv é nyess é ge teljes k ö rű 6.8.10. osztály sz ö veg é rt é s a 2001-es folytat á sa (ua. tan.)

19 II. NFT (2007-2013) Infrastruktúra fejlesztése Digitális kultúra fejlesztése Tartalmi fejlesztés (kompetenciaalapú oktatás) Prioritások A hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének biztosítása Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése

20 Szemléletváltás a közoktatásban „…Nem többet és kicsit jobban, hanem MÁST kellene tennünk…” Képességfejlesztés Innovatív tanulás

21 Pályázatok Önkormányzat (helyi, megyei) Régiós Országos: HEFOP 3.1.3. 2006. január

22 „Mit? Kinek? Hogyan?” HEFOP 3.1.3 Intézményi fejlesztés partnerekkel Bázisiskolai munka TIOK A képzésben való részvétel TIOK A mentorképzésben való részvétel SZTE Helyi fejlesztés műhelymunka formájában pedagógiai program hozzáadott pedagógiai érték

23 Alapelveink a cél, hogy cselekvőképessé tegyük a gyerekeket egy olyan világban, amelyről nem tudjuk előre, milyen konkrét, specifikus cselekvéseket fog igényelni a jövő nyitottsága – a technológia, a kultúra és a társadalom alakulásának előre nem láthatósága – nemcsak egzisztenciális kényszerré, de morális kötelességgé is tette az emberi tanulás felértékelését. a kompetenciafejlesztés nem áll távol attól, amit korábban képességfejlesztésnek neveztünk + a tanulás tanulása (készségek, ismeretek, adottságok és attitűdök )

24 Pedagógiai, metodikai alapok Konstruktivista pedagógia (Nahalka) Kritikai gondolkodás (Fisher) Befogadásközpontú tanítás (Bókay) Drámapedagógia (Gabnai, Montágh) Kooperatív tanulás ( S.Kagan) RJR modell (Nahalka) Projekttanulás (Hortobágyi K., Bárdossy I.) A számítógéphasználat a T-T folyamatban (Kárpáti)

25 A felhasznált programcsomagok suliNova Kht tantervek tankönyvek, munkafüzetek tanári kézikönyvek és segédletek mérési-értékelési eszközök

26 A kompetenciafejlesztés területei Hiány csak a központiban : természettudományi kompetencia

27 A gyakorlóiskolai fejlesztés területei 2006-2007. A műveltségterületi (matematika 1., matematika 5., szövegértés 5.) B kereszttantervi (angol 7., életpálya 5., német 5., szociális 5., szövegértés 2., IKT 7.)

28 Tanártovábbképzés 52 X 30 = 1560 óra Kompetenciaterületi képzések SDT és számítógéppel támogatott tanítás Változáskezelés és projektmenedzsment Módszertani képzések

29 A kompetenciaalapú oktatáshoz kapcsolódó egyéb tevékenységek a nevelőtestület részvétele a programban – műhelygyakorlatok nevelési értekezlet (szakmai munkaközösségek beszámolója a kompetenciaalapú oktatásról) bemutatóórák adatbank létrehozása, a munkához felhasználható szakirodalom-ajánlás és módszertani útmutató a nevelőtestületnek publikációk kapcsolattartás a szülőkkel

30 A gyakorlóiskolai fejlesztés területei 2007-2008. 1. A kompetenciaalapú programcsomagok működtetése két módon 1.1. A HEFOP 3.1.3. pályázat keretében 2006. szeptemberétől (11 pedagógus, 334 tanuló) 1.2. A 2007-2008-as tanévben újonnan belépő osztályokban (+ 22 tanár (33) + 858 tanuló) 1.3. Belső mentorálás 2. A kompetenciaalapú oktatás beépítése a nevelési programba 3. Az óvoda-iskola- középiskola-átmenet kidolgozása 4. A helyi tantervek elkészítése 5. Részvétel a Vezetőtanítók-tanárok IV. országos Módszertani Konferenciáján

31 a kompetenciaalapú oktatás bevezetése a vállalt területeken és bővítés modern közoktatási környezet megteremtése, infrastrukturális fejlesztések a tanártovábbképzéseken való részvétel a didaktikai alapértékek normává tétele (módszertani változatosság: tanulói aktivitás, differenciálás, projektpedagógia…) a tantárgyközi szemlélet elfogadtatása műhelymunka kialakítása Eredményeink Problémák rövid idő, erőltetett ütemezés,a feladatok torlódása pilote program hiánya: tervezési nehézségek, hibák túlvállalás, a projekt túlméretezése, egyenetlen minőség fontos területek kimaradása fenntarthatóság, folytatás bürokratikus terhek a programcsomagok folyamatos biztosítása

32 A suliNova Kht és a TIOK-ok együttműködése 2005 - 2007 dr. Pála Károly A 21. századi iskola „ahol minden gyerek egyaránt fontos” az egész életen át tartó tanulás megalapozása esélyegyenlőség modern közoktatási környezet

33 Ismeretátadás Ismeretbe ágyazott képességfejlesztés Túlméretezett tananyagReális tananyagmennyiség Pedagógus-központú, egységes módszertan Tanulóközpontú, differenciált módszertan Passzív tanulói magatartásTevékeny tanulói magatartás Mi a kompetencia? tudás + képességek + attitűdök ismeretekalkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei

34 Feladat vagy probléma? Problémaalapú tanítás

35 Mi történik a királynővel? a királynőt megölni nem kell félnetek jó lesz ha mindnyájan beleegyeztek én nem ellenzem Tagold többféleképpen a fenti mondatot! Olvasd fel a megoldást úgy, hogy a kiejtett alakhoz megtaláljuk az írott változatot! Mi az összefüggés a kiejtett és az írott alakok között?

36 Szövegértés, szövegalkotás erőteljes képességfejlesztés önállóságot, kritikai készséget kíván kommunikatív cselekvésre ösztönöz tevékenységcentrikus heurisztikus attitűdöt követel differenciált csoportmunkára épít

37 Tradicionális és alternatív programok Mit tanítsunk? Hogyan tanítsunk? A cél milyen tevékenységformákkal érhető el? Mire van a gyereknek szüksége?

38 A tanításhoz szükséges tanári attitűd vitakészség  konfliktushelyzet próbálkozási és kísérletezési lehetőségek biztosítása tekintélyérvek  észérvek a megváltozott társadalmi igényekhez való rugalmas alkalmazkodás kreativitás, játékosság…

39 No, hányan voltak? - az én uram - a gazda - a vőm - a lányom ura - János - Jancsi - a szolga

40 No, h á nyan voltak? Az é n uram; a gazda; a vőm, a l á nyom ura; J á nos; Jancsi; a szolga. (6 szem é ly) Az é n uram, gazda; a vőm, a l á nyom ura; J á nos; Jancsi; a szolga. (5 szem é ly) Az é n uram, a gazda; a vőm, a l á nyom ura; J á nos, Jancsi; a szolga. (4 szem é ly) Az é n uram, a gazda; a vőm, a l á nyom ura, J á nos; Jancsi, a szolga. (3 szem é ly)

41 MONDD EL, ÉS ELFELEJTEM, TANÍTSD MEG, ÉS EMLÉKEZEM RÁ, LEHESSEK RÉSZESE, ÉS MEGTANULOM. (KÍNAI BÖLCSESSÉG)

42 A tanulási folyamat egyéniesítése 1. konstruktivista pedagógia 1. Diagnózis (tanári kompetenciák) 2. A tanulók ismerete (meglévő tanulói kompetenciák) 3. Tevékenységek 4. Jövőkép

43 A tanulási folyamat egyéniesítése 2. 1. Diagnosztikus mérés, értékelés frontális fejlesztés 2. Formatív mérés, értékelés 3. Szummatív értékelés ----------------------------------------

44 „Álombeosztott” avagy az ideális munkavállaló II.

45 Ellenőrzés, értékelés 1. Írjon legalább 3 kulcsszót az elhangzottakból! 2. Írjon legalább 3 kérdést, ami a téma kapcsán felvetődött Önben! 3. Írjon 2 érvet vagy 2 ellenérvet a témával kapcsolatban! 4. Mi az, amit a mindennapi munkájába, életébe beépít az előadásból?

46 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Divat 1. Az élet külső formáit, a társas érintkezést, de különösen a viselet, az öltözködés módját irányító és koronként változó szokások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések