Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szövegértési feladatok összeállítása. Szövegelünk? Szövegeljünk! „A hétnek hét napja van. Minden nap megetetem a macskámat. A macskának négy lába van.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szövegértési feladatok összeállítása. Szövegelünk? Szövegeljünk! „A hétnek hét napja van. Minden nap megetetem a macskámat. A macskának négy lába van."— Előadás másolata:

1 A szövegértési feladatok összeállítása

2 Szövegelünk? Szövegeljünk! „A hétnek hét napja van. Minden nap megetetem a macskámat. A macskának négy lába van. A macska a lábtörlőn ül. A lábtörlő szóban nyolc betű van.” (Crystal, 1998)

3 „Szöveg, mert … le van írva, és elolvasható.” … igaz állításokat tartalmaz.” … van tartalmi mondanivalója.” … lehet folytatni.” …összefüggőek a mondatok, értelmesek, és pont van a végén.” … mondatokból épül föl.” … valamilyen cselekvést fejez ki.”

4 „Nem szöveg, mert …nincs szerkezete (bevezetés, tárgyalás, befejezés).” … idézőjelben van.” … nem derül ki belőle semmi.” …nem összefüggő történet, nem kapcsolódnak egymáshoz a mondatok.”

5 A szöveg ismérvei Sz ö vegk ö zpont ú (a sz ö vegek anyag á ra ir á nyulnak) A) Sz ö vegk ö zpont ú (a sz ö vegek anyag á ra ir á nyulnak) 1. Koh é zi ó 2. Koherencia B) felhaszn á l ó k ö zpont ú (a kommunik á ci ó ra á ltal á ban vonatkoznak) 3. Sz á nd é kolts á g 4. Elfogadhat ó s á g 5. H í r é rt é k 6. Helyzetszerűs é g 7. Intertextualit á s

6 A szövegértés szintjei információ-visszakeresés a kapcsolatok, összefüggések felismerése értelmezés a szövegek összehasonlítása

7 Az összeállításnál vegyük figyelembe A) az életkorra jellemző sajátságokat (különösen gondolkodási formák fejlődését) B) a konkrét, szubjektív szövegek felől haladjunk az elvontabb, objektívebb szövegek felé C) a szövegtípusok arányait (a gyermek tudásának a függvényében kell alakítani) D) a fokozatosság elvét

8 Az értő olvasás mérésére használt feladatsorok A) A szövegértés adott szintjének mérésére szolgáló tesztek B) A szövegértési kompetenciát mérő komplex tesztek

9 Értékelés a hozzáadott tudást értékeljük százalékban nem az érdemjegy szerzése a cél %-os értékelés (komplex, ill. feladattípusra lebontva)

10 A tanulóknak el kell jutnia 1. a szó szerinti jelentésen túli lehetséges jelentések megtapasztalásáig az aktív és passzív szókincse gazdagításáig a fontosabb gondolatok kiemeléséig az irodalmi szövegben egyszerűbb képek, alakzatok értelmezéséig a szövegek műfaji különbségeinek érzékeléséig

11 A tanulóknak el kell jutnia 2. önálló vélemény megfogalmazásáig a szövegekben megjelenő emberi helyzetekről, szereplőkről a szövegben ki nem fejtett tartalmak kikövetkeztetéséig a nyelvi eszközök és a jelentés összefüggésének felismeréséig különböző típusú szövegekben a szövegértelmezés eljárásainak alkalmazásáig különböző vélemények összevetéséig

12 A tanulóknak el kell jutnia 3. önálló vélemény megfogalmazásáig a szó szerinti és a metaforikus jelentése megkülönböztetéséig a szövegben ki nem fejtett tartalmak értelmezéséig a művek műfaji természetének megfelelő szövegfeldolgozási eljárások ismeretéig (logikai összefüggések felismerése, jelentésrétegek feltárása) különbségek és hasonlóságok megfigyeléséig

13 A tanuló az információ-visszakeresés szintjén legyen képes - a szövegben elszórt adatok azonosítására a szöveg azonnali megértése alapján - a visszakeresett információk segítségével bizonyos állításokat megerősíteni, ill. cáfolni - a szövegben megfogalmazott információt megérteni, a segítségével valamely tevékenységet végrehajtani

14 A kapcsolatok, összefüggések felismerésének a szintjén a tanuló legyen képes - következtetéseket levonni olyan információk révén, amelyek implicit módon vannak jelen a szövegben - a folyamat során egy adott szövegrészre összpontosítva (nem mondatszint) is létrehozni az egész szöveg globális jelentését - a szöveg információinak és a már meglévő ismereteinek az összekapcsolásából új információt létrehozni

15 Az értelmezés szintjén a tanuló legyen képes - a feladatok a logikai megértésre - a szövegben található információk feldolgozására - a szövegre reflektálni - értékelni a szöveg tartalmi vagy formai jegyeit - a szöveg mélyebb rétegeinek megértésére - nagy mértékben támaszkodni a háttértudására (meglévő ismereteire, tapasztalataira)

16 A szövegek összehasonlítása szintjén a tanuló legyen képes - különböző típusú szövegek felismerésére - a szövegek céljának megfogalmazására - a kommunikatív és a manipulatív szándék felismerésére - különböző típusú szövegek összehasonlítására - általánosítani, szabályt alkotni az adott szövegek információinak felhasználásával - az adott szövegek alapján a szövegvilág, az aktuális világ és a szubvilág reális összehasonlítására

17 A tanulóknak el kell jutnia 4. különböző stílusok és stílusrétegek felismerése, alkalmazása a szövegekben megjelenített értékek, erkölcsi kérdések, motivációk, magatartásformák felismeréséig, értelmezéséig.


Letölteni ppt "A szövegértési feladatok összeállítása. Szövegelünk? Szövegeljünk! „A hétnek hét napja van. Minden nap megetetem a macskámat. A macskának négy lába van."

Hasonló előadás


Google Hirdetések