Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZÁMVITEL TÁRGYI ESZKÖZÖK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZÁMVITEL TÁRGYI ESZKÖZÖK."— Előadás másolata:

1 SZÁMVITEL TÁRGYI ESZKÖZÖK

2 ISMÉTLÉS VAGYON ÉS KETTŐS VETÜLETE: E = F
ESZKÖZ: a vagyon megjelenési formája - múltbeli eseményekből eredő - vállalkozás által ellenőrzött erőforrás - jövőbeli gazdasági hasznok valószínű beáramlása - értékelhetőség FORRÁS: a vagyon eredete, finanszírozási módja KÖTELEZETTSÉG - jelenbeli kötelem - gazdasági hasznok valószínű jövőbeli kiáramlása TŐKE: maradványérték

3 A besorolás módosítható → DE: következetesség, folytonosság elve!
ESZKÖZÖK BESOROLÁSA MÉRLEGKÉPESSÉG (MIT) TARTÓSSÁG (MENNYI IDEIG) BETÖLTÖTT SZEREP (MIRE) FAJTA, JELLEG (MILYEN) A besorolás módosítható → DE: következetesség, folytonosság elve!

4 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK BEFEKTETETT ESZKÖZÖK FORGÓESZKÖZÖK KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK ÉRTÉKPAPÍROK PÉNZESZKÖZÖK SAJÁT VÁLLALKOZÁSBA MÁS VÁLLALKOZÁSBA NEM ANYAGI ANYAGI AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

5 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK FOGALMA: rendeltetése szerint a tevékenységet, a működést tartósan (több termelési perióduson keresztül) szolgálja, ugyanabban a formában Csoportjai Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök

6 TÁRGYI ESZKÖZÖK fogalma
Megfelelnek az eszközök (általános) fogalmának Több termelési perióduson keresztül használt eszközök, amelyeket eladásra szánt termékek, szolgáltatások előállítására, vagy bérbeadás céljából vagy igazgatási célokból tartanak

7 Tárgyi eszközök az sztv-ben
Azok a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközök (földterület, telek, telkesítés, erdő, ültetvény, épület, egyéb építmény, műszaki berendezés, gép, jármű, üzemi, üzleti felszerelés, egyéb berendezés, ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok), tenyészállatok, amelyek tartósan – közvetlenül vagy közvetett módon – szolgálják a vállalkozó tevékenységét A mérlegben a tárgyi eszközök között (elkülönítetten) kell kimutatni az ezen eszközökre adott előlegeket, a beruházásokat is, valamint a tárgyi eszközök értékhelyesbítését

8 felszerelések, járművek
CSOPORTOSÍTÁS 1. ÜZEMBE HELYEZETT (befejezett, aktivált) a) ingatlan (föld + felépítmény + ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok) b) ingó műszaki egyéb tenyészállat 2. ÜZEMBE NEM HELYEZETT a) beruházás b) felújítás c) beruházásra adott előlegek + Tárgyi eszközök értékhelyesbítése gépek, berendezések felszerelések, járművek

9 TÁRGYI ESZKÖZÖK A MÉRLEGBEN
A/II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

10 Az elemek fogalmi meghatározása
Ingatlan: rendeltetésszerűen használatba vett földterület és minden olyan anyagi eszköz, amelyet a földdel tartós kapcsolatban létesítettek + a bérbe vett ingatlanokon végzett beruházás, felújítás + kapcsolódó vagyoni jogok (bérleti jog, használati jog, koncessziós jog, közműfejlesztési hozzájárulások stb.) Műszaki tárgyi eszközök: rendeltetés-szerűen használatba vett a vállalkozó tevékenységét közvetlenül szolgáló eszközök (sztv. tételes fajta szerinti felsorolást is tartalmaz) Egyéb tárgyi eszközök: rendeltetésszerűen használatba vett eszközök, amelyek a vállalkozó tevékenységét közvetetten szolgálják Tenyészállatok: azok az állatok, amelyek a tenyésztésük, a tartásuk során leválasztható terméket (szaporulatot, más állati terméket) termelnek, és ezen termékek értékesítése, vagy az egyéb hasznosítás (iga, őrzés, lovagoltatás) biztosítja a tartási költségek megtérülését, függetlenül attól meddig szolgálják a vállalkozás tevékenységét

11 Az elemek fogalmi meghatározása
Beruházások: új tárgyi eszköz létrehozására irányuló tevékenység (rendeltetésszerűen használatba nem vett, előző dián részletezett eszközök) Felújítás: meglévő, üzembe helyezett és elhasználódott tárgyi eszközön végzett beavatkozás, amelyből pótlólagos (üzembe helyezéskor nem becsülhető) gazdasági hasznok származnak: hasznos élettartam növelés javuló termékminőség korszerűsítés

12 Az elemek fogalmi meghatározása
Beruházásokra adott előlegek: a (beruházási) szállítónak ilyen címen kifizetett, a levonható áfa összegét nem tartalmazó összeg Tárgyi eszközök értékhelyesbítése: értékkorrekció az átértékelési modell feltételei szerint

13 TÁRGYI ESZKÖZ ÉLETPÁLYÁJA
BERUHÁZÁS INGATLAN, GÉP, BERENDEZÉS, FELSZERELÉS tszécs tszécs tszécs tszécs tszécs LÉTREHOZÁS MŰKÖDÉS (HASZNÁLAT) F O R D U L Ó N A P O K Eseti értékkorrekciók (tfécs, ví, éh) Üzembe helyezés (aktiválás) tszécs=terv szerinti értékcsökkenés tfécs=terven felüli értékcsökkenés (értékvesztés) ví=visszaírás éh=értékhelyesbítés KIVEZETÉS (könyv szerinti érték) Bekerülési érték

14 TÁRGYI ESZKÖZ ÉRTÉKELÉSE
Bekerülési érték (bruttó érték) TSZÉCS Évközi kivezetések Nettó érték (KSZÉ) a fordulónapon TFÉCS (értékvesztés) + Visszaírás (VÍ) Mérlegérték (MÉ=NÉ=KSZÉ) + Értékhelyesbítés (ÉH) Piaci érték (PÉ) KSZÉ = könyv szerinti érték NÉ = nettó érték

15 BEKERÜLÉSI ÉRTÉK Általános szabályok (üzembe helyezésig felmerülő, eszközhöz rendelhető tételek) Eszköz-specifikus tételek + Finanszírozási forrás megszerzése, igénybevétele miatt fizetett összegek +/- Devizás kötelezettségek árfolyamkülönbözetei (devizás tételek értékelésének kivételes szabálya!) + Tervezés, kivitelezés, betanítás, próbaüzem - Próbaüzem során keletkezett STK - Adott előleg, elkülönített betét után kapott kamat (max. fizetett kamat összegéig) A kapott támogatás nem csökkenti a bekerülési értéket (lásd támogatások elszámolása!) Halasztott bevétel, amelynek feloldása a hasznos élettartam alatt

16 BERUHÁZÁS ÉS FINANSZÍROZÁS A bekerülési értékre gyakorolt hatás
Igénybevétel díjai (kamat, rendelkezésre tartási díj) BEKERÜLÉSI ÉRTÉK Devizás kötelezettség NEM realizált árfolyamkülönbözete Megszerzés költségei Devizás kötelezettség realizált árfolyamkülönbözete FINANSZÍROZÁSI FORRÁS FUTAMIDEJE BERUHÁZÁS (KIVITELEZÉS) IDŐSZAKA Üzembe helyezés fordulónap

17 ÜZEMBEHELYEZÉST KÖVETŐ KÖLTSÉGEK ELSZÁMOLÁSA
Rendszeresen felmerülő → FOLYÓ KÖLTSÉG működési költség, karbantartás, javítás: a használatba vett tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló tevékenység (nem feltétlenül évente) Esetileg felmerülő (felújítás) → AKTIVÁLÁS, mert Többlet gazdasági haszon Nagyobb élettartam Kapacitás növelés Termék minőségének javulása Korszerűsítés Stb.

18 KÖVETŐ ÉRTÉKELÉS Bekerülési érték (bruttó érték)
- Értékcsökkenés (ÉCS) + Visszaírás (VÍ) Nettó érték (KSZÉ vagy MÉ) + Értékhelyesbítés (ÉH) Piaci érték (PÉ)

19 ÉRTÉKCSÖKKENÉS TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS: rendszeres (szokásos) használatból eredő (időszakra vonatkozó) elszámolás Csak értékkorrekció TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS: eseti, egyszeri kiigazítás Lehet csak értékkorrekció (értékvesztés), de Okozhatja az eszköz kivezetését is (káresemény, selejtezés, hiány)

20 TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS
a tárgyi eszközök pénzben kifejezett hozzájárulása az adott évi tevékenységhez a) hasznos élettartam b) maradványérték c) leírás módja, mértéke AKTIVÁLÁSKOR ELVÉGZETT BECSLÉS Meghatározása: számviteli politika (értékelési szabályzat) keretében Könyvelése: költségként (évközben vagy év végén)

21 HASZNOS ÉLETTARTAM azon időszak, amely alatt kifejezhető
az amortizálható eszközt használják, és értékét az eredmény terhére elszámolják, figyelemmel a fizikai elhasználódásra, az erkölcsi avulásra, a jogi és egyéb korlátozó tényezőkre kifejezhető IDŐTARTAM (függetlenül a teljesítménytől) TELJESÍTMÉNY (függetlenül a használat idejétől)

22 MARADVÁNYÉRTÉK Az üzembe helyezés időpontjában (az akkor rendelkezésre álló információk alapján) a hasznos élettartam függvényében meghatározott érték, amely a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható Oka: Hasznos élettartam ≠ műszaki-gazdasági (teljes) élettartam Nulla is lehet, ha összege nem jelentős Leírás alapja bekerülési érték – maradványérték Számviteli politika!

23 Nem számolható el tszécs (tételes tiltás)
Beruházás Nullára leírt, maradványértéket elért Föld, telek, erdő, képzőművészeti alkotás, régészeti lelet

24 Nem szabad elszámolni tszécs-t (gazdálkodói mérlegelés alapján)
Olyan eszköz esetében, amely értékéből a használat során nem veszít, vagy egyedi mivoltából, különleges helyzetéből adódóan értéke növekszik Ilyenek tipikusan a befektetési célból tartott ingatlanok

25 Terv szerinti écs. megváltoztatása
Az üzembe helyezéskor figyelembe vett körülmények lényeges megváltozása miatt: felújítás használat módja, jellege maradványérték terven felüli leírás visszaírás

26 FORDULÓNAP SZEREPE A TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉLETÉBEN
Eseti korrekciók elszámolása Kapcsolódó alapelvek Összemérés elve Óvatosság elve Valódiság elve Egyedi értékelés elve Teljesség elve

27 TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS
Használatból eredő: bármely tárgyi eszköz esetében Feleslegessé válás Megrongálódás, megsemmisülés, hiány Hatása: eszköz kivezetése Elszámolás: esemény bekövetkezésekor Esetleg képződő visszanyert hulladék → készlet Piaci érték megváltozásából eredő: csak az aktivált tárgyi eszköz esetében PÉ < NÉ (tartósan és jelentősen) Hatása: eszköz könyv szerinti értéke csökken Elszámolás: fordulónapon meglévő állomány után Könyvelése: Egyéb ráfordítás Számviteli politika! PÉ = piaci érték, NÉ = nettó érték (könyv szerinti vagy mérlegérték is)

28 VISSZAÍRÁS Piaci érték megváltozásából ered: csak aktivált tárgyi eszköz esetében lehet, ha PÉ > NÉ (tartósan és jelentősen), ahol NÉ = BÉ – TSZÉCS - TFÉCS Hatása: eszköz könyv szerinti értéke nő Elszámolás: fordulónapon meglévő állomány után Visszaírás összegét befolyásolja Piaci érték Korábban elszámolt tfécs Visszaírás (max) = tfécs Könyvelése: Egyéb bevétel Számviteli politika!

29 ÉRTÉKHELYESBÍTÉS Piaci érték megváltozásából eredő: aktivált tárgyi eszköz esetében PÉ > NÉ (tartósan és jelentősen), ahol NÉ = BÉ - TSZÉCS Hatása: könyv szerinti érték nem változik Elszámolás: fordulónapon meglévő állomány után Könyvelése: Tárgyi eszköz számlához kapcsolódó kiegészítő számlán az Értékelési tartalékkal szemben Bemutatása: önálló mérlegtételként Számviteli politika!

30 Ne felejtsük el, hogy… Az értékhelyesbítés alkalmazása nem kötelező (számvitelpolitikai döntés), de a képzett ÉH-t évente felül kell vizsgálni és szükség esetén módosítani kell A visszaírás nem kötelező (számvitelpolitikai kérdés) az egyszerűsített éves beszámolót készítő gazdálkodó esetében A sajátos egyszerűsített éves beszámolót készítők eseti értékkorrekciókat nem alkalmazhatnak! (A terv szerinti leírásnál nem számolhatnak maradványértékkel!)

31 Ugyanazon eszköznél egy időpontban
ÖSSZEFÜGGÉSEK PIACI ÉRTÉK NÖVEKEDÉSE Visszaírás, ha … Értékhelyesbítés, ha … PIACI ÉRTÉK CSÖKKENÉSE Értékhelyesbítés megszüntetése, ha … Terven felüli értékcsökkenés, ha… Ugyanazon eszköznél egy időpontban nem lehet TFÉCS és ÉH

32 ALKALMAZÁSI SEGÉDLET PÉ – NÉ > 0 PÉ – NÉ < 0
VÍ, ha TFÉCS > 0, de VÍmax = TFÉCS 1 PÉ – NÉ > 0 2 KÉPZÉS, ha VÍ előzte meg ÉH MÓDOSÍTÁS, ha ÉH előzte meg ÉH megszüntetés (ha van) 1 PÉ – NÉ < 0 2 TFÉCS

33 Összefüggés a TE számlák között
Épületek Épületek TSZÉCS Épületek TFÉCS Épületek ÉH Bruttó érték KSZÉ = NÉ = MÉ Ha TFÉCS > 0, akkor ÉH = 0 Ha ÉH > 0, akkor TFÉCS = 0

34 Összefüggések Bekerülési érték = bruttó érték, ez kerül a megfelelő tárgyi eszköz számlára Könyv szerinti érték = nettó érték Nettó érték = bruttó érték – halmozott (terv szerinti és terven felüli) értékcsökkenés Piaci érték – könyv szerinti érték = ÉH

35 TÁRGYI ESZKÖZ KÖNYVVITELE
ANALITIKA (elengedhetetlen!) Egyedi Csoportos Minden, ami az eszköz azonosításához szükséges SZINTETIKA Számlakeret tagolása: többszámlás elszámolás Bekerülési érték (alapvető számla) Terv szerinti értékcsökkenés Terven felüli értékcsökkenés és annak visszaírása Értékhelyesbítés Üzembe helyezés napja előtt: Beruházás Üzembe helyezéskor: Tagolásnak megfelelő számlára Kivezetés a könyvekből Helyesbítő számlák

36 Állománynövekedés elszámolásának a lényege
Bekerülési jogcíme szerinti számla 16. BERUHÁZÁS TÁRGYI ESZKÖZ Folyamatosan a felmerüléskor, de legkésőbb az üzembe helyezéskor Üzembe helyezés (aktiválás, tenyésztésbe állítás) napjával

37 TÁRGYI ESZKÖZHÖZ KAPCSOLÓDÓ SAJÁTOS BEKERÜLÉSI TÉTELEK KÖNYVELÉSE
Aktiválás előtt (felmerüléskor) Aktiváláskor (számított összeg) Aktiválás után Beruházási hitel kamata 16. – 38. 16. – 479. 87. – 38./48. Devizás kötelezettség árfolyam-különbözete 16. – 44/454. vagy 44/ mert kifizettük, vagy a fordulónapi átértékeléskor Nincs árfolyam különbözet elszámolás Általános szabályok szerint (eredménnyel szemben)

38 Az előző diához! A beruházáshoz kapcsolódó finanszírozási forrás kamatterhét időarányosan mindig figyelembe kell venni (függetlenül attól, hogy tényleges kifizetés történt vagy sem), az üzembe helyezés napján (ill a fordulónapon) ki kell számítani a kamatfizetéssel le nem fedett beruházási időszakra eső kamatot és azzal növelni kell a bekerülési értéket (kötelezettséggel – lásd 479. számla – szemben, de nem növelhető meg ezzel a hitel/kölcsön mérlegértéke!) Árfolyamkülönbözettel csak akkor kell korrigálni a bekerülési értéket, ha a beruházás időszakában a beruházáshoz tartozó devizás kötelezettségnél felmerült realizált vagy nem realizált árfolyamkülönbözet (vagyis az üzembe helyezés napján nincs árfolyamkülönbözet-korrekció, hacsak nem éppen a fordulónapon vagy a kifizetés napján történt az aktiválás)!

39 Állománycsökkenések elszámolása
Kivezetések: könyvelés az esemény bekövetkezésekor Értékesítés, apport, térítés nélkül, káresemény, selejtezés, hiány Értékkorrekciók Év közben: TSZÉCS Fordulónapon: TFÉCS, VÍ, ÉH Sajátos események Átsorolások más eszközcsoportba (mert már nem tárgyi eszközként hasznosítjuk) Használati jog átengedése (lásd köv. dián)

40 Tárgyi eszköz használati jogának tartós átengedése
Átengedő (jogalapító) Könyveiben szerepel egy tárgyi eszköz (tipikusan ingatlan), amelynek használatát átengedi másnak Az eszköz a jogot átengedő tulajdonában marad, nem vezeti ki a könyveiből Átengedésért kapott, egyszeri (megváltási) díj Elszámolása árbevételként, majd halasztott bevétel, amelynek feloldása az átengedési (szerződés szerinti) időszak alatt (határozatlan idejű szerződés esetében 5 vagy több év alatt)

41 Tárgyi eszköz használati jogának tartós átengedése
Átvevő (jogszerző) A tartós használatba átvett eszköz nem kerül az átvevő tulajdonába A használat jogának megszerzésért fizetett, egyszeri díj Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog Elszámolása értékcsökkenésként a szerződés szerinti időszak alatt (határozatlan idejű esetén a gazdálkodó által meghatározott hasznos élettartam alatt)

42 A TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK
SZÁMLÁK TARTALMA Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Év eleji bruttó érték A bruttó értéket növelő tételek csökkentő tételek T K A számla TARTOZIK EGYENLEGE a számla nevének megfelelő eszközök BRUTTÓ ÉRTÉKÉT mutatja.

43 A TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK
TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSE SZÁMLÁK TARTALMA 119. Immateriális javak 129. Ingatlanok 139. Műszaki berendezések, gépek, járművek 149. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 159. Tenyész (igás és egyéb) állatok A teljesen (0-ig) leírt eszközök terv szerinti értékcsökkenésé- nek kivezetése Kiselejtezés, értékesítés, stb. miatt kivezetett eszközök - a kivezetés időpontjáig elszá- molt - terv szerinti értékcsök- kenésének kivezetése Az üzleti év elején meglévő eszkö- zöknek - az előző üzleti év végéig elszámolt - terv szerinti értékcsök- kenése A folyó évben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés terv szerinti érték- csökke- nése T K A számla KÖVETEL EGYENLEGE a számla nevének megfelelő eszközök MÁR ELSZÁMOLT TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKE- NÉSÉT mutatja. A bruttó értéket és a már elszámolt értékcsökkenést tartalmazó számlák EGYÜTTES TARTOZIK EGYENLEGE a számlák nevének megfelelő eszközök NETTÓ ÉRTÉKÉT mutatja.

44 A TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK TERVEN
FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉSE ÉS ANNAK VISSZAÍRÁSA SZÁMLÁK TARTALMA A teljesen (0-ig) leírt eszközök terven felüli értékcsökkenésének kivezetése Kiselejtezés, értékesítés, stb. miatt kivezetett eszközök – a kivezetés időpontjáig elszámolt – terven felüli értékcsök- kenése összegének ki- vezetése A TERVEN FELÜLI ÉRTÉK- CSÖKKENÉS VISSZAÍRT ÖSSZEGE. 118. Immateriális javak 128. Ingatlanok 138. Műszaki berendezések, gépek, járművek 148. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 158. Tenyész (igás és egyéb) állatok 168. Beruházások terven felüli értékcsökkenése Az üzleti év elején meglévő eszközöknek - az előző üzleti év végéig elszámolt és még vissza nem írt - terven felüli értékcsökkenése A folyó üzleti évben elszámolt terven felüli értékcsökkenés terven felüli értékcsök-kenése és annak visszaírása T K A számla KÖVETEL EGYENLEGE év végén a számla nevének megfelelő eszköz KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKÉT CSÖKKENTI LE PIACI ÉRTÉKRE.

45 BERUHÁZÁS, AKTIVÁLÁS (ÜZEMBE HELYEZÉS)
38. Pénzeszközök 455. Beruházási szállítók 479. Különféle rövid lejár. egyéb kötelezettségek 16. Beruházások Aktiválás (üzembe helyezés) Tárgyi eszközök Aktiválható beszerzési érték Vissza nem igényelhető áfa Hatósági díj 466. Előzetesen felszámított áfa Visszaigényelhető áfa

46 SAJÁT REZSIBEN VÉGZETT BERUHÁZÁS AKTIVÁLÁSA
582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 16. Beruházások Előállítási költség Vissza nem igényelhető áfa 467. Fizetendő áfa 466. Előzetesen felszámított áfa Visszaigényelhető áfa

47 IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK TERV SZERINTI,
EGYÖSSZEGŰ, VALAMINT TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉSE, ÉS ANNAK VISSZAÍRÁSA 57. Értékcsökkenési leírás Terv szerinti és egyösszegű értékcsökkenés Immateriális javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése Terven felüli értékcsökkenés 86. Egyéb ráfordítások Immateriális javak, tárgyi eszközök, beruházások terven felüli értékcsökkenése, és annak visszaírása Terven felüli értékcsökkenés visszaírt összege 96. Egyéb bevételek

48 NULLÁIG LEÍRT IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK KIVEZETÉSE
, , , Tárgyi eszközök , 139., 149., 159. Immateriális javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése Y , 138., 148., 158. Immateriális javak, tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása Z X NULLÁIG LEÍRT IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK KIVEZETÉSE Terv szerinti értékcsökkenés kivezetése Terven felüli értékcsökkenés kivezetése X = Y + Z

49 HIÁNYZÓ, MEGSEMMISÜLT, ÁLLOMÁNYBÓL KIVEZETETT
IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSA 119., 129., 139., 149., 159. Immateriális javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése 118., 128., 138., 148., 158., 168. Immateriális javak, tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése, és annak visszaírása Immateriális javak , , , , 161. Tárgyi eszközök Y Z X Terv szerinti értékcsökkenés kivezetése Terven felüli értékcsökkenés kivezetése 8693. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke X-(Y+Z) Könyv szerinti érték X > (Y + Z)

50 * * IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK
KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ELSZÁMOLÁSA 118., 128., 138., 148., 158., 168. Im. javak, tárgyi eszk. terven felüli értékcsökk., és annak visszaírása 119.,129., 139., 149., 159. Im. javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökk. 861. Értékesített immat. javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke Y Immateriális javak , , , , 161. Tárgyi eszk. X Z * Bruttó érték ** Terv szerinti értékcsökkenés * Z vagy E, vagy se Z, se E ** Az értékcsökkenés a bruttó értéket tartalmazó számlá- ra is átvezethető és a 861- es számlára a nettó érték kerül egy összegben. ** Terven felüli értékcsökkenés 31. Vevők 467. Fizetendő áfa 961. Értékesített im. javak, tárgyi eszközök bevétele Eladási ár Áfa 417. Értékelési tartalék E 117.,127., 137., 147., 157. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékhelyesbítése * Értékhelyesbítés megszüntetése

51 IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁTSOROLÁSÁNAK,
MAJD ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ELSZÁMOLÁSA 118., 128., 138., 148., 158., 168. Im. javak, tárgyi eszk. terven felüli értékcsökk., és annak visszaírása 119., 129., 139., 149., 159. Im. javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökk. Y Immateriális javak , , , , 161. Tárgyi eszk. X 267. Tárgyi eszközök közül átsorolt áruk Z Bruttó érték Terv szerinti értékcsökkenés X-(Y+Z) Könyv szerinti érték 814., vagy 812., 832. ELÁBÉ Terven felüli értékcsökkenés 31. Vevők Eladási ár 467. Fizetendő áfa Értékesítés nettó árbevétele Áfa

52 TÁRSASÁGBA BEVITT IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSA
, , , , 161. Tárgyi eszközök 119., 129., 139., 149., 159. Im. javak, tárgyi eszk. terv szerinti értékcsökkenése X Y Bruttó érték 881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke Terv szerinti értékcsökkenés Terven felüli értékcsökkenés 118., 128., 138., 148., 158., 168. Im. javak, tárgyi eszk. terven felüli értékcsökk., és annak visszaírása Z Tartós részesedés Létesítő okiratban elfogadott érték 981. Társaságba bevitt eszközök létesítő okiratban elfogadott értéke Fizetendő áfa megtérítési igénnyel 467. Fizetendő áfa 368. Különféle egyéb köv.

53 TÉRÍTÉS NÉLKÜL ÁTVETT IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSA
eszk. forgalmi, piaci értéke Immateriális javak , , , , 161. Tárgyi eszközök 16. Beruházások 4833. Térítés nélkül átvett eszk. értékének elhat. Elhatárolás Átadónál nyilvántartott, vagy piaci érték Feloldás (x) Átadónál nyilvántartott, vagy piaci érték 57. Értékcsökkenési leírás Elszámolt értékcsökkenés (x) 119., 129., 139., 149., 159. Im. javak, tárgyi eszk. terv szerinti értékcsökk. 466. Előzetesen felszámított áfa Visszaigényelt áfa megtérítési kötelezettséggel 479. Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek

54 TÉRÍTÉS NÉLKÜL ÁTADOTT IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSA
119., 129., 139., 149., 159. Im. javak, tárgyi eszk. terv szerinti értékcsökkenése 118., 128., 138., 148., 158., Im. javak, tárgyi eszk. terven felüli értékcsökk., és annak visszaírása Immateriális javak , , , , 161. Tárgyi eszközök X Y Z Bruttó érték 8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke Terv szerinti értékcsökkenés Terven felüli értékcsökkenés 368. Különféle egyéb követelések 467. Fizetendő áfa Fizetendő áfa megtérítési igénnyel


Letölteni ppt "SZÁMVITEL TÁRGYI ESZKÖZÖK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések