Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁRGYI ESZKÖZÖK SZÁMVITEL. 2 ISMÉTLÉS VAGYON ÉS KETTŐS VETÜLETE: E = F ESZKÖZ: a vagyon megjelenési formája - múltbeli eseményekből eredő - vállalkozás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁRGYI ESZKÖZÖK SZÁMVITEL. 2 ISMÉTLÉS VAGYON ÉS KETTŐS VETÜLETE: E = F ESZKÖZ: a vagyon megjelenési formája - múltbeli eseményekből eredő - vállalkozás."— Előadás másolata:

1 TÁRGYI ESZKÖZÖK SZÁMVITEL

2 2 ISMÉTLÉS VAGYON ÉS KETTŐS VETÜLETE: E = F ESZKÖZ: a vagyon megjelenési formája - múltbeli eseményekből eredő - vállalkozás által ellenőrzött erőforrás - jövőbeli gazdasági hasznok valószínű beáramlása - értékelhetőség FORRÁS: a vagyon eredete, finanszírozási módja KÖTELEZETTSÉG - múltbeli eseményekből eredő - jelenbeli kötelem - gazdasági hasznok valószínű jövőbeli kiáramlása - értékelhetőség TŐKE: maradványérték

3 3 ESZKÖZÖK BESOROLÁSA a) MÉRLEGKÉPESSÉG (MIT) b) TARTÓSSÁG (MENNYI IDEIG) c) BETÖLTÖTT SZEREP (MIRE) d) FAJTA, JELLEG (MILYEN) A besorolás módosítható → DE: következetesség, folytonosság elve!

4 4 ESZKÖZÖK BEFEKTETETT ESZKÖZÖK FORGÓESZKÖZÖK SAJÁT VÁLLALKOZÁSBA MÁS VÁLLALKOZÁSBA ANYAGI NEM ANYAGI KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK ÉRTÉKPAPÍROK PÉNZESZKÖZÖK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

5 5 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK FOGALMA: rendeltetése szerint a tevékenységet, a működést tartósan (több termelési perióduson keresztül) szolgálja, ugyanabban a formában Csoportjai Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök

6 6 TÁRGYI ESZKÖZÖK fogalma Megfelelnek az eszközök (általános) fogalmának Több termelési perióduson keresztül használt eszközök, amelyeket eladásra szánt termékek, szolgáltatások előállítására, vagy bérbeadás céljából vagy igazgatási célokból tartanak

7 7 Tárgyi eszközök az sztv-ben Azok a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközök (földterület, telek, telkesítés, erdő, ültetvény, épület, egyéb építmény, műszaki berendezés, gép, jármű, üzemi, üzleti felszerelés, egyéb berendezés, ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok), tenyészállatok, amelyek tartósan – közvetlenül vagy közvetett módon – szolgálják a vállalkozó tevékenységét A mérlegben a tárgyi eszközök között (elkülönítetten) kell kimutatni az ezen eszközökre adott előlegeket, a beruházásokat is, valamint a tárgyi eszközök értékhelyesbítését

8 8 CSOPORTOSÍTÁS 1.ÜZEMBE HELYEZETT (befejezett, aktivált) a) ingatlan (föld + felépítmény + ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok) b) ingóműszaki egyéb tenyészállat 2. ÜZEMBE NEM HELYEZETT a) beruházás b) felújítás c) beruházásra adott előlegek + Tárgyi eszközök értékhelyesbítése gépek, berendezések felszerelések, járművek

9 9 TÁRGYI ESZKÖZÖK A MÉRLEGBEN A/II.TÁRGYI ESZKÖZÖK 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2.Műszaki berendezések, gépek, járművek 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4.Tenyészállatok 5.Beruházások, felújítások 6.Beruházásra adott előlegek 7.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

10 10 Az elemek fogalmi meghatározása Ingatlan: rendeltetésszerűen használatba vett földterület és minden olyan anyagi eszköz, amelyet a földdel tartós kapcsolatban létesítettek + a bérbe vett ingatlanokon végzett beruházás, felújítás + kapcsolódó vagyoni jogok (bérleti jog, használati jog, koncessziós jog, közműfejlesztési hozzájárulások stb.) Műszaki tárgyi eszközök: rendeltetés-szerűen használatba vett a vállalkozó tevékenységét közvetlenül szolgáló eszközök (sztv. tételes fajta szerinti felsorolást is tartalmaz) Egyéb tárgyi eszközök: rendeltetésszerűen használatba vett eszközök, amelyek a vállalkozó tevékenységét közvetetten szolgálják Tenyészállatok: azok az állatok, amelyek a tenyésztésük, a tartásuk során leválasztható terméket (szaporulatot, más állati terméket) termelnek, és ezen termékek értékesítése, vagy az egyéb hasznosítás (iga, őrzés, lovagoltatás) biztosítja a tartási költségek megtérülését, függetlenül attól meddig szolgálják a vállalkozás tevékenységét

11 11 Az elemek fogalmi meghatározása Beruházások: új tárgyi eszköz létrehozására irányuló tevékenység (rendeltetésszerűen használatba nem vett, előző dián részletezett eszközök) Felújítás: meglévő, üzembe helyezett és elhasználódott tárgyi eszközön végzett beavatkozás, amelyből pótlólagos (üzembe helyezéskor nem becsülhető) gazdasági hasznok származnak: hasznos élettartam növelés javuló termékminőség korszerűsítés

12 12 Az elemek fogalmi meghatározása Beruházásokra adott előlegek: a (beruházási) szállítónak ilyen címen kifizetett, a levonható áfa összegét nem tartalmazó összeg Tárgyi eszközök értékhelyesbítése: értékkorrekció az átértékelési modell feltételei szerint

13 13 TÁRGYI ESZKÖZ ÉLETPÁLYÁJA Üzembe helyezés (aktiválás) LÉTREHOZÁS BERUHÁZÁS MŰKÖDÉS (HASZNÁLAT) KIVEZETÉS (könyv szerinti érték) Bekerülési érték F O R D U L Ó N A P O K tszécs Eseti értékkorrekciók (tfécs, ví, éh) INGATLAN, GÉP, BERENDEZÉS, FELSZERELÉS tszécs=terv szerinti értékcsökkenés tfécs=terven felüli értékcsökkenés (értékvesztés) ví=visszaírás éh=értékhelyesbítés

14 14 TÁRGYI ESZKÖZ ÉRTÉKELÉSE Bekerülési érték (bruttó érték) - TSZÉCS - Évközi kivezetések Nettó érték (KSZÉ) a fordulónapon - TFÉCS (értékvesztés) + Visszaírás (VÍ) Mérlegérték (MÉ=NÉ=KSZÉ) + Értékhelyesbítés (ÉH) Piaci érték (PÉ) KSZÉ = könyv szerinti érték NÉ = nettó érték

15 15 BEKERÜLÉSI ÉRTÉK Általános szabályok (üzembe helyezésig felmerülő, eszközhöz rendelhető tételek) Eszköz-specifikus tételek + Finanszírozási forrás megszerzése, igénybevétele miatt fizetett összegek +/- Devizás kötelezettségek árfolyamkülönbözetei (devizás tételek értékelésének kivételes szabálya!) + Tervezés, kivitelezés, betanítás, próbaüzem - Próbaüzem során keletkezett STK - Adott előleg, elkülönített betét után kapott kamat (max. fizetett kamat összegéig) A kapott támogatás nem csökkenti a bekerülési értéket (lásd támogatások elszámolása!) Halasztott bevétel, amelynek feloldása a hasznos élettartam alatt

16 16 BERUHÁZÁS ÉS FINANSZÍROZÁS A bekerülési értékre gyakorolt hatás Üzembe helyezés BERUHÁZÁS (KIVITELEZÉS) IDŐSZAKA FINANSZÍROZÁSI FORRÁS FUTAMIDEJE Megszerzés költségei Igénybevétel díjai (kamat, rendelkezésre tartási díj) fordulónap Devizás kötelezettség realizált árfolyamkülönbözete Devizás kötelezettség NEM realizált árfolyamkülönbözete BEKERÜLÉSI ÉRTÉK

17 17 ÜZEMBEHELYEZÉST KÖVETŐ KÖLTSÉGEK ELSZÁMOLÁSA Rendszeresen felmerülő → FOLYÓ KÖLTSÉG működési költség, karbantartás, javítás: a használatba vett tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló tevékenység (nem feltétlenül évente) Esetileg felmerülő (felújítás) → AKTIVÁLÁS, mert Többlet gazdasági haszon Nagyobb élettartam Kapacitás növelés Termék minőségének javulása Korszerűsítés Stb.

18 18 KÖVETŐ ÉRTÉKELÉS Bekerülési érték (bruttó érték) - Értékcsökkenés (ÉCS) + Visszaírás (VÍ) Nettó érték (KSZÉ vagy MÉ) + Értékhelyesbítés (ÉH) Piaci érték (PÉ)

19 19 ÉRTÉKCSÖKKENÉS TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS: rendszeres (szokásos) használatból eredő (időszakra vonatkozó) elszámolás Csak értékkorrekció TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS: eseti, egyszeri kiigazítás Lehet csak értékkorrekció (értékvesztés), de Okozhatja az eszköz kivezetését is (káresemény, selejtezés, hiány)

20 20 TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS a tárgyi eszközök pénzben kifejezett hozzájárulása az adott évi tevékenységhez a) hasznos élettartam b) maradványérték c) leírás módja, mértéke AKTIVÁLÁSKOR ELVÉGZETT BECSLÉS Meghatározása: számviteli politika (értékelési szabályzat) keretében Könyvelése: költségként (évközben vagy év végén)

21 21 HASZNOS ÉLETTARTAM azon időszak, amely alatt az amortizálható eszközt használják, és értékét az eredmény terhére elszámolják, figyelemmel a fizikai elhasználódásra, az erkölcsi avulásra, a jogi és egyéb korlátozó tényezőkre kifejezhető IDŐTARTAM (függetlenül a teljesítménytől) TELJESÍTMÉNY (függetlenül a használat idejétől)

22 22 MARADVÁNYÉRTÉK Az üzembe helyezés időpontjában (az akkor rendelkezésre álló információk alapján) a hasznos élettartam függvényében meghatározott érték, amely a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható Oka: Hasznos élettartam ≠ műszaki-gazdasági (teljes) élettartam Nulla is lehet, ha összege nem jelentős Leírás alapja bekerülési érték – maradványérték Számviteli politika!

23 23 Nem számolható el tszécs (tételes tiltás) Beruházás Nullára leírt, maradványértéket elért Föld, telek, erdő, képzőművészeti alkotás, régészeti lelet

24 24 Nem szabad elszámolni tszécs-t (gazdálkodói mérlegelés alapján) Olyan eszköz esetében, amely értékéből a használat során nem veszít, vagy egyedi mivoltából, különleges helyzetéből adódóan értéke növekszik Ilyenek tipikusan a befektetési célból tartott ingatlanok

25 25 Terv szerinti écs. megváltoztatása Az üzembe helyezéskor figyelembe vett körülmények lényeges megváltozása miatt: felújítás használat módja, jellege maradványérték terven felüli leírás visszaírás

26 26 FORDULÓNAP SZEREPE A TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉLETÉBEN Eseti korrekciók elszámolása Kapcsolódó alapelvek Összemérés elve Óvatosság elve Valódiság elve Egyedi értékelés elve Teljesség elve

27 27 TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS Használatból eredő: bármely tárgyi eszköz esetében Feleslegessé válás Megrongálódás, megsemmisülés, hiány Hatása: eszköz kivezetése Elszámolás: esemény bekövetkezésekor Esetleg képződő visszanyert hulladék → készlet Piaci érték megváltozásából eredő: csak az aktivált tárgyi eszköz esetében PÉ < NÉ (tartósan és jelentősen) Hatása: eszköz könyv szerinti értéke csökken Elszámolás: fordulónapon meglévő állomány után Könyvelése: Egyéb ráfordítás Számviteli politika! PÉ = piaci érték, NÉ = nettó érték (könyv szerinti vagy mérlegérték is)

28 28 VISSZAÍRÁS Piaci érték megváltozásából ered: csak aktivált tárgyi eszköz esetében lehet, ha PÉ > NÉ (tartósan és jelentősen), ahol NÉ = BÉ – TSZÉCS - TFÉCS Hatása: eszköz könyv szerinti értéke nő Elszámolás: fordulónapon meglévő állomány után Visszaírás összegét befolyásolja Piaci érték Korábban elszámolt tfécs Visszaírás (max) = tfécs Könyvelése: Egyéb bevétel Számviteli politika!

29 29 ÉRTÉKHELYESBÍTÉS Piaci érték megváltozásából eredő: aktivált tárgyi eszköz esetében PÉ > NÉ (tartósan és jelentősen), ahol NÉ = BÉ - TSZÉCS Hatása: könyv szerinti érték nem változik Elszámolás: fordulónapon meglévő állomány után Könyvelése: Tárgyi eszköz számlához kapcsolódó kiegészítő számlán az Értékelési tartalékkal szemben Bemutatása: önálló mérlegtételként Számviteli politika!

30 30 Ne felejtsük el, hogy… Az értékhelyesbítés alkalmazása nem kötelező (számvitelpolitikai döntés), de a képzett ÉH-t évente felül kell vizsgálni és szükség esetén módosítani kell A visszaírás nem kötelező (számvitelpolitikai kérdés) az egyszerűsített éves beszámolót készítő gazdálkodó esetében A sajátos egyszerűsített éves beszámolót készítők eseti értékkorrekciókat nem alkalmazhatnak! (A terv szerinti leírásnál nem számolhatnak maradványértékkel!)

31 31 ÖSSZEFÜGGÉSEK PIACI ÉRTÉK NÖVEKEDÉSE 1. Visszaírás, ha … 2. Értékhelyesbítés, ha … PIACI ÉRTÉK CSÖKKENÉSE 1. Értékhelyesbítés megszüntetése, ha … 2. Terven felüli értékcsökkenés, ha… Ugyanazon eszköznél egy időpontban nem lehet TFÉCS és ÉH

32 32 ALKALMAZÁSI SEGÉDLET PÉ – NÉ > 0 VÍ, ha TFÉCS > 0, de VÍ max = TFÉCS ÉH 1 PÉ – NÉ < 0 1 2 2 KÉPZÉS, ha VÍ előzte meg MÓDOSÍTÁS, ha ÉH előzte meg ÉH megszüntetés (ha van) TFÉCS

33 33 Összefüggés a TE számlák között Épületek Épületek TSZÉCS Épületek TFÉCS Épületek ÉH Bruttó érték KSZÉ = NÉ = MÉ PÉ Ha TFÉCS > 0, akkor ÉH = 0 Ha ÉH > 0, akkor TFÉCS = 0

34 34 Összefüggések Bekerülési érték = bruttó érték, ez kerül a megfelelő tárgyi eszköz számlára Könyv szerinti érték = nettó érték Nettó érték = bruttó érték – halmozott (terv szerinti és terven felüli) értékcsökkenés Piaci érték – könyv szerinti érték = ÉH

35 35 TÁRGYI ESZKÖZ KÖNYVVITELE ANALITIKA (elengedhetetlen!) Egyedi Csoportos Minden, ami az eszköz azonosításához szükséges SZINTETIKA Számlakeret tagolása: többszámlás elszámolás Bekerülési érték (alapvető számla) Terv szerinti értékcsökkenés Terven felüli értékcsökkenés és annak visszaírása Értékhelyesbítés Üzembe helyezés napja előtt: Beruházás Üzembe helyezéskor: Tagolásnak megfelelő számlára Kivezetés a könyvekből Helyesbítő számlák

36 36 Állománynövekedés elszámolásának a lényege Bekerülési jogcíme szerinti számla 16. BERUHÁZÁS 12-15. TÁRGYI ESZKÖZ Üzembe helyezés (aktiválás, tenyésztésbe állítás) napjával Folyamatosan a felmerüléskor, de legkésőbb az üzembe helyezéskor

37 37 TÁRGYI ESZKÖZHÖZ KAPCSOLÓDÓ SAJÁTOS BEKERÜLÉSI TÉTELEK KÖNYVELÉSE Aktiválás előtt (felmerüléskor) Aktiváláskor (számított összeg) Aktiválás után Beruházási hitel kamata 16. – 38.16. – 479.87. – 38./48. Devizás kötelezettség árfolyam-különbözete 16. – 44/454. vagy 44/454. - 16. mert kifizettük, vagy a fordulónapi átértékeléskor Nincs árfolyam különbözet elszámolás Általános szabályok szerint (eredménnyel szemben)

38 38 Az előző diához! A beruházáshoz kapcsolódó finanszírozási forrás kamatterhét időarányosan mindig figyelembe kell venni (függetlenül attól, hogy tényleges kifizetés történt vagy sem), az üzembe helyezés napján (ill a fordulónapon) ki kell számítani a kamatfizetéssel le nem fedett beruházási időszakra eső kamatot és azzal növelni kell a bekerülési értéket (kötelezettséggel – lásd 479. számla – szemben, de nem növelhető meg ezzel a hitel/kölcsön mérlegértéke!) Árfolyamkülönbözettel csak akkor kell korrigálni a bekerülési értéket, ha a beruházás időszakában a beruházáshoz tartozó devizás kötelezettségnél felmerült realizált vagy nem realizált árfolyamkülönbözet (vagyis az üzembe helyezés napján nincs árfolyamkülönbözet-korrekció, hacsak nem éppen a fordulónapon vagy a kifizetés napján történt az aktiválás)!

39 39 Állománycsökkenések elszámolása Kivezetések: könyvelés az esemény bekövetkezésekor Értékesítés, apport, térítés nélkül, káresemény, selejtezés, hiány Értékkorrekciók Év közben: TSZÉCS Fordulónapon: TFÉCS, VÍ, ÉH Sajátos események Átsorolások más eszközcsoportba (mert már nem tárgyi eszközként hasznosítjuk) Használati jog átengedése (lásd köv. dián)

40 40 Tárgyi eszköz használati jogának tartós átengedése Átengedő (jogalapító) Könyveiben szerepel egy tárgyi eszköz (tipikusan ingatlan), amelynek használatát átengedi másnak Az eszköz a jogot átengedő tulajdonában marad, nem vezeti ki a könyveiből Átengedésért kapott, egyszeri (megváltási) díj Elszámolása árbevételként, majd halasztott bevétel, amelynek feloldása az átengedési (szerződés szerinti) időszak alatt (határozatlan idejű szerződés esetében 5 vagy több év alatt)

41 41 Tárgyi eszköz használati jogának tartós átengedése Átvevő (jogszerző) A tartós használatba átvett eszköz nem kerül az átvevő tulajdonába A használat jogának megszerzésért fizetett, egyszeri díj Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog Elszámolása értékcsökkenésként a szerződés szerinti időszak alatt (határozatlan idejű esetén a gazdálkodó által meghatározott hasznos élettartam alatt)

42 A TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLÁK TARTALMA A számla TARTOZIK EGYENLEGE a számla nevének megfelelő eszközök BRUTTÓ ÉRTÉKÉT mutatja. 111-115. Immateriális javak 121-126. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 121-126. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 131-132. Műszaki berendezések, gépek, járművek 131-132. Műszaki berendezések, gépek, járművek 141-144. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 141-144. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 151-153. Tenyészállatok 151-153. Tenyészállatok 161-162. Beruházások, felújítások 161-162. Beruházások, felújítások Év eleji bruttó érték A bruttó értéket növelő tételek A bruttó értéket csökkentő tételek T K 42

43 A TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSE SZÁMLÁK TARTALMA A számla KÖVETEL EGYENLEGE a számla nevének megfelelő eszközök MÁR ELSZÁMOLT TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKE- NÉSÉT mutatja. 119. Immateriális javak 129. Ingatlanok 139. Műszaki berendezések, gépek, járművek 149. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 159. Tenyész (igás és egyéb) állatok A teljesen (0-ig) leírt eszközök terv szerinti értékcsökkenésé- nek kivezetése Kiselejtezés, értékesítés, stb. miatt kivezetett eszközök - a kivezetés időpontjáig elszá- molt - terv szerinti értékcsök- kenésének kivezetése Az üzleti év elején meglévő eszkö- zöknek - az előző üzleti év végéig elszámolt - terv szerinti értékcsök- kenése A folyó évben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés terv szerinti érték- csökke- nése T K A bruttó értéket és a már elszámolt értékcsökkenést tartalmazó számlák EGYÜTTES TARTOZIK EGYENLEGE a számlák nevének megfelelő eszközök NETTÓ ÉRTÉKÉT mutatja. 43

44 A TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉSE ÉS ANNAK VISSZAÍRÁSA SZÁMLÁK TARTALMA A számla KÖVETEL EGYENLEGE év végén a számla nevének A számla KÖVETEL EGYENLEGE év végén a számla nevének megfelelő eszköz KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKÉT CSÖKKENTI LE megfelelő eszköz KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKÉT CSÖKKENTI LE PIACI ÉRTÉKRE. PIACI ÉRTÉKRE. A teljesen (0-ig) leírt eszközök terven felüli értékcsökkenésének kivezetése Kiselejtezés, értékesítés, stb. miatt kivezetett eszközök – a kivezetés időpontjáig elszámolt – terven felüli értékcsök- kenése összegének ki- vezetése A TERVEN FELÜLI ÉRTÉK- CSÖKKENÉS VISSZAÍRT ÖSSZEGE. 118. Immateriális javak 128. Ingatlanok 138. Műszaki berendezések, gépek, járművek 148. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 158. Tenyész (igás és egyéb) állatok 168. Beruházások terven felüli értékcsökkenése Az üzleti év elején meglévő eszközöknek - az előző üzleti év végéig elszámolt és még vissza nem írt - terven felüli értékcsökkenése A folyó üzleti évben elszámolt terven felüli értékcsökkenés terven felüli értékcsök- kenése és annak visszaírása T K 44

45 BERUHÁZÁS, AKTIVÁLÁS (ÜZEMBE HELYEZÉS) Aktiválás (üzembe helyezés) 12-15. Tárgyi eszközök Hatósági díj Vissza nem igényelhető áfa 466. Előzetesen felszámított áfa felszámított áfaVisszaigényelhetőáfa Aktiválható beszerzési érték 38. Pénzeszközök 455. Beruházási szállítók 479. Különféle rövid lejár. egyéb kötelezettségek egyéb kötelezettségek 16. Beruházások 45

46 SAJÁT REZSIBEN VÉGZETT BERUHÁZÁS AKTIVÁLÁSA Előállítási költség Vissza nem igényelhető áfa 467. Fizetendő áfa 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 16. Beruházások 466. Előzetesen felszámított áfa Visszaigényelhető áfa 46

47 57. Értékcsökkenési leírás Terv szerinti és egyösszegű értékcsökkenés 119-159. Immateriális javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK TERV SZERINTI, EGYÖSSZEGŰ, VALAMINT TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉSE, ÉS ANNAK VISSZAÍRÁSA Terven felüli értékcsökkenés 86. Egyéb ráfordítások 119-169. Immateriális javak, tárgyi eszközök, beruházások terven felüli értékcsökkenése, és annak visszaírása Terven felüli értékcsökkenés visszaírt összege 96. Egyéb bevételek 47

48 Terv szerinti értékcsökkenés kivezetése Terven felüli értékcsökkenés kivezetése NULLÁIG LEÍRT IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK KIVEZETÉSE X = Y + Z X = Y + Z 111-115. Immateriális javak 121-126., 131-132., 141-144., 151-153. Tárgyi eszközök 119. 129., 139., 149., 159. Immateriális javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése Y 118. 128., 138., 148., 158. Immateriális javak, tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása Z X 48

49 X > (Y + Z) X > (Y + Z) Terv szerinti értékcsökkenés kivezetése Terven felüli értékcsökkenés kivezetése 8693. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke X-(Y+Z) X-(Y+Z) Könyv szerinti érték HIÁNYZÓ, MEGSEMMISÜLT, ÁLLOMÁNYBÓL KIVEZETETT IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSA 119., 129., 139., 149., 159. Immateriális javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése 118., 128., 138., 148., 158., 168. Immateriális javak, tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése, és annak visszaírása 111-115. Immateriális javak 121-126., 131-132., 141-144., 151-153., 161. Tárgyi eszközök Y Z X 49

50 IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ELSZÁMOLÁSA Bruttó érték ** Terv szerinti értékcsökkenés * Z vagy E, vagy se Z, se E * Z vagy E, vagy se Z, se E ** Az értékcsökkenés a bruttó értéket tartalmazó számlá- értéket tartalmazó számlá- ra is átvezethető és a 861- ra is átvezethető és a 861- es számlára a nettó érték es számlára a nettó érték kerül egy összegben. kerül egy összegben. ** Terven felüli értékcsökkenés Eladási ár Áfa Értékhelyesbítésmegszüntetése 417. Értékelési tartalék E 117.,127., 137., 147., 157. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékhelyesbítése * E 31. Vevők 467. Fizetendő áfa 961. Értékesített im. javak, tárgyi eszközök bevétele 118., 128., 138., 148., 158., 168. Im. javak, tárgyi eszk. terven felüli értékcsökk., terven felüli értékcsökk., és annak visszaírása és annak visszaírása 119.,129., 139., 149., 159. Im. javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökk. 861. Értékesített immat. javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke Y 111-115. Immateriális javak 121-126., 131-132., 141-144., 151-153., 161. Tárgyi eszk. X Z * 50

51 IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁTSOROLÁSÁNAK, MAJD ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ELSZÁMOLÁSA Bruttó érték Terv szerinti értékcsökkenés Terven felüli értékcsökkenés 31. Vevők Eladási ár 467. Fizetendő áfa 91-94. Értékesítés nettó árbevétele Áfa X-(Y+Z) X-(Y+Z) Könyv szerinti érték 814., vagy 812., 832. ELÁBÉ 118., 128., 138., 148., 158., 168. Im. javak, tárgyi eszk. terven felüli értékcsökk., terven felüli értékcsökk., és annak visszaírása és annak visszaírása 119., 129., 139., 149., 159. Im. javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökk. Y 111-115. Immateriális javak 121-126., 131-132., 141-144., 151-153., 161. Tárgyi eszk. X 267. Tárgyi eszközök közül átsorolt áruk Z 51

52 TÁRSASÁGBA BEVITT IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSA Fizetendő áfa megtérítési igénnyel 467. Fizetendő áfa 368. Különféle egyéb köv. Terv szerinti értékcsökkenés Bruttó érték 881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke 171-172. Tartós részesedés Létesítő okiratban elfogadott érték 981. Társaságba bevitt eszközök létesítő okiratban elfogadott értéke 111-115. Immateriális javak 121-126., 131-132., 141-144., 151-153., 161. Tárgyi eszközök 119., 129., 139., 149., 159. Im. javak, tárgyi eszk. terv szerinti értékcsökkenése X Y Terven felüli értékcsökkenés 118., 128., 138., 148., 158., 168. Im. javak, tárgyi eszk. terven felüli értékcsökk., terven felüli értékcsökk., és annak visszaírása és annak visszaírásaZ 52

53 TÉRÍTÉS NÉLKÜL ÁTVETT IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSA Feloldás (x) 466. Előzetesen felszámított áfa Visszaigényelt áfa megtérítési kötelezettséggel 479. Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek lejáratú egyéb kötelezettségek 4833. Térítés nélkül átvett eszk. értékének elhat. Elhatárolás Átadónál nyilvántartott, vagy piaci érték 57. Értékcsökkenési leírás Elszámolt értékcsökkenés (x) 119., 129., 139., 149., 159. Im. javak, tárgyi eszk. terv szerinti értékcsökk. Átadónál nyilvántartott, vagy piaci érték 9891. Térítés nélkül átvett eszk. forgalmi, piaci értéke 111-115. Immateriális javak 121-126., 131-132., 141-144., 151-153., 161. Tárgyi eszközök 16. Beruházások 53

54 TÉRÍTÉS NÉLKÜL ÁTADOTT IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSA Terv szerinti értékcsökkenés Bruttó érték 8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke Terven felüli értékcsökkenés 119., 129., 139., 149., 159. Im. javak, tárgyi eszk. terv szerinti értékcsökkenése 118., 128., 138., 148., 158., Im. javak, tárgyi eszk. terven felüli értékcsökk., és annak visszaírása 111-115. Immateriális javak 121-126., 131-132., 141-144., 151-153., 161. Tárgyi eszközök X Y Z 368. Különféle egyéb követelések 467. Fizetendő áfa Fizetendő áfa megtérítési igénnyel 54


Letölteni ppt "TÁRGYI ESZKÖZÖK SZÁMVITEL. 2 ISMÉTLÉS VAGYON ÉS KETTŐS VETÜLETE: E = F ESZKÖZ: a vagyon megjelenési formája - múltbeli eseményekből eredő - vállalkozás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések