Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az adózás rendje törvény évi XCII. törvény

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az adózás rendje törvény évi XCII. törvény"— Előadás másolata:

1 Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény

2 A törvény célja Az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek egységes szabályozása valamennyi adó, állam által előírt járulék és illeték, valamint költségvetési támogatások tekintetében

3 Általános feltételek Az adóhatóság tájékoztatási kötelezettsége a törvények betartása tekintetében, méltányos joggyakorlás Adózó jóhiszemű joggyakorlása és adóhatóság feladatai teljesítésének elősegítése Minden adótárgy után meg kell fizetni az adót, akkor is, ha illegális Adóelkerülési célú tevékenységgel nem lehet megmásítani az eredeti tevékenységet és annak adóját

4 A törvény hatálya Személyi:
székhellyel, lakhellyel rendelkező magányszemélyek, jogi személyek, egyéb szervezetek (adó), vagy akik valamilyen közigazgatási, bírósági eljárásban vesznek részt (illeték) Csak adófizetésre kötelezett még nem adózó! Nem EU illetékes elektronikusan adózók Területi: Magyarország

5 Adóhatóságok és felügyeletük
NAV NAV vámrendszere Önkormányzatok jegyzője Felügyeleti szerv: Adópolitikáért felelős miniszter, illetve NAV felügyeletére kijelölt miniszter

6 Iratbetekintés Jogai és kötelezettségei gyakorlásához szükséges iratokba az adózó betekinthet, másolatot kérhet Iratbetekintés joga korlátozott saját ügye iratai tekintetében is (belső levelezés, előkészítés) Más adózóval kapcsolatos iratokat nem ismerhet meg - adótitok

7 Önellenőrzési jog Magyar adóztatás önbevallásra épül
Utólagosan a bevallás módosítható, kivéve: ha adóigazgatási eljárás indult az ügyben

8 Adókötelezettségek Bejelentés, nyilatkozattétel Adó-megállapítás
Bevallás Adófizetés és adóelőleg-fizetés Bizonylat kiállítása és megőrzése Nyilvántartás-vezetés Nyilatkozattétel Adatszolgáltatás Adólevonás, adóbeszedés

9 A bejelentés szabályai
Adóköteles tevékenységet csak adószámmal lehet, kivéve: nem gazdasági tevékenységet folytató magánszemély, vagy illetékügyben Be kell jelenteni kezdetben, majd változáskor is: Név Cím Levelezési cím Tevékenység kezdete és alapulása Tevékenység Gazdálkodási forma Tulajdonosi kör Telephely Iratok őrzési helye Foglalkoztatottak Kapcsolt vállalkozások Értékhatárok meghaladását Adómentességet, választott adózási módot

10 Bejelentésre vonatkozó szabályok 2012. változások
Be kell jelenteni az adóhatósághoz: - az újonnan alakuló vállalkozások jegyzett tőkéjét; - a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén a külföldi vállalkozás adatait; tényleges üzletvezetés helyét, ha az alapozza meg a belföldi illetőséget. - A munkáltató iskolaszövetkezet a biztosítottnak nem minősülő, a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény szerint megkötött munkaszerződéssel létesített munkaviszony keretében személyesen közreműködő tagja esetében az állami adóhatóság felé köteles a munkaszerződés megkötésének napján bejelenteni - a munkáltató (iskolaszövetkezet) adószámát, - a munkavállaló iskolaszövetkezeti tag adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét, - a nappali tagozatos tanuló, hallgató iskolaszövetkezeti tag munkavállaló esetében a diákigazolvány azonosító számát. - a jogviszony megszűnését követő 8 napon belül a munkavállaló iskolaszövetkezeti tag jogviszonya megszűnésének napját. - Készpénzfizetés napjától számított 15 napon belül a vevőnek nem kapcsolt vállalkozások közt a kétmilló forintot meghaladó értékben teljesített készpénz szolgáltatást

11 Bejelentésre vonatkozó szabályok 2012. változások
Közvetlenül az adóhatósághoz kell bejelenteni az adózó - iratai, elektronikusan rendelkezésre álló bizonylatai őrzési helyét, (ha az nem azonos a székhellyel) - az adózó jogi személy nélküli gazdasági társaság, kft, egyesülés, közös vállalat tulajdonosainak, amennyiben nincs adóazonosító jelük, az annak megállapításához szükséges adatokat. - Munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos bejelentési szabályok előírása: A kölcsönvevő az állami adóhatósághoz bejelenti a munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatás -megkezdése napját megelőző napon, de legkésőbb a foglalkoztatás megkezdésének napján a munkaerő-kölcsönzési szerződéssel érintett munkavállaló nevét és adóazonosító jelét – ennek hiányában természetes személyazonosító adatait és lakcímét –, valamint a kölcsönbeadó nevét és adószámát, és a foglalkoztatás megkezdésének napját, - befejezése napját követő napon a munkaerő-kölcsönzési szerződéssel érintett munkavállaló nevét és adóazonosító jelét, valamint a kölcsönbeadó nevét és adószámát, és a foglalkoztatás befejezésének napját.

12 Bejelentésre vonatkozó szabályok 2012. változások
Bejelentés ÖVTJ módon: Az egyéni vállalkozó és az adószámmal rendelkező magánszemély a tevékenységi köreit az Önálló Vállalkozások Tevékenységi Jegyzéke alapján jelenti be Ügyfélkapu létesítése: Az összesítő jelentés benyújtására kötelezet adózó az adószám megszerzését követő 8 napon belül köteles ügyfélkaput létesíteni és ezt bejelenteni Egészségügyi szolgáltatási járulék Bejelentés alapján történik az előírás

13 Bejelentésre vonatkozó szabályok 2012. változások
Vámazonosító szám (VPID szám) A VPID szám igénylésével összefüggő szabályok bekerültek az Art-be Az adatokban bekövetkezett módosulást változás bejelentésként kell bejelenteni VPID szám képzésének elvei: - magánszemélyként egy lehet - adószámmal rendelkezőként egy lehet

14 Bejelentésre vonatkozó szabályok 2012. változások
Egységes adószakmai adatlapokat vezettek be, ami azt jelenti, hogy az adóhatóság által rendszeresített adat- és változásbejelentő nyomtatványokra január 1-jétől új rovatok kerülnek, mellyel az adózó vámazonosító szám kiadását is kérheti az adóhatóságtól. Érintett nyomtatványok: ‘T34 – Adat- és változásbejelentő lap a magánszemélyek adóazonosító jelének kiadásához; ‘T101 – Magánszemélyek és Szja tv. szerinti egyéni vállalkozók, adószámos magánszemélyek; A ‘T34-es és a ‘T101-es nyomtatványon kért VPID és a hozzá tartozó vámadatok az MBANK-ban lesznek láthatóak! ‘T101E – Egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplők; ‘T201 – Cégbejegyzésre nem kötelezett szervezetek; ‘T201T – Cégbejegyzésre kötelezett szervezetek, egyéni cégek; ‘T201C – Cégbejegyzésre kötelezett szervezetek, egyéni cégek szerinti elektronikus benyújtásra; ‘T201TSZ – Törzskönyvi szervezetek adat- és változásbejelentő lapja.

15 Bejelentésre vonatkozó szabályok 2012. változások
Civil szervezetek egyablakos bejelentkezése ( jún. 30-tól) Áfa bejelentés elmulasztása - pl. aki EVA alól kijenetkezik és nem teljesíti az adóhatóság felhívásában meghatározott határidőben az adózási mód bejelentését, nem élhet visszaigénylési, visszatérítési, költségvetési támogatási igénnyel Elektronikus bejelentés: - Aki elektronikusan vall, az minden adókötelezettségét így teljesíti

16 Az adószám felfüggesztésére vonatkozó módosítás
A felfüggesztés ideje lerövidül: 30 nap helyett 15 nap lesz. Az adószám felfüggesztése esetköreinek szűkülése. Csak akkor van rá lehetőség, ha -az adóhatósági irat kézbesíthetetlen -az adózó a székhelyén nem található -az adózó a bevallási, befizetési kötelezettségének az adózó 365 napon keresztül nem tesz eleget. Az adószám törlése – felfüggesztés nélkül -Ha az adózó által a rá irányadó szabályoknak megfelelően bejelentett székhelye nem valós cím, -Ha az adózó a rá irányadó szabályoknak megfelelő szervezeti képviselőt az állami adóhatósághoz nem jelentette be, -Ha az adózó ellenőrzése alapján hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy az adózó által bejelentett szervezeti képviselő nem valós személy. Az adóhatóság a honlapján teszi közzé az adószám törlést illetőleg felfüggesztést elrendelő határozatról szóló hirdetményt.

17 Adóregisztrációs eljárás
Cél: a nyilvánvalóan csalárd cégalapítások kiszűrése Az újonnan alakuló vállalkozások esetén a cégbejegyzési kérelem benyújtásakor az adóhatóság objektív feltételek vizsgálata alapján dönt, hogy kiadja-e az adószámot. Ha az adózó nem felel meg a feltételeknek, megtagadja az adószám kiadását – a cégbíróság megtagadja a cégbejegyzést. Az adóhatóság az eljárás során azt vizsgálja, hogy az adózó vezető tisztségviselője, képviseletre jogosult tagja, vagy kft, zrt., esetében az 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező tagja, vagy részvényese (a továbbiakban: tag, vezető tisztségviselő) vonatkozásában áll-e fenn megtagadási ok.

18 Adóregisztrációs eljárás
Akkor tagadja meg az adóhatóság az adószám kiadását, ha az adózó tagja, vezető tisztségviselője olyan más adózó jelenlegi vagy volt vezető tisztségviselője, vagy tagja amely - az adóhatóságnál 180 napon keresztül fennálló, 15 millió, vagy 30 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkezik – feltétel: a jogviszony a 180 nap alatt fennállt, vagy - a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül 15 millió, vagy 30 millió forintot meghaladó adótartozással jogutód nélkül szűnt meg - feltétel: a jogviszony a felszámolás kezdő napját megelőző 180 nap alatt fennállt, a társaság adószámát az adóhatóság 5 éven belül szankciós jelleggel törölte.

19 Adó megállapítása Önadózás (adózó állapítja meg)
Pl. áfa, saját szja, eva, tánya, járulékok Munkáltató adómegállapítása Adónyilatkozat Adólevonás (kifizető, munkáltató állapítja meg) Pl. szja levonása: levont csak a levonótól követelhető Adóbeszedéssel (erre kötelezett) Bevallás alapján kivetéssel, kiszabással (adóhatóság) Adatszolgáltatás alapján adó-megállapítással (adóhatóság) Pl. szja – kérésre: saját, vagy munkáltató Utólagos adó-megállapítással: korábban a feltételek nem álltak fenn (önrevízióval derül ki ez a tény)

20 Bevallási határidők Áfa: tárgyidőszakot (hónap, negyedév)követő hónap 20-ig, kivéve éves: február 15-ig Járulékok: minden hónap 12-ig Szja: egyéni vállalkozók és áfások február 15, többiek május 20-ig Társasági adó: tárgyévet követő május 31-ig Költségvetési támogatásokról: tárgyhót követő 20-ig Helyi adók: tárgyévet követő május 15-ig

21 Bevallási szabályok 2012. A munkáltató a munkáltatói adómegállapítást választó magánszemélyről az adóévet követő február 12-éig benyújtandó adóbevallásában adatot szolgáltat. Ha a magánszemély munkáltatói adómegállapítást választott, de benyújtja az 53-as bevallását is, az adóhatóság felhívására igazolhatja, hogy a munkáltatói adómegállapítás választására nem volt jogosult. (ennek hiányában az adóhatóság az 53-as bevallást nem dolgozza fel.) Az egyszerűsített bevallás választásának feltétele az adózó belföldi lakcímének vagy elektronikus levélcímének közlése. A havi adó- és járulékbevallás vonatkozásában a nullás nyilatkozat megtétele kötelező az adóévben. Bevallást helyettesítő nyilatkozatot csak a bevallás benyújtására előírt határidőig lehet tenni. A bevallási késedelem esetén az igazolási kérelem nem utasítható el, ha a magánszemély külföldről származó jövedelemmel is rendelkezik és a határidő mulasztását azzal menti ki, hogy az adókötelezettségének megállapításához nemzetközi egyezmény, viszonosság, vagy külföldi adójog vizsgálata szükséges.

22 Bevallási szabályok 2012. A bevallás csak az ellenőrzés megkezdésének napját megelőző napig pótolható. Megszűnik az önellenőrzés vonatkozásában a 15 napos szabály. (Az önellenőrzési pótlék számítása is igazodik ehhez, a bevallás benyújtásáig kell felszámolni.) Soron kívüli bevallási kötelezettség teljesítése felszámolás, végelszámolás esetén. Pontosítás: a tevékenységet lezáró, illetve záró bevallások határidejével egy időben kell teljesíteni azon bevallásokat is, amelyek vonatkozási időszaka ezen bevallási határidőkben még nem járt le. Jogutód nélküli megszűnés esetén a záró bevallás és a megszűnés közötti időszakra a munkabérhez kapcsolódó közterhekről a munkaviszony megszűnését követő 30 napon belül kell bevallást tenni.

23 Járulék bevallás változásai 1208M főlap
Jelölni kell, hogy a magánszemély: külön nyilatkozattal kérte-e az adóalap-kiegészítés alkalmazását, különbözeti bírsággal sújtható, a munkáltatói adómegállapítást választotta. szja bevallás nem dolgozható fel.

24 1208 – magánszemélyes lapok változásai
Új sorban kerül feltüntetésre a szociális hozzájárulási adó alapja, összege. Megszűnt a tb.-i járulék fogalma → helyette szociális hozzájárulási adó Új sorban kerül feltüntetésre a szociális hozzájárulási adó alapja, összege.

25 1208 – magánszemélyes lapok változásai
A START Programhoz kapcsolódóan az adatok levezetése módosult, START BÓNUSZ kártya került bevezetésre, A szociális hozzájárulási adó összege külön-külön összesítő sorba kerül az ’A’-s lapra.

26 az összevonás miatt új adatmező kerül beépítésre
ÁFA főlap változása az összevonás miatt új adatmező kerül beépítésre a fokozott adóhatósági felügyelettel kapcsolatosan új mező került beépítésre 1265 1286 26

27 1201-es bevallás - Cégautóadó
Módosult a cégautóadó mértéke. Szgk. db számára vonatkozóan új blokk került kialakításra, a Környezetvédelmi osztályba sorolás és a Gépjármű hajtómotorjának teljesítménye (kW) alapján kell számítani az adót a cégautóadó mértéke: a korábbi 7.000Ft-os, és Ft-os összeg helyett 12 új összeg került bevezetésre.

28 Szakképzési hozzájárulás
A évi CLV. törvény alapján a szakképzési hozzájárulás bevallása az eddigi gyakorlattól eltérően új bevalláson valósul meg, Az előleg, a csökkentő tételek részletezése, a kötelezettség (éves) elszámolása, Kizárólag elektronikusan nyújtható be. előleg tekintetében a tárgyhót követő hónap 12-ig, az elszámolás tekintetében: a tárgyévet követő év február 25-ig. Alapja a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja, Mértéke a szociális hozzájárulási adóalap 1,5%-a. 28

29 Adó megfizetése Legkésőbb a bevallás, illetéknél kérelem benyújtásának határidejéig Megfizetés nem pótolja a bevallást Negyedéves feltöltési kötelezettség a társasági adónál Adóhatóság által megállapított adónál: 15 napos határidő

30 Megfizetés módja: Egyszerű magánszemélynél: csekk, illetékbélyeg, vagy ha van, bankszámláról Bankszámlavezetésre kötelezettnél: bankszámláról átutalással (áfások, egyéni vállalkozók, társaságok), illetékbélyeggel Hová: egyedi adónem számlára, kérelemre (illetékbélyeg)

31 Az adó megfizetése 2012. változás
Az új szabályok az adófizetési kötelezettség POS terminál, illetve az EFER (központi rendszeren keresztül történő fizetés) történő teljesítését a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók esetében meghatározott esetekre korlátozzák. Számlanyitásra kötelezettek így ezen módokon csak eljárási illeték, az igazgatási szolgáltatási díj, az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatáshoz kapcsolódó regisztrációs díj, az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteher-fizetési kötelezettség, valamint végrehajtási eljárás esetén - a végrehajtói letéti számlára történő befizetés vonatkozásában teljesíthetnek.

32 Az adó megfizetése 2012. változás
A befizetések elszámolása A befizetések elszámolása vonatkozásában az Art. rögzíti, hogy a végrehajtási eljárások kapcsán a tartozást elsősorban azon adónemekre kell elszámolni, amelyek vonatkozásában az adóhatóság fizetési könnyítést, illetve mérséklést nem engedélyezhet (tehát a magánszemélyek jövedelemadójának előlegére, levont jövedelemadóra, a kifizető által a magánszemélytől levont járulékokra). Késedelmes kiutalás miatti kamat Az adóhatóságot változatlanul terheli késedelmi kamat fizetési kötelezettség, ha az adózót megillető költségvetési támogatás, visszatérítendő adó kiutalását késedelmesen teljesíti. A jogszabály-módosítás értelmében azonban már abban az esetben sem jár az adózónak késedelmi kamat, ha az igénylés az igényelt (bevallott) összeg 30%-át meghaladóan jogosulatlan. (Ez az arány 50% volt)

33 Adó kiutalása Csak ha nincs köztartozás!
Bevallás benyújtását követő 30. napig (pl. támogatások igénylése), de szja március 1-től Minimum a bevallás benyújtási határideje vagy 45. nap (áfa 500 e Ft felett) Ha javítani, kiegészíteni kell a bevallást, akkor újra indul a határidő Ha ellenőrzés van folyamatban, akkor annak befejezését követően, ha elnyúlik Hová: bankszámlára, vagy egyszerű magánszemélynél lakcímre, csekkel

34 Bizonylati rend Elv: minden
bizonylatnak, nyilvántartásnak, igazolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy az adó (támogatás) alapját és összegét, kedvezményeket, mentességeket meg lehessen állapítani belőle pontosan, számszerűen Mögöttes jogszabályok: számviteli törvény, egyedi adótörvények

35 Bizonylatok megőrzése:
Bejelentett iratőrzési helyen Max. 3 napig vár az adóhatóság könyvelés miatt távol levő iratra Megőrzés elévülésig: adott adó bevallásának éve december 31-től számított 5. év végéig. Megőrzés „örökre”: nyugdíjjal kapcsolatos bizonylatok

36 Nyilatkozattétel Az adózó köteles nyilatkozni általa érintett gazdasági események vonatkozásában adóhatósági felszólításra. Miről? Szerződéses viszonyairól, azok részleteiről, jellemzőiről, ezekkel összefüggő adatairól Kivéve: közvetlen családtagok esetében

37 Önellenőrzés Jog és nem kötelezettség
Minimum 1000, helyi adónál 100 Ft eltérésnél Az ok feltárásától 15 napon belül benyújtandó Késedelmi pótlék helyett sima jegybanki alapkamat a kötelezettség növekedésre: önellenőrzési pótlék. Megfizetése bevallás benyújtásakor – a többlet kötelezettségnek is. Kiutalási határidők a benyújtásától kezdődnek Nem lehet önellenőrzés lezárt, vagy elévült, vagy még nem bevalláses-edékes, vagy ellenőrzés alatt álló időszakot és adónemet illetően

38 Adatnyilvántartás - adatszolgáltatás
Adatszolgáltatás: nem a saját, hanem más adózó adókötelezettségével kapcsolatos Az adóhatóság felé kell rendszeresen teljesíteni Felkérésre adatszolgáltatás: adózók (nyilatkozattétel), nem adózók (állami, önkormányzati szervek) Legfontosabb adatszolgáltatók: Kifizető Munkáltató Biztosítóintézet Ingatlanügyi hatóság hitelintézet

39 Adótitok Az adózóról az adatok titkosak Megkaphatják az adatokat
A többi adózó elől Olyan adóhatósági alkalmazottak elől, akiknek munkájához nem feltétlenül szükséges Megkaphatják az adatokat Bíróság Nyomozóhatóság Egyéb

40 Adótitok és adatszolgáltatás 2012. változás
Lehetőség nyílik az adótitok kiadására abban az esetben, ha az adóvégrehajtás során végrehajtási joggal vagy jelzálogjoggal terhelt ingatlan tulajdonosának az ingatlanra az adóhatóság által bejegyeztetett jogok alapját képező tartozás fennálló összegéről, valamint a tehermentesítés módjáról szóló tájékoztatását szolgálja. Adatszolgáltatás A jövőben az adóhatóság tájékoztatja a központi költségvetésből vagy Európai Uniós forrásból támogatást folyósító szervet az olyan jogerős döntéséről, amely alapján a támogatás folyósításának alapjául szolgáló adatok, illetőleg a támogatás felhasználására vonatkozó adatok valótlansága valószínűsíthető, vagy a folyósítással, felhasználással összefüggésben az ellenőrzés visszaélésre utaló körülményeket tárt fel.

41 NAV feladata Az adók beszedése Illetékek beszedése Járulékok beszedése
Köztartozások végrehajtása Támogatások (nem mind) kifizetése és feltételei teljesültének (bizonylati) ellenőrzése Adóvisszatérítés és feltételeinek (bizonylati és érdemi) ellenőrzése

42 NAV vámügyi feladatai Regisztrációs adóbeszedés
Külföldi rendszámú járművek adóinak beszedése Jövedéki adóbeszedés Adójegyes dohányáruk áfája Energiaadó beszedése Termékimport adóbeszedése, vámbeszedés

43 Önkormányzati adóhatóság feladatai
Helyi adók beszedése Belföldi rendszámú járművek adóbeszedése Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adóztatása Egyes köztartozások behajtása Illetékesség: lakóhely, székhely, telephely, termőföld helye szerinti önkormányzat

44 Az adóigazgatási eljárás fajtái
Ellenőrzés (hivatalból indul) Hatósági eljárás (hivatalból, vagy kérelemre indul) Végrehajtási eljárás (hivatalból indul)

45 Az adóigazgatási eljárás - ellenőrzés
Ellenőrzés célja: adózói kötelezettségek jogszerű gyakorlásának felülvizsgálata Adómegrövidítés megakadályozása Jogtalan kifizetések megakadályozása Adózói tudat fejlesztése, szinten tartása

46 Az ellenőrzés fajtái Bevallások utólagos vizsgálata
Állami garancia beváltása Egyes adókötelezettségek teljesítése Adatgyűjtés Illetékfizetési kötelezettség teljesítése Ellenőrzéssel lezárt időszak ismételt ellenőrzése

47 Ellenőrzésre való kiválasztás
Kötelező ellenőrzés (pl. végelszámolásnál, összeghatár feletti áfa visszaigénylésnél, legnagyobb 3000 adózó) Kockázatelemzés révén automatikus kiválasztás Célzott kiválasztás utasításra Célzott kiválasztás látókörbe kerüléskor Bevallás kiegészítése vonatkozásában ellenállása adózónak Ellenőrzési irányelvek az adott évre

48 Az ellenőrzési folyamat
1. Értesítés, idézés 2. Megbízólevél átadása (ez a kezdet, ha nincs értesítés) Határidő: 30 nap (+90 másodfok vezetője, +90 nap felügyeleti szerv vezetője, +120 nap pénzügyminiszter – hivatalvezetői előterjesztésre) végelszámolásnál 60 nap, utólagos, ismételt ellenőrzésnél 90 nap, legnagyobb 3000 tagjánál 120 nap + mindegyikhez a kapcsolódó vizsgálat határideje

49 Ellenőrzési folyamat 3. Maga a vizsgálat (helyszíni, vagy hivatali helyiségben) 4. Esetleges felhívás rendezésre, pótlásra, kiegészítésre, fordításra (határidőbe nem számít bele) 5. Tényállás tisztázása – az adózó javára szolgáló bizonyítékokat is figyelembe kell venni, fel kell tárni

50 Ellenőrzési folyamat 6. Adózónak joga van az ellenőrzés iratait megismerni, észrevételt tenni, személyazonosságát az ellenőrnek ellenőrizni, tájékoztatást kérni 7. Jegyzőkönyv átadása 8. 15 napon belül esetleg kiegészítő jegyzőkönyv, de az ellenőrzésnek vége a 15. nap (+15, +15 hosszabbítás lehetséges)

51 Adó-megállapítás becsléssel
Csak akkor alkalmazható, ha fennállnak feltételei: Vagyonszerzési illeték számítása Ha az adóalap nem állapítható meg bizonylatok hiányában Ha feltételezhető, hogy adókerülő magatartást folytat az adózó Menete: adóalap becslése rendelkezésre álló adatrészek alapján

52 Ismételt ellenőrzés Utóellenőrzés (megnézik, végrehajtották-e a korábbi határozatban foglaltakat) Adózó kérelmére „perújítás” – új adatok, körülmények merülnek fel Nyugdíjügyben Felülellenőrzés (hivatalvezetői utasításra, új adatok fellelésekor 6 hónapon belül)

53 „Kisellenőrzések” – nem lezárt időszak
Egyes adókötelezettségek ellenőrzése „pénzforgalmi ellenőrzés”. Maximum mulasztási bírság és „nagy” ellenőrzés Adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés – még nem a bevallást, csak a részadatokat ellenőrzik. Maximum mulasztási bírság, és „nagy ellenőrzés”.

54 A hatósági eljárás Hivatalból indul: ha az ellenőrzés, vagy más adatgyűjtés alapján ténylegesen döntést kell hozni: Adóalapról, adómértékről, illetékalapról és mértékről, pótlékokról, bírságokról, jogosultságról, méltányosságról, különösen ellenőrzés után: utólagos adómegállapítás Kérelemre indul, ha döntést kell hozni: Fizetési halasztás, részletfizetés, adómérséklés, adó soron kívüli megállapítása (halál, emigrálás), adó feltételes megállapítása (kapcsolt vállalkozások, belső ár)

55 Hatósági eljárás határideje
Alaphatáridő 60 nap a határozathozatalra 8 nap a fellebbezésre 5 nap a felterjesztésre 15 nap fellebbezés elbírálására

56 Adóhatósági határozat jogorvoslata
Egy éven belül megváltoztatható Egy éven túl csak az adózó javára változtatható, ha nincs új adat, új ellenőrzés Bíróságon felülvizsgáltatható, ami a végrehajtást nem akadályozza, csak egy bírósági fok: első-fokon jogerős

57 Végrehajtási eljárás Kell hozzá: végrehajtható okirat
Adózói bevallás Határozat Végzés Más szerv bejelentkezése köztartozásról Kell hozzá: adózói nem teljesítés Végrehajt: Maga az adóhatóság Önálló bírósági végrehajtó


Letölteni ppt "Az adózás rendje törvény évi XCII. törvény"

Hasonló előadás


Google Hirdetések