Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az egyéni vállalkozás TÁMOP /2-2F

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az egyéni vállalkozás TÁMOP /2-2F"— Előadás másolata:

1 Az egyéni vállalkozás TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0032
A projekt neve: A Berettyó-Körös Térségi Integrált Szakképző Központ modell létrehozása Az egyéni vállalkozás

2 Az egyéni vállalkozás A legegyszerűbb vállalkozási forma. Az egyéni vállalkozás olyan tevékenység, melyet a természetes személy a saját neve alatt folytathat. Egyéni vállalkozó lehet: a magyar, vagy Európai Uniós állampolgár (és az azzal azonos jogállású személy), a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, cselekvőképes (nagykorú és nem áll gondnokság alatt) természetes személy,

3 Az egyéni vállalkozás büntetlen előéletű, (büntetett előéletű az, akit a közélet tisztasága elleni, vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, illetve akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztére ítéltek, és még nem mentesült az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól) nem tagja egyéni cégnek, más gazdasági társaságban nem korlátlanul felelős tag, nincs eltiltva az adott foglalkozás gyakorlásától. Egy személynek csak egy egyéni vállalkozása lehet!

4 Az egyéni vállalkozás alapítása
Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, vagy személyesen kezdeményezhető. Személyes kezdeményezéskor az eljáró hatóság (helyileg illetékes Okmányiroda) ingyen bejelenti az ügyfélkapun a jelentkezőt, és a továbbiakban a bejelentés elektronikus úton zajlik. (tevékenység szünetelésének és megszüntetésének, valamint a változások bejelentése) A bejelentést az e célra rendszeresített elektronikus űrlapon kell megtenni az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró, országos illetékességű hatósághoz.

5 Az egyéni vállalkozás alapítása
A bejelentésnek tartalmaznia kell: a bejelentő személyes adatait (családi és utónevét, születési családi és utónevét, anyja családi és utónevét, születési helyét és idejét, lakcímét, értesítési címét, állampolgárságát), nyilatkozatot arról, hogy nem állnak fenn a kizáró okok, a fő- és egyéb tevékenységeket, TEÁOR-számokból képzett szakmakód szerint, székhely, valamint a telephely (telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) címét, további adatokat és nyilatkozatokat, amelyek az állami adóhatósághoz való bejelentkezési kötelezettség teljesítéséhez szükségesek.

6 Az egyéni vállalkozás alapítása
Amennyiben az űrlap megfelelően került kitöltésre, a Hatóság beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát, statisztikai számjelét, és az egyéni vállalkozó meghatározott adatait elektronikus úton továbbítja a nyilvántartást vezető szervhez. A nyilvántartást vezető szerv az egyéni vállalkozót nyilvántartásba veszi, és erről a nyilvántartási szám megküldésével azonnal, elektronikus úton értesíti a Hatóságot, az állami adóhatóságot, valamint a Központi Statisztikai Hivatalt, és megküldi (átadja) az igazolást a bejelentő részére.

7 Az egyéni vállalkozás alapítása
Az igazolás tartalmazza: az eljáró hatóság megnevezését, az ügy számát, a bejelentés napját, az egyéni vállalkozó természetes személyazonosító adatait, az egyéni vállalkozó székhelyét, telephelyét (telephelyeit), fióktelepét (fióktelepeit), az egyéni vállalkozó fő- és egyéb tevékenységeit, az adószámot, statisztikai számjelet és nyilvántartási számot. Ha a bejelentő a bejelentési űrlapot megfelelően töltötte ki, a Hatóság és a nyilvántartást vezető szerv nem mérlegelhet, el kell fogadnia a bejelentést.

8 Az egyéni vállalkozás alapítása
A Hatóság az igazolás megküldésével egyidejűleg a nyilvántartásba vételről értesíti: az állami adóhatóságot, a Központi Statisztikai Hivatalt, a székhely és telephely szerinti önkormányzati adóhatóságot (a fővárosban a fővárosi önkormányzati adóhatóságot).

9 Az egyéni vállalkozás alapítása
Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozását, illetve a vállalkozás megszüntetésének szándékát 15 napon belül köteles elektronikus változásbejelentési űrlapon a Hatóságnak bejelenteni. Ha az igazolványban szereplő adatok változnak, akkor azt le kell adni a Hatóságnak. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése, a változás bejelentés, az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és megszűnésének bejelentése díj- és illetékmentes.

10 Az egyéni vállalkozói igazolvány
Ha az egyéni vállalkozó kéri, számára a Hatóság egyéni vállalkozói igazolványt állít ki. Az igazolvány tartalmazza: az egyéni vállalkozó családi és utónevét, az egyéni vállalkozó főtevékenységét és tevékenységi köreit, a székhely, a telephely (telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) címét, az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét és nyilvántartási számát, adószámát, továbbá az igazolvány számát, a kiállítás helyét, keltét és a kiállító hatóság megnevezését.

11 Az egyéni vállalkozói igazolvány
Az igazolvány a kiállításának napján fennálló, az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokat igazolja. Az igazolvány az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentésekor vagy a tevékenység folytatása során bármikor (ideértve az adatok megváltozása miatt kért igazolvány kiállítását is) kérhető. Ha az igazolvány kiállítását személyesen kérik, azt haladéktalanul ki kell állítani az egyéni vállalkozó részére. Egyéb esetben az egyéni vállalkozói igazolványt az egyéni vállalkozó részére a kérelem beérkezését követő munkanaptól számított öt munkanapon belül kézbesíteni kell. Az igazolvány az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és folytatásának nem feltétele!

12 Az egyéni vállalkozói tevékenység
Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységéből eredő kötelezettségeiért teljes vagyonával felel. Az egyéni vállalkozó több tevékenységet folytathat, tevékenységét több telephelyen, fióktelepen végezheti. Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti.

13 Az egyéni vállalkozói tevékenység
Az egyéni vállalkozó közreműködőként alkalmazottat, külön jogszabályban meghatározott bedolgozót, segítő családtagot, és szakiskolai, szakközépiskolai tanulót foglalkoztathat. Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a képesítési követelményeknek ő maga, vagy egy általa határozatlan időre foglalkoztatott személy megfelel. Ha több telephelye (üzlete) van, akkor mindegyikben külön-külön érvényes a szabály.

14 Az egyéni vállalkozói tevékenység
Az egyéni vállalkozó a működés során köteles: „egyéni vállalkozó” megjelölést (vagy annak e.v. rövidítését) és nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden esetben feltüntetni, a törvényben előírt nyilvántartásokat naprakészen vezetni (naplófőkönyv, pénztárkönyv, eszköznyilvántartás stb.), bejelentési kötelezettségének eleget tenni (alkalmazottakról, eredményről, ÁFÁ-ról), biztosítani a zavartalan működés feltételeit, önmaga és alkalmazottja után bevallani és megfizetni az esedékes járulékokat, személyi jövedelemadót, bevallani és megfizetni az esedékes áfát.

15 Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése
Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb öt évig szüneteltetheti. Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó tevékenysége szüneteltetésének a feltétele, hogy az egyéni vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. A szüneteltetés bejelentése minden esetben az Ügyfélkapun keresztül elektronikusan az erre rendszeresített űrlapon történik.

16 Az egyéni vállalkozás megszűnése
Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnik: ha az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetését bejelenti, a bejelentés napján, ha az egyéni vállalkozó egyéni céget alapított, a cégbejegyző határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző napon, illetve ha az egyéni vállalkozó átruházással megszerezte az egyéni cég vagyoni betétjét, az átruházás napján, az egyéni vállalkozó halála napján, az egyéni vállalkozó cselekvőképességének korlátozását vagy cselekvőképtelenségét kimondó bírósági határozat jogerőre emelkedésének a napján, ha az adóhatóság törölte az egyéni vállalkozó adószámát, a törlést kimondó határozat jogerőre emelkedésének napján.

17 Az egyéni vállalkozás megszűnése
A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha: az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, ha a szünetelés kezdőnapját követően öt év eltelt, és az egyéni vállalkozó nem intézkedett az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása vagy megszüntetése iránt, ha az egyéni vállalkozó a nyilvántartásában megjelölt tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen.

18 Az egyéni vállalkozás megszűnése
Egyéb teendők megszűnéskor: el kell készíteni a vállalkozás záró bevallását az eredményre, vagyonra vonatkozóan, amennyiben alkalmazottal rendelkezett a vállalkozás, akkor a foglalkoztatással kapcsolatos teendőket is meg kell tenni, engedélyeket vissza kell adni (működési, telephely).

19 Az egyéni cég Az egyéni cég gyakorlatilag egy természetes személy vállalkozása, ami mégis a társas vállalkozásokhoz közelítő feltételekkel működhet. Az egyéni céget a cégbíróságon kell bejegyezni. Egyéni céget kizárólag egyéni vállalkozó alapíthat. Az egyéni cég alapításához közjegyző által készített közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt alapító okiratra van szükség, amelyet a tagnak (alapítónak) alá kell írnia.

20 Az egyéni cég Az alapító okiratnak tartalmaznia kell:
az egyéni cég cégnevét és székhelyét, az egyéni cég alapítóját családi és utóneve, anyja neve, lakóhelye és egyéni vállalkozói nyilvántartási száma feltüntetésével, az egyéni cég azon tevékenységeit, amelyeket a cégjegyzékben szerepeltetni kíván, az egyéni cég jegyzett tőkéjét, a tag vagyoni betétjének összegét, valamint a jegyzett tőke rendelkezésre bocsátásának módját és idejét: nincs kötelező minimális alaptőke, alapításkor rendelkezésre kell bocsátani, ha a vagyon Ft alatti, akkor kizárólag pénz lehet, ha a vagyon Ft feletti, akkor apport is lehet benne.

21 Az egyéni cég a tag korlátlan vagy korlátozott felelősségét, korlátozott felelősség esetén annak mértékét (a pótbefizetés összegét), A korlátlan felelősség vállalása estén a cég elnevezése egyéni cég (EC). Korlátolt felelősség esetén a cég elnevezése korlátolt felelősségű egyéni cég (KFC). az egyéni cég működésének időtartamát, ha azt határozott időre alapítják, ha az egyéni cég könyvvizsgálót jelöl ki, a könyvvizsgáló nevét (cégnevét) és lakóhelyét (székhelyét), az osztalékelőleg fizetésének lehetőségét.

22 Az egyéni cég Az egyéni cég átalakulhat gazdasági társasággá.
Az egyéni cég megszűnhet más gazdasági társasággá való átalakulással (pl.: egyszemélyes kft.), az alapító okiratban rögzített határozott idő elteltével, saját elhatározásból jogutód nélkül. A cégbíróság megszűntnek nyilváníthatja, vagy hivatalból elrendelheti törlését, a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti. Az egyéni cégre a felszámolás, a végelszámolás és a csődeljárás szabályai is vonatkoznak.

23 Előnyök Az egyéni vállalkozás előnyei:
Egyszerű az alapítása és megszüntetése – regisztrációval hozható létre. A vállalkozó független, minden fontos kérdésben egyedül dönt. A vállalkozás működésének egyszerűsége. Minimális alapítási költségek. Nincs kötelező előírás a tőke nagyságára. Egyéni céggé alakulhat. Gyorsan és rugalmasan tud alkalmazkodni a piaci változásokhoz.

24 Hátrányok Az egyéni vállalkozás hátrányai:
A pénzügyi forrásokhoz jutás korlátozottabb. A feladat ellátásában a vállalkozó elsősorban magára számíthat, sokoldalú követelmények a vállalkozóval szemben. Korlátlan és teljes a felelőssége. Szerényebb nyereségszerzési lehetőség. Nehézségek a tőke növelésére. A vállalkozás eladása, és így a tőke mobilizálása nem lehetséges.


Letölteni ppt "Az egyéni vállalkozás TÁMOP /2-2F"

Hasonló előadás


Google Hirdetések