Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakmai egyeztető megbeszélés Külsővat 2012. január 19. A szociális ellátások működését meghatározó jogszabályi változások 2012. január 1-től hatályba.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakmai egyeztető megbeszélés Külsővat 2012. január 19. A szociális ellátások működését meghatározó jogszabályi változások 2012. január 1-től hatályba."— Előadás másolata:

1 Szakmai egyeztető megbeszélés Külsővat 2012. január 19. A szociális ellátások működését meghatározó jogszabályi változások 2012. január 1-től hatályba lépett módosított jogszabályok

2 Szakmai egyeztető megbeszélés Külsővat 2012. január 19. Változással érintett jogszabályok köre:  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló III. törvény  A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.)Korm. rendelet  A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeikről szóló 1/2000.(I.7.)SZCSM rendelet  A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.)SZCSM rendelet  A szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról szóló 3/2008.(IV.15.)SZMM rendelet

3 Szakmai egyeztető megbeszélés Külsővat 2012. január 19. Szociális törvény I.Fejezet I.Cím A törtvény hatálya  A fejezet többnyire pontosításokat tartalmaz, illetve új elnevezések kerültek beillesztésre:  Az Szt. hatálya nem terjed ki a jogszabályban eddig felsoroltakon túl a „megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról és egyes törvények módosításáról szóló törvény hatálya alá tartozó ellátásokra.”  A rendszeres pénzellátások köre új ellátásokkal bővült korhatár előtti ellátás szolgálati járandóság balett művészeti életjáradék átmeneti bányászjáradék a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai foglalkoztatást helyettesítő támogatás közszolgálati járadék  Az állami fenntartókörében változás Az eddig nevesített kisebbségi önkormányzat megnevezés módosult nemzetiségi önkormányzatra

4 Szakmai egyeztető megbeszélés Külsővat 2012. január 19. Adatkezelés  A szociális ellátások, szolgáltatások finanszírozása céljából, a szociális hatóság által vezetett nyilvántartás tekintetében új szabályként kiegészítésre került: A nyilvántartás adatait elektronikus úton továbbítani kell a kincstárnak A nyilvántartásból adatokat kérhet a működést engedélyező szerv az engedélyezésre és a hatósági ellenőrzésre vonatkozó eljárás lefolytatásához. Közgyógyellátás Az ellátásra való jogosultak felsorolásából kikerült az I. és II. csoportú rokkantak köre, az új szabályozás értelmében a „rokkantsági ellátás” megnevezés került a jogosultsági kritériumok között rögzítésre.

5 Szakmai egyeztető megbeszélés Külsővat 2012. január 19. IV. Fejezet I.Cím Az ellátások formái 2012. Január 1-től kapacitásszabályozás lépett életbe, melynek lényege, hogy: új szolgáltatók, intézmények létesítése, már működő intézmények férőhelyeinek bővítése, ellátotti létszám növelése már csak befogadást követően lesz állami támogatásra jogosult! A házi segítségnyújtás esetén a befogadás feltétele A szolgáltatás nem állami fenntartója – kivétel az egyházi fenntartó - esetében a 2011. december 31-én ellátási szerződéssel nem érintett ellátotti létszám után 2012. július 1- jétől akkor nyerhet befogadást, ha a kérelemhez csatolja az ellátási területe szerinti települési önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatát! Az önkormányzat az alábbi esetekben adhat hozzájárulást -Ha a fenti szolgáltató olyan helyen biztosít szolgáltatást, ahol az önkormányzati szolgáltatás nem elérhető, -Olyan többletszolgáltatást biztosít, amely kiegészítő az önkormányzati ellátást, -Ha az önkormányzatok az adott területen társulásban, vagy kistérségi társulásban biztosítják az ellátást, akkor a fenti szervezetekhez tartozó települések több mint felének hozzájáruló nyilatkozata kell, feltéve, hogy a települések együttes lakosságszáma meghaladja az összlakosság 60 %-át. -Több mint 60 %-ának hozzájáruló nyilatkozata kell, feltéve, hogy ezen települések lakosságszáma meghaladja az összlakosság felét.

6 Szakmai egyeztető megbeszélés Külsővat 2012. január 19. II. Cím Alapszolgáltatások Módosítás: a megszervezése tekintetében a települési önkormányzatok feladata mellett a törvény nevesíti azok megszervezésében az állam szerepét is. III. Cím Szakosított ellátási formák Ápolást, gondozást nyújtó intézmények Kibővült az idősek tartós bentlakásos ellátását nyújtó intézményekben elláthatók köre:  A férőhelyszám 15 %-ig felvehetők a gondozási szükséglettel nem rendelkező igénylők is.  Erre csak akkor van lehetőség, ha az igénylő, vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban tesz vállalást az önköltséggel azonos összegű személyi térítési díj megfizetésére.

7 Szakmai egyeztető megbeszélés Külsővat 2012. január 19. Gondozási szükséglet megléte nélkül felvettek esetében az alábbi szabályokat kell követni: - az ellátott után normatív állami hozzájárulás nem vehető igénybe, - nem kell alkalmazni a gondozási szükséglet vizsgálat szabályait, - nem kell ingyenes ellátásban részesíteni, ha nincs jövedelme, - nem kell alkalmazni azt a szabályt, hogy a személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét, - nem kell 80 %-ot figyelembe venni a jövedelemhányadnál, - nem jár költőpénz, ha nincs jövedelme, és nincs jövedelemvizsgálat. Fenti szabályokat kell az alábbi esetben is alkalmazni: Az igényléskor az igénylővel legalább 1 éve együtt élő házastárs, élettárs, testvér és fogyatékos közeli hozzátartozó az ellátottal együtt akkor helyezhető el, ha szintén vállalja az önköltség mértékével azonos személyi térítési díj megfizetését. Fenti esetekben felülvizsgálat az önköltség megállapításának, illetve évközbeni korrigálásának időpontja. Biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mintha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg. Fontos! Egy év után, ha az állapot indokolja, elvégezhető a gondozási szükséglet vizsgálata, ha fennáll a jogszabályban meghatározott gondozási idő, igénybe vehető a normatív állami támogatás, és változnak a térítési díj megállapításának szabályai is. Gondozási szükséglet hiányában az intézményi jogviszony továbbra is fenntartható.

8 Szakmai egyeztető megbeszélés Külsővat 2012. január 19. IV. Cím A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek Változás! A korábban 50000 főnél nagyobb település feladatai a módosítás hatályon kívül helyezte. Kikerült a kötelezettek köréből a megyei önkormányzat, továbbá pontosításra került az állami fenntartó feladata. V. Cím A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartójának feladat- és jogköre A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója szolgáltatástervezési koncepciót készít az általa működtetett szociális szolgáltatások és intézmények vonatkozásában. VI. Cím A működési nyilvántartás A továbbképzést sikeresen befejezők anyagi elismerésben való részesítésének kötelezettsége 2012. január 1-től megszűnt, tehát a teljesítést követő első negyedévben az egy havi alapilletmény kifizetését jogszabály már nem írja elő.

9 Szakmai egyeztető megbeszélés Külsővat 2012. január 19. III. Cím Térítési díj A térítési díj megállapításának szabálya pontosításra került - Intézményi térítési díj: a szolgáltatási önköltség és a normatív támogatás, illetve feladatfinanszírozás egy főre jutó összegének a különbözete. A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. VIII. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A megyei önkormányzatok által 2011. december 31-én fenntartott intézmények fenntartói joga 2012. január 1-jén a megyei fenntartóra száll át, ezt az időpontot követően a folyamatban levő ügyekben és a tartós jogviszonyokban a megyei fenntartó jár el fenntartóként és beutaló szervként. A megyei önkormányzatok által megkötött és 2011. december 31-én érvényes ellátási szerződés 2012. január 1-jén a megyei fenntartóra száll át. A megyei önkormányzatok által 2011. december 31-én fenntartott intézmények működési engedélyét a működést engedélyező szerv 2012. január 31-éig hivatalból módosítja.

10 Szakmai egyeztető megbeszélés Külsővat 2012. január 19. 29/1993.(II.17.)Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról A rendelet hatálya A fejezetben kibővült a megyei fenntartó szervezetével, illetve a hozzá rendelet feladatokkal. Általános szabályok A gondozási szükséglet megléte nélkül felvettek esetében esetben az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését határozatlan időre vagy határozott idejű megállapodás esetén legalább egy év időtartamra vállalja. Új szabályként került nevesítésre a megyei fenntartó feladata az általa működtetett intézmények intézményi térítési díjának közzététele tekintetében: - A Szociális Közlönyben közzé kell tenni. - Értesíteni kell a megyei önkormányzat főjegyzőjét, aki gondoskodik a lakosság és az ellátási terület önkormányzatainak tájékoztatásáról. A nyilvántartás vezetésében is pontosítás történt Nem kell a 3. sz. melléklet szerinti törzslapot vezetni az alábbi ellátottak esetében: - igénylő, vagy hozzátartozója vállalta a mindenkori intézményi térítési díj megfizetését, - az önköltséggel azonos térítési díj fizetését vállalja.

11 Szakmai egyeztető megbeszélés Külsővat 2012. január 19. 1/2000.(I.7.)SZCSM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről Általános működési feltételek A korábbi szabályokhoz képest változás - az egyszemélyes szolgálat esetén nem kell szervezeti és működési szabályzatot készíteni. Általános szakmai feltételek Nincs gondozási terv készítési kötelezettség a gondozási szükséglet nélkül ellátottak vonatkozásában. Nappali intézményekre vonatkozó általános szabályok Mindössze pontosításra került a látogatási és eseménynapló alapján történő gondozási napok havi és éves összesítőjének készítése - a dokumentum az alapja a normatíva elszámolásának és ellenőrzésének! -.

12 Szakmai egyeztető megbeszélés Külsővat 2012. január 19. 9/1999.(XI.24.)SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről Mindössze az 1. számú mellékletben van csak változás ! III. Vagyonnyilatkozat Megjegyzés rovatában a Magyar Köztársaság helyett Magyarország megnevezés szerepel. (Megjegyzés: Ha a nyilatkozó vagy kiskorú igénybe vevő esetén családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.)

13 Szakmai egyeztető megbeszélés Külsővat 2012. január 19. 3/2008. (IV. 15.)SZMM rendelet a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról Változott a működési engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó szakmai program véleményezésének díja: A fenntartó által fizetett díjak a 2012. január 1-je után indult eljárásokban az alábbiak: szociális szolgáltató esetén 16 000 forint, szociális intézmény esetén 24 000 forint, szociális szolgáltató és szociális intézmény egy telephelyen történő működése esetén szintén 24.000 Ft.

14 Szakmai egyeztető megbeszélés Külsővat 2012. január 19. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Szakmai egyeztető megbeszélés Külsővat 2012. január 19. A szociális ellátások működését meghatározó jogszabályi változások 2012. január 1-től hatályba."

Hasonló előadás


Google Hirdetések