Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011.évi LXXXV. Törvény

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011.évi LXXXV. Törvény"— Előadás másolata:

1 A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011.évi LXXXV. Törvény
Dudásné Regdon Krisztina Pénzügyőr százados, kiemelt főreferens NAV Nyugat-dunántúli Regionális Vám-és Pénzügyőri Főigazgatóság 1/20

2 Főbb alapelvek 1.Adminisztrációs terhek jelentős csökkentése 2.Termékdíj-bevételek növelése 3.Összességében a gazdálkodói terhek kismértékű csökkentése vagy szinten tartása 4. Fontos törekvés a gyűjtés és hasznosítás, valamint az anyagában történő hasznosítás mértékének növelése 5. Állami kezelői feladatokat ellátó szervezet létrehozása 6. Új díjfizetési rendszer kialakítása

3 Főbb alapelvek részletesen
1.Adminisztrációs terhek jelentős csökkentése (A csomagolás és a reklámhordozó papír kötelezettjének megváltozása .Két csoportot kivonnak a részletes adminisztrációs terhek alól, ezek: a legkisebb kibocsátókat tömörítő „csekély mennyiségű csomagolást forgalomba hozó, vagy saját célra felhasználó kötelezett " -i kört, valamint az ezeknél valamelyest magasabb kibocsátású „kis mennyiségű csomagolást forgalomba hozó, vagy saját célra felhasználó kötelezett"-i kört. Mindkét csoport termékdíj átalányt fizet, évente egyszer, illetve hangsúlyos elem a többször felhasználható termékek első forgalomba hozatalával összefüggő adóztatás eltörlése,. 2.Termékdíj-bevételek növelése (licence díjak megszüntetése, az eddig átvállalással rendelkező gazdálkodók a terheinek növekedése ) 5. Állami kezelői feladatokat ellátó szervezet létrehozása (jelenlegi koordináló szervezeti rendszer megszüntetése mellette új szervezeti séma kialakítása. Az iparágat kétszintű szervezeti struktúra irányítja,:a Termékdíj bizottság, az iparág egészét befolyásoló stratégiai döntéseiben szakértő, tanácsadó, döntés előkészítő testület, továbbá az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség , amely az iparági feladatok végrehajtásáért felel.) 6. Új díjfizetési rendszer kialakítása (A termékdíj költségelemeket beépítették termékdíj mértékébe, ezzel biztosítva forrásokat a megfelelő mértékű gyűjtés és hasznosítás teljesítéséhez.( rendszerirányítási költség,kezelési költség és az externális költség, mely a termék által okozott szennyezést hivatott kompenzálni. A nem egyéni hulladékkezelést választók által fizetett termékdíj egy általányösszeg)

4 Megszűnő intézmények ,új lehetőség
Megszűnik: 1.) Mentesség 2.) Levonás (kereskedelmi csomagolás) 3.) Kedvezmény 4.) Számlán feltűntetés kötelezettsége( másként jelenik meg) Új lehetőség Gyártói felelősség elvének valódi érvényesítése – egyéni hulladékkezelés 4/20

5 Kötelezetteket érintő változások:
-A törvény az érintettek számára elsődlegesen termékdíj fizetési kötelezettséget ír elő, megszüntetve az eddigi licencdíj fizetésének választási lehetőségét. A termékdíj alapja a termékdíj köteles termék tömege, és a fizetendő termékdíj tulajdonképpen egy átalányértek (aki egyéni hulladékkezelést választ termékdíj fizetési kötelezettsége a kibocsátott mennyiségtől és a begyűjtött, valamint hasznosított mennyiségtől függően változik és alapvetően a termékdíj költségelemeket fizeti meg) -Belföldi előállítású csomagolás esetén annak újrahasználható összetevőjére a termékdíjat az első forgalomba hozatalkor, vagy az első saját célú felhasználáskor sem kell megfizetni. abban az esetben, ha az újrahasználati szándékáról nyilatkozik az újrahasználható csomagolóeszköz gyártójának (első belföldi forgalomba hozójának) és bizonylatokkal alá tudja támasztani, hogy azt a tárgyévben 75%-nál magasabb arányban helyezte újra forgalomba. (nyilatkozat formája nem tisztázott ) A külföldről behozott újrahasználható csomagolás összetevő azon mennyisége után nem keletkezik termékdíj-fizetési kötelezettség, amilyen mennyiség egy éven belül újrahasználat céljából külföldre visszaszállításra került. ( nyilvántartás vezetési kötelezettség!!!) 5/20

6 -Belföldi előállítású csomagolás esetében a csomagolást alkotó csomagolóeszköz első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója fizeti meg a termékdíj összegét. Az új jogszabály értelmében a kötelezettek köre jelentősen csökkeni fog. (kötelezett a csomagolóeszköz gyártója , csomagolóeszköznek minősül a csomagoláshoz felhasznált csomagolóanyag és csomagolási segédanyag is) -Reklámhordozó papír esetében a kötelezettek köre megváltozik. A jelenlegi szabályozás szerint az első belföldi forgalomba hozó első vevője volt a kötelezett, de a módosítás értelmében az általános szabály lesz érvényben. Tehát az első belföldi forgalomba hozó vagy saját célú felhasználó fizeti meg a termékdíj összegét (a Nyomda ) Pontosításra került a reklámhordozó papír fogalma is, a közhasznú szervezetek, állami, önkormányzati szervek kiadványait egyértelműen kiveszi a hatályból) -Kiegészült illetve pontosításra került a saját célú felhasználás fogalma, mégpedig a jogutód nélküli megszűnés tekintetében és a megsemmisült mennyiség tekintetében is a saját célú felhasználás előírásait kell alkalmazni. - A termékdíj számlán történő feltüntetési kötelezettsége is megváltozott., azaz től csak az átvállaláskor és abban az esetben kell záradékot alkalmazni, ha a kötelezett vevői , vagy a vevők partnerei visszaigénylésre jogosultak és ezt igénylik. Pontos formai és tartalmi megkötést a Kormányrendelet tartalmaz majd.

7 Kikerült a jogszabályból a GLN szám kötelező használata, valamint a KÜJ szám alkalmazását sem írták elő. A vámhatóság ezentúl csak az általa kiadott VPID szám alatt tartja nyilván a kötelezetti körbe tartozókat .) A bevallási kötelezettség formailag és tartalmilag egyszerűsödik , mivel nem kell bevallást adnia annak, aki tárgynegyedévben nem hozott forgalomba, illetve saját célra nem használt fel , nem vett készletre termékdíj köteles terméket , azaz akinek nem keletkezett fizetési kötelezettsége ben megmarad a negyedéves bevallási és fizetési kötelezettség (kivétel az átalányosok) . ( után a kötelezett ( az átalányadósok kivételével ) a befizetendő termékdíj nettó összegét negyedéves bontásban tartja nyilván és a tárgyévet követő év január 20-ig vallja be. ( azaz évi 1 bevallást kell benyújtani), viszont a fizetési kötelezettségének negyedévente, a negyedévet követő hó 20-ig tesz eleget ,úgy hogy a negyedévben keletkezett valós termékdíjat fizeti meg,vagy a tárgyévet megelőző év adott tárgynegyedévében ténylegesen megfizetett termékdíj 120%-át, melyet aztán az utolsó negyedévet követő hónap 20-ig a tényleges éves kötelezettsége szerint korrigálva vall be és fizet meg) - A visszaigénylési lehetőségek szűkültek, de egyértelműek lettek: igazolt kiszállítás külföldre ,változatlan formában más termékbe beépítve és így kiszállítva külföldre,termékdíj köteles termékhez közvetlen alapanyagként történő felhasználás,kőolajtermék esetén amennyiben az hulladékká vált és azt anyagában hasznosításra igazoltan átadták vagy a hasznosítást igazolják. Nemzetközi .szerződések köztehermentes beszerzései és az észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programjához kötődő tevékenység.

8 A törvény felkínálja – rendkívül szigorú feltételek mellett – a lehetőséget az ún. egyéni hulladékkezelés teljesítésére. Ebben az esetben a kötelezettnek az egyszerűen számítható termékdíj helyett ún. rendszerhasználati, externális és kezelési költséget kell – bonyolult számítási képlet alapján – fizetnie. Alacsony visszagyűjtési százalék mellett azonban a fizetendő díj magasabb lehet, mint a termékdíj összege, magasabb teljesítés esetén a díjteher csökkenhet, de értéke nulla nem lehet. (Az egyéni hulladékkezelés a termékdíj köteles termékből keletkezett hulladék kötelezett telephelyén történő gyűjtése , majd hasznosítása vagy hasznosíttatása. Bejelentési kötelezettség a NAV vámszerve felé ig, az elmulasztása jogvesztő. (ÚJ KÖTELEZETTNEK ) Akiknek csak csomagoló anyag tekintetében van kötelezettségük és a törvényben leírt csekély és kis mennyiségű csomagolást forgalomba hozó, vagy saját célú felhasználó kötelezetti körbe beleférnek, adminisztrációs munkáik jelentősen csökkenni fognak. (a csomagolást (csomagolt terméket), illetve csomagolóeszközt közvetlenül külföldről behozó gazdálkodók esetében értelmezhető.)Természetesen továbbra is megmarad a 73/2099/EK rendelet szerinti mezőgazdasági termelő átalányfizetési jogosultsága az árbevétel függvényében (nyilvántartás vezetési kötelezettségük lesz!) - A készletre vétellel történő kötelezettség teljesítés megmarad .Ez év december 31-ig leltárt kell készíteni, majd az abban szereplő termékekre a termékdíjat ig kell megfizetni. Év közben nem változtatható meg, ez a döntés

9 Megszünteti a törvény – az egyéb kőolajtermékek kivételével – a számlán való átvállalás lehetőségét, a szerződésben való átvállalást a bérgyártónak, a termelői szerveződésnek és az első vagy második belföldi vevőnek kínálja fel arra az esetre,ha az előállított csomagolás 60%-át exportálja.Fontos,hogy az átvállaló nem teljesítése esetén (pl. kevesebbet exportál, mint 60%, illetve nem fizeti meg a termékdíjat) az eredeti kötelezett kell, hogy helyt álljon. Fontos , továbbá, hogy átvállaláskor sem az eredeti kötelezett, sem az átvállaló nem lehet egyéni teljesítő. Pontosítás a képviseletben (csak állandó meghatalmazással,azaz adóhatósághoz bejelentett képviselő képviselhet , és ezt mostantól a „nevében eljáróra”is alkamazni kell!) (Art. 7.§.) Elektromos és elektronikai berendezések tárgyi hatálya egyszerűsödik- a törvény 1.számú melléklete tarifaszám szerint , egyszerűen nevesítve sorolja fel a Kt köteles termékek körét, továbbra is fenntartva a 200 Kg tömeg szerinti és 4Kw teljesítmény szerinti felső határt Fontos, hogy a kötelezettnek (új kötelezettség esetén) , illetve a már meglévő kötelezettségben bekövetkezett változásról 15 napon belül kell bejelentést tennie a hatóság felé. Ezzel a bejelentéssel azonban eleget tett a csomagolásról és csomagolási hulladék részletes szabályairól szóló , illetve az elektromos és elektronikai berendezések hulladékának visszavételéről szóló külön jogszabályok szerinti bejelentési kötelezettségének is.

10 Csekély és kis mennyiségű csomagolást forgalombahozó vagy saját célra felhasználó kötelezett
- Csekély mennyiség:Tárgyévben legfeljebb: kg üveg kg műanyag kg műanyag bevásárló,reklám táska kg társított vagy rétegzett kg papír,fa,természetes alapú textil kg fém kg egyéb (de 2-7 pontok összesen nem haladhatják meg az évi 1000 kg-ot) Átalány díja: Ft/év Az átalányfizetés év közben nem változtatható meg, ha átlépi a keretet be kell jelenteni és a kis mennyiség szerint fizethet, ha belefér Bejelentés határideje: ha már eddig is kötelezett volt, ha új kötelezett (jogvesztő !!) Fizetési határidő:tárgyévet követő Kis mennyiség: Tárgyévben legfeljebb: kg üveg kg műanyag kg műanyag bevásárló,reklám táska kg társított vagy rétegzett kg papír,fa,természetes alapú textil kg fém kg egyéb (de 2-7 pontok összesen nem haladhatják meg az évi 3000 kg-ot) Átalány díja: Ft/év Az átalányfizetés év közben nem változtatható meg, ha átlépi a keretet be kell jelenteni és az általános szabályok szerint fizetni Bejelentés határideje: ha már eddig is kötelezett volt, ha új kötelezett (jogvesztő !!) Fizetési határidő:tárgyévet követő 01.20

11 Fizetési kötelezettség keletkezésének időpontja :
Keletkezési mód Keletkezés időpontja Első belföldi forgalomba hozatal Az ügylet teljesítését tanúsító okiraton feltüntetett teljesítés napján vagy készletre vételkor Saját célú felhasználás Költségként történő elszámolás napján, vagy készletre vételkor, vagy „csomagolás elválasztása terméktől „ esetén ,döntés alapján a hasznosítónak történő átadáskor Kötelezett jogutód nélküli megszűnése Végelszámolás kezdőnapján Leltárhiány vagy megsemmisülés Felvett jegyzőkönyv kelte napján

12 Az ellenőrzés , bővülő NAV hatáskör
A vámhatóság hatósági és adóellenőrzés keretében is vizsgálhatja a termékdíj-fizetési kötelezettség teljesítését. A hatósági ellenőrzés lefolytatása és szabályai kerültek rendezésre az új törvényben. A hatósági ellenőrzést a Közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szabályai szerint kell lefolytatni . Ezek alapján a hatósági ellenőrzésről nem kell előzetesen értesíteni az ügyfelet, a termékdíj-köteles tevékenységgel összefüggő jármű és rakománya is ellenőrizhető, leltárfelvétel is végezhető, továbbá a kötelezett részéről jelen lévő személy köteles a hatósággal együttműködni. Egyik formája a hatósági felügyelet, amely akár folyamatos jelenléttel is gyakorolható. Bővül a NAV hatásköre a termékdíj köteles termékből képződött hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodás ellenőrzése tekintetében . Ellenőrizheti az OHÜ által finanszírozott hulladékhasznosítási szolgáltatások körébe tartozó ügyletek tényleges megvalósulását, azon személyek vonatkozásában ,a kiknek az OHÜ kifizetést teljesített. Ezenkívül ellenőrizheti az egyéni hulladékkezelők és a velük szerződésben álló hulladékkezelők által teljesített ügyletek valósságát, szabályszerűségét. ( folyamatban van a NAV hatáskörének , illetve az OHÜ , a felügyelőségek és a NAV együttműködésének további szabályozása.

13 A szankciók: Továbbra is megmaradt a termékdíj hiány esetén megállapítandó termékdíj bírság 100%-os mértéke. Jogellenes visszaigénylés esetén a termékdíj köteles termék díjtételének háromszorosával kell megállapítani a bírságot, míg az egyéni hulladékkezelést választó nem teljesítése esetén a tárgyévre előírt visszagyűjtési és hasznosítási mennyiség , valamint a valós teljesítmény különbözetének a rá vonatkozó termékdíjtétel háromszorosával számított értéke a bírság összege. Változott azonban a mulasztási bírság összege. Az Art-ben is szankcionált mulasztások esetén az ott meghatározott összeghatárokig lehet a bírságot kiszabni ( eddig az összeghatár kétszerese volt a maximálisan megállapítható bírság), míg az Art.-ben nem szabályozott mulasztások miatt az eddigi Ft helyett Ft-ra emelkedett a megállapítható bírság felső határa.

14 Díjtételek csomagolás díjtételei Termékdíj (2011) Ft/kg (2012) Műanyag
36 28 Papír 16 Alumínium Egyéb fém 13 Fa Textil Üveg 6 Rétegzett ital 44 22 Egyéb társított Egyéb Hasznosítási díj (2011) Ft/kg 15,7-20,7 7,5-8,7 4,8-6,0 2,8-3,4 6,5-6,9 2,9-5,0 17-22 17,0-22,5 18,5-22 14/20

15 Díjtételek kereskedelmi csomagolás-díjtételei Termékdíj + Hasznosítási
Ft/kg 393 53,5 7,2 250 132 204 - Termékdíj (2011) Ft/kg (2012) Műanyag táska 1900 1300 Műanyag egyéb 350 56 Üveg 30 7 Fém 1150 286 Rétegzett ital 450 120 Egyéb társított 700 150 Egyéb 2200 296 15/20

16 Díjtételek Elektormos és elektronika berendezések-díjtételei Termékdíj
(2011) Ft/kg (2012) Háztartási nagygépek 83 30 Háztartási kisgépek IT berendezések 90 Szórakoztató elektronika 100 Barkácsgépek, … Játékok, szabadidős… Ellenőrző, vezérlő… Adagoló automaták 92 Rádiótelefon készülékek 1000 Hasznosítási díj (2011) Ft/kg 9-27 8-10 17-20 20 2 3 62 16/20

17 Díjtételek Egyéb termékek díjtételei Termékdíj (2011) Ft/kg (2012)
Akkumulátor 52-75 Gumiabroncs 110 32 Egyéb kőolajtermék 97 112 Reklámhordozó papír 26 52 Hasznosítási díj (2011) Ft/kg 35-40 25-30 - 17/20

18 Jogszabály módosítás Folyamatban van Fogalmak további pontosítása
Csomagolószer – csomagolás helyes végigvezetése a rendszeren Újrahasználat szabályainak pontosítása OHÜ feladatkörének pontosítása > hatósági együttműködések , hatáskörök (NAV + felügyelőségek) pontosítás alatt 18/20

19 Végrehajtási rendelet, munkaanyag fázisban
- A kötelezettség általános szabályai A fizetési kötelezettség keletkezési időpontja Egyéni hulladékkezelés Bejelentés, bevallás Termékdíj Bizottság és OHÜ működési szabályok Átvállalás Visszaigénylés Felújított gumiabroncsok szabályai Újrahasználható csomagolóeszköz és a csomagolóeszköz-csomagolás egyes szabályai Számlaszöveg feltüntetés tartalmi feltételei Hatósági ellenőrzés, adatkezelés Közbeszerzési és egyéb pályáztatási eljárások feltételei Hulladékkezelési szabályok 19/20

20 Köszönöm a figyelmet! 20/20


Letölteni ppt "A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011.évi LXXXV. Törvény"

Hasonló előadás


Google Hirdetések