Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához."— Előadás másolata:

1 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről

2 I. A kifizetés igénylésének feltételei Kifizetési kérelmet jogosult benyújtani az, aki az MVH által kibocsátott – pályázatnak helyt adó, vagy részben helyt adó – jogerős támogatási határozattal rendelkezik Kifizetési kérelmek 2012. február 1- május 31. között, illetve augusztus 1-december 31. között nyújthatóak be Egy kifizetési kérelem benyújtási időszakban egy ügyfél egy támogatási határozat alapján egy kifizetési kérelmet nyújthat be. Az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet megvalósulását követő egy éven belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig kell benyújtani

3 A 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján benyújtott kifizetési kérelmek vonatkozásában: Az ügyfél köteles a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni ha az ügyfél a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének 50%-át teljesíti, de nem éri el az összeg 80%-át akkor a támogatás kumulált összege 20%-kal csökken. Amennyiben az 50 %-ot nem éri el, úgy az MVH a támogatási határozatot visszavonja. Támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak.

4 A 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján benyújtott kifizetési kérelmek vonatkozásában: Kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél: – szervezet nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés alatt; – természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt. A kifizetési kérelemhez kapcsolódó elszámolás az Építési Normagyűjteményben (röviden: ÉNGY), illetve a Gépkatalógusban szereplő tételek azonosítója szerint történik. A kifizetési kérelem esetén a támogatási kérelem benyújtási időszak első napján hatályos Építési Normagyűjteményt kell alkalmazni.

5 Gépbeszerzés esetén lehetőség van módosításra, amennyiben a határozatban szereplő géppel egyenértékű és minőségű gép kerül megvásárlásra (első 4 számjegy azonos) Építés, felújítás esetén kifizetési kérelem azonos kiadási tételéhez tartozó elszámolható kiadás összege a támogatási határozatban megállapított kiadási tétel összegét legfeljebb 20 %-os mértékben meghaladhatja azzal, hogy az adott építésre jóváhagyott kiadások összege nem növekedhet. Amennyiben az elszámolni kívánt tétel nem sorolható be az építési normagyűjtemény, illetve gépkatalógus tételazonosítói szerint, úgy tételenként minimum két, azonos műszaki tartalommal rendelkező, de különböző ajánlattevőktől származó árajánlatot kell csatolni

6 III. A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályok A kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványokon, postai úton lehet benyújtani. A 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján benyújtott kifizetési kérelmek vonatkozásában az ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerinti az MVH regionális illetékességű kirendeltséghez kell benyújtani. A kifizetési kérelmet és a csatolt mellékleteket szkenelésre alkalmas formában (különálló lapokként) kell benyújtani Ha a kifizetési kérelem nem tartalmazza a főlapot vagy a jogszabályban meghatározott betétlapokat, vagy bármelyiket az igény érvényesítésére jogosult aláírásával a nyomtatványon megjelölt helyen nem hitelesítette, úgy a kifizetési kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításra kerül.

7 IV. A kifizetési kérelemcsomag részeként benyújtandó nyomtatványok és dokumentumok További csatolandó dokumentumok: – Az aktuális kifizetési kérelemben elszámolni kívánt kiadásokat igazoló, a Vhr. 19. § (6) bekezdésben meghatározott rájegyzésekkel (ügyfél- regisztrációs szám, támogatási határozat száma, a tétel SZJ vagy TESZOR számát, valamint a „Támogatás elszámolásra benyújtásra került „ szöveget) ellátott számlák, bizonylatok egy, az ügyfél által hitelesített másolati példánya, építési beruházás esetén ÉNGY szerinti bontású számlarészletezővel együtt, – az aktuális kifizetési kérelemben elszámolni kívánt kiadások pénzügyi teljesítését igazoló dokumentumok (bankszámlakivonat) egy, az ügyfél által hitelesített másolati példánya, – amennyiben az aktuális kifizetési kérelem nem az első, akkor a korábbi kifizetési kérelmekben elszámolt kiadásokat igazoló, a Vhr. 19. § (6) bekezdésben meghatározott rájegyzésekkel ellátott számlák, bizonylatok egy, az ügyfél által hitelesített másolati példányát és a kiadások pénzügyi teljesítését igazoló dokumentumok.

8 V. A kifizetési kérelmek elbírálása Az MVH kizárólag a kérelem benyújtására nyitva álló határidőben benyújtott kérelmeket bírálja el érdemben, a jogszabályban rögzített benyújtási időszakon kívül - azt megelőzően vagy azt követően - benyújtott kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Az eljárás során azonos tárgyra vonatkozóan hiánypótlásra egyszer van lehetőség, az erről szóló felszólítás kézhezvételétől számított, a hiánypótlásra felszólító végzésben az MVH által megadott határidőn belül.

9 VI. Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések Közösségi célú fejlesztés, illetve vállalkozás alapú fejlesztés esetében az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart Az igénybevett támogatáshoz kapcsolódóan a monitoring rendszer működtetése céljából adatot kell szolgáltatni az erre rendszeresített nyomtatványon Közösségi célú fejlesztés, Vállalkozási alapú fejlesztés, Képzés tételei vonatkozásában a tájékoztatásra és a nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések értelmében, a támogatással megvalósított beruházáson és eszközein az 1974/2006/EK rendelet VI. melléklet 3.1 valamint a 4. pontja szerinti szlogent, a LEADER és az EU-logót, valamint az ÚMVP logóját is fel kell tüntetnie. A HACS logó megjelenítése rendezvény esetén rendelet szerint kötelező, de a többi jogcím esetében is a pályázók nagy része nyilatkozatban vállalta a feltüntetést.

10 www.dunaosszekot.hu www.umvp.eu/dokumentumok/arculatiwww.dunaosszekot.hu www.umvp.eu/dokumentumok/arculati anyagok

11

12

13 Építési beruházás estén Építéssel járó beruházások esetén építési műszaki ellenőr alkalmazása és építési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési engedély köteles! Építéssel járó beruházások esetén az elszámolni kívánt tételeknek szerepelniük kell az építési naplóban az építési tételek MVH kódjához tartozó pontos megnevezéssel A kifizetési kérelemhez csatolni kell: – építési és felmérési napló másolatát, – az illetékes építésügyi hatóság által záradékolt építészeti-műszaki tervdokumentáció másolatát (építési engedély köteles beruházás esetében) – a jogerős építési engedély hiteles másolatát, vagy az illetékes építésügyi hatóság hiteles igazolását arról, hogy a tevékenység nem építési engedélyköteles, – minőségi tanúsítványokat, szállítóleveleket és hulladékjegyek másolatát, – az árajánlat alapján elszámolni kívánt tétel(ek)hez kapcsolódó összes egyéb irat másolatát;

14 A kifizetési kérelemhez csatolni kell: – a kivitelezői vállalkozói szerződés hiteles másolatát, – Teljesítés igazolást a szerződésben foglalt munka elvégzéséről – A műszaki ellenőrrel kötött szerződés (megbízási, vállalkozói) hiteles másolatát – A műszaki ellenőr hatósági bizonyítvány másolatát a szakmagyakorlási jogosultságról (Magyar Mérnöki Kamara vagy az illetékes Közigazgatási Hivatal által kiállított igazolás hiteles másolata) Megvalósítási határidő a támogatási határozat kézhezvételétől számított 3 év.

15 Eszközbeszerzés esetén A kifizetési kérelmez csatolni kell – Műszaki leírást, Szállítólevelet, Minőségi tanúsítványt, Garancia levelet – Megrendelőt – Teljesítés igazolást A megvalósítási határidő a támogatási határozat kézhezvételétől számított 2 év.

16 LEADER rendezvény jogcím esetében Az ügyfél köteles – Rendezvényről az illetékes LEADER HACS –ot értesíteni, ezzel egyidejűleg a rendezvény témájának, helyszínének és időpontjának a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző 30. napig az illetékes LEADER HACS honlapján történő közzétételről gondoskodni. – A meghívót és a meghirdetés dokumentációját a rendezvény időpontját megelőzően legkésőbb 30 nappal az MVH kirendeltségnek, valamint az illetékes LEADER HACS-nak megküldeni. – Az ügyfél a rendezvény megtartásáról köteles a rendezvény lezárását követően 10 napon belül írásbeli emlékeztetőt készíteni és azt megküldeni az illetékes LEADER HACS-nak, valamint a kifizetési kérelemmel együtt benyújtani az illetékes MVH kirendeltségnek.

17 Az emlékeztető tartalmazza: – a rendezvény helyszínét, időpontját, – a célcsoport megjelölését, – a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását, – legalább 10 darab, a rendezvény főbb programjait és a rendezvényen elhelyezett arculati elemeket bemutató dátumozott fotót, valamint – az illetékes LEADER HACS-nak a rendezvényről való értesítését bizonyító dokumentumot. Amennyiben az ügyfél nem tesz eleget a rendezvényt bejelentő kötelezettségének, a jóváhagyott támogatás mértékét az MVH 5%-al csökkenti Amennyiben az ügyfél nem tesz eleget a beszámolási kötelezettségének úgy a kifizetési kérelem elutasításra kerül Rendezvény megvalósításának határideje a támogatási határozat kézhezvételét követő 24 hónap

18 Az ügyfél köteles az általa szervezett rendezvényen legalább 3, a HACS területéről származó helyi termék megjelenését biztosítani A pályázat feltétele volt, hogy a fellépők 60%-a a helyi akciócsoport területéről kerüljön ki, ezért a fellépőkkel (akik nem részesülnek díjazásban azokkal is) együttműködési megállapodást kell kötni, valamint fényképekkel is igazolni kell a fellépést. Az e jogcím keretében támogatható rendezvény költségei kizárólag azon szolgáltatások költségei számolhatóak el, amelyeknek igénybevételére a rendezvény látogatói felé külön díjat a szolgáltatás nyújtó nem számol fel.

19 Művészeti, néprajzi, egyházi és helytörténeti értékek felújítása, restaurálása jogcím esetén Az ügyfél köteles a felújított tárgyi érték látogathatóságát egész évben legalább hétvégi napokon (szombat, vasárnap) legalább napi 4 órában biztosítani (helyszíni ellenőrzés várható) A megvalósult projekt népszerűsítését (a pályázatban vállaltak szerint) igazolni kell. A projekt befejezése után az ügyfélnek meg kell küldenie a HACS-nak a megjelent újságcikkek másolatát, vagy az azt leközlő weboldalról készített print screen felvételt. Rádió- ill. tvműsor esetén be kell nyújtani egy emlékeztetőt az elhangzottakról, a leközlés pontos időpontjáról, helyéről, az elhangzott műsorok online elérhetősége esetén a pontos link megjelölése szükséges.

20 Közösségi színterek fejlesztése Az ügyfél köteles – A pályázatban foglaltak szerint a látogathatóságot biztosítani (helyszíni ellenőrzés)

21 Helyi termék előállításának, feldolgozásának, valamint piacra jutásának támogatása Az ügyfél köteles – Az utolsó kifizetési kérelem benyújtását követően olyan számlamásolatot (értékesítési, felvásárlói, szolgáltatói számla) beküldeni az illetékes HACS-nak, mellyel igazolni tudja, a pályázatban benyújtott együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítését. – Az utolsó kifizetési kérelem benyújtását követően az az átlagos állományi létszámra vonatkozó dokumentumok beküldeni az illetékes HACS-nak.

22 A helyi igényeknek megfelelő képzés, oktatás támogatása jogcím esetében Az ügyfél köteles – A képzés témáját, helyszínét és időpontját a képzés megvalósítási időpontját megelőző 20. napig az illetékes LEADER HACS honlapján közzétenni, valamint az illetékes MVH kirendeltségnek megküldeni. – az oktatás megvalósítását dokumentálni: Legalább 10 db dátumozott fotóval, Jelenléti ívvel Oktatási napló vezetésével Képzési tematika elkészítésével – A résztvevők számára tanúsítványt, bizonyítványt vagy oklevelet kiállítani

23 A helyi igényeknek megfelelő képzés, oktatás támogatása jogcím esetében A kifizetési kérelemhez csatolni szükséges – Jelenléti ívet – Résztvevőkkel kötött megállapodások másolatát – Oktatási napló másolatát – Dátumozott fotókat, amelyeken a képzés helyszínét, résztvevőit és a nyilvánosság tájékoztatását mutatják be. Az ügyfél a résztvevőktől részvételi díjat vagy egyéb, képzéshez kapcsolódó térítési díjat nem szedhet. a képzés megvalósítási határideje a határozat kézhezvételét követő 18 hónap A képzés helyén az arculati elemek feltüntetése kötelező

24 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

25 Duna Összeköt Egyesület 7045 Györköny, Fő u. 60. www.dunaosszekot.hu merei.melinda@dunaoszekot.hu erdei.tamasne@dunaosszekot.hu miczki.marton@dunaosszekot.hu vigan.gyula@dunaosszekot.hu 75/675-202


Letölteni ppt "A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához."

Hasonló előadás


Google Hirdetések