Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az új gáztörvény tervezetének szabályozási koncepciója

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az új gáztörvény tervezetének szabályozási koncepciója"— Előadás másolata:

1 Az új gáztörvény tervezetének szabályozási koncepciója
Horváth J. Ferenc elnök Magyar Energia Hivatal IIR „GasCon 2008” Szakkonferencia február Budapest, Hotel Hilton

2 A HIVATAL FŐBB FELADATAI (1)
Szabályozás, felügyelet, érdekvédelem és tájékoztatás, ezen belül: az energiaipari vállalkozások és a vezetékes energiaellátási piac jogszabályoknak és hatósági előírásoknak megfelelő működésének biztosítása, az ellátás biztonságának megőrzése és növelése, a technológiai monopolhelyzettel való visszaélés, a versenykorlátozás megakadályozása a piaci szereplők tevékenységének és az árak szabályozása révén, a hatékony és fenntartható vezetékes energia-piaci verseny előmozdítása, 2

3 A HIVATAL FŐBB FELADATAI (2)
a hatékonysági követelmények és a legkisebb költség elvének érvényesítése, a fenntartható fejlődés követelményeinek érvényre juttatása, a felhasználók és az engedélyesek érdekeinek védelme, tájékoztatás, nyilvánosság, együttműködés. Szabályozás, ezen belül: engedélyezés, jóváhagyás, árszabályozás, árelőkészítés, árellenőrzés, piacszabályozás-piacfelügyelet Engedélyezés kiadja, módosítja, illetve visszavonja az engedélyköteles tevékenységek gyakorlásához szükséges engedélyeket, előzetesen hozzájárul a célvezetékek létesítéséhez, 3

4 A HIVATAL FŐBB FELADATAI (3)
Jóváhagyás jóváhagyja az üzletszabályzatokat, az üzemi és kereskedelmi szabályzatot, azok módosítását, illetve indokolt esetben visszavonja azokat, jóváhagyja a földgáz szállítói, rendszerirányítói, elosztói, illetve tárolói engedélyesek megfelelési programjait, azok módosításait, valamint az éves megfelelési jelentést, ellenőrzi és jóváhagyja az együttműködő földgázrendszer kapacitás-fejlesztésére vonatkozó hosszú távú fejlesztési javaslatot, az engedélyesek által nem vállalt, de indokolt fejlesztések elvégzésére pályázatot írhat ki, 4

5 A HIVATAL FŐBB FELADATAI (4)
jóváhagyja az engedélyes vállalkozás átalakulását, szétválását, más vállalkozással való egyesülését, a jegyzett tőke csökkentését, az engedélyesekben történő befolyásszerzést, jóváhagyja a korlátozási besorolást, kezdeményezi a miniszternél a földgáz biztonsági készlet felhasználását, meghatározza a nyilvánosságra hozandó gazdálkodási adatok körét. Árszabályozás, árelőkészítés, árfelügyelet javaslatot tesz a rendszerhasználati díjak szabályozásának keretére, döntésre előkészíti a rendszerhasználati és a csatlakozási díjakat, valamint alkalmazási feltételeiket, javaslatot tesz az egyetemes szolgáltatás árképzésének szabályaira, 5

6 A HIVATAL FŐBB FELADATAI (5)
Javaslatot tesz az engedélyesek által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások körére és díjára, ellenőrzi a rendszerhasználati és a csatlakozási díjakra, valamint az egyetemes szolgáltatás árképzésére vonatkozó előírások betartását, határozatban állapítja meg az engedélyköteles tevékenység folytatásának minimális minőségi követelményeit, valamint elvárt színvonalát, továbbá a földgázrendszer biztonságos üzemeltetésére vonatkozó követelményeket. Piacszabályozás ― piacfelügyelet figyelemmel kíséri a földgázpiaci verseny jellemzőit, piacelemzést és hatósági ellenőrzést végez, azonosítja a jelentős piaci erővel rendelkező engedélyest, és szabályozza az ilyen jellegű piacot, a piacelemzés és –szabályozás, valamint a piaci beavatkozás területén együttműködik a Gazdasági Versenyhivatallal, 6

7 A HIVATAL FŐBB FELADATAI (6)
meghatározza a rendszerhasználók földgázrendszerhez való hozzáférésének általános szabályait, a rendszerirányító javaslatára dönt a napi földgáz- és kapacitás-kereskedelmi piacon folyó kereskedés felfüggesztéséről, valamint válságkezelési javaslatot tesz a miniszternek. Felügyelet, érdekvédelem és tájékoztatás ellenőrzi a törvényben, a kapcsolódó jogszabályokban, a Hivatal által kiadott határozatokban, az üzemi és kereskedelmi szabályzatban, az üzletszabályzatokban, valamint a megfelelési szabályzatokban meghatározott kötelezettségek betartását, eljár a rendszerüzemeltetőkkel és a telephelyi szolgáltatói engedélyessel szemben felmerülő, a csatlakozással, illetve a megfelelő minőségű rendelkezésre állás kérdésével kapcsolatos fogyasztói panaszok ügyében, 7

8 A HIVATAL FŐBB FELADATAI (7)
Eljár a földgázkereskedővel szemben felmerülő panaszok ügyében, kivéve az elszámolással, számlázással, díjfizetéssel, méréssel kapcsolatos lakossági panaszokat, együttműködik a fogyasztóvédelmi hatóságokkal, védi a fogyasztók és az engedélyesek érdekeit, bírságot szab ki, tájékoztat az internetes honlapján, évente beszámol a Kormánynak és tájékoztatja az Országgyűlés bizottságait, éves kiadványt jelentet meg, szakemberei rendszeresen előadásokat tartanak, szakcikkeket írnak, interjúkat adnak, együttműködik a társhatóságokkal, széles körű nemzetközi kapcsolatokat tart fenn, megalapítja az Energetikai Állandó Választottbíróságot, jelöli a stratégiai jelentőségű gazdasági társaságok igazgatóságának és felügyelő bizottságának egy-egy tagját. 8

9 ENGEDÉLYKÖTELES TEVÉKENYSÉGEK A GÁZIPARBAN
a rendszerirányítás, a földgázszállítás, a földgáztárolás, a földgázelosztás, az egyetemes szolgáltatás, a telephelyi szolgáltatás, a földgáz kereskedelem, a szervezett földgázpiac működtetése, a vezetékes PB-gáz szolgáltatás, az egyablakos kapacitásértékesítés. 9

10 A FÖLDGÁZPIAC MŰKÖDÉSI MODELLJE
Nagykereskedő Kereskedők Egyetemes szolgáltatók Szabadpiaci fogyasztók Lakossági és kisfogyasztók Sz á ll í t ó Rendszer - irányító Gáztárolók Szállító Rendszer-irányító Import Elosztók Termelő Eloszt ó k Import Földgáz áramlás Pénzügyi kapcsolatok 10

11 JAVASOLT SZABADPIACI MODELL
HOSSZÚ TÁVÚ SZERZŐDÉSEK NAGYKERESKEDŐ HAZAI ÉS IMPORT EREDETŰ SZABAD FORRÁSOK KERESKEDŐ SZABADPIACI FOGYASZTÓK EGYETEMES SZOLGÁLTATÓK LAKOSSÁGI FOGYASZTÓK ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK ÉVES, HAVI AUKCIÓK ELLENŐRZÖTT ÁR 11

12 EGYETEMES SZOLGÁLTATÁS (1)
Meghatározott ellátási szinten, összehasonlítható, méltányos és átlátható ár ellenében a jogosult kisfogyasztók által igénybe vehető szolgáltatási csomag (folyamatos ellátás és ügyfélszolgálat, leolvasás, elszámolás, számlázás, védendő fogyasztók részére kedvezmények stb). Jogosultak köre lakossági fogyasztók, és 2009. december 31-ig a távhő termelői engedéllyel rendelkező felhasználók, 2009. december 31-ig a 100 m3/óra teljesítményhatárt, és 2010. január 1-től pedig a 20 m3/óra teljesítményhatárt el nem érő felhasználók 12

13 EGYETEMES SZOLGÁLTATÁS (2)
A lakossági fogyasztók köréből a szociálisan rászoruló és/vagy fogyatékkal élők (védendő fogyasztók) kedvezményekre, különleges elbánásra jogosultak (részletfizetés, fizetési haladék, előre fizető díjelszámoló mérő, késleltetett kikapcsolás; méréssel, leolvasással, számlázással, díjfizetéssel összefüggő különleges bánásmódok). Az egyetemes szolgáltatónak ellátási és szerződéskötési kötelezettsége van az egyetemes szolgáltatásra jogosult és azt igénylő fogyasztók körére. Ha az egyetemes szolgáltató/földgázkereskedő nem képes teljesíteni kötelezettségeit, helyette más szolgáltatót (végső menedékes kereskedőt) jelöl ki a Hivatal a többi egyetemes szolgáltató/kereskedő közül. 13

14 EGYETEMES SZOLGÁLTATÁS (3)
Árszerkezet Szabályozás ÁFA ÁFA törvény Egyetemes szolgáltatói árrés GKM rendelet szerinti konkrét hatósági díjak (változatlan szinten továbbszámlázva) Piaci alapú ár (árellenőrzés) GKM rendelet alapján (ársapka) rendszerhasználati díjak Egyetemes szolgáltatói termékár Szállítási díj Rendszerirányítási díj Elosztási díj Tárolási díj 14

15 ÁRSZABÁLYOZÁS (1) A fogyasztói számla szerkezete: 15
földgáz ára (kereskedelmi szerződés szerint), rendszerhasználati díjak. A földgázrendszer használatáért fizetendő rendszerhasználati díjak (hatósági díjak): földgázszállítási díj, rendszerirányítási díj, földgázelosztási díj, földgáztárolási díj. A szállítási, rendszerirányítási és a földgáztárolási díjakat országosan egységesen, az elosztási díjat pedig elosztónként differenciáltan célszerű megállapítani. A díjakat az indokolt működési- és tőkeköltségek alapján, az átláthatóság és a megkülönböztetés-mentesség elvének megfelelően úgy kell megállapítani, hogy folyamatosan ösztönözzenek a gazdálkodás hatékonyságának és a szolgáltatás minőségének javítására. 15

16 ÁRSZABÁLYOZÁS (2) Egyetemes szolgáltatás ára
Az engedélyesek kötelesek a díjakra javaslatot tenni a Hivatal irányelvét követve. A Hivatal az általa előkészített rendszerhasználati díjak (és alkalmazásuk feltételei) rendelettel történő kihirdetését kezdeményezi a miniszternél. Egyetemes szolgáltatás ára Az egyetemes szolgáltatás árát a Hivatal előkészítése alapján miniszteri rendelet szabályozza, amely a földgáz árából, a szolgáltató engedélyes árréséből és a rendszerhasználati díjakból épül fel. A szolgáltatás árát negyedévenként egyszer lehet módosítani. 16

17 ÁRSZABÁLYOZÁS (3) Csatlakozási díj 17
A felhasználók a földgázellátásba történő bekapcsolásért, vagy a korábban vásárolt kapacitást meghaladó többletkapacitásért a miniszteri rendeletben meghatározott mértékű csatlakozási díjat fizetnek a rendszerüzemeltetőnek. A díjbevételt az adott felhasználó csatlakoztatásához szükséges beruházásokra kell fordítani. E díjbevétel a rendszerhasználati díjak meghatározásakor a tőkeköltség számításánál nem vehető figyelembe. A rendelet kiadására jogosult miniszter a Hivatal által előkészített rendszerhasználati és csatlakozási díjakat elfogadja (rendelettel kihirdeti), vagy elutasítja. A rendszerhasználati és csatlakozási díjakra, valamint az egyetemes szolgáltatás árára és árképzésére vonatkozó előírások betartását a Hivatal ellenőrzi. A rendszerüzemeltetők és az egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető, kiegészítő szolgáltatások körét és díjait külön jogszabály állapítja meg. 17

18 A GÁZELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ ÚJ TÖRVÉNY (GET) ÜTEMEZÉSE
A GET szakmai és társadalmi egyeztetése Közigazgatási egyeztetése A törvényjavaslat Országgyűlés elé terjesztése A GET kihirdetése A GET hatálybalépése Kapcsolódó alsóbb szintű jogszabályok kidolgozása 2007. augusztus - szeptember 2007. október - november 2007. december 2008. március-április 2008. július január 1 (fokozatos hatálybaléptetés) 2008. március - szeptember 18

19 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Horváth J. Ferenc
19


Letölteni ppt "Az új gáztörvény tervezetének szabályozási koncepciója"

Hasonló előadás


Google Hirdetések