Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: vidéki területekbe beruházó Európa Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület Mikrovállalkozások létrehozása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: vidéki területekbe beruházó Európa Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület Mikrovállalkozások létrehozása."— Előadás másolata:

1 Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: vidéki területekbe beruházó Európa Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 2012-ben nyújtandó támogatás feltételeiről

2 Jogszabályi háttér 47/2012. (V.11.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012- ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 71/2012. (V.21.) MVH közlemény A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 2007. évi XVII. törvény és a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet alkalmazandó.

3 Támogatás tárgya Megkezdett vagy tervezett gazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó gazdaságon kívül végzett tevékenységre. (Gazdaságon kívül végzett tevékenység: amely független az ügyfél mezőgazdasági tevékenységétől)

4 Általános feltételek Az ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg regisztráltatja magát az MVH ügyfél- nyilvántartási rendszerbe. Regisztrációs kérelmet a G0001-12-1 számú formanyomtatványon kell benyújtani (letölthető: www.mvh.gov.hu oldalról) www.mvh.gov.hu Amennyiben változás következik be a korábban regisztrált adatok bármelyikében, azt a bekövetkezést követő 15 napon belül kell bejelenteni az MVH felé, a G0002-12-1 számú formanyomtatványon (elmulasztása esetén az új kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül)

5 Támogatás igénybevételére jogosult ügyfelek Működő mikrovállalkozás (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó), amennyiben a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétele nem éri el a vállalkozás árbevételének 50%-át; Induló mikrovállalkozás (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó); Természetes személy, aki vállalja, hogy az első kifizetési kérelemig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát és tevékenységét főállásban ekként végzi.

6 Igénybevétel feltételei Olyan tevékenységre vehető igénybe, amely legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig Mikrovállalkozás esetén szerepel a bejelentett tevékenységek között; Természetes személy esetén szerepel az egyéni vállalkozó felvett tevékenységei között; Kivéve ha a tevékenység engedélyhez kötött új tevékenység, ebben az esetben legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor kell szerepelnie.

7 Ügyfél akkor felel meg ha… …a rendelet 5. sz. mellékletében szereplő települések bel- vagy külterületén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel, illetve lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik; …a vállalja, hogy az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát és tevékenységét főállásban ekként végzi; …eleget tesz a törvényben, Vhr.-ben és rendeletben foglaltaknak; …nem áll csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás, vagy végrehajtás alatt; …megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek; …nem áll a SAPARD, AVOP, NVT, ÚMVP, HOP, NDP kizárás hatálya alatt; …a működő vállalkozás nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak; …a 136/2008. (X.18.) FVM rendelet vagy a 33/2011. (IV.28.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelméhez az utolsó kifizetési kérelmével elszámolt; támogatási vagy kifizetési kérelme vonatkozásában bírósági eljárás nincs folyamatban; támogatási kérelme vonatkozásában nem rendelkezik jogerős határozattal.

8 Támogatás igénybevételére jogosult települések A 5. sz. melléklet szerinti települések bel- vagy külterületén valósulhat meg a fejlesztés: Szobi kistérségben: Bernecebaráti, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kemence, Kóspallag, Letkés, Márianosztra, Nagybörzsöny, Perőcsény, Tésa, Vámosmikola, Zebegény Váci kistérségben: Kismaros, Szokolya, Verőce Figyelem! Szob, Nagymaros nem jogosult támogatás benyújtására.

9 Támogatás mértéke Hátrányos helyzetű területen (Ipolytölgyes): Intenzitás (összes elszámolható kiadás): 65 % Igényelhető legmagasabb támogatási összeg: 5.000.000 Ft Egyéb területen: 60 %; Intenzitás (összes elszámolható kiadás): 60 % Igényelhető legmagasabb támogatási összeg: 5.000.000 Ft Kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre: 10.000.000 Ft (ténylegesen 5.000.000 Ft); Minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetésére: 2.500.000 Ft; Igényelhető támogatási összeg minimuma: 1.000.000 Ft; A jóváhagyott elszámolható kiadások nem haladhatja meg a: Gépkatalógus szerinti referencia árat, ÉNGY szerinti referencia árat, LEADER HACS területén igényelhető legmagasabb támogatási összeget (6. melléklet szerint);

10 Elszámolható kiadások a) Tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése (kivéve 4. sz. melléklet szerint); b) Tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez, építményhez kapcsolódó építési munka, új épület, építmény kialakítása; c) Kisléptékű infrastruktúra fejlesztés (3. sz. melléklet); d) Minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése (3. sz. melléklet); e) Egyéb elszámolható kiadások; f) Eszközként szoftver licence ellenértéke; Önállóan elszámolható kiadások: a) - c) Kizárólag a) - c) kiadások valamelyikével együtt elszámolható: d) - f)

11 Építési beruházás Építési beruházás esetén a 2012. május 31-én hatályos (2012_1 verzió) Építési Normagyűjtemény (ÉNGY) alkalmazandó. Amennyiben az építési tevékenység nemcsak a gazdasági tevékenységgel érintett épületet vagy épületrészt érinti akkor az elszámolható kiadásokat hasznos alapterület arányosan kell megállapítani; Amennyiben az építési tételt az ÉNGY nem tartalmazza 2 különböző, egymástól független árajánlattevőtől származó, hasonló műszaki tartalmú árajánlatot kell benyújtani.

12 Eszközbeszerzés és gépberuházás Gépbeszerzés esetén a 2012. május 31-én hatályos Gépkatalógust kell alkalmazni. Amennyiben az adott gép vagy eszköz a Gépkatalógusban nem szerepel 2 árajánlatot kell mellékelni. A gép, eszköz gyártása és a benyújtás között 2 évnél több nem telhet el. A gépnek, eszköznek rendelkeznie kell a termékfelelősségi, garanciális és szavatossági okiratokkal.

13 Nem támogatható tevékenységek, kiadások NACE Rev. 2. statisztikai osztályozás szerinti, vonatkozó rendeletben meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztések; Elsődleges termelésre vagy feldolgozásra vagy turisztikai tevékenységre irányuló fejlesztések; Motorral hajtott közlekedési jármű vagy sporteszköz beszerzésére és ezen eszközök forgalmazását érintő beruházásokhoz; Gépjármű fogalomkörbe tartozó eszközök beszerzésére; Termőföld és ingatlan vásárláshoz; Ingatlan bérleti díjához; Élő állat vásárlásához; 4. sz. mellékletben szereplő eszközök;

14 Formanyomtatványok Főlap (D2500-04); Építési A betétlap (D0003-04); Építési B betétlap (D0004-03); Építési C betétlap (D0040-02); Gép betétlap (D0001-04); Árajánlatos tétel bejelentő lap (D0075-03); Pénzügyi terv (D2502-03) Nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról természetes személy ügyfél esetén (D0079-01); Nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról szervezet ügyfél esetén (D0080-01); Nyilatkozat közbeszerzési kötelezettségről (D0078-03); Közzétételi kérelem (D9901-01),

15 További csatolandó mellékletek Lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata; Írásbeli hozzájáruló nyilatkozat lakcímet igazoló hatósági igazolvány vizsgálatához; Jogerős és érvényes építési engedély (ügyfél nevére szóló); Építési tervdokumentáció (ügyfél nevére szóló, tervezői névjegyzékben szereplő tervező által ellenjegyzett); Műszaki leírás; 2 árajánlat; 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat; Ingatlan használatot igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat; Ingatlan nyilvántartási térképmásolat; De minimis nyilatkozat, csekély összegű támogatásról;

16 Értékelési szempontokhoz kapcsolódó dokumentumok Minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer: Főlap, árajánlatok; Megújuló-, vagy bioenergia hasznosítás: főlap; tervdokumentáció, tervezői műszaki leírás; Akadálymentesítés: tervdokumentáció, műszaki leírás; Együttműködésben megvalósuló fejlesztés: együttműködési megállapodás; Kommunikációs terv; Társadalmi felelősségvállalás;

17 Dokumentumok hiánypótlása Amennyiben a dokumentumok nem a nyitva álló határidőn belül kerülnek benyújtásra, hiánypótlásra nincs lehetőség; Azonos tárgyra vonatkozóan hiánypótlásra egyszer van lehetőség; A hiánypótlásra nyitva álló határidő az ügyfél kérelmére nem hosszabbítható meg; Amennyiben a hiánypótlás határidőn túl kerül benyújtásra azt nem lehet figyelembe venni; Az MVH és a LEADER HACS a közleményben foglaltakon túl egyéb dokumentumokat is bekérhet.

18 Támogatási kérelmek benyújtása Postai úton; Benyújtás legkorábbi időpontja 2012. június 1. legkésőbbi időpontja 2012. július 2.; Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület (LEADER HACS) irodájához (2628 Szob, Pf.: 33.); A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma; Kizárólag a benyújtásra nyitva álló időszakban benyújtott és aláírt kérelmek kerülnek bírálatra.

19 Kérelem elutasításra kerül ha… …az ügyfél a közösségi és nemzeti jogszabályokban meghatározott feltételeket nem teljesíti; …a jóváhagyható támogatási összeg nem éri el az 1.000.000 forintot; …az értékelési rendszerben elérhető maximum pontszám 50 %-át nem éri el; …a megítélhető összesen elszámolható kiadás összege nem éri el a tervezett összes elszámolni kívánt kiadás 30 %-át;

20 Az ügyfél kötelezettségei 1. Rendelkezni kell az üzemeltetés lehetőségét biztosító kizárólagos joggal; A beruházás tárgya nem idegeníthető el és nem adható el (kivéve a kötelezettség átvállalás esetét, jótállás alapján történő cserét); Műszaki ellenőr alkalmazása és építési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési engedély köteles; A kiadások és bevételek vonatkozásában elkülönített nyilvántartásokat kell vezetni; Idegen nyelven kiállított dokumentumhoz tolmácsigazolvánnyal rendelkező személy által késztett magyar nyelvű fordítást is csatolni kell; A támogatás összegét tőketartalékba kell helyezni (kettős könyvvezetésnél), egyéb bevételek közé (nem kettős könyvvezetésnél);

21 Az ügyfél kötelezettségei 2. Üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított 5 évig tart; Az első kifizetési kérelmet a támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül be kell nyújtani; A támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül legalább a jóváhagyott támogatási összeg 80%-ával el kell számolni; Az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő 6 hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig be kell nyújtani; A közbeszerzési kötelezettség fennállása sem hosszabbítja meg a kifizetési kérelem benyújtási határidőt; A monitoring rendszer működtetése céljából adatot kell szolgáltatni;

22 Szankciók A jóváhagyott elszámolható kiadások legalább 80%-át teljesíteni kell, amennyiben az 50%-át teljesíti, de nem éri el a 80%-ot, a kumulált összeg 20%-kal csökkentésre kerül; A vállalt foglalkoztatotti létszámot tartani kell, hiányzó foglalkoztatottanként egyszer, a jóváhagyott támogatási összeg 2%-át, de legalább 300.000 Ft-ot köteles visszafizetni; Nem teljesített pontozási szempontonként a jóváhagyott támogatási összeg 2%-át köteles visszafizetni; A megvalósított beruházáson és eszközein köteles arculati elemeket elhelyezni a beruházás megkezdésekor, de legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig, amennyiben elmulasztja a támogatási összeg 1%- át, de legfeljebb 500.000 Ft-ot köteles megfizetni;

23 Elérhetőségeink 2628 Szob, Köztársaság utca 2. (8. szoba) 2628 Szob, Pf.: 33. borzsony.duna@gmail.com 27/370-890 www.borzsonyleader.hu megtalálhatóak vagyunk a facebook oldalon is

24 Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: vidéki területekbe beruházó Európa Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület Mikrovállalkozások létrehozása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések