Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2012. október. 102/2012. (X.1.) VM rendelet Falumegújításra és –fejlesztésre a LEADER Helyi Akciócsoportok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2012. október. 102/2012. (X.1.) VM rendelet Falumegújításra és –fejlesztésre a LEADER Helyi Akciócsoportok."— Előadás másolata:

1 Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2012. október. 102/2012. (X.1.) VM rendelet Falumegújításra és –fejlesztésre a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

2 Jogszabályi háttér 2007. évi XVII. Törvény A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatások és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet (Vhr.) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól www.magyarorszag.huwww.magyarorszag.hu 102/2012. (X.1.) VM rendelet Falumegújításra és –fejlesztésre a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 156/2012. (X.5.) MVH közleménye Falumegújításra és –fejlesztésre a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről www.mvh.gov.hu www.mvh.gov.hu

3 Támogatható tevékenységek I. ( 1) Támogatás vehető igénybe: a)helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró alábbi épületek, épületrészek külső és az épület rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén belső felújítására, korszerűsítésére, bővítésére, átalakítására, új épületrész kialakítására az alábbi épületekhez kapcsolódóan (a továbbiakban: 1. célterület): aa) települési szilárd burkolatú útvonalak mentén fekvő épületek, ab) település központját alkotó vagy közvetlenül övező épületek, ac) helyi turisztikai látványossághoz vagy a település megjelenésében szereppel bíró épülethez közvetlenül vezető útvonalak mentén fekvő épületek, ad) az aa), ab) és ac) alpontban meghatározott épülethez kapcsolódó zöld felület rendezésére, parkoló kialakítására, létrehozására, fejlesztésére, ae) az aa), ab) és ac) alpontban meghatározott épülethez kapcsolódó kerítés kialakítására, felújítására; IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS: 5 000 000 Ft b) a település környezetét és megjelenését javító fejlesztésre (a továbbiakban: 2. célterület): ba) kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre, bb) az utak mentén elhelyezkedő járdák kivételével a védelem alatt nem álló közparkok, pihenőhelyek, sétányok kialakítására, fejlesztésére, bc) az a) pont aa)-ac) alpontjában meghatározott útvonalak mentén zöldfelületek, látvány- és használati térelemek kialakítása, meglévők fejlesztésére; bd) szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítására, fejlesztésére; IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS: 0 Ft

4 Támogatható tevékenységek II. c) alapvetően a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése feltételeinek javítása céljából új piacok létrehozására, meglévők fejlesztésére, bővítésére, az előírásoknak történő megfeleltetésére (a továbbiakban: 3. célterület), ehhez kapcsolódóan: ca) fedett és fedetlen elárusítóhelyek, cb) egyéb üzlethelyiségek, cc) egyéb szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek, cd) raktárak, ce) szociális és hatósági helyiségek, cf) szükséges kiegészítő infrastruktúra, szennyvízelvezetés, energia- és vízellátására, parkoló, út, cg) szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítására, meglévők fejlesztésére, ch) a mérlegelést, illetve a ki- és berakodást segítő eszközök gépek, berendezések beszerzésére, ci) a település településrendezési eszközeinek módosítására; IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS: 5 000 000 Ft d) kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően (a továbbiakban: 4. célterület); IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS: 5 000 000 Ft e) kültéri, közcélú feladatokat ellátó, nem fedett sport és atlétikai pálya, kerékpáros pálya gördeszka pálya kialakítására, fejlesztésére, a hozzá kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek kialakítására, felújítására (a továbbiakban: 5. célterület). IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS: 0 Ft

5 Elszámolható kiadások 3. mellékletben meghatározott – Elszámolható kiadások  Az elszámolható kiadásokat a melléklet célterületenként tartalmazza. Meghirdetett célterületek: 1., 3. és 4. célterület 4. mellékletben meghatározott – Kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés  Az elszámolható kiadásokat a melléklet célterületenként tartalmazza. Meghirdetett célterületek: 1., 3. és 4. célterület Egyéb elszámolható kiadás A kapcsolódó zöld felület rendezés, parkoló kialakítása, létrehozása, fejlesztése, valamint a kapcsolódó kerítés kialakítása, felújítása önállóan is szerepelhet.

6 Nem támogatható tevékenységek 1. Célterület alapján nem vehető igénybe támogatás: a) önálló települési alapinfrastruktúra-fejlesztésre, gázhálózat, elektromos hálózat, ivóvízhálózat, szennyvízhálózat, csapadékvíz-elvezető rendszer, tűzi-víz vezetékek, tűzi-víz tárolók, utak, járdák, vasutak, átereszek, vízi létesítmények, hulladékkezelő, egyedi szennyvízelhelyezés, hírközlési, informatikai hálózat fejlesztésére; b) az önkormányzatok által a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott, kötelezően ellátandó feladatok – kivéve a köztemető fenntartása – ellátását szolgáló épületrészek, épületek fejlesztésére; c) az ingatlan-nyilvántartásban kastély megnevezésű ingatlan fejlesztésére; d) vár és várrom bemutathatóvá tételére, rekonstrukciójára; e) önkormányzati bérlakás felújítására, korszerűsítésére; f) kizárólag gazdasági funkciót ellátó épületek, épületrészek belső részének felújítására, korszerűsítésére, bővítésére, amely alól kivételt képez a 3. célterület. 4. Célterület alapján nem vehető igénybe támogatás: Kültéri sporteszközök beszerzésére, telepítésére. Kastélyok, várak kertjeiben, parkjaiban megvalósuló fejlesztésre. Natura 2000 területen megvalósuló fejlesztésre. Önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatok ellátását szolgáló épülettel azonos hrsz-on Olyan fejlesztésére, amely IKSZT címmel rendelkező épülettel közös helyrajzi számon valósul meg. Élő állat vásárlásra Saját munka elszámolására KRESZ táblák beszerzésére, telepítésére

7 Támogatás mértéke Jelenleg rendelkezésre álló összes forrás: 26.551.524 Ft 1., 3. és 4. célterületek esetén: Igényelhető maximális támogatás összege: 5.000.000 Ft A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás: 100 %-a Ha az ingatlan tulajdonosa természetes személy az összes elszámolható kiadás: 70 %-a (amennyiben a tulajdonos nem életvitelszerűen lakik az adott ingatlanban, belső felújítás is) Ha a fejlesztés 3. célterületen belüli fejlesztésre irányul az összes elszámolható kiadás: 80 %-a hátrányos helyzetű területen (Ipolytölgyes): 85 % A kiadások mértéke nem haladhatja meg a Gépkatalógus és az ÉNGY referenciaárait Az ÉNGY 2012. október 15-én hatályos 2012_2_verzió alkalmazandó A Gépkatalógus 2012. július 20-án lezárt verzió alkalmazandó. Egy időszakban egy ügyfél egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely azonban több célterületre is irányulhat és különböző helyrajzi számú ingatlanon is megvalósulhat. Költségvetési szervek a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás. Üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart.

8 Jogosultak Jogosult ügyfelek: Települési önkormányzat; Települési kisebbségi önkormányzat; Önkormányzati társulás; Nonprofit szervezet; Egyház aki az 5. mellékletben szereplő település valamelyikén működik, székhellyel vagy telephellyel rendelkezik. Jogosult települések: Amennyiben az 5. mellékletben szereplő település a kérelem benyújtásának időpontjában városi ranggal rendelkezik, a megvalósítandó fejlesztés nem támogatható. A 6. mellékletben szereplő településeken (NAGYMAROS) csak külterületen valósulhat meg a fejlesztés. Hátrányos helyzetű település: IPOLYTÖLGYES

9 Benyújtás feltételei Az ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg regisztráltatja magát az MVH-nál. A G0001 számú formanyomtatványon. Adat változás esetén változás bejelentési kötelezettség áll fenn, ennek elmulasztása esetén az új kérelem érdemi vizsgálat nélkül kerül elutasításra. A változások a G0002 számú formanyomtatványon jelenthető be. Az ügyfél támogatási kérelmet kizárólag akkor nyújthat be, ha a 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet keretében benyújtott támogatási kérelméhez kapcsolt utolsó kifizetési kérelmével elszámolt, az ahhoz kapcsolódó határozata jogerőre emelkedett, a beruházást lezárta. Támogatási kérelem benyújtására nem jogosult az az ügyfél, amely a 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelme vonatkozásában nem rendelkezik jogerős határozattal. Nem nyújthat be támogatási kérelmet az az ügyfél, akinek a (7) bekezdés szerinti rendelethez kapcsolódóan benyújtott támogatási vagy kifizetési kérelme alapján hozott döntések vonatkozásában bírósági eljárása van folyamatban. Nem nyújthat be támogatási kérelmet az az ügyfél, aki az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében az adott támogatható tevékenységre pályázatot nyújtott be, amely elbírálás alatt áll vagy támogatói döntéssel rendelkezik.

10 Egyéb feltételek, kötelezettségek I. Amennyiben egy támogatási kérelem több célterületet tartalmaz, akkor a támogatási kérelemben figyelembe veendő szakmai pontszám az egyes célterületekre kiszámított szakmai pontszám arányosításával kerül megállapításra. Ha az ügyfél az (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott értékhatárokra tekintettel nem köteles működtetési és fenntarthatósági tervet benyújtani, a támogatási kérelmének elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni. Az ügyfél köteles az üzemeltetési kötelezettség végéig az 1. célterületen belül belső felújításra irányuló beruházás megvalósítása esetén biztosítani az építmény rendszeres látogathatóságát legalább heti két napon. Célterülethez kapcsolódóan az épület, építmény felújításának, bővítésének, átalakításának keretében legfeljebb bruttó 15 %-os alapterület növekedés támogatható. Az 1. és a 3. célterületek alapján megvalósuló fejlesztés vonatkozásában a beruházás tárgya, kizárólag annak fenntartása céljából, az üzemeltetési kötelezettség fenntartása mellett bérbe adható. A fejlesztés csak abban az esetben támogatható, ha az ingatlan a jogosult ügyfél kategóriába tartozó jogalany, az állam, a megyei önkormányzat vagy természetes személy tulajdonában van. A támogatási kérelemhez üzleti tervet nem kell csatolni.

11 Egyéb feltételek, kötelezettségek II. Amennyiben a befogadásról szóló végzés kézhezvételét megelőzően megkezdődött a beruházás az a kérelem elutasítását vonja maga után. Közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén a hirdetményt megjelenését követő öt napon belül az MVH részére be kell nyújtani (nem teljesítése mulasztási bírságot von maga után. Közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén a megvalósítási határidő meghosszabbítására nincs lehetőség. Építés esetén építési műszaki ellenőr alkalmazása és építési napló vezetése akkor is kötelező ha a beruházás nem építési engedély köteles.

12 Csatolandó dokumentumok I. A támogatási kérelemhez csatolni kell az ügyfél által kiállított dokumentumok esetében eredeti példányban, a további dokumentumok tekintetében – eltérő rendelkezés hiányában – egyszerű másolatban a) nonprofit szervezet ügyfél esetén a szervezet nyilvántartásba vételét igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot; b) önkormányzat vagy önkormányzati társulás ügyfél esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének vagy társulási tanácsnak a fejlesztés megvalósításáról szóló határozatának hiteles kivonatát, amely tartalmazza a fejlesztés megnevezését és a fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi számát; c) az egyház, belső egyházi jogi személy nyilvántartásba vett adatait igazoló hatósági bizonyítványt, vagy a belső egyházi jogi személy jogi személyiségét igazoló egyházi igazolást, amelyet az egyház egészének, illetve legfőbb szervének vagy az adott jogi személy közvetlen felettes egyházi szervének az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszternél bejelentett képviselője vagy az egyház belső szabályai szerint erre feljogosított tisztségviselő állít ki; d) a tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató, az illetékes földhivatal által kiállított 30 napnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot; e) az értékeléshez az 1. mellékletben meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat; f) a Vhr. 27. § (1) bekezdés h) pontjában foglaltaknak megfelelően pénzügyi tervet, ha a kérelmezett támogatás összege 5 000 000 forint alatti; g) a Vhr. 27. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltaknak megfelelően, az 5 000 000 forintot vagy azt meghaladó kérelmezett támogatási összeg felett, pénzügyi és a 2. melléklet szerinti értékelési szempontokat tartalmazó működtetési és fenntarthatósági tervet; h) a 4. § (5) bekezdésében foglalt megállapodás teljes bizonyító erejű okiratát; - bérleti szerződés vagy hozzájáruló nyilatkozat i) eszköz, illetve gépkatalógusban nem szereplő gép beszerzés esetén a műszaki leírást; j) a Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontja szerinti dokumentumokat; k) ha a fejlesztés építési beruházásra, illetve beépítésre kerülő eszközbeszerzésre irányul és az ingatlan nem az ügyfél tulajdonában van, akkor a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti közokiratot vagy teljes bizonyító erejű magánokiratot arra vonatkozóan, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az ingatlanon megvalósítani és az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni; l) a kiadásokat célterületenként, létesítményenként elkülönítetten tartalmazó, a Vhr. 30. § (1) bekezdésében meghatározott MVH által rendszeresített formanyomtatványokat; m) eszközbeszerzés esetén az árajánlatos tételek feltüntetésére rendszeresített formanyomtatványt.

13 Csatolandó dokumentumok II. (2) A támogatási kérelemhez építési beruházások esetén – a Vhr.-ben foglaltaktól eltérően mellékelni kell, eltérő rendelkezés hiányában egyszerű másolatban: a) építési engedélyköteles beruházás esetén aa) az ügyfél nevére szóló jogerős és érvényes építési engedélyt vagy ennek hiányában a hatóság közokirati formában kiállított igazolását az építésügyi eljárás megindításáról, és ab) az ügyfél nevére szóló - a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építési- műszaki dokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza: a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató felmérési rajzot (alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket); b) nem építési engedélyköteles beruházás esetén ba) az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott eredeti nyilatkozatot arról, hogy az építési tevékenység nem építési engedélyköteles, és bb) az ügyfél nevére szóló - a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építési tervdokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza: a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató tervrajzokat; bc) a 4. célterületre irányuló fejlesztés esetében mellékelni kell a helyszínrajzba illesztett játszótér elrendezési tervét és műszaki leírást.

14 ÁRAJÁNLAT, EGYÜTTMŰKÖDÉS Árajánlat: a) az ajánlatkérő és ajánlattevő nevét, címét és adószámát (adóazonosítót), b) a kiadási tétel műszaki adatait, c) a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét, d) a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét, e) a kiadási tétel pénznemét, f) az ajánlattevő bélyegzőjét és képviselőjének aláírását. g) az árajánlat kiállításának dátumát Együttműködési megállapodás: a) az együttműködő partnerek nevét, székhelyének címét és adószámát, b) az együttműködő partnerek hivatalos képviselőjének nevét, c) az együttműködés tárgyát (tételesen kifejtve), d) az együttműködés időtartamát (min. fenntartási időszak végéig), e) az egyes együttműködő partnerek vállalt kötelezettségeit, f) az együttműködő partnerek cégszerű aláírását.

15 Csatolandó dokumentumok III. FONTOS! A benyújtandó dokumentumok és kapcsolódó mellékletek listáját a 156/2012. (X.5.) MVH közlemény V. melléklet, Önellenőrzési listát a 16. melléklete tartalmazza. Ha az ügyfél bármely dokumentumot a kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül nem nyújtja be vagy hiányosan nyújtja be, hiánypótlásnak nincs helye.

16 Támogatási kérelem benyújtása Benyújtási időszak: 2012. október 15. – 2012. november 15. Benyújtás módja: Postai úton (papír alapon) Benyújtás helye: Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület (LEADER HACS) 2628 Szob, Pf.: 33.

17 Támogatási kérelemek elbírálása LEADER HACS az 1. és 2. melléklet alapján végzett értékeléssel. El kell utasítani a támogatási kérelmet ha:  Értékelési rendszerben elérhető maximum pontszám 50%-át nem éri el (maximális pontszám: 145 pont) vagy  Jóváhagyott támogatás összege nem éri el az 1.000.000 forintot.  Az összes elszámolható kiadás összege nem éri el a támogatási kérelemben megadott, tervezett összes elszámolni kívánt kiadás 30 %-át

18 Megvalósítás, Kifizetési kérelem benyújtása A műveletet a támogatási határozat közlésétől számított 2 éven belül meg kell valósítani, de legkésőbb 2014. december 31-ig. Első kifizetési kérelmet a támogatási határozat közlésétől számított 6 hónapon belül köteles benyújtani. Az első kifizetési kérelemben köteles a támogatási határozatban jóváhagyott támogatási összeg legalább 10 %-val elszámolni. Utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő 6 hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig be kell nyújtani. Kifizetési kérelmet elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az MVH-hoz.

19 Jogkövetkezmények Ha a vállalt munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt, köteles hiányzó foglalkoztatottanként egyszer, a támogatás 2 %-át, de legalább 300.000 forintot visszafizetni. A vállalt nyitvatartási kötelezettség esetén, a nem teljesített napok után, naponként 10.000 forint visszafizetni (3. célterület esetén) Nem teljesített pontozási szempontonként a jóváhagyott támogatási összeg 2 %-át visszafizetni köteles.

20 Köszönöm figyelmüket! Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. /8-as szoba 06-27-370-890 borzsony.duna@gmail.com www.borzsonyleader.hu


Letölteni ppt "Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2012. október. 102/2012. (X.1.) VM rendelet Falumegújításra és –fejlesztésre a LEADER Helyi Akciócsoportok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések