Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület október.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület október."— Előadás másolata:

1 Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2012. október.
102/2012. (X.1.) VM rendelet Falumegújításra és –fejlesztésre a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület október.

2 Jogszabályi háttér 102/2012. (X.1.) VM rendelet
2007. évi XVII. Törvény A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatások és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet (Vhr.) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól 102/2012. (X.1.) VM rendelet Falumegújításra és –fejlesztésre a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 156/2012. (X.5.) MVH közleménye Falumegújításra és –fejlesztésre a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

3 Támogatható tevékenységek I.
helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró alábbi épületek, épületrészek külső és az épület rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén belső felújítására, korszerűsítésére, bővítésére, átalakítására, új épületrész kialakítására az alábbi épületekhez kapcsolódóan (a továbbiakban: 1. célterület): aa) települési szilárd burkolatú útvonalak mentén fekvő épületek, ab) település központját alkotó vagy közvetlenül övező épületek, ac) helyi turisztikai látványossághoz vagy a település megjelenésében szereppel bíró épülethez közvetlenül vezető útvonalak mentén fekvő épületek, ad) az aa), ab) és ac) alpontban meghatározott épülethez kapcsolódó zöld felület rendezésére, parkoló kialakítására, létrehozására, fejlesztésére, ae) az aa), ab) és ac) alpontban meghatározott épülethez kapcsolódó kerítés kialakítására, felújítására; IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS: Ft

4 Támogatható tevékenységek II.
c) alapvetően a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése feltételeinek javítása céljából új piacok létrehozására, meglévők fejlesztésére, bővítésére, az előírásoknak történő megfeleltetésére (a továbbiakban: 3. célterület), ehhez kapcsolódóan: ca) fedett és fedetlen elárusítóhelyek, cb) egyéb üzlethelyiségek, cc) egyéb szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek, cd) raktárak, ce) szociális és hatósági helyiségek, cf) szükséges kiegészítő infrastruktúra, szennyvízelvezetés, energia- és vízellátására, parkoló, út, cg) szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítására, meglévők fejlesztésére, ch) a mérlegelést, illetve a ki- és berakodást segítő eszközök gépek, berendezések beszerzésére, ci) a település településrendezési eszközeinek módosítására; IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS: Ft d) kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően (a továbbiakban: 4. célterület); IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS: Ft

5 Elszámolható kiadások
3. mellékletben meghatározott – Elszámolható kiadások Az elszámolható kiadásokat a melléklet célterületenként tartalmazza. (meghirdetett célterületek: 1., 3. és 4. célterület) 4. mellékletben meghatározott – Kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés Egyéb elszámolható kiadás A kapcsolódó zöld felület rendezés, parkoló kialakítása, létrehozása, fejlesztése, valamint a kapcsolódó kerítés kialakítása, felújítása önállóan is szerepelhet.

6 Jelenleg rendelkezésre álló összes forrás: 26.551.524 Ft
Támogatás mértéke Jelenleg rendelkezésre álló összes forrás: Ft 1., 3. és 4. célterületek esetén: Igényelhető maximális támogatás összege: Ft A támogatás mértéke (az összes elszámolható kiadás): 100 % Ha az ingatlan tulajdonosa természetes személy (az összes elszámolható kiadás): 70 % (amennyiben a tulajdonos nem életvitelszerűen lakik az adott ingatlanban, belső felújítás is) Ha a fejlesztés 3. célterületre irányul (az összes elszámolható kiadás): 80 % hátrányos helyzetű területen (Ipolytölgyes): 85 % A kiadások mértéke nem haladhatja meg a Gépkatalógus és az ÉNGY referenciaárait Az ÉNGY október 15-én hatályos 2012_2_verzió alkalmazandó A Gépkatalógus július 20-án lezárt verzió alkalmazandó. Egy időszakban egy ügyfél egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely azonban több célterületre is irányulhat és különböző helyrajzi számú ingatlanon is megvalósulhat. Költségvetési szervek a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás. Üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart.

7 Benyújtás feltételei Az ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg regisztráltatja magát az MVH-nál. A G0001 számú formanyomtatványon. Adat változás esetén változás bejelentési kötelezettség áll fenn, ennek elmulasztása esetén az új kérelem érdemi vizsgálat nélkül kerül elutasításra. A változások a G0002 számú formanyomtatványon jelenthető be. Az ügyfél támogatási kérelmet kizárólag akkor nyújthat be, ha a 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet keretében benyújtott támogatási kérelméhez kapcsolt utolsó kifizetési kérelmével elszámolt, az ahhoz kapcsolódó határozata jogerőre emelkedett, a beruházást lezárta. Támogatási kérelem benyújtására nem jogosult az az ügyfél, amely a 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelme vonatkozásában nem rendelkezik jogerős határozattal. Nem nyújthat be támogatási kérelmet az az ügyfél, akinek a (7) bekezdés szerinti rendelethez kapcsolódóan benyújtott támogatási vagy kifizetési kérelme alapján hozott döntések vonatkozásában bírósági eljárása van folyamatban.

8 Csatolandó dokumentumok I.
102/2012. (X.1.) VM rendelet alapján a támogatási kérelemhez mellékelni kell 6.§ (1) bekezdés a)-m) pontjaiban és 6.§ (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt dokumentumokat. Megjegyzések: (1) bekezdés e) pont az értékeléshez az 1. mellékletben meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat = az 1. mellékletben az értékelés módjánál felsorolt dokumentumok; (1) bekezdés j) pont a Vhr. 27.§ (1) bekezdés g) pontja szerinti dokumentumokat = két hasonló tartalommal rendelkező árajánlat; (1) bekezdés l) pont a Vhr. 30.§ (1) bekezdésben meghatározott MVH által rendszeresített formanyomtatványokat = a formanyomtatványokat a 156/2012. (X.5.) MVH közlemény tartalmazza. 4.§ (8) bekezdés árajánlatok részletes tartalmi követelményeit 4.§ (11) bekezdés az együttműködési megállapodások részletes tartalmi követelményeit tartalmazza. 156/2012. (X.5.) MVH közlemény Tartalmazza (1-12. melléklet) a kötelezően benyújtandó formanyomtatványok

9 Csatolandó dokumentumok II.
FONTOS! A benyújtandó dokumentumok és kapcsolódó mellékletek listáját a 156/2012. (X.5.) MVH közlemény V. melléklete és 16. melléklete (Önellenőrzési lista) tartalmazza. Ha az ügyfél bármely dokumentumot a kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül nem nyújtja be vagy hiányosan nyújtja be, hiánypótlásnak nincs helye.

10 Csatolandó dokumentumok III.
! ! ! ! ! ! ! ! !

11 Csatolandó dokumentumok IV.
! ! ! !

12 Csatolandó dokumentumok V.
! ! Pontozási ! ! ! Pontozási ! Pontozási ! !

13 Csatolandó dokumentumok VI.
Pontozási ! Pontozási ! Pontozási ! Pontozási ! Pontozási !

14 Csatolandó dokumentumok VII.
! !

15 Csatolandó dokumentumok VIII.
6.§ (2) A támogatási kérelemhez építési beruházások esetén – a Vhr.-ben foglaltaktól eltérően mellékelni kell, eltérő rendelkezés hiányában egyszerű másolatban: a) építési engedélyköteles beruházás esetén aa) az ügyfél nevére szóló jogerős és érvényes építési engedélyt vagy ennek hiányában a hatóság közokirati formában kiállított igazolását az építésügyi eljárás megindításáról, és ab) az ügyfél nevére szóló - a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építési- műszaki dokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza: a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató felmérési rajzot (alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket); b) nem építési engedélyköteles beruházás esetén ba) az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott eredeti nyilatkozatot arról, hogy az építési tevékenység nem építési engedélyköteles, és bb) az ügyfél nevére szóló - a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építési tervdokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza: a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató tervrajzokat; bc) a 4. célterületre irányuló fejlesztés esetében mellékelni kell a helyszínrajzba illesztett játszótér elrendezési tervét és műszaki leírást.

16 Csatolandó dokumentumok IX.
4.§ (8) Árajánlatok kötelező tartalmi elemei: a) az ajánlatkérő és ajánlattevő nevét, címét és adószámát (adóazonosítót), b) a kiadási tétel műszaki adatait, c) a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét, d) a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét, e) a kiadási tétel pénznemét, f) az ajánlattevő bélyegzőjét és képviselőjének aláírását. g) az árajánlat kiállításának dátumát 4.§ (11) Együttműködési megállapodások kötelező tartalmi elemei: a) az együttműködő partnerek nevét, székhelyének címét és adószámát, b) az együttműködő partnerek hivatalos képviselőjének nevét, c) az együttműködés tárgyát (tételesen kifejtve), d) az együttműködés időtartamát (min. fenntartási időszak végéig), e) az egyes együttműködő partnerek vállalt kötelezettségeit, f) az együttműködő partnerek cégszerű aláírását.

17 Csatolandó dokumentumok IX.
Vállalkozói vagy megbízási előszerződés Értékelési szempont: A fejlesztés helyi vállalkozó bevonásával kerül sor Értékelés módja: Vállalkozói vagy megbízási előszerződés Fontos, hogy a benyújtandó vállalkozói vagy megbízási előszerződés tartalmát tekintve ne minősüljön a beruházás megkezdésének. Egyház pályázó A támogatási kérelem benyújtására egyház és belső egyházi jogi személy jogosult, így amennyiben nem önálló jogi személy, úgy nem jogosult támogatási kérelmet benyújtani. Támogatási kérelem benyújtására az MVH ügyfél-regisztrácóban szereplő, önálló jogi személyiséggel rendelkező ügyfél jogosult. Azt, hogy az egyházközség és a plébániahivatal ugyanaz-e, azt a évi CCVI. Tv. lelkiismereti és a vallásszabadság jogáról, valamint a évi IV. tv. egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény alapján az egyházi főhatóság jogosult megállapítani, azonban ebben az esetben az ügyfélnek ezt a támogatási kérelmében igazolnia kell.

18 MePAR – Blokkazonosító keresése
/ Belépés a MePAR böngészőbe / Megye kiválasztása [Tovább] / Település kiválasztása [Tobább] 1. Blokk gomb bekapcsolása 2. B kiválasztása 3. Megjelennek a blokkok (piros szegéllyel) 4. Amelyik blokk területén a hrsz. elhelyezkedik, arra a blokkra 2x rá kell klikkelni.

19 MePAR – Blokkazonosító keresése
/ Belépés a MePAR böngészőbe / Megye kiválasztása [Tovább] / Település kiválasztása [Tobább] 5. Ablakban megjelennek a blokk adatai, így a blokk azonosítója is. Például: Blokk azonosítója: Q3TVY - L - 10

20 Támogatási kérelem benyújtása
Benyújtási időszak: 2012. október 15. – november 15. Benyújtás módja: Postai úton (papír alapon) Benyújtás helye: Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület (LEADER HACS) 2628 Szob, Pf.: 33.

21 Támogatási kérelemek elbírálása
LEADER HACS az 1. és 2. melléklet alapján végzett értékeléssel. El kell utasítani a támogatási kérelmet ha: Értékelési rendszerben elérhető maximum pontszám 50%-át nem éri el (maximális pontszám: 145 pont) vagy Jóváhagyott támogatás összege nem éri el az forintot. Az összes elszámolható kiadás összege nem éri el a támogatási kérelemben megadott, tervezett összes elszámolni kívánt kiadás 30 %-át

22 Megvalósítás, Kifizetési kérelem benyújtása
A műveletet a támogatási határozat közlésétől számított 2 éven belül meg kell valósítani, de legkésőbb december 31-ig. Első kifizetési kérelmet a támogatási határozat közlésétől számított 6 hónapon belül köteles benyújtani. Az első kifizetési kérelemben köteles a támogatási határozatban jóváhagyott támogatási összeg legalább 10 %-val elszámolni. Utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő 6 hónapon belül, de legkésőbb január 31-ig be kell nyújtani. Kifizetési kérelmet elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az MVH-hoz.

23 Köszönöm figyelmüket! borzsony.duna@gmail.com www.borzsonyleader.hu
Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. /8-as szoba


Letölteni ppt "Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület október."

Hasonló előadás


Google Hirdetések