Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Z ELEKTRONIKUS ELJÁRÁSOKRÓL Infokommunikációs Államtitkárság MINISZTERELNÖKI HIVATAL Pécs, 2010. április 16.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Z ELEKTRONIKUS ELJÁRÁSOKRÓL Infokommunikációs Államtitkárság MINISZTERELNÖKI HIVATAL Pécs, 2010. április 16."— Előadás másolata:

1 A Z ELEKTRONIKUS ELJÁRÁSOKRÓL Infokommunikációs Államtitkárság MINISZTERELNÖKI HIVATAL Pécs, 2010. április 16.

2 Infokommunikációs Államtitkárság MINISZTERELNÖKI HIVATAL Az elektronikus eljárásokról 1.Hol is tartunk? 2.Az elektronikus tértivevényre és az e- kézbesítésre vonatkozó szabályozás 3.Az elektronikus közszolgáltatásról

3 Infokommunikációs Államtitkárság MINISZTERELNÖKI HIVATAL E- kormányzat a világban A listavezetők http://www.unpan.org/egovernment.asp

4 Infokommunikációs Államtitkárság MINISZTERELNÖKI HIVATAL És hogy állunk mi?

5 Infokommunikációs Államtitkárság MINISZTERELNÖKI HIVATAL

6 Infokommunikációs Államtitkárság MINISZTERELNÖKI HIVATAL

7 Infokommunikációs Államtitkárság MINISZTERELNÖKI HIVATAL http://www.networkedreadiness.com/gitr/main/analysis/ ErősségekGyengeségek Vállalkozás indításának időszükséglete *5Adózás kiterjedése és hatékonysága132 Számítógép import*7Kormányzati szabályozás terhe130 High-tech export*11Lakossági telefon kapcsolási díj*119 Egy vállalkozás indításához szükséges eljárások száma* 13Fejlett technológiai eszközök kormányzati beszerzése 118 Felsőfokú beiskolázás aránya*17A kormányzat sikeressége az IKT technológiák promóciójában 116 Tudományos kutatóintézetek minősége23Lakossági telefon havi előfizetési díj*115 Mobil telefonok száma*26A törvényalkotó szervek hatékonysága114 E-kormányzati szolgáltatási index*26Teljes adóterhelés*109 Matematikai és természettudományos oktatás színvonala 26Vállalkozások telefon-előfizetési díja*108 * kemény, nem szubjektív adat

8 Infokommunikációs Államtitkárság MINISZTERELNÖKI HIVATAL Internet ellátottság

9 Infokommunikációs Államtitkárság MINISZTERELNÖKI HIVATAL Jelentősége: az elektronikus iratküldést közjogi szempontból, az elektronikus iratok hitelessége, joghatás kiváltó képessége alapján közelíti meg. Ennek legfontosabb elemei az okirat tartalmi változatlansága és a továbbítás-átvételhez fűződő jogkövetkezmények rendezése Elektronikus tértivevény: – elektronikus okirat, amely alapján a hivatalos iratot feladó hitelt érdemlő módon megbizonyosodhat arról, hogy az átvételre jogosult szerv vagy személy az elektronikusan kézbesített küldeményt átvette, és ez mely időpontban történt meg. Az Állami Elektronikus Kézbesítési Szolgáltatón (a központi rendszeren) keresztül, – közokirat kiállítására jogosult feladó által kézbesíttetett hivatalos irat - a hivatalos szerv saját minősített elektronikus aláírása nélkül is - elektronikus közokirat. – a magánokirat, ha a szerzője küldi az ügyfélkapuján keresztül, elektronikus aláírás nélkül is teljes bizonyító erejű magánokirat lehet 2009. évi LII. törvény a hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről

10 Infokommunikációs Államtitkárság MINISZTERELNÖKI HIVATAL 2009. évi LII. törvény a hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről Az elektronikus ügyintézés szempontjából kiemelendő szabályok: Hivatalos irat kézbesítése G2G, G2C, C2G A kézbesítési vélelem az elektronikus kézbesítés során Ha a címzett a hivatalos iratnak az elektronikus kézbesítési tárhelyen történő elhelyezését követő ötödik munkanapon sem veszi át a küldeményt, akkor a hivatalos iratot az ezt követő munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem). Ha kézbesítési vélelem beállta megállapításának van helye, a címzettet és a feladót az Állami Elektronikus Kézbesítési Szolgáltató automatikusan tájékoztatja az elektronikus kézbesítési tárhelyükön. Eltérési lehetőség (APEH kétszer kiküldi) Az elektronikusan kézbesített hivatalos iratok megőrzése, áttérés papír alapú kézbesítésre

11 Infokommunikációs Államtitkárság MINISZTERELNÖKI HIVATAL 2009. évi LII. törvény a hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről Kísérlet a közbeszerzés elektronizálására A Kbt. 2009. tavaszán elfogadott módosítása annak ellenére, vagy talán éppen azért, mert az elektronizálás területén kevés történt, gyökeres változást generál: 2010. január 1-től hatályba lép ett a Kbt. 21. § új (4) bekezdése mely szerint a közösségi értékhatárt meghaladó beszerzésekre vonatkozóan: – E fejezet szerinti eljárását az ajánlatkérő külön jogszabályban meghatározott elektronikus úton folytatja le. (nem tisztázott, melyik az a külön jogszabály, és mit jelent az eljárás lefolytatása) – Július 1-től pedig ez az eljárás kiterjed lényegében a kis értékű beszerzéseken kívül valamennyi eljárásra Ezzel majdnem párhuzamosan a hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről szóló 2009. évi LII. törvény 9. §-a meghatározott egyfajta, a központi rendszeren keresztüli kommunikációs lehetőséget – sajnálatos módon hibásan – (4) Az ajánlatkérő az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő lejártának időpontjában az Állami Elektronikus Kézbesítési Szolgáltatótól kapott, az elektronikus formanyomtatványhoz tartozó privát titkosító kulccsal kezdi meg a beérkezett ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések bontását. A teljes csomagot visszavonta a 2010. évi XII. törvény

12 Infokommunikációs Államtitkárság MINISZTERELNÖKI HIVATAL Az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény 2009. június 15. : az OGY ellenszavazat nélkül elfogadja Szabályozási területei: a központi elektronikus szolgáltató rendszeren át elérhető szolgáltatások nyújtásának és hozzáférésének eljárási és technikai feltételei az elektronikus közszolgáltatást nyújtó vagy a szolgáltatás működéséhez, engedélyezéséhez kapcsolódó hatósági tevékenységet végző személyek jogai és kötelezettségei az elektronikus közszolgáltatást igénybevevő természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek jogait és kötelezettségei az elektronikus azonosítás alapelvei a központi rendszer alapszolgáltatásai a képviselet elektronikus igazolásának alapvető szabályai

13 Infokommunikációs Államtitkárság MINISZTERELNÖKI HIVATAL Immár törvényben is megjelenik a központi rendszer kínálata: a) az elektronikus kormányzati gerinchálózat, b) a kormányzati portál, c) az ügyfélkapu, d) a hivatali kapu, e) a biztonságos elektronikus dokumentumtovábbító szolgáltatás, f) az elektronikus tárhely és a központi rendszer cím, g) a központi archiválási szolgáltatás, h) az elektronikus fizetéseket és elszámolás lehetőségét biztosító rendszer, i) a központi ügyfélszolgálat (ügyfélvonal, kormányzati ügyféltájékoztató központ). Az elektronikus közszolgáltatást nyújtók mindezt igénybe vehetik, és vonatkoznak rá az üzemeltetési feltételek, amelyeket az informatikáért felelős miniszter ellenőriz. Eszköz és feltételrendszer A központi rendszer

14 Infokommunikációs Államtitkárság MINISZTERELNÖKI HIVATAL E-ügyintézés a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszeren Hivatali feldolgozó háttér- és szolgáltató rendszerek Háttérrendszerek Okmányirodák, Népesség nyilvántartó stb. Ágazati szolgáltató rendszerek (APEH elektronikus bevallás, OEP TAJ, stb.) EKGEKG Önkormányzati háttérrendszerek Csatlakozó Hivatali kliensek Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer Közmű kiszolgáló rendszerek Hivatali kapu E-ügyintézés üzenetek ellenőrzése, átvétel- átadása, logisztikája, időpecsét, napló BEDSZ - biztonságos elektronikus dokumentumtovábbítási szolgáltató réteg Tár k e z e l ő Szervezeti postafiók Értesítési tárhely Ügyfélkapu – személyazonosító alrendszer Bejelentkeztető felület eID/jelszavas Ágazati portálok Mo.hu Személyes ügyintézési interaktív felület Elektronikus ügyintézések: Ügytár, ügyindítás, űrlapkitöltés, direkt ügyintézés, lekérdezések Egyablakos ügyintézési pont Letöltések kulcstár, űrlapok, szerkesztők Publikus Tájékoztat ás KÜKKÜK  Ügyfél

15 Infokommunikációs Államtitkárság MINISZTERELNÖKI HIVATAL A leggyakrabban használt ÜK szolgáltatások Szolg á ltat á s megnevez é se [szolgáltatást nyújtó szervezet]Csatlakoz á s időpontja Okmányirodai szolgáltatások [KEKKH]2005-2006-2010. Értesítés személyi iratok lejártáról [KEKKH]2008. január Elektronikus árverés [APEH]2008-2009. Adó- és járulékbevallás - SZJA, ÁFA, TÁNYA [APEH]2005-2009. Elektronikus cégeljárás [IRM]2005-2006. Elektronikus cégbeszámoló [IRM, APEH]2009. (május 1-től kötelező!) Mezőgazdasági adatszolgáltatás [MVH]2009. Mezőgazdasági e-kérelmek benyújtása [MVH]2008. (2009-től kötelező!) Általános nyomtatványkitöltő szolgáltatás [MeH-APEH]2009. Rendőrségi ügyekkel kapcsolatos e-ügyintézés [ORFK]2009. Jövedéki és energiaadó bevallás [VPOP]2007. Vámügyintézés [VPOP]2007. Társadalombiztosítás, betegéletút lekérdezés [OEP]2006. Nyugdíjügyintézés [ONYF]2007. Magán-nyugdíjpénztári adatszolgáltatás [PSZÁF] 2009. Felsőoktatási felvételi [OKM, OH]2004. Alkalmi munkavállalás [SZMM]2010.

16 Infokommunikációs Államtitkárság MINISZTERELNÖKI HIVATAL Oldalletöltés a kormányzati portálról A rendszer teljesítménye

17 Infokommunikációs Államtitkárság MINISZTERELNÖKI HIVATAL Továbbított küldemény 70 millió közelébenFelhasználók szám 880 ezer felett A rendszer teljesítménye

18 Infokommunikációs Államtitkárság MINISZTERELNÖKI HIVATAL A hozzáférés, közvagyon biztosítása Az elektronikus közszolgáltatások fejlesztése során biztosítani kell, hogy költségvetési vagy EU forrásokból létrehozott szoftverek, eljárási rendek, illetve más immateriális javak korlátlan felhasználási jogával az állam rendelkezzen, és a fejlesztések eredményei minden közigazgatási és közfeladatot ellátó szerv számára külön térítés nélkül hozzáférhetőek legyenek. Az elektronikus közszolgáltatások működésének elősegítése a közigazgatás minden szervének, illetve minden elektronikus közszolgáltatást nyújtó szervezetnek kötelezettsége, amely kötelezettséget az e törvényben meghatározott követelményeknek megfelelően, egymással együttműködve, összehangoltan kötelesek megvalósítani. Működés alapkövetelményei

19 Infokommunikációs Államtitkárság MINISZTERELNÖKI HIVATAL Alanyok: Alanyok: közig hatóságok, közüzemi szolgáltatók, bíróság és kapcsolódó szervek, egyéb költségvetési szervek és nem kötelezett szervezetek Ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a közigazgatási hatóságok kötelesek a hatósági eljárásokban az elektronikus kapcsolattartást és az e törvény hatálya alá tartozó más szolgáltatásaikat a központi rendszer útján megvalósítani, illetve hozzáférhetővé tenni – pl. adatok közzététele, nyilvántartások vezetése, tájékoztatók. A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság által folytatott eljárásokban, a jogi képviselő, a védő és a bíróság, az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság közötti írásbeli kapcsolat 2012. január 1-től Közszolgáltatók 2010 január 1-től kötelezettek tájékoztatás adására és ügyfélszolgálatra Szolgáltatás nyújtás

20 Infokommunikációs Államtitkárság MINISZTERELNÖKI HIVATAL Bármely személy, korlátozás nélkül igénybe veheti, ha egyébként jogosult az adatok megismerésére Csak törvény írhatja elő közszolgáltatás kötelező elektronikus igénybevételét A KR csatlakozásra kötelezett, vagy egyébként csatlakozó szervek kötelezhetik ügyfélkapu nyitásra azokat a dolgozóikat, akik a dokumentumforgalomban részt vesznek Ott kell szabályozniuk a kiadmányozás rendjét is A KR alapszolgáltatások ingyenesek: maga a kapcsolattartás, a tárhely, az azonosítás, az elektronikus fizetés A biztonsági követelményeket a felhasználók is kötelesek figyelembe venni Igénybevétel

21 Infokommunikációs Államtitkárság MINISZTERELNÖKI HIVATAL Azonosítás: olyan szolgáltatás, amelynek eredményeként az azonosítást igénylő a feladatának ellátásához szükséges biztonsággal egy harmadik személy vagy saját maga által bizonyosságot szerez, hogy az azonosítás alanya megegyezik az azonosítást kérő személlyel, és amelynek eredménye egy kellő biztonságú, a személy azonosítására egyértelműen alkalmas információ közlése, illetve megerősítése Autorizáció (feljogosítás): azonosításra épülő szolgáltatás, melynek eredményeként az egyértelműen azonosított személyhez (eszközhöz) eljárási, hozzáférési vagy más jogosultságokat állapítanak meg Az azonosítás az igénybe vett módszer szerint: tudás alapú azonosítás birtoklás alapú azonosítás tulajdonság alapú azonosítás Az azonosítás biztonsági szintje szerint: alacsony biztonsági szintű közepes biztonsági szintű magas biztonsági szintű Azonosítás

22 Infokommunikációs Államtitkárság MINISZTERELNÖKI HIVATAL Az ügyfélkapu Az ügyfélkapu felhasználó számára biztosított dokumentum- megőrzési és elérési szolgáltatás A tárhely formái: értesítési tárhely értesítési tárhely: minden új küldemény itt tárolódik, ha 30 napig nem veszi át a címzett (nem nyitja meg) akkor törlődik és meg kell ismételni a kézbesítést tartós tárhely: tartós tárhely: az értesítési tárhelyre érkezett küldeményeket ide helyezheti át címzett. A tartós tárban levő egyes dokumentumokhoz olvasási hozzáférést adhat általa meghatározottaknak Központi rendszer cím Központi rendszer cím kizárólag központi rendszeren belüli kapcsolattartásban használható elérési cím. Tárhely

23 Infokommunikációs Államtitkárság MINISZTERELNÖKI HIVATAL Hivatali kapu: az ügyfélkapu szervezeti megfelelője, amely a kapcsolattartásban részt vevő szervezetet azonosítja egyedi szervezeti azonosítóval. A szervezeti azonosítót a szervezet által kijelölt, ügyfélkapuval rendelkező és azonosítható dolgozója kezeli. Altípusai az igénybevevő szervezetek szerint Szervezeti postafiók: Csak a rövid távú megőrzés (maximum 30 napig) tartozik az alapszolgáltatásban a 3. naptól figyelmeztetés az át nem vett küldeményekre Gépi átvétel lehetőségének biztosítása iratkezelő rendszerek vagy célrendszerek számára. Átvétel közhiteles tanúsítása mindkét irányban Szervezeteknek nyújtott szolgáltatás

24 Infokommunikációs Államtitkárság MINISZTERELNÖKI HIVATAL Az elektronikus közszolgáltatás bizalmi szolgáltatás és kritikus infrastruktúra – ennek megfelelően kell kezelni A központi rendszerhez való csatlakozás követelményeinek teljesítését – megfelelő szakértői vizsgálat alapján – a Nemzeti Hírközlési Hatóság egy erre feljogosított tanúsító szervezet tanúsítványa alapján regisztrálja, és a csatlakozás csak az NHH által elvégzett regisztráció után hajtható végre. A tanúsítást a csatlakozást megelőzően és utána rendszeresen el kell végezni. Ha a csatlakozás megtörténte után a felülvizsgálat során az erre feljogosított szakértő a feltételek hiányát érzékeli, az NHH-hoz fordul a regisztráció visszavonása érdekében. Biztonság

25 Infokommunikációs Államtitkárság MINISZTERELNÖKI HIVATAL A központi rendszer működtetőjének, adatkezelőjének és üzemeltetőjének kijelölése Csatlakoztatás eljárásrendje, gazdasági feltételei Szolgáltatásnyújtóvá váláshoz tartozó kiegészítő követelmények Az együttműködés biztosításához szükséges műszaki követelmények EKG és Közháló speciális szabályai Hálózati alap- és emelt szintű szolgáltatások mellékletben: EKG használati szabályzata 222/2009. (X. 14.) Korm. rendelet Az elektronikus közszolgáltatás működtetéséről

26 Infokommunikációs Államtitkárság MINISZTERELNÖKI HIVATAL 223/2009. (X. 14.) Korm. rendelet Az elektronikus közszolgáltatások biztonságáról Az informatikai biztonság irányítása, miniszter feladatai, Az informatikai biztonság ellenőrzési rendje, informatikai biztonsági felügyelő Nemzeti hálózatbiztonsági központ (NHK) Biztonságos működés alátámasztása, minőségirányítási követelmények Naplózás, archiválás, személyi felelősségi rend Vírusvédelem, Az alkalmazás-szolgáltatókkal szembeni speciális követelmények Az elektronikus kormányzati gerinchálózatra vonatkozó speciális követelmények Mellékletben: a központi rendszer informatikai biztonsági követelményrendszere (3 dokumentum)

27 Infokommunikációs Államtitkárság MINISZTERELNÖKI HIVATAL 224/2009. (X. 14.) Korm. rendelet A központi elektronikus szolgáltató rendszer igénybevevőinek azonosításáról és az azonosítási szolgáltatásról Természetes személyek ügyfélkapus regisztrációjának eljárásrendje A regisztráció speciális esetei Ügyfélkapu megszüntetése Jelszókezelés Hivatali kapu és cégkapu létrehozása, kezelése, a hivatali kapu speciális fajtái Képviselet, meghatalmazások kezelése Viszontazonosítás

28 Infokommunikációs Államtitkárság MINISZTERELNÖKI HIVATAL 225/2009. (X. 14.) Korm. rendelet Elektronikus űrlapokkal, a közlések akadálymentességével kapcsolatos követelmények Ügyfelekkel való internetes kapcsolattartás, tájékoztatás, ügyintézés Ügyfelekkel való telefonos kapcsolattartás, tájékoztatás, ügyintézés Üzemzavar esetei Panaszkezelés Személyes adatok kezelése Biztonságos elektronikus dokumentumtovábbító szolgáltatás és a tárhely részletszabályai Az elektronikus ügyintézéshez kapcsolód fizetés alapvető szabályai Az ügyintézés speciális igényeinek kiszolgálása Az elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybe vételéről

29 Infokommunikációs Államtitkárság MINISZTERELNÖKI HIVATAL 78/2010. (III. 25.) Korm. rendelet Az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól A közigazgatási informatikáért felelős miniszternek a közigazgatási gyökér-hitelesítésszolgáltatóval kapcsolatos feladatai A közigazgatási gyökér-hitelesítésszolgáltató A közigazgatási használatra alkalmas elektronikus aláírás Az ügyfél által használt aláíráshoz tartozó tanúsítvánnyal szembeni követelmények A hatóságok által használt aláíráshoz tartozó tanúsítvánnyal szembeni követelmények A hitelesítési rend közigazgatási felhasználásra alkalmasságát igazoló nyilvántartás A rendeletek alkalmazási tapasztalatai alapján szükséges pontosítások

30 K ÖSZÖNÖM A FIGYELMET ! karoly.szittner@ekk.gov.hu Infokommunikációs Államtitkárság MINISZTERELNÖKI HIVATAL


Letölteni ppt "A Z ELEKTRONIKUS ELJÁRÁSOKRÓL Infokommunikációs Államtitkárság MINISZTERELNÖKI HIVATAL Pécs, 2010. április 16."

Hasonló előadás


Google Hirdetések