Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MAG ZRT ÁLTAL VÉGZETT HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS, SZABÁLYTALANSÁGI ELJÁRÁS

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MAG ZRT ÁLTAL VÉGZETT HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS, SZABÁLYTALANSÁGI ELJÁRÁS"— Előadás másolata:

1 A MAG ZRT ÁLTAL VÉGZETT HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS, SZABÁLYTALANSÁGI ELJÁRÁS
2010. szeptember Nagy Krisztina helyszíni főellenőr

2 Jogszabályi háttér A helyszíni ellenőrzés és a szabálytalanságok kezelésével összefüggő hazai jogszabályok 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról (GOP, KMOP) 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról (GVOP)

3 Helyszíni ellenőrzés elrendelése
Helyszíni ellenőrzésre a projekt futamideje alatt bármikor sor kerülhet, a pályázat beadásától/befogadásától a fenntartási időszak végéig, a Pályázati Felhívás és Útmutatóban, valamint a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint jogszabályi előírások alapján Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel kötött megállapodások alapján mintavételes ellenőrzés kockázatelemzés alapján (éves ellenőrzési terv szerint), rendkívüli ellenőrzés: a szakmai területek, a Bíráló Bizottság, vagy az Irányító Hatóság felkérésére, amennyiben a felmerülő problémák indokolják a pályázat elbírálása, pénzügyi kifizetés során, vagy akár a projekt fenntartási időszakában.

4 Ellenőrző hatóságok Jelenleg a támogatásból megvalósuló projekteket az alábbi szervezetek ellenőrizhetik helyszínen: MAG Zrt, mint Közreműködő Szervezet; Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – rendszerellenőrzés keretében, jellemzően külső kapacitás bevonásával; Kormányzati Ellenőrzési Hivatal – „ellenőrző hatóság” funkcióban; mintavétellel a forrás kb 5%-ának megfelelő projektet helyszínen ellenőriz minden évben; Pénzügyminisztérium – „igazoló hatóság” funkcióban rendszerellenőrzési tevékenységén keresztül; Állami Számvevőszék - az intézményrendszer, forrásfelhasználás általános szabályossági, hatékonysági ellenőrzése során; EU részéről, pl: Európai Bizottság felelős főigazgatóságának (DG) auditorai; Európai Számvevőszék auditorai. Egy projekt az életciklusa alatt akár több szervezet által is ellenőrzésre kerülhet!

5 281/2006. (XII.23.) Korm. Rendelet alapján a megvalósítási időszakban előírt ellenőrzési kötelezettség Projektméret (T: támogatás összege) Mikor kell ellenőrizni? 10 M Ft < T < 25 M Ft A projektek kockázatelemzés által kiválasztott legalább 25%-át a projekt befejezését megelőzően kell ellenőrizni 25 M Ft < T < 250 M Ft A projektet legalább egyszer, legkésőbb a projekt befejezését megelőzően amennyiben a kockázatelemzés korábban nem tette indokolttá 250 M Ft < T Valamennyit évente legalább egyszer + a projekt befejezését megelőzően 10 M Ft alatti pályázatoknál megvalósítási időszakban, illetve az összes pályázatnál a pályázati életút többi szakaszában az Irányító Hatóság által meghatározott arányok az irányadók

6 A helyszíni ellenőrzések típusai az egyes pályázati életút szakaszok szerint
Támogatási döntést megelőző előzetes helyszíni szemle Támogatási szerződéskötést megelőző előzetes helyszíni szemle Helyszíni ellenőrzés a projekt megvalósításának és fenntartásának időszakában Projekt-lezáró helyszíni ellenőrzés Rendkívüli ellenőrzés

7 Fontosabb tudnivalók: a helyszíni ellenőrzés szervezése
Időpont egyeztetés: a Helyszíni Ellenőrzési Osztály telefonon egyeztet időpontot a pályázatban megjelölt kapcsolattartó személlyel, majd ben hivatalos értesítést küld, amely tartalmazza az ellenőrzés megbeszélt időpontját, helyszínét ill. az előkészítendő dokumentumokat Az ellenőrzés helyszíne(i): valamennyi megvalósítási helyszín (székhely/ telephely), ahol projekttel kapcsolatos eszközök, dokumentumok találhatóak Az ellenőrzés időtartama a projekt méretétől ill. az ellenőrzött cég felkészültségétől függően ált. 1 nap

8 Résztvevők az ellenőrzésen
Résztvevők a MAG Zrt részéről: min. 2 fő, akik alapesetben helyszíni ellenőrök, de esetenként külső szakértő, projekt menedzser, vagy megfigyelő részvételével (pl. IH, MEH) Résztvevők a Pályázó/Kedvezményezett részéről: cégképviseletre jogosult vagy meghatalmazott gazdasági vezető, műszaki vezető projekt vezető/projekt menedzser esetleg pályázatíró

9 Előkészítendő dokumentumok I.
Értesítő levél tartalmazza, azonban projektenként eltérő lehet, ezért a helyszíni ellenőrrel való egyeztetés szükséges! Előzetes helyszíni szemle esetén: cégadatok változása esetén: cégkivonat v. cégbírósági bejelentő, aláírási címpéldány, (meghatalmazás); a pályázat beadása óta keletkezett új dokumentumok (pl. jogerős építési engedély, telepengedély, gépelhelyezési rajz, bérleti szerződés); kezdési időpontot alátámasztó dokumentum (pl. megrendelés, építési napló);

10 Előkészítendő dokumentumok II./1.
Megvalósítási időszakban: A műszaki, gazdasági és pénzügyi előrehaladás dokumentumai: megrendelések, vállalkozói szerződések, szállítói és üzembehelyezési okmányok eredeti számlák, bankszámla kivonatok elkülönített számviteli nyilvántartás (főkönyvi kivonatok, kartonok, egyedi eszköz nyilvántartó lapok) pénzügyi teljesítés igazolások, nyilatkozatok a jóváírt támogatás bankszámlakivonata, elkülönített könyvelése, főkönyvi kartonja munkaszerződések, jelenléti ívek, bérkifizetést alátámasztó dokumentumok (amennyiben bérköltség elszámolható) lízingszerződés, fizetési ütemezés, teljesítésigazolás, a lízingcég igazolása a tulajdonjog átruházásáról

11 Előkészítendő dokumentumok II./2.
a támogatás biztosítéka- amennyiben szükséges (bankgarancia, jelzálogszerződés, közjegyzői okirat) vagyonbiztosítási dokumentumok (amennyiben a biztosíték tárgya a támogatott beruházás) közbeszerzési dokumentumok szakhatósági engedélyek (pl. telepengedély, működési engedély) a projekt kezdését, befejezését alátámasztó dokumentum tulajdoni lap, bérleti szerződés, tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat PEJ, ZPEJ Projektet, céget érintő változások esetén: bejelentési kötelezettség teljesítését alátámasztó dokumentum  a nyilvánosság és a tájékoztatás teljesítésének dokumentumai

12 Előkészítendő dokumentumok III.
Fenntartási időszakban A projekt fenntartását, vállalások teljesítését alátámasztó dokumentumok: indikátorok teljesülésének igazolására vonatkozó dokumentumok (pl létszám, árbevétel..) tájékoztatás és kommunikációs kötelezettség teljesítésének dokumentumai esélyegyenlőség és fenntarthatósági vállalások alátámasztó dokumentumai

13 Az ellenőrzés menete 1. Megbízólevelek átadása, aláírásra jogosultak tisztázása (aláírási címpéldány, meghatalmazás) 2. Projekthez kapcsolódó dokumentáció ellenőrzése 3. Megvalósítási helyszín ill. a projekt keretében megvalósuló beruházás megtekintése, eszközök beazonosítása 4. Fényképek készítése 6. Pályázó/Kedvezményezett észrevételezési lehetősége a jegyzőkönyvben 5. Jegyzőkönyv írás – mellékletek készítése

14 Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv
A helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv rögzíti az ellenőrök tényszerű megállapításait. 3 példányban készül a mellékletekkel (pl. Létesítmény és gépjegyzék) együtt a helyszínen, amelyből egy a Pályázó/Kedvezményezett példánya. Jegyzőkönyv aláírására a hivatalos cégképviselő vagy általa meghatalmazott személy jogosult. A jegyzőkönyv minden oldalát az aláírók kézjegyükkel ellátják és az utolsó oldalát a Pályázó/Kedvezményezett cégszerűen kettő helyen aláírja. Esetleges hiánypótlásra való felszólítás rögzítése, a dokumentumok felsorolásával, határidő megjelölésével történik. A projekt csak a megfelelő és teljeskörű hiánypótlás megküldését követően minősíthető rendben lévőnek!

15 Általános hibák, ellenőrzés elhúzódásának okai
Kiértesítő levélben leírt, illetve ellenőrrel megbeszélt dokumentumok hiányos előkészítése Beszerzett eszközök nem a megvalósítás helyszínén találhatók és előre nem jelezték Elkülönített számviteli nyilvántartás hiánya Projekt szakmai tartalmát ismerő szakember hiánya (különösen IT és K+F+I projektek esetében) Cégjegyzésre jogosult személy, illetve meghatalmazás hiánya

16 Szabálytalanságok kezelése

17 Szabálytalanság fogalma
A 281/2006 (XII.23.) Kormányrendelet szerint: Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1083/2006/EK rendelet 2. cikk 7. pontjában foglaltak, továbbá a nemzeti jogszabályok előírásainak, illetve a támogatási szerződésben a felek által vállalt kötelezettségeknek a megsértése, amelyek eredményeképpen a Magyar Köztársaság pénzügyi érdekei sérülnek, illetve sérülhetnek. Szabálytalanság gyanúja: bármilyen adat vagy információ, amely szabálytalanság elkövetésére utal.

18 Szabálytalansági eljárás
A támogatási folyamat (döntéstől) bármely szakaszában indulhat szabálytalansági eljárás, mely indulhat az Európai Bizottság, az Ellenőrző hatóságok, a Belső ellenőrzési részleg, bármely ellenőrzést végző szervezet (pl.: BRFK, VPOP), KSZ szervezeti egység, Magánszemély bejelentése alapján. Szabálytalansági eljárás lefolytatására sor kerülhet a Közreműködő Szervezetnél, illetve az Irányító Hatóságnál.

19 Szabálytalansági eljárás lefolytatása KSZ hatáskörben
Szabálytalansági gyanú bejelentés érkezése a Szabálytalanság-felelőshöz Szabálytalanság-felelős értékeli a szabálytalansági gyanút, előterjesztést ír a KSZ vezetőjének KSZ vezető dönt a szabálytalansági eljárás lefolytatásáról vagy lezárásáról Kedvezményezett értesítése az eljárás megindításáról, aki észrevételt tehet Szabálytalansági Bizottság a rendelkezésre álló dokumentumok alapján értékeli a szabálytalansági gyanút, intézkedési javaslatot tesz KSZ vezetője a bizottság javaslata alapján dönt a szabálytalansági eljárás eredményéről

20 Szabálytalansági eljárás eredménye
Szabálytalanság megállapítása KSZ, illetve IH vezető által jóvá-hagyott intézkedések végrehajtásának kezdeményezése (pl.: elállás, kifizetés-igénylés elutasítása, a kifizetés csök-kentése, előleg, támogatás vissza-fizetése, szerződésmódosítás, PEJ/ ZPEJ elutasítása, csalás gyanúja esetén büntetőeljárás kezdeménye-zése, Kedvezményezett kizárása a pályáztatási rendszerből max 5 évre) A Kedvezményezett korrekciós intézkedésekre történő felszólítása Nem történt szabálytalanság Szabálytalansági eljárás lezárása Kedvezményezett értesítése az eljárás megszűntetéséről

21 Tipikus szabálytalansági gyanúk
a projekt a pályázat benyújtása (korábban befogadása) előtt megkezdődött a projekt csak részben, vagy nem a pályázatban rögzített feltételek szerint valósult meg a Kedvezményezett a támogatási szerződésben rögzített jelentés- és bejelentés-tételi kötelezettségét - felszólítás ellenére sem - teljesíti a projekt megvalósítása az előzőekben nem említett egyéb pályázati feltételbe vagy támogatási szerződési kikötésbe ütközik Kedvezményezett nem tesz eleget az előleg folyósítását követően 8 hónapon belül az elszámolás benyújtási kötelezettségének, és a kifizetett előleg visszafizetésére nem került sor a Kedvezményezett ellen a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul (egyszerűsített eljárás)

22 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A MAG ZRT ÁLTAL VÉGZETT HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS, SZABÁLYTALANSÁGI ELJÁRÁS"

Hasonló előadás


Google Hirdetések