Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakértői bizottság Törvények, feladatok, vizsgálatok, szakvélemények,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakértői bizottság Törvények, feladatok, vizsgálatok, szakvélemények,"— Előadás másolata:

1 Szakértői bizottság Törvények, feladatok, vizsgálatok, szakvélemények,

2 Törvényi szabályozás A közoktatási törvény (1993: LXXIX. tv.) egységes keretbe foglalta a közoktatás szabályozását, amely ma az ország egyik legterjedelmesebb törvénye Az alapelvei és értékei: gyermekközpontúság, esélyegyenlőség, készségfejlesztés és a használható tudás fontossága. A pedagógiai szakszolgálatok működésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, a működéshez szükséges minimális eszköz- és felszerelési jegyzéket a 14/1994 (VI. 24.) MKM rendelet tartalmazza. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési, oktatási intézmények működését szabályozza.

3 Törvényi szabályozás Egyéb jogi szabályozások: 23/1997. (VI. 4.) MKM rendelet 2/2005. (III. 1.) OM rendelet módosításával Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 1998. évi XXVI. törvény A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról; A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló (1993. évi III.) törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló (1993. évi III.) törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló (1997. évi XXXI.) törvény.

4 Gyógypedagógia területei Súlyossági fokok: - nehézség - zavar - zavar - akadályozottság - akadályozottság -Tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséget a nevelési tanácsadó, - tanulási zavart és tanulásban való akadályozottságot, értelmi akadályozottságot, azaz fogyatékosságot, sajátos nevelési igényt, kizárólag a szakértői bizottság állapíthat meg. értelmi akadályozottságot, azaz fogyatékosságot, sajátos nevelési igényt, kizárólag a szakértői bizottság állapíthat meg.

5 Sajátos nevelési igényű tanuló, gyermek (SNI) 2011. szeptember 1-jével SNI a közoktatásban használatos kategória, mely oktatási többletszolgáltatást jelez. J ogot biztosít a gyermeknek a rehabilitációhoz, s az ellátó intézménynek az emelt normatíva igényléséhez. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló az, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd; (Közoktatási törvény 121. § 29.)

6 Diagnosztikus bizonytalanság 14/1994. (VI.) MKM rendelet 13§ (5) A vizsgálatot lezáratlan vizsgálatnak nyilvánítjuk, véleményt folyamatos figyelemmel kísérést követően alakítunk ki.

7 SNI gyermekek ellátásának feltételei A sajátos nevelési igényű gyermekek neveléséhez és oktatásához szükséges feltételek: a gyermek, tanuló és történő a gyermek, tanuló külön és együtt történő óvodai neveléséhez, illetve iskolai neveléséhez és oktatásához: - a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő végzettségű szakember - gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása - a neveléshez és oktatáshoz szükséges speciális tanterv, tankönyv és más segédletek; valamint speciális eszközellátottság, azaz speciális gyógyászati és technikai eszközök. - a tevékenység jogosultsága az alapító okiratban, / és azt a törvényben meghatározott módon igazolja, valamint az önkormányzat jegyzője kérte a listára való felvételét, illetve tájékoztatta a szakértői bizottságot. Speciális fejlesztő-felzárkóztató foglalkozás biztosítása: heti tanítási óra 15 – 35 – 40 - 50 %-a,

8 Tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok megyei, fővárosi Országos szakértői és rehabilitációs bizottságok Országos szakértői és rehabilitációs bizottságok látásvizsgáló országos szakértői bizottság hallásvizsgáló országos szakértői bizottság beszédvizsgáló országos szakértői bizottság mozgásvizsgáló országos szakértői bizottság

9 II. 3. Megyei TKVSzRB tevékenysége, feladatai Szakértői tevékenység: szűrés, vizsgálat, felülvizsgálat. Komplex pedagógiai – pszichológiai - orvosi vizsgálatok végzése, a fogyatékosság szűrése, vizsgálata, felülvizsgálata, a fogyatékosság szűrése, vizsgálata, felülvizsgálata, annak megállapítása, hogy fennáll-e a sajátos nevelési igény, illetve annak megállapítása, hogy fennáll-e a sajátos nevelési igény, illetve szükség van-e többletszolgáltatásra. szükség van-e többletszolgáltatásra.

10 Rehabilitációs tevékenység: - javaslat az intézményes elhelyezésre, sajátos nevelési igény keretében történő ellátásra, ellátás módjára, formájára, helyére; - egyes tantárgyak, tananyag részek értékelése, minősítése alóli mentesítésre, segédeszközök használatának engedélyezésére. - a tankötelezettség módjának teljesítésére, a speciális ellátás, fejlesztés módjára, helyére, időkeretére.

11 III. 1. Vizsgálatok kérése Vizsgálatot kezdeményezhet: szülő, nevelési-oktatási intézmény, egészségügyi, családvédelmi intézmény, gyermek-jóléti szolgálat stb. Vizsgálati kérelem alapján 0-tól – a tanköteleskor végéig. Kérelmezés ideje: szülő bármikor, nevelési-oktatási intézmény január 31-ig (nevelési tanácsadók márc. 31.). Kérelmezés ideje: szülő bármikor, nevelési-oktatási intézmény tankötelezettségnek kijelölt iskolában való teljesítéséhez december 15-ig, mentesítés igénylésénél január 31-ig (nevelési tanácsadók márc. 31.). Kérelem írásban, szülői aláírással lehetséges!!! Óvoda és iskola kezdeményezésekor. formanyomtatványon szükséges A. Kö. 3126 sz. Óvoda és iskola kezdeményezésekor Szakértői javaslat iránti kérelem c. formanyomtatványon szükséges A. Kö. 3126 sz.

12 Mellékelni a korábban történt zárójelentéseket, szakvéleményeket, egyéb iratokat, pl. Mellékelni a korábban történt zárójelentéseket, szakvéleményeket, egyéb iratokat, pl. születési zárójel., nev. tanácsadó véleménye. Be kell csatolni az érintett iskola igazgatójának a vizsgálat szükségességével kapcsolatos egyetértő nyilatkozatát. Az iskola igazgatója döntéséhez beszerzi a tanuló osztályfőnöke és az adott tantárgyat tanító pedagógus véleményét. Az 1999. szeptember 1-je után született gyermekek esetében a kérelemhez csatolni kell a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 5. számú melléklete szerinti orvosi adatlapot,

13 III. 6. a. Kötelező felülvizsgálat rendeleti szabályozása a sajátos nevelési igényű, az enyhe értelmi fogyatékos tanuló és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és organikus okokra nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, tanuló fejlődését nyomonkövető, rendszeres felülvizsgálata a 14/1994 (VI. 24.) MKM rendelet 20. § (4) értelmében: - az első vizsgálatot követő 1 tanév eltelte után, - az első vizsgálatot követő 1 tanév eltelte után, - azt követően, a tanuló 12 éves koráig minden 2. tanévben, - azt követően, a tanuló 12 éves koráig minden 2. tanévben, - azt követően és a nem említett többi fogyatékosság esetén minden 3. tanévben - azt követően és a nem említett többi fogyatékosság esetén minden 3. tanévben 9. § (4) Fejlesztő felkészítésnél: - abban az évben, amelyben a 8. életévét betölti, - abban az évben, amelyben a 8. életévét betölti, - azt követően pedig 3 évenként. - azt követően pedig 3 évenként. A kt 34. § (3) bek. (b) pontja alapján az szrb tevékenység keretében vizsgálni kell a különleges gondozás ellátásához szükséges feltételek meglétét.

14 IV. 2. / 2005 – (III. 1. ) OM rendelet: A felülvizsgálat kezdeményezése a normatívát igénylő nevelési-oktatási intézmény felelőssége: Felülvizsgálati dokumentációt, kérelmet minden tanév június 30-ig kell eljuttatni a szakértői bizottsághoz Hiányzás esetén is az iskola felelőssége a pótlás.

15 Szakvélemények formai összegzése Személyi adatok Jelenlegi elhelyezés Komplex vizsgálat leírása (orvosi, pszichológiai, pedagógiai) ÖsszegzésDiagnózisJavaslat Fejlesztési irányok Egyéb tájékoztatás Aláírások

16 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Szakértői bizottság Törvények, feladatok, vizsgálatok, szakvélemények,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések