Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

M IRE JÓ AZ ISKOLA ? Szakosztályi és tagozati összejövetel 2013. május 7. 2014. 09. 13.1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "M IRE JÓ AZ ISKOLA ? Szakosztályi és tagozati összejövetel 2013. május 7. 2014. 09. 13.1."— Előadás másolata:

1 M IRE JÓ AZ ISKOLA ? Szakosztályi és tagozati összejövetel 2013. május 7. 2014. 09. 13.1

2 K ÉPEK ISKOLÁKRÓL … „Az egyik házban az a jó, hogy egészen magas és új, a másikban meg az, hogy olyan kicsi és régi.” – Janikovszky Éva 2014. 09. 13.2

3 H OL JÓ TANULNI ? 2014. 09. 13.3

4 J ANIKOVSZKY É VA „… sajnos az én apukámat nem érdekli, hogy a más gyereke mit csinál. Az csak akkor érdekes neki, ha a más gyereke véletlenül nem csinál semmit.” 2014. 09. 13.4

5 M ÁRAI S ÁNDOR „A szavak mást is jelentenek, mint amire a szótár tanít.” 2014. 09. 13.5

6 E ÖTVÖS L ORÁND „Tanuljunk egymástól, hogy minél jobban taníthassunk.” 2014. 09. 13.6

7 M ARK T WAIN „Soha nem engedtem, hogy az iskolázta- tásom megzavarja a tanulmányaimat.” 2014. 09. 13.7

8 K ARINTHY F RIGYES „Nem értünk rá tanulni, mert folyton tanítottak.” 2014. 09. 13.8

9 B ENJAMIN F RANKLIN „Aki úgy gondolja, hogy a tanulás drága, próbálja ki, milyen a tudatlanság.” 2014. 09. 13.9

10 O SCAR W ILDE „Az oktatás elismerésre méltó dolog, de nem árt, ha időnként eszünkbe jut, hogy amit valóban érdemes tudni, nem tanítható.” 2014. 09. 13.10

11 Ö RKÉNY I STVÁN „Az iskolának az a feladata, hogy a kérdezést természetes és leküzdhetetlen szokásunkká tegye.” 2014. 09. 13.11

12 J ANIKOVSZKY É VA „És a tanító nénikkel is úgy vagyok, mint az iskolával. Ha megdicsérnek engem, akkor szeretem őket, ha rám szólnak, akkor nem. De azért a Klári nénit talán akkor is szeretem, ha rám szól. A Piri nénit meg akkor se szeretném, ha egyszer megdicsérne. De még nem próbáltuk ki.” 2014. 09. 13.12

13 G ONDOLATOK OKTATÁSPOLITIKUSOKTÓL ATUDÁS,HATALOM! 2014. 09. 13.13

14 A PÁCZAI C SERE J ÁNOS „Olyan időben születtünk, mikor a legnagyobb tudatlansággal szemben a bölcsesség és ennek tanítói egy batkára sem becsültetnek. De azon kétségbe kell-e esnünk? El kell-e hagynunk az iskolát? Számba sem kell venni a jövendőt? Nem! Gyalázaton és szégyenen keresztül az erényre kell törekedni.” 2014. 09. 13.14

15 „A haza minden polgárának jövője – mindenekelőtt jogai – kulturáltságától függ, vagyis a műveltségnek a nevelés útján való társadalmi méretű elterjedésétől. Ezért kell a népiskolákat szaporítani, felszerelésüket s a bennük folyó oktatást javítani a haza minden lakója számára és érdekében.” K ÉT GONDOLAT E ÖTVÖS J ÓZSEFTŐL 2014. 09. 13.15

16 „Míg a néptanítóknak anyagi jólétéről nem gondoskodunk, addig tőlök lelkesedést nem várhatunk. Sokszor hallottam és olvastam ezen állítást, de mindig azok közé számítám azt, melyeket praktikusnak tartanak, de amelyet a tapasztalat megcáfol....hazánk néptanítói, bármennyire sanyarú legyen helyzetük, sokan hivatásuknak egész kiterjedésében megfelelnek... Mikor lesz megfelelő a tanítók fizetése?... Azon a napon, melyen a nemzet épp oly szükségeseknek fogja tartani az áldozatokat, melyek tőle népnevelésünk fenntartására kívántatnak, mint azokat, melyeket a közigazgatás vagy közlekedési eszközöknek fenntartására hozni kénytelen, azon a napon a legnagyobb akadály, mely népoktatásunk emelésének útjában áll, elhárítva lesz...” (Néptanítók Lapja 1868. február) 2014. 09. 13.16

17 K LEBELSBERG K UNÓ „Én tanuló és szorgalmas, de amellett játékos magyar gyermeket akarok. Mert csak játékos, eleven magyar gyermekből lehet derűs, dolgos magyar férfi, aki vállalkozását s az élet nagy kötelességeit emelt fővel, mosolyogva és nem elkeseredéssel vállalja” 2014. 09. 13.17

18 1961. ÉVI III. TÖRVÉNY A M AGYAR N ÉPKÖZTÁRSASÁG OKTATÁSI RENDSZERÉRŐL Népünk legalapvetőbb érdeke, alkotó munkájának értelme, célja: a szocializmus felépítése hamarosan történelmi tény lesz. Népünk legalapvetőbb érdeke, alkotó munkájának értelme, célja: a szocializmus felépítése hamarosan történelmi tény lesz. A gyors társadalmi haladás, a termelés egyre növekvő igényei következtében mind fontosabbá válnak a kulturális építés feladatai, ezek sikeres megoldása a gazdasági építés meggyorsításának is feltétele. A gyors társadalmi haladás, a termelés egyre növekvő igényei következtében mind fontosabbá válnak a kulturális építés feladatai, ezek sikeres megoldása a gazdasági építés meggyorsításának is feltétele. A szocializmus építése sokoldalúan művelt embereket kíván, a jövő szocialista állampolgárai pedig joggal várnak az iskolától olyan nevelést, amelynek segítségével erejük és képességeik szerint részt vehetnek az alkotómunkában. A szocializmus építése sokoldalúan művelt embereket kíván, a jövő szocialista állampolgárai pedig joggal várnak az iskolától olyan nevelést, amelynek segítségével erejük és képességeik szerint részt vehetnek az alkotómunkában. Növeljük mind az iskolások, mind a termelőmunkájuk megszakítása nélkül továbbtanulók létszámát, és így fokozatosan készítsük elő az általános és kötelező középfokú oktatás megvalósításának feltételeit. Növeljük mind az iskolások, mind a termelőmunkájuk megszakítása nélkül továbbtanulók létszámát, és így fokozatosan készítsük elő az általános és kötelező középfokú oktatás megvalósításának feltételeit. 2014. 09. 13.18

19 1971. ÉVI IV. TÖRVÉNY AZ IFJÚSÁGRÓL A Magyar Népköztársaságban az állam, a társadalom és - a társadalom részét alkotó - ifjúság alapvető érdekei és céljai azonosak. Az ifjúság a felnőtt nemzedékkel együtt építi a szocializmust, küzd a társadalmi haladásért, kész a szocialista hazája és a béke védelmére. A Magyar Népköztársaságban az állam, a társadalom és - a társadalom részét alkotó - ifjúság alapvető érdekei és céljai azonosak. Az ifjúság a felnőtt nemzedékkel együtt építi a szocializmust, küzd a társadalmi haladásért, kész a szocialista hazája és a béke védelmére. A Magyar Népköztársaság társadalmi céljai megvalósításában bizalommal számít és támaszkodik az ifjúságra, különös gondot fordít fejlődésére, oktatására és nevelésére, szocialista világnézetének állandó fejlesztésére, következetesen védelmezi érdekeit. A Magyar Népköztársaság társadalmi céljai megvalósításában bizalommal számít és támaszkodik az ifjúságra, különös gondot fordít fejlődésére, oktatására és nevelésére, szocialista világnézetének állandó fejlesztésére, következetesen védelmezi érdekeit. A társadalom elvárja, hogy az ifjúság a magyar nép forradalmi hagyományainak méltó örököse, a szocialista társadalom felépítésének áldozatkész munkása, a szocializmus és a kommunizmus megvalósításának résztvevője legyen. A társadalom elvárja, hogy az ifjúság a magyar nép forradalmi hagyományainak méltó örököse, a szocialista társadalom felépítésének áldozatkész munkása, a szocializmus és a kommunizmus megvalósításának résztvevője legyen. 2014. 09. 13.19

20 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának és a vallásszabadságnak, a hazaszeretetre nevelésnek a közoktatásban való érvényesülése, a nemzetiségek anyanyelvi oktatáshoz való jogának megvalósítása, a tanszabadság és a tanítás szabadságának érvényesítése, a gyermekek, tanulók, szülők és a közoktatásban foglalkoztatottak jogainak és kötelességeinek meghatározása, továbbá korszerű tudást biztosító közoktatási rendszer irányítása és működtetése céljából az Országgyűlés a következő törvényt alkotja 2014. 09. 13.20

21 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő nemzedékek hazafias nevelése és minőségi oktatása érdekében az Alaptörvényben foglalt művelődéshez való jog, a nemzetiségek anyanyelvi oktatáshoz való jogának megvalósítása, a köznevelés résztvevői kötelességeinek és jogainak meghatározása, továbbá korszerű tudást biztosító köznevelési rendszer irányítása és működtetése céljából az Országgyűlés a következő törvényt alkotja 2014. 09. 13.21

22 H OFFMANN R ÓZSA „Tarthatatlan fölfogás, hogy az iskolát sokan csak tudás- gyárnak és szolgáltató központnak tekintik. A gyerek és a szülő nem megrendelő, a tanár pedig nem szolgáltató. Gyerekek tízezrei nőnek úgy fel, hogy senki sem neveli őket.” (2010. május) „Azt hiszem, nem árt felhívnom a figyelmet arra, hogy két vagy több gyermeket egyformán nevelni teljesen lehetetlen!” (Ranschburg Jenő) 2014. 09. 13.22

23 M IRE JÓ AZ ISKOLA ? 2014. 09. 13.23


Letölteni ppt "M IRE JÓ AZ ISKOLA ? Szakosztályi és tagozati összejövetel 2013. május 7. 2014. 09. 13.1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések