Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Makai Mihály egyetemi tanár BME NTI

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Makai Mihály egyetemi tanár BME NTI"— Előadás másolata:

1 Makai Mihály egyetemi tanár BME NTI makai@reak.bme.hu
Neutron transzport Makai Mihály egyetemi tanár BME NTI

2 Statisztikus fizika alapok
Vizsgáljunk egy N>>1 részecskéből álló rendszert! A részecske lehet: atom molekula domain (nagyobb, bonyolultabb rész). A részecskék közötti kölcsönhatás lehet: közelhatás (ütközések adott szabályok szerint) távolhatás (potenciáltér révén). A részecskét leírhatjuk klasszikusan (impuzus és hely, energia és idő, pálya stb.) kvantumosan (felcserélési relációk, kizárási elv, hullám fv. stb.) Makai M: Neutrontranszport

3 mozgásegyenletek száma=szabadsági fokok száma. Ezek
Klasszikus leírás mozgásegyenletek száma=szabadsági fokok száma. Ezek megoldásával minden egyes részecske mozgása leírható. A megoldás így kizárólag a kezdeti állapot függvénye. Mi történik, ha a kezdeti állapot csak kicsit változik meg? Káosz kialakulása pl. bolygórendszerekben. A makroszkópikus test állapotát le lehet írni a statisztika törvé- nyeivel (pl. annak val.-ge, hogy az energia (E, E+dE) közé esik megadható. Megfigyelés: a rendszer leírásához sokkal kevesebb változó kell, mint alkotóelemeinek száma. Makai M: Neutrontranszport

4 minden részecskére megoldandó a Schrödinger-egyenlet
Kvantumos leírás minden részecskére megoldandó a Schrödinger-egyenlet a rendszer energiája „elkent”, mindig van kölcsönhatás lényegében nincs stacionárius állapot, mert egy kis gerjesztés lecsengéséhez is igen hosszú idő kellene (Dth/DE) Schrödinger macskája (makroszkopikus fotonszám szuperpo- zíciója, C60 hullámviselkedése, rádiófrekvenciás szupravezető szuperpozíciós állapota) a rendszer hullámfüggvénye nem építhető fel, mert a rendelke- zésünkre álló információ a szükségesnek csak töredéke bevezethető viszont a sűrűségmátrix (ld. később). Makai M: Neutrontranszport

5 Makroszkopikus állapotok szuperpozíciója BEK-ban
Makai M: Neutrontranszport

6 A makroszkopikus testek mozgását, viselkedését leíró törvények
általános jellege nem függ lényegesen a részecske leírásának módjától. A statisztikus fizika tárgya: egy sok részecskéből álló rendszer, jele: S. Minden rendszert felbonthatunk részrendszerekre, a részrend- szerek között kölcsönhatás van. Ha a rendszer egésze nem áll kölcsönhatásban a külvilággal, akkor zárt rendszerről beszélünk. Az S1, S2, … részrendszerek közötti kölcsönhatások típusai: anyagáram (szigetelhető) energiaáram (a gravitáció kivételével szigetelhető) impulzusáram (szigetelhető) impulzusmomentum (szigetelhető). Makai M: Neutrontranszport

7 Klasszikus rendszer leírása
Legyen a vizsgált S rendszer szabadsági fokainak száma s. Ekkor S leírható a q1,…,qs általános koordinátákkal és a p1,…,ps általános impulzusokkal. A rendszer leírására tehát a (p,q) koordinátákból álló, 2s dimenziós fázistér (m-tér) használható. Mivel a rendszer állapota a részecskék állapotainak direktszor- zata, a rendszer energiája gyakorlatilag folytonosnak tekinthető. Egy tetszés szerint kiválasztott részrendszer a rendszer többi ré- szével kcshatásban áll, ennek energiája sokkal nagyobb, mint az energianívók távolsága. Ezért feltehetjük, hogy elegendően hosszú idő után min- den állapotát elegendően sokszor veszi fel. Legyen Makai M: Neutrontranszport

8 Ahol Dt a DpDq infinitezimális fázistérfogatban eltöltött idő.
Bevezetjük a r(p,q) statisztikus eloszlásfüggvényt: r definíciója miatt a statisztikus átlagolás egy időbeni átlagolás- sal egyenlő (ergodikus rendszer): Az állítások statisztikus jellegűek. Makai M: Neutrontranszport

9 Tekintsünk egy S1 alrendszert S-ben. Az alrendszer energianí-
Kvantumos leírás Tekintsünk egy S1 alrendszert S-ben. Az alrendszer energianí- vóinak száma 10N1 szerint változik egy véges (energia) intervallumban. Itt N1 az S1-ben lévő részecskék száma. (Minden részecske külön energianívó-sorozattal rendelkezik, a rendszerben ezek „összefésülendőek”.) Bontsuk föl S-t S1 és S2 (makroszkopikus) alrendszerekre. A mak- roszkópikus alrendszerek lényegében függetlenek egymástól: Legyen az S1 alrendszer koordinátája (p1,q1), a maradéké pedig (p2,q2). S hullámfüggvénye Y(p,q)=Y(p1,p2,q1,q2) függ mindkét részrendszer koordinátáitól. Ekkor az S1-re vett átlagolás így írható: Makai M: Neutrontranszport

10 Legyen a r1 sűrűségmátrix:
Amivel az átlagolás: r segítségével tehát egy fizikai mennyiség átlagértéke meghatá-rozható. Makai M: Neutrontranszport

11 1, (m-tér) fázistér: p1,…,ps, q1,…,qs s: szabadsági fokok száma
Az S rendszer leírása: 1, (m-tér) fázistér: p1,…,ps, q1,…,qs s: szabadsági fokok száma 2, fázistér (G-tér): p1,…,pN, q1,…,qN N-részecskék száma 3, sűrűség függvény: f(r,v,t)drdv megadja az (r,r+dr) körüli tér- fogatban található (v,v+dv) sebességű részecskék számát. 4, Ekvivalens rendszerek (Gibbs-sokaságok): végtelen sok olyan S rendszer konstruálható, amelynek állapota a (redukált) fázistérben azonos. A rendszer leírására használható mennyiségek sokaságra vett átlagok. Makai M: Neutrontranszport

12 Példák statisztikus fizika eszközeivel leírható rendszerekre:
ideális gáz: pontszerű részecskék, rugalmas bináris ütközések, visszaverődés a (merev) falról (szimmetriasík) neutrongáz: neutron--mag ütközések, az ütközés leírása: magreakciók (szórás, befogás, hasadás), molekuláris káosz (ld. később). Reális gázok: véges térfogatú részecskék, a részecskéknek erőtere van (van der Waals-erők). Kvantumfolyadékok: Bose-gáz, fermionok, kvantumstatisztikák. Makai M: Neutrontranszport

13 Legegyszerűbb statisztikus fizikai modell:
klasszikus autonóm rendszerek S-t a (m-térben) fázistérben írjuk le, q1,…,qs koordinátákkal. S állapota a fázistér egy pontja, a pont változását írja le. Az egyenletben nem szerepelnek a koordináták deriváltjai. Tegyük fel, hogy qi(t1)=qi(t2), t1t2 fennáll minden i-re. Ekkor fennáll Makai M: Neutrontranszport

14 aminek alapján a megoldás folytatható tetszőleges argumentumra.
Minden olyan c szám, amire az előző egyenlet fennáll, egy ciklusidő. Kapcsolódó kérdések: Adott egy diff. egyenlet. Mikor létezik periódikus megoldása? (A lehetséges c számok egymás többszörösei.) 2. Létezik-e zárt pályát leíró megoldás? (A lehetséges c számok halmaza korlátos.) Makai M: Neutrontranszport

15 Tekintsük az állandó együtthatós egyenletet.
Ekkor a rendszer lehetséges trajektóriáit osztályozni lehet az alábbi módon: Legyen az egyenlet alakja Legyenek az A mátrix sajátértékei l1,…,ls. Az általános megoldás Ahol Ahi=lihi, i=1,…,s. Új jelölés: Makai M: Neutrontranszport

16 A pálya alakulását s=2 esetén jól lehet ábrázolni, amennyiben a h1
és h2 vektorok időfüggő amplitudóit rajzoljuk az x1 ill. x2 tengelyre. n<0 n>0 l=m+ni, m0 Makai M: Neutrontranszport

17 Visszatranszformálás után (általános kép) m=0
Makai M: Neutrontranszport

18 l1>0, l2>0 l1<0, l2<0 Makai M: Neutrontranszport


Letölteni ppt "Makai Mihály egyetemi tanár BME NTI"

Hasonló előadás


Google Hirdetések