Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gazdasági-foglalkoztatási tendenciák, problémák és válaszok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gazdasági-foglalkoztatási tendenciák, problémák és válaszok."— Előadás másolata:

1 Gazdasági-foglalkoztatási tendenciák, problémák és válaszok

2 ÚMFT prioritások és Operatív Programok Társadalmi megújulás Gazdaság- fejlesztés Közle- kedés Környezeti és energetikai fejlesztés Állam- reform Terület- fejlesztés Foglalkoztatás és növekedés Gazdaságfejlesztési OP Közlekedésfejlesztési OP Környezeti és Energetikai OP TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OP TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OP Elektronikus közig. OP Államreform OP KONVERGENCIA REGIONÁLIS OP-K KÖZÉP MAGYARO-I ROP Technikai Segítség- nyújtás OP

3 Forrás: KSH, Munkaerő felmérés. 2005

4 A problémák, megoldások nélkül Munkanélküliség –Pályakezdők különösen nehéz helyzete Szakképzetlenek, szakképzett pályaelhagyók, diplomások Munkaképes korúak magas inaktivitása Önfoglalkoztatók különösen magas aránya(13-15) % Mikró vállalkozásokban foglalkoztatottak magas aránya ( 33-36% A foglalkoztatás, jövedelemszerzés lehetőségeinek bizonytalanságai, „projekt” alapú foglalkoztatás Szakképzett munkaerőhiány vs. Szakképzettek foglalkoztatása betanított munkásként

5 OKOK: inaktivitás Munkahelyek területi eloszlásának egyenetlenségei Válasz?: területi mobilitás? –Akadályozó tényezők Bérlakáshiány + gyenge lakbérfizető képesség+ Ésszerű ragaszkodás az alternatív megélhetési/jövedelemszerzési formák megőrzéséhez ( csakis ismert közegben, létező feltételek mellett Relatíve magas utazási költségek Egyes szubkultúrákban különösen alacsony motiváció VÁLASZ? –Áttelepülési támogatás? –Utazás/mobilitás támogatása? –Közpénzből fianszírozott munkásszállás?

6 Gazdasági-foglalkoztatási problémák: hiányzik 1 millió legális munkahely Mi a magyarázata? 30-50%-ra csökkent az élelmiszer feldolgozás, az orosz piacok elveszítése, és a technológiai-minőségi követelményeknek való meg nem felelés, és a Nyugat- Európai piacok telitettsége, a privatizáló versenytársak technológiai és tőkeereje miatt. EREDMÉNY: több tízezer feldolgozói munkahely megszűnése Tovagyűrűző hatás: többszázezer munkahely szűnt meg a mezőgazdaságban is. Bányászat, kohászat, hideg alapanyaggyártás (Ózd, Diósgyőr, Tatabánya, Komló, Borsodi szénbányászat megszűnt és – sikeres privatizáció sem volt együtt 150- 200 ezer közvetlen munkahely, és további közvetett munkahelyek

7 Gazdasági-foglalkoztatási problémák: hiányzik 1 millió legális munkahely Mi a magyarázata? A privatizáció során felvásárolt nagyvállalatok új hatékonyabb technológiával jelentősen kevesebb munkaerőt foglalkoztatnak A nagy építőipari vállalatok szétestek kis beruházó és mikró megvalósító vállaltokká. Magán vállalkozások – projekt alapon foglakoztatnak= sok alkalmi, fekete foglalkoztatottal Mezőgazdasági TSZ-ek leépültek- kb 800 000 ezer fő és kiegészítő munkahly szünt meg.

8 Miért nem nő –eléggé- a termelés és a foglakoztatás? A nemzetközi vállalatok foglalkoztató képessége 300-350 ezer + kb ugyanennyi beszállító A hazai vállalatok, ezek privatizált utódvállalatai elveszítették a termékeiket és piacaikat A hazai kis és középvállalatok technológiai alkalmazkodása és piaci térnyerése lassú költségigényes folyamat A hazai vállalatok beruházó képessége lassan növekszik A hazai vállalatok piaci beépülése a nemzetközi piacba lassú, Többszázezer olyan mikró- és kisvállalt van, amely nem képes (nem is akar) kitörni a helyi piacokról A hazai termelő és szolgáltató vállalatok csupán 10 százaléka nevezhető (GKI felmérés) innovatívnak

9 TÁMOP PRIORITÁSOK 1. Foglalkoztathat ó s á g fejleszt é se, a munkaerőpiacra val ó bel é p é s ö szt ö nz é se 2. Alkalmazkod ó k é pess é g jav í t á sa 3. Minős é gi oktat á s é s hozz á f é r é s biztos í t á sa mindenkinek 4. A Felsőoktat á s tartalmi é s szervezeti fejleszt é se a tud á salap ú gazdas á g ki é p í t é se é rdek é ben 5. T á rsadalmi befogad á s, r é szv é tel erős í t é se 6. Eg é szs é gmegőrz é s é s eg é szs é g ü gyi hum á nerőforr á s-fejleszt é s

10 TIOP PRIORITÁSOK 1. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 2. Az egészségügyi infrastruktúra fejleszt é se 3. A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése

11 Képzetlenség, munkatapasztalat munkakultúra hiánya, illetve végletes eróziója Évi 10-15%-os lemorzsolódás az érettségit nem adó középiskolából Ismeretlen mértékben : szakképzetlenség az érettségit megszerzettek között Szülői-, családi motiválás hiánya a tanulásra, illetve munkavállalásra „alternatív megélhetési/életvezetési formák átörökítése Munkatapasztalat hiánya mivel a gyakorlati szakképzés még mindig 35-45%-ban az iskolákban folyik VÁLASZOK?

12 Válaszok a középfokú képzés diszfunkcióinak mérséklésére NFT-I és II. SZAKISKOLA FEJLESZTÉSI PROGRAM 140 iskolában Tanítási módszerek bevezetése –Projektoktatás –Kooperatív tanulásszervezési módszerek alkalmazása –Egyéni tanulási utak működtetése –Mérés értékelés –Modern intézményvezetés: minőség-menedzsment –Pályaorientáció erősítése –Iskola szülő kapcsolat erősítése –A képzés munkaerőpiaci kapcsolatainak erősítése –Gyakorlati képzés a vállalkozásoknál

13 Felsőfokú képzés reformja Problémák: Széttagolt, sok intézmény, köztük sok új intézmény Tömegnyomás a felsőfokú képzésért : Tömegesedő képzési feladat, a tömegképzésre felkészületlen képzési-, oktatási módszerek Rendezetlen tartalmú diplomák, ahány intézmény annyi tartalom Minőségbiztosítás hiánya Kibocsátás szerkezete nem felel meg a munkaerőpiaci igényeknek A munkaerőpiac elégedetlen a pályára lépő diplomásokkal A diploma nem érvényesíthető Európában

14 Válasz: A bolognai rendszerű képzés

15 A bolognai képzés Három ciklus, Munkaerőpiaci igények jobb kielégítése Diplomák átválthatósága: kurikulumok egyeztetése Európai felsőoktatási tér Minőségbiztosítás Diákok, tanárok mobilitása

16 Nézzünk önkritikusan a tükörbe! – (Bazsa György a MAB elnöke) Ideológiai felszabadulás → expanzív elszabadulás: az új törvény a vezetők arányának limitálásával igyekszik ezt korlátozni karok, tanszékek túlszaporodtak: az új törvény a vezetők arányának limitálásával igyekszik ezt korlátozni egyszerre van forráshiány és pazarlás (pl. 9 jogászképzés, >40 gazdasági képzés stb.); egyetemi,főiskolai szakok,szakirányok burjánzása; egyetemi,főiskolai szakok,szakirányok burjánzása; a szakstruktúra jórészt intézmény- és csak kis részben munkaerőpiac-centrikus; az intézményi kreditrendszerek alig konver- gálnak, inkább divergálnak; Ezek a fragmentálódás veszélyét mutatják!

17 Tükör – 3 ( Bazsa György a MAB elnöke) az oktatás ismeret- és alig készségcentrikus; gyakran gyenge a szervezési, jogi, gazdasági, kommunikációs, vezetési, nyelvi felkészítés; a felsőfokú szakképzés alig integrálódott a felsőoktatás rendszerébe; nem alakult ki a tömegoktatáshoz pedagógiai- módszertani oktatáskultúra, talán az alap- szakok programjai előrelépést jelentenek; de nem elég szervezett az elitképzés – most folytat a MAB egy értékelő felülvizsgálatot; nincs hallgatói tanácsadási rendszer – alakul?; nincs pályakövetés – ez is megmozdult?

18 Forrás: KSH, Munkaerő felmérés. 2005

19 Foglalkoztatási,munkavállalási-jövedelemszerzési problémák kezelésének –egyébként Eu-konform-, amúgy kevéssé hatásosan használt elemei Munkaközvetítés a vállalkozók által bejelentett igényekre, de az egyes- szakember igényeket nem jelentik be, (bejelentés inkább akkor érkezik, ha nagyobb számban akarnak fölvenni, olyanokat akiknek a betanító tanfolyamát is vállalja a munkaügyi központ ) Álláskeresési járadék és álláskeresési segély nyújtása – fele/fele arányban a megelőző munkaviszony hossza által meghatározott hónapokra, max 2x 91 nap: a minimálbér 120 illetve 60 százaléka

20 Foglalkoztatási,munkavállalási-jövedelemszerzési problémák kezelésének –egyébként Eu-konform-, amúgy kevéssé hatásosan használt elemei Közmunka, közhasznú munka (minimálbérért, tb-vel, 3-4 hónap /év RÁT- rendelékezésre állási támogatás (minimálbér 60%-a) ha nem tudnak munkát adni a közösségi foglalkoztatás keretében ( közmunka, közhasznú munka nem szervezhető – jövedelemtermelő tevékenységre, így még az önkormányzatok sem szervezhetnek ilyen munkát) Képzés, átképzés – felzárkóztató képzés évi 30-40 ezer esetben, nagyrészt(80-90%) olyanok számára akiknek van már egy középfokú képzettségük (diplomások számára általában nem kínálnak sem képzést, sem munkahelyet- a vállalatok nem aZ ÁFSZ-en keresztül szerzik be a munkaerőt)

21 Foglalkoztatási,munkavállalási-jövedelemszerzési problémák kezelésének –egyébként Eu-konform-, amúgy kevéssé hatásosan használt elemei Rendszeres szociális segély : a munkavégző képességgel nem rendelkező személyek számára( (minimálbér 60%-a)

22 A rendszeres szociális segélyben részesülő álláskeresők száma régiónként

23 Út a munkába program 2009.01-től „segély helyett munkát”: korábbi 2000 ezer szociális segélyezett közül a munkaképesek (kb 100 fő) számára közhasznú munkát nyújt 6 hónapra: elsősorban település karbantartás –Elvileg képzésbe küldik azokat, akik nem fejezték be a 8 osztályt. –

24 2. A rendszeres szociális segélyben részesülő személyek felülvizsgálata Ügyfél A munkaügyi központ kirendeltségénél kéri álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét és teljesíti az álláskeresési megállapodásban foglaltakat. Együttműködési kötelezettség : - Közfoglalkoztatásban vesz részt. - Elfogadja a kirendeltség által számára felajánlott megfelelő munkát. - Elfogadja és igénybe veszi a kirendeltség által felajánlott munkaerő- piaci szolgáltatást és képzési lehetőséget, valamint munkaerő-piaci programban való részvételt. Önkormányzat Elvégzi az aktív korúak ellátására való jogosultság felülvizsgálatát. Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Az önkormányzat által kijelölt szervnél nyilvántartásba veteti magát, és teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat. A 35 év alatti, alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező köteles olyan képzésben részt venni, amely az általános iskolai végzettség megszerzésére irányul.

25 A 35 év alatti 8 általános iskolai végzettséggel nem rendelkező álláskeresők megoszlása régiónként

26

27 Aktív eszközökben érintett létszám 2009-ben Munkaviszony ban nem állók képzése Munkaviszo nyban állók képzése Közhasznú foglalk oztatás Utazási költség térítés Közép-Magyarország 963525574331 Közép-Dunántúl 610446290840 Nyugat-Dunántúl 535776161133 Dél-Dunántúl 64333103373190 Észak-Magyarország 7169392359247 Észak-Alföld 119511842813147 Dél-Alföld 69382273319205 Összesen 53587884205071293

28 Munkahelyteremtés Önfoglalkoztató és vállalkozóvá válás Munkahely teremtő beruhá zásTávmunkaÖsszesen Közép-Magyarország98938757 10204 Közép-Dunántúl560334 3615 Nyugat-Dunántúl699299 3429 Dél-Dunántúl1044020 7117 Észak-Magyarország9440120 6811 Észak-Alföld13870104 10186 Dél-Alföld98274947 9518 Összesen66058491061 50880

29 Munkahelyteremtő és megőrző támogatások Bértámogatás –foglalkoztatáshoz START kártyák rendszere (járulékfizetés támogatása) –Pályakezdők –Gyesről, gyedről visszatérők –50 éven felüliek részére Vállalkozóvá válás támogatása Válságintézkedések: munkahelymegőrzés- a munkabér járulékok átvállalásával kb – 40 milliárd Ft értékben, kb.100 000 munkahely egy év időtartamra

30 Melyek a gazdaságfejlesztés elképzelt stratégiai irányai? Pólus program- széles- regionális klaszterek ( K+F, kis és középvállalatok) Klaszterprogram Kutatás fejlesztési programok Termál- és egészségturizmus

31 GVOP prioritások 1. Beruházás-ösztönzés, amely korszerű technológiájú termelőkapacitások kiépítését, kelet-közép-európai vagy európai regionális hatáskörrel rendelkező vállalati központok kialakítását, integrátor vállalatok, ipari parkok, innovációs és technológiai transzferközpontok, logisztikai központok beruházásait, fejlesztését és proaktív beruházás-ösztönzési szolgáltatásokat támogat, (140 millió euró)

32 GVOP prioritások 2. KKV-k fejlesztése célozza. technológiai korszerűsítésére, a működésükhöz szükséges alap- és emelt szintű információkat nyújtó tanácsadásra, a vállalkozások közötti együttműködés elősegítésére a (170 millió euró) 3. kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység A korszerű, piacképes termékek, eljárások és szolgáltatások létrejöttét eredményező alkalmazott kutatások és technológiai fejlesztések támogatására, a közfinanszírozású kutatóhelyek kutatási infrastruktúrájának és a vállalati kutatási infrastruktúra fejlesztésére (136 millió euró)

33 GVOP prioritások 4. információs társadalom és gazdaság fejlesztése, amely az elektronikus gazdaság és kereskedelem, az információs iparág, az elektronikus közigazgatás és a szélessávú távközlési infrastruktúra bővítését támogatja, összesen 137 millió euró értékben.

34 DEBRECENI Pólus program

35

36 Klaszter: nehézségek, problémák:BIZALOM VERSENYELÖNYÖK


Letölteni ppt "Gazdasági-foglalkoztatási tendenciák, problémák és válaszok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések