Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A területfejlesztés A törvényi keretek 2004-szeptember.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A területfejlesztés A törvényi keretek 2004-szeptember."— Előadás másolata:

1 A területfejlesztés A törvényi keretek 2004-szeptember

2 A területfejlesztés célja  az ország valamennyi térségében  az ország valamennyi térségében  a szociális piacgazdaság kiépítésének elősegítése,  a fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése,  az innováció térbeli terjedésének elősegítése,  a társadalmi, gazdasági és környezeti céloknak megfelelő térbeli szerkezet kialakítása;  az ország térszerkezete, településrendszere harmonikus fejlődésének elősegítése;  az egyenlőtlenségek mérséklése és kialakulásának megakadályozása  a főváros és a vidék,  a városok és a községek,  a fejlett és az elmaradott térségek és települések között –az életkörülményekben, a gazdasági, a kulturális és az infrastrukturális feltételekben  válságterületek kialakulásának megakadályozása, társadalmi esélyegyenlőség biztosítása érdekében;  a nemzeti és térségi identitástudat megtartása és erősítése.

3 A területfejlesztés feladata  fejlesztési koncepciók, programok és tervek kidolgozása, és megvalósítása,  az Európai Unió regionális politikájához illeszkedés elősegítése,  a határ menti térségek összehangolt fejlesztésének elősegítése.  a térségi erőforrásokat hasznosítása  az elmaradott térségek fejlődésének elősegítése;  A térségi gazdaság szerkezeti megújulásának elősegítése  a munkanélküliség mérséklése;  az innováció feltételeinek javítása a megfelelő termelési és szellemi háttérrel rendelkező központokban,  az innovációk térségi terjedésének elősegítése;  a befektetők számára vonzó vállalkozói környezet kialakítása.

4 Térségi kategóriák 1.  régió : tervezési-statisztikai és fejlesztési célokat szolgáló területfejlesztési egység;  Megye  kistérség: a települések között létező funkcionális kapcsolatrendszerek összessége alapján lehatárolható területfejlesztési-statisztikai egység.  kiemelt térség : egy vagy több megyére (a fővárosra), vagy azok meghatározott területére kiterjedő együtt kezelendő területi egység ( nemzeti park, tájvédelmi körzet, határ menti térség, agglomeráció, üdülőkörzet stb,  vállalkozási övezet: sajátos pénzügyi kedvezmények igénybevételét biztosító, termelési és szolgáltató terület;  elmaradott térség: ahol a gazdaság értéktermelő képessége, infrastrukturális fejlettsége és társadalmi mutatói jelentősen kedvezőtlenebbek az országos átlagnál;  térség: különböző területi egységek (a régió, a megye, a kiemelt térség és a kistérség) összefoglaló elnevezése;

5 Térségi kategóriák 2.  mezőgazdasági vidékfejlesztés térségei (rurális térségek) – azok a térségek, ahol jelentős a mezőgazdasággal foglalkozók aránya a foglalkoztatási szerkezetben, –A 120 fő / km2 nél alacsonyabb népsűrűségű területek /települések  innovációs központok: megfelelő termelési és szellemi háttérrel, illetve kapcsolatrendszerrel rendelkező települések,

6 A területfejlesztés térbeli alapegysége a kistérség NUT’s IV.  Egy –vagy több településhez (NUT’S V.) tartozó terület összessége  Egy település csak egy térséghez tartozhat  A kistérséget alkotó települések együttesének határait a KSH határozza meg  A településeknek joguk van „átjelentkezni” más, szomszédos kistérségbe  2004 szeptemberében a korábbi 150 kistérséget 168 váltotta fel.

7 A kistérségeket magába foglaló nagyobb területi egységek  Megye, NUTS III.  Régió, NUTS II.  Ország NUTS I.

8 A NUTS rendszer szint / lakosság SzintMinimumMaximum NUTS13.000.0007.000.000 NUTS2800.0003.000.000 NUTS3150.000800.000

9 Régiók / NUTS 1 A EUROSTAT-nak lejelentett beosztás

10 Régiók / NUTS 1 A EUROSTAT-nak lejelentett beosztás

11

12 Régiók / NUTS 3 Megyék és megyeszékhelyek

13

14 A területfejlesztés szervezeti egységei 1. Területfejlesztési önkormányzati társulás  A települési önkormányzatok képviselő-testületei a közös területfejlesztési célok kidolgozására és megvalósítására jogi személyiséggel rendelkező területfejlesztési társulást hozhatnak létre.  A területfejlesztési önkormányzati társulásokra a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény szabályait kell alkalmazni.

15 A területfejlesztés szervezeti egységei 2. Többcélú önkormányzati társulás  Önkéntes, a kormányzat által ösztönzött társulás  Egy vagy több kötelező vagy önkéntes önkormányzati feladat ellátására szerveződik  Ha kiterjed az egész kistérségre elláthatja a kistérségi tanács feladatait

16 A területfejlesztés szervezeti egységei 3.  Megye, - a területfejlesztés és területrendezés szempontjából tervezési- statisztikai egység  Régió, tervezési, statisztikai egység

17 A területfejlesztés intézményrendszere, feladatok és kompetenciák 1.  Országgyűlés  Kormány  Területfejlesztésért felelős miniszter  Országos Területfejlesztési Tanács  Regionális Fejlesztési Tanácsok  Megyei Fejlesztési Tanácsok  Kistérségi Fejlesztési Tanácsok

18 A területi tervezés szintjei és dokumentumai  Országos színt: –Nemzeti fejlesztési terv  Operatív programok  Regionális szint és megyei szint fejlesztési (terv) – stratégia/program  Kistérségi szint –Kistérségi fejlesztési (terv) –stratégia/program

19 SZERVEZETI RENDSZER Területi Képviseletek ORSZÁGGYŰLÉS KORMÁNY MINISZTER Országos Területfejlesztési Tanács Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztési Holding VÁTI Kht Regionális Fejlesztési Tanács/ Ügynökség Megyei Fejlesztési Tanács/ Ügynökség Kistérségi Fejlesztési Tanács/ Munkaszervezet Leány- vállalatok Országos Lakás és Építésügyi Hivatal Magyar Turizmus Hivatal Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht Magyar Turizmus Rt Miniszteri hivatal Magyar Lakás- Innovációs Kht Területi Főépítészek Regionális Marketing Igazgatóságok Regionális Idegenforgalmi Bizottságok

20 A TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK FŐBB ELEMEI A közreműködés módja

21 Tanácskozási jog: Orsz. Természetv. Orsz. Környv. Esélyegyenlő Szavazati jog: RFT elnöke Főpolgármester Kormánytagok Kamarák OÉT Munkaadók OÉT Munkavállalók Önk. szövetségek Meghívottak: Napirend szerint Konzultáció: Civil szervezetek Összetétel ÖsszetételJogosultságSzavazat RFT elnöke 7 Főpolgármester1 Kormány (TF Min, TF PÁT, + 7 Min.) 9 Kamarák OÉT Munkaadók 1 OÉT Munkavállalók 1 Önk. szövetségek 3 Tanácskozás Orsz. Természetv. 1 Orsz. Környv. 1 Esélyegyenlő1 Meghívottak Napirend- ügyrend szerinti Konzultáció Civil szervezetek Országos Területfejlesztési Tanács

22 Tanácskozási jog: MTT, Munkaadók, munkavállalók, IPOSZ, civilek, MKM, MÁK TI Gazd. Kam. kv. Szavazati jog: Polgármesterek, Meghívottak: érintettek Konzultáció: Civil fórum Összetétel ÖsszetételJogosultság Szavazat Polgármesterek3-79 Tanácskozás MTT kpv. 1 Munkaadók1 Munkavállalók1 IPOSZ1 Civilek1 MKH1 MÁK TI 1 Gazd. Kam. kv 1 - 1 Meghívottakérintettek Konzultáció Civil fórum Kistérségi Fejlesztési Tanács

23 A Kistérségi Fejlesztési Tanács törvényben előírt kapcsolatrendszere együttműködik  a helyi önkormányzatokkal,  az önkormányzatok területfejlesztési társulásaival,  a kistérségben működő állami szervekkel,  az érdekelt társadalmi- és szakmai szervezetekkel,  a gazdasági szervezetekkel.

24 Konzultáció: Területfejlesztési civil sz. Környezetvédelem Természetvédelem Esélyegyenlőség f/n Szavazati jog: Megyei közgyűlés MJV Polgármester Terfejl. min Kistérség RIB, FMH, felkérhető min. Meghívottak: Napirend szerint Összetétel ÖsszetételJogosultság Szavazat Megyei közgyűlés 1 MJV Polgármester 1- 2 Terfejl. min 1 RIB1 Felkérhető min. FMH1 kistérség3 Meghívottak Napirend szerint Konzultáció Területfejlesztési civil sz. Környezetvédelem Természetvédelem Esélyegyenlőség f/n Megyei Területfejlesztési Tanács

25 Szavazati jog: MTT Elnök, MJV Polgármester, Főpolgármester, Kerületek, Fővárosi kgy. Megyei kgy MJV közgyűlés, Kistérség, TF Miniszter Meghívottak: Napirend szerint Konzultáció: Terfejl. civil szerv., Esélyegyenlőség f/n Összetétel ÖsszetételJogosultság Szavazat MTT Elnök 1;3 MJV Polgármester 0-5 Főpolgármester1 Kerületek1 Miniszterek11 Kistérség 2;3 Korm kinevezett 1 RIB1 Meghívottak Napirend szerint miniszter Konzultáció Területfejlesztési civil sz. Esélyegyenlőség f/n Regionális Fejlesztési Tanács:

26 A tervezés káosza 1994-2004  Kompetencia nélküli tervezés  Szükségletek legitimációjára szolgál  Lobbyanyag  Önkormányzati túlsúly a piaci szereplőkkel szemben  Autonom módon felhasználható források forrásokat/ döntéseket nélkülöző tervezés

27 A Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatai 1.  a kistérség területén a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztése érdekében a régió fejlesztési terveivel összhangban összehangolja a helyi önkormányzatok, azok területfejlesztési társulásai és  a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit.

28 A KFT. feladatai: szakmai tartalma, kompetenciákkal 1. A KFT. feladatai: szakmai tartalma, kompetenciákkal 1. melyeket az e célra felállított munkaszervezettel lát el. Tervezési feladatok  A társadalmi, gazdasági és környezeti helyzet, adottságok vizsgálata  területfejlesztési koncepció és program kidolgozása  A program pénzügyi tervezése  A program megvalósításának ellenőrzése Pályáztatással kapcsolatos feladat  A kistérségből érkező pályázatok előzetes véleményezése – ha a pályázat kiírója ezt igényli

29 A KFT. feladatai: szakmai tartalma, kompetenciákkal 2. A megvalósítással kapcsolatos feladatok  megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására  forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához;  pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez  figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását;

30 A KFT. feladatai: szakmai tartalma, kompetenciákkal 3. Döntési és képviseleti kompetenciák  Döntés a kistérségi koncepció és program elfogadásáról  A megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciók, programok kistérség területét érintő intézkedéseinek véleményezése  Közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében;  képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben;  koordinálja a kistérségben működő társulások és más - a területfejlesztésben érdekelt - szervezetek együttműködését,  együttműködik az állami és civil szervezetekkel;  véleményt nyilvánít a kistérségi megbízott kiválasztásával kapcsolatban;

31 A KFT munkaszervezetének feladatai, kompetenciái  Titkársági feladatok  Tervezési feladatok –Koncepció, programkészítés –Helyi fejlesztési elképzelések összegyűjtése –Projekttervezés( vállalkozóként tanácsadói munkát végezhet) –A helyi projektkezdeményezők, pályázók szakmai támogatása  Központi pályáztató szervezetek képviseletének ellátása  Egyeztető fórumok szervezése, működtetése  folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében  A munkaszervezet keretében működhetnek a minisztériumoknak, az önkormányzati területfejlesztési társulás munkatársai fejlesztési, szervezési, ügyfélszolgálati feladatok ellátására.

32 az Országos Területfejlesztési Tanács összetétele Szavazati joggal Szavazati joggal  a területfejlesztési szervek részéről: a regionális fejlesztési tanácsok elnökei, valamint a főpolgármester, valamint a főpolgármester,  a Kormány részéről: a területfejlesztésért és területrendezésért felelős miniszter, a területfejlesztésért felelős politikai államtitkár, a Kormány által meghatározott további 7 miniszter,  köztestületek és érdekszövetségek részéről: az országos gazdasági kamarák elnökei; az Országos Érdekegyeztető Tanács munkaadói és munkavállalói oldalának egy-egy képviselője; az országos önkormányzati érdekszövetségek összesen három képviselője; Tanácskozási joggal rendelkező tagként vesznek részt: Tanácskozási joggal rendelkező tagként vesznek részt: –az országos környezetvédelmi és természetvédelmi szervezetek egy-egy állandó képviselője, –a nők és férfiak esélyegyenlőségéért küzdő országos szervezetek egy állandó képviselője;

33 AZ OTF feladatai, kompetenciái  Fejlesztéspolitika alakítása  különböző szintű és ágazati programok összehangolása  véleményezi a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció irányelveit, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszerét,   véleményt nyilvánít a területfejlesztést szolgáló hazai és közösségi pénzeszközök felosztásáról  Értékei a területfejlesztési célok és az ágazati politikák összhangjának megvalósulását  javaslatot tesz a megyehatáron túlterjedő területfejlesztési feladatok közös ellátására,  közreműködik az országos, az országos jelentőségű, valamint az országhatárokon átnyúló infrastruktúra tervezés (létesítmények, hálózatok elhelyezése) összehangolásában.


Letölteni ppt "A területfejlesztés A törvényi keretek 2004-szeptember."

Hasonló előadás


Google Hirdetések