Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A férfi és női munkavállalók közötti egyenl ő bánásmódról ZAKLATÁS – a munkahelyi ZAKLATÁS formái.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A férfi és női munkavállalók közötti egyenl ő bánásmódról ZAKLATÁS – a munkahelyi ZAKLATÁS formái."— Előadás másolata:

1 A férfi és női munkavállalók közötti egyenl ő bánásmódról ZAKLATÁS – a munkahelyi ZAKLATÁS formái

2 Munkahely Egyenlő bánásmód követelménye Szimpátia Vonzalom/flört Diszkrimináció ZAKLATÁS Munkavállalók emberi méltósága Jó kollegiális viszony NŐ FÉRFI Munka törvénykönyve Egyenlő bánásmódról szóló törvény Munkavégzés Nemiség, ösztönök

3

4 Amiről szó lesz: I) Diszkrimináció II) Jogi háttér (hazai/nemzetközi) III) Zaklatás/szexuális zaklatás viszonya IV) A szexuális zaklatás  tényállási elemei, vizsgálata  megjelenési formái  az EBH gyakorlata/esetjog alapján  veszélyei  megelőzés

5 DISZKRIMINÁCIÓ … kedvezőtlenebb bánásmódban részesül, mint... MERT … Speciális emberi jogi sérelem Speciális emberi jogi sérelem Egyenlő bánásmód követelményének megsértése Egyenlő bánásmód követelményének megsértése Emberi méltóságot sértő gyakorlat Emberi méltóságot sértő gyakorlat A jogszabályban meghatározott alapokon való hátrányos megkülönböztetés! A jogszabályban meghatározott alapokon való hátrányos megkülönböztetés!

6 Magyarország Alaptörvénye XV. Cikk (2) Magyarországon az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. (3) A nők és férfiak egyenjogúak. 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról (Ebktv.)  közvetlen hátrányos megkülönböztetés  közvetett hátrányos megkülönböztetés  jogellenes elkülönítés (szegregáció)  ZAKLATÁS  megtorlás  esélykiegyenlítő rendelkezésnek meg nem felelés Pl. akadálymentesítés elmaradása  külön jsz. (Fot.)

7 Ebktv. 5.§ d) az egyenlő bánásmód követelményét köteles megtartani a munkáltató Munka törvénykönyve 5.§ (1) A munkaviszonnyal kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. 102.§ (2) (3) Egészséges és biztonságos munkakörnyezethez való jog

8 A diszkriminációt megalapozó körülmények A jogalkotó által kiemelt, védett csoporthoz való tartozás alapozhat meg diszkriminációt. Ezek a csoportok azok, amik össztársadalmi szinten előítéleteknek vannak kitéve. Az Ebktv. olyan csoportképző nevesített tulajdonságokat véd, amelyek a természetes személyek elidegeníthetetlen és általában megváltoztathatatlan lényegi tulajdonságai (pl. a kor, a nem, a vallásos meggyőződés)

9 Ebktv. 8.§ VÉDETT TULAJDONSÁGOK faji hovatartozás, NEM (gender), bőrszín, nemzetiség, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozás, anyanyelv, fogyatékosság, egészségi állapot, vallási, világnézeti meggyőződés, politikai vagy más vélemény, családi állapot, anyaság (terhesség), apaság, szexuális irányultság, nemi identitás, életkor, társadalmi származás, vagyoni helyzet, foglalkoztatási jogviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, részmunkaidős jellege vagy határozott időtartama, érdekképviselethez tartozás, egyéb helyzet

10 ZAKLATÁS  A diszkrimináció speciális fajtája  Ebktv. külön nevesíti a 10.§-ban  A védett tulajdonságok bármelyikével összefüggésben megállapítható (terhesség/arab nemzetiség/reprodukciós eljárásban való részvétel) SZEXUÁLIS ZAKLATÁS  Ha a védett tulajdonság a NEM (férfi/nő)  Nemi alapon történő diszkrimináció  A nemkívánatos, sérelmezett magatartás szexuális természetű

11 Zaklatás Az az emberi méltóságot sértő, szexuális, vagy egyéb természetű magatartás, amely az érintett személynek a 8.§-ban meghatározott tulajdonságával függ össze, és célja, vagy hatása valamely személlyel szemben megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő, vagy támadó környezet kialakítása

12 Szexuális zaklatás  Szexuális jellegű/természetű magatartás  Nemkívánatos az érintett szempontjából  Az érintett emberi méltóságát sérti CÉLJA VAGY HATÁSA  megfélemlítő,  ellenséges,  megalázó,  megszégyenítő,  vagy támadó környezet kialakítása

13 ELKÖVETÉSI MAGATARTÁSOK CEDAW 19. sz. Ajánlás (1992) ENSZ egyezmény a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájáról (1979; Mao. 1992) pl. a testi kontaktus és közeledés, a szexuális színezetű megjegyzések, pornográf képek mutatása, szexuális jellegű követelések akár szóban, akár tettekkel 2006/54/EK Irányelv Férfiak és nők közötti diszkrimináció tilalma foglalkoztatás/munkavégzés területén Szexuális természetű, nemkívánatos magatartás minden formája, amely szóbeli, nem szavakkal történő vagy fizikai módon valósul meg

14 Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület (TT) 384/5/2008. állásfoglalás  zaklató munkatárssal szemben nem, csak a munkáltatóval szemben lehet fellépni (aktív/passzív elkövető)  munkáltatói felelősség: milyen lépéseket tett/tehetett volna (ésszerűség, megvalósíthatóság!)  Zaklató magatartás: emberi méltóságot sért, és változatos módon valósulhat meg (élcelődés, durva tréfa, fizikai kontaktus révén megalázás) – a tilalom vonatkozik: cselekményre, intézkedésre, feltételre, mulasztásra, gyakorlatra …  A jogalkotó a sérelmet szenvedett fél szubjektív benyomásait vonja értékelés alá – az elkövető szándéka/akarata nem releváns

15 Az eljárás alá vont védekezése  A munkáltató előadhatja, hogy mit tett/miért nem tett lépéseket az alkalmazottak részéről megnyilvánuló zaklatás észlelésekor  Cáfolhatja, hogy az adott magatartás megsértette a panaszos emberi méltóságát  Cáfolhatja, hogy kialakult a megfélemlítő, megalázó … környezet, illetőleg, hogy annak oka az emberi méltóságot sértő magatartás volt  Kimentheti magát a spec. szabályok szerint (ha magatartása a munka jellege vagy természete alapján indokolt, az alkalmazásnál számba vehető lényeges és jogszerű feltételre alapított arányos megkülönböztetés)

16 EBH GYAKORLAT  Szexuális együttlétre való felhívások sora –‘esti mozival és közös ébredéssel elkerülhető a reggeli késés’; ‘a reggeli rosszkedv elűzhető lett volna egy közös reggeli közösüléssel’  Masszírozás kérése/elvárása munkakörnyezetben  Pusziküldés/puszi-kérés  Fenékrecsapás, derék-ölelgetés, „elállom az utad”  Rendszeres pikírt és félreérthető megjegyzések alakra/vonalakra/öltözködésre/képességekre  Zavarba ejtő modor/kétértelmű kérések és mondatok  Számonkérés és felelősségre vonás a visszautasított ajánlatot követően  Email-ben küldött fotómontázs az érintettről  Közösségi oldalon képes üzenetben névnapi köszöntő (meztelen férfi ágyékát takaró rózsacsokorral)

17 EBH szankciói elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, megtilthatja a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását, megtilthatja a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását, elrendelheti a jogsértést megállapító jogerős határozatának nyilvános közzétételét elrendelheti a jogsértést megállapító jogerős határozatának nyilvános közzétételétNYILVÁNOSSÁG! és bírságot szabhat ki ( 50e-6M HUF) és bírságot szabhat ki ( 50e-6M HUF) Quasi mediáció – EGYEZSÉGKÖTÉS! Quasi mediáció – EGYEZSÉGKÖTÉS!

18 Az ilyen viselkedés megalázó lehet, egészségügyi problémákat okozhat, diszkriminatív, amennyiben a nő okkal feltételezheti, hogyha visszautasítja, akkor hátrányos helyzetbe kerül foglalkoztatása, felvétele, vagy előmenetele szempontjából, vagy, hogy emiatt ellenséges munkahelyi légkör alakul ki körülötte CEDAW 19. sz. Ajánlás (1992)

19 ‘QUID QUO PRO’ Hierarchikus munkakapcsolat során a panaszos szexuális természetű elvárásoknak kényszerül eleget tenni; előléptetés, felvétel, béremelés, pozitív értékelés céljából ELLENSÉGES MUNKAHELYI KÖRNYEZET A munkavégzés kísérőivé válnak:  megalázottság  megszégyenülés  kiszolgáltatottság Nk-i szakirodalom tipizálása

20 VESZÉLYEK MAGÁNSZFÉRA ÉS GAZDASÁG ÉRINTETT OLDALÁN  Idegesség  Stressz  Megalázottság  Teljesítmény-romlás  Elszigetelődés  Menekülési vágy  A mindennapok elnehezülése A MUNKAHELY ÉLETÉBEN  Megjelenik egy lecsökkent teljesítményű munkaerő  A termelékenységet negatív irányban befolyásolja  Rontja a csapatmunkát  Nő a konfliktusok esélye Vállalati/intézményi image, külső megítélés ! Vállalati/intézményi kultúra !

21 PREVENCIÓ ALAP- ÉS VÉDENDŐ ÉRTÉKKÉNT KOMMUNIKÁLNI, NYILVÁNVALÓVÁ TENNI A NEMI ALAPON TÖRTÉNŐ MEGKÜLÖNBÖZTETÉS MINDEN FORMÁJÁNAK TILALMÁT Beszéljenek róla!  Meeting-en/képzésen  Körlevélben/munkahelyi lapban

22 Azonnali/hatékony fellépés, ha ilyen természetű panaszt jeleznek!  Legyen egy panaszkezelési rend/eljárás  Az érintett tudjon hova/kihez fordulni  Legyen tisztában azzal, mi történik vele és a probléma orvoslási lehetőségeivel (információ!) Ajánlott  Külön, önálló anti-diszkriminációs szabályzatot (Policy) létrehozni  Business conduct szerves részévé tenni  A vállalati kultúra alapjait lefektető dokumentumba foglalni  Etikai szabályzatba foglalni

23 http://vimeo.com/1931336

24 Nagyon köszönöm figyelmüket!

25 dr. Sebestyén Andrea hatósági főreferens Egyenlő Bánásmód Hatóság 1024 Budapest, Margit krt. 85. andrea.sebestyen@ebh.gov.hu 06 1 336-7901


Letölteni ppt "A férfi és női munkavállalók közötti egyenl ő bánásmódról ZAKLATÁS – a munkahelyi ZAKLATÁS formái."

Hasonló előadás


Google Hirdetések