Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kifizetési kérelem EMVA III. -IV tengely 1. KÉRELMEK Támogatási kérelem > támogatás igénybevételére való jogosultság megállapítására szolgál Kifizetési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kifizetési kérelem EMVA III. -IV tengely 1. KÉRELMEK Támogatási kérelem > támogatás igénybevételére való jogosultság megállapítására szolgál Kifizetési."— Előadás másolata:

1 Kifizetési kérelem EMVA III. -IV tengely 1

2 KÉRELMEK Támogatási kérelem > támogatás igénybevételére való jogosultság megállapítására szolgál Kifizetési kérelem > támogatási kérelemben elfogadottak elszámolása /utólagos finanszírozás/ Vállalt projekt teljesítését követ ő en az ügyfél által történt kifizetések utólagos elszámolása 2

3 Kifizetési kérelmek Jogszabályi háttér: 2007 évi XVII tv. (MVH tv.) 23/2007 FVM rendelet (Vhr.), jogcímekre vonatkozó FVM rendeletek, MVH közlemények ezeket foglalják össze, érthet ő formában. egyéb jogszabályok: ÁFA tv, számviteli tv, GT, PTK, 3

4 Kérelmek benyújtása postai úton, MVH által rendszeresített formanyomtatványon Feltétele: az adott jogcím vonatkozásában rendelkezik az MVH által kibocsátott joger ő s jóváhagyó/részben jóváhagyó támogatási döntéssel, és eleget tesz a 23/2007 FVM rendeletben, valamint a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban el ő írt feltételeknek. Nem áll felszámolás, végelszámolási adósságrendezési eljárás alatt term. személy gazdálkodásával összefügg ő végrehajtási eljárás alatt. célok megvalósítását szolgáló támogatások igénybevételére irányul ugyanazon jóváhagyó támogatási döntés alapján egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem. (az utolsó kifizetési kérelmet legkés ő bb m ű velet megvalósulását követ ő egy éven belül megnyíló kifizetési kérelem benyújtási id ő szakban be kell nyújtani. 4

5 Alapjogosultság Az MVH érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet, ha azt  nem formanyomtatványon vagy,  nem postai úton,  nem a megadott határid ő ben nyújtották be, vagy  a f ő lap az arra jogosult által nincs, vagy nem megfelel ő módon van aláírva. Fontos! Az aktuális közlemények alapos áttanulmányozása, betétlapok kitöltési útmutatónak megfelelő kitöltése. 5

6 Benyújtandó mellékletek Kifizetési kérelemhez:  az els ő, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a joger ő s építési engedély hiteles másolatát vagy az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a tevékenység nem építési engedélyköteles;  Jogcím rendelet speciálisan el ő írt dokumentumai: pl: mikro- adóbejelentkezési lap másolata  engedélyköteles tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a joger ő s- hatáskörrel rendelkez ő építési hatóság- használatbavételi-engedélyének hiteles másolatát a létesítmény használatához.  A kérelmek elbírálásához a rendeletben, közleményben foglaltakon túl egyéb dokumentumokat is bekérhet az MVH. 6

7 Építéssel járó tevékenységek 23/2007. (IV.17. ) FVM rendelet 30. § Építési beruházás esetén építési m ű szaki ellen ő r alkalmazása és építési napló vezetése akkor is kötelez ő, ha a beruházás nem építési engedélyköteles. Felmérési napló is bekérhet ő Elszámolni kívánt bizonylathoz ÉNGY szerinti bontású számlarészletez ő nek is rendelkezésre kell állnia. 7

8 Kifizetési kérelem összeállítása Építés: ÉNGY alapján, a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló id ő szak els ő napján érvényes katalógust kell figyelembe venni. Ha ezen ÉNGY nem tartalmazza az építési tételt, az utolsó olyan kifizetési kérelem benyújtási id ő szak els ő napján hatályos ÉNGY-t kell figyelembe venni, amelyben az építési tétel szerepelt. Ha nincs bent a tétel az ÉNGY-ben két árajánlat csatolása (ha az azonos a támogatási kérelemben lév ő vel, akkor nyilatkozat err ő l). 8

9 Projekt megkezdhet ő : A jogcím rendeletek, illetve a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet (Vhr.) alapján megvalósuló fejlesztések a Vhr. 25§ (1) alapján a támogatási kérelem befogadását megel ő z ő en nem kezdhet ő meg. Kezdés id ő pontok: építési beruházás, nem beruházás jelleg ű m ű velet esetén: - szerz ő dés kötés, - megrendelés, - építési naplóba történ ő els ő bejegyzés Tervezéshez, el ő készítéshez köt ő d ő általános költségek felmerülése, közbeszerzési kötelezettség esetén annak megkezdése nem min ő sül a m ű velet megkezdésének 9

10 Szakért ő i díjak A beruházáshoz kapcsolódóan az egyéb kiadások után is vehet ő igénybe támogatás: – Megel ő z ő szakért ő i díjak: az engedélyezési eljárás díja, szakért ő i, tervezési díj, mely kérelem benyújtását megel ő z ő 12 hónapban felmerült, a Vhr. 3. melléklete szerinti mértékig, – a megvalósítás során igénybe vett szakért ő k díja is bele tartozik, pl: m ű szaki ellen ő r, közbeszerzési eljárás során igénybevett szakért ő k díjazása Ezek mértéke : maximum az ezen tételek nélkül számított bekerülési költség 12%-át nem haladhatja meg. 10

11 Egyéb elszámolható kiadások A 23/2007.(IV.17.) FVM rendelet 3 sz. mellékletében hivatkozott szolgáltatások, az ott meghatározott mérték erejéig Az engedélyezési eljárás díja A szabadalmi jogok és licencek ellenértéke Közm ű szolgáltatónak fizetett közm ű - rácsatlakozási és –használatbavételi díj Sikerdíj nem támogatható! Vhr.31. § (6)

12 Kérelmek feldolgozása Kifizetési kérelem feldolgozása: támogatási döntésben foglaltak, valamint a kifizetési kérelemben feltüntetett illetve ténylegesen megvalósított tételek dokumentális, valamint fizikális összehasonlítása, figyelemmel a jogszabályokban el ő írtakra Teljes kör ű adminisztratív ellen ő rzés Egyszeri hiánypótlási lehet ő ség (azonos tárgyra vonatkozóan) Helyszíni ellen ő rzés/szemle 12

13 Kifizetés alapja Elszámolható: Max. a támogatási döntéssel jóváhagyott összeg, a támogatási cél, m ű velet végrehajtása érdekében az ügyfélnél felmerült kiadások, melyet teljesített gazdasági eseményr ő l az ügyfél nevére kiállított, pénzügyileg rendezett kiadásigazoló bizonylat igazol. Projekt megkezdése ( befogadó végzés) utáni gazdasági eseményr ő l kiállított bizonylat kivéve a támogatási kérelem összeállítása érdekében felmerült kiadásokra, melyek esetében a támogatási kérelem benyújtása el ő tti 12 hónapon belül kiállított bizonylat kerülhet elszámolásra. (31§ (5)) Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez számolható el. 13

14 Számviteli bizonylat az elszámolás alapja els ő sorban számla meg kell felelni a számvitelr ő l szóló 2000. évi C. törvény illetve amennyiben ezen belül a számla az elszámolás alapja, abban az esetben az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény által el ő írt formai és tartalmi el ő írásainak. 14

15 Számla igazoltan kiegyenlített, fontos a kifizetés igazolható voltának ellen ő rzése (banki kivonat, banki igazolás, szállítói igazolás, készpénz, 5 M felett kp. APEH bejelent ő ) csak készpénz és banki átutalás (kompenzáció nem lehet) jóváhagyott projekt hez kapcsolódó, kedvezményezett nevére, címére kiállított (székhely, telephely) fizikai teljesítés igazoltan megtörtént (el ő legszámla önmagában nem, csak a kapcsolódó vég/részszámlával együtt) más programhoz nem került benyújtásra, eredeti bizonylat kötelez ő rájegyzések: bizonylaton fel kell tüntetni a tétel SZJ vagy VTSZ számát, az ügyfél-regisztrációs számot, „támogatás elszámolására benyújtása került”, támogatási határozat vonalkódját, kiadási tételazonosítót. 15

16 Számla Számla a befogadó felel ő ssége is ! Egyszer ű sített ill. számla (Áfa kulcs, Áfa tartam, nettó-bruttó érték) El ő leg, részszámla Számlajavítások (számlával egy tekintet alá eső bizonylat) Teljesítés id ő pontja (ha nem azonos a kiállítással) Fizetési határid ő (nem kötelez ő, szerz ő dés része) 16

17 Egyéb dokumentumok Kapcsolódó, igazoló dokumentumok összhangja: írásos szerz ő dés részletez ő kimutatás teljesítés igazolás (m ű szaki átadás átvétel, teljesítési jegyz ő könyv, szállítólevél, stb..) használatba vétel, üzembe helyezési jegyz ő könyv, T.e. min ő ségi, megfelel ő ségi igazolások építési napló felmérési napló 17

18 Támogatás kifizetése- könyvelés A kifizetés az ügyfél-regisztrációs rendszerben nyilvántartott bankszámlájára történ ő átutalással, forintban teljesíti a kifizetésr ő l szóló döntés meghozatalától számított 22 munkanapon belül. Döntéssel összefügg ő gazdasági eseményekr ő l elkülönített nyilvántartást köteles vezetni Kett ő s könyvvitelt vezet ő -lekötött tartalékként, a többieknek egyéb bevételként kell elszámolnia 18

19 Módosítási lehet ő ségek Építési beruházás esetén a támogatási kérelem eredeti m ű szaki tartalma a hatóság kötelez ő el ő írásainak teljesítése érdekében a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló id ő szak els ő napját megel ő z ő 30. napig módosítható, támogatás összege nem növelhet ő, kérelemhez mellékelni kell a hatóság kötelez ő el ő írását igazoló dokumentumot. Amennyiben az építési beruházásra vonatkozó támogatási döntés több kiadási tételt állapít meg, a kifizetési kérelem azonos kiadási tételhez tartozó elszámolható kiadási tételhez tartozó elszámolható kiadás összege legfeljebb tíz százalékos mértékben meghaladhatja, azonban a kifizetési kérelemnek minden megállapított kiadási tételre ki kell terjednie. Eszközök esetében: intézkedéseink speciálisak, szállító nyilatkozata ezekr ő l 19

20 Megvalósítás helyének módosítása Vhr. 25/A § alapján: Bírósági vagy közigazgatási határozattal igazoltan az ügyfélnek fel nem róható okból a beruházás a kérelem benyújtásának a helyén nem megvalósítható, nem folytatható Megfelel az új helyszín a támogatási kérelemben eredetileg megjelölt helyszínre vonatkozó feltételeknek, azaz – Az üzemeltetés idejére rendelkezik az ügyfél, a támogatással megvalósítandó létesítmény üzemeltetésének lehet ő ségét biztosító kizárólagos joggal – Támogatással érintett ingatlan a támogatási kérelem benyújtásakor per-és igénymentes Támogatási összeg nem változhat Az így adható pontszám nem változhat 20

21 Határid ő k A megadott határid ő ket be kell tartani. – Hiánypótlás esetében kézhezvételt ő l számított 8 munkanap Szabályok: – Megadott határid ő munkanapra vonatkozik – Feladás dátuma (postai bélyegz ő ) számít

22 Fontos tudni A támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegét, legalább 50 %-ban teljesíteni kell. Közbüls ő elszámolások során nem fizethet ő ki több támogatás, mint a határozatban jóváhagyott támogatási összeg 80%-a. Forinttól eltér ő pénznemben kiállított számla esetén az átváltás a számlán feltüntetett teljesítési id ő pontját megel ő z ő hónap utolsó napján érvényes MNB középárfolyamán történik A kifizetési kérelmet annak hiánytalan beérkezést ő l számított 45 munka napon belül bírálja el az MVH és a döntésr ő l határozatban értesíti az ügyfelet, majd az ezt követ ő 30 napon belül történik meg a kifizetés. (MVH tv. 55§ (2), illetve Vhr. 9§ (6.) 22

23 Támogatási kérelemnek helyt adó/részben helyt adó határozat ismertetése 23

24 Elfogadott tételek/kiadási tételek 24

25 Elfogadott és elutasított tételek 25

26 Kötelezettségek Üzemeltetési kötelezettség: – Utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart – Üzemeltetési kötelezettség végéig fent kell tartani a pénzügyi tervben vállalt mutatók értékét, egyébként a jogcím rendeletben foglalt jogkövetkezmények érvényesítésére kerül sor. 26

27 Aktuális közlemények www.mvh.gov.hu 101/2010. (VI.30.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről 102/2010. (VI.30.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és – fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 103/2010. (VI.30.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 104/2010. (VI.30.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 105/2010. (VI.30.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének igényléséről 109/2010. (Vi.30.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről

28 Köszönöm figyelmüket


Letölteni ppt "Kifizetési kérelem EMVA III. -IV tengely 1. KÉRELMEK Támogatási kérelem > támogatás igénybevételére való jogosultság megállapítására szolgál Kifizetési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések