Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Régiófinanszírozás Kovács Róbert

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Régiófinanszírozás Kovács Róbert"— Előadás másolata:

1

2 Régiófinanszírozás Kovács Róbert kovacs-r@t-online.hu

3 A kurzus  1. blokk A környezet: a közigazgatás rendszere és finanszírozása  2. blokk A területfejlesztés rendszere  3. blokk Az EU területfejlesztési rendszere, finanszírozása

4 Kötelező irodalom  Vigvári András: Közpénzügyeink, önkormányzati pénzügyek, KJK, 2005.  Süli-Zakar István: A terület- és településfejlesztés alapjai, DC, 2003. 2.2-2.3, 3.1-3.3, 3.6, 4.1-4.2 fejezetek  Rechnitzer J.-Lados M.: A területi stratégiától a monitoringig, DC, 2004. 1-2, 4. fejezet

5 Ajánlott irodalom  Horváth Gyula: Európai regionális politika, DC, 1998. I., IV-VII. fejezet  Losoncz Miklós: Európai Uniós kihívások és magyar válaszok, Osiris, 2004.  Rechnitzer János: Területi stratégiák, DC, 1998.  Nemzeti Fejlesztési Terv I-II.  Tegyük sikeressé Magyarországot  Országos Területfejlesztési koncepció

6 Jogszabályok  XXI/1996. tv. Területfejlesztésről…  LXV/1990. tv. Az önkormányzatokról  XV/1997. tv. A helyi önkormányzatok európai chartájáról

7 Dolgozat témák 1. Régió: decentralizáció vagy centralizáció 2. Helyi feladatellátás: esélyegyenlőség a hozzáférésben és / vagy versenyképes szolgáltatás 3. Közigazgatás és versenyképesség 4. Régiók Magyarországon 5. A Közép-Magyarországi régióval kapcsolatos dilemmák 6. Megye vagy régió 7. NFT 2: Miben más mint az NFT 1 8. Egy konkrét magyarországi régió fejlesztési programja 9. Változások az EU fejlesztési politikájában 10. Közösségi kezdeményezések: a Leader program

8 Dolgozatok leadása, értékelése  Prezentációk, leadás a határideje: 2007. október 6.  Terjedelem: dolgozat3-5 oldal  prezentáció5-10 perc  Értékelés szempontjai: –Problémaértés:10 pont –Szakirodalom, háttéranyagok felhasználása:10 pont –Artikulált saját vélemény, személyes hozzájárulás:10 pont –Világos szerkezet, átlátható gondolatmenet:10 pont –Kidolgozottság gondossága, helyesírás:10 pont –ÖSSZESEN, MAXIMUMUM:50 pont –+ szóbeli prezentáció+ 5 pont  Osztályzás, ponthatárok: –5-ös 91-100% - 46-50 pont –4-es 81-90%- 41-45 pont –3-as 71-80%- 36-40 pont –2-es 51-70%- 26-35 pont –1-es -50%-25 pont

9 1. blokk: A környezet: a közigazgatás rendszere és finanszírozása  Bevezetés  Közigazgatás és területfejlesztés – fogalmak  Állam és önkormányzatok – elmélet  Helyi feladatellátás és területfejlesztés – hazai gyakorlat

10 1. Bevezetés  Bemutatkozás  A kurzus szerkezete  A mai nap  Számonkérés

11 1.1 Koncepció

12  Szubszidiaritás  Területfejlesztés  Támogatási rendszerek  Közigazgatás  Vidékfejlesztés  Forrásabszorpciós képesség 1.2 Közigazgatás és területfejlesztés – fogalmak I.

13 1.3 Állam és önkormányzatok – elmélet  A közösségi szektor közgazdaságtana: –Az állam helye, szerepe, finanszírozási kérdések. –Állami beavatkozás oka, feladatok, –Piaci- és közszolgáltatások, monopóliumok  Közszektor finanszírozása: források, formák  A közigazgatás területi szintje / NUTS-szintek

14 1.3.1 A javak típusai

15 1.3.2 A javak természete és a közösségi finanszírozás lehetőségei

16 1.3.3.1 Az állam gazdasági funkcióinak mátrixa I.

17 1.3.3.2 Az állam gazdasági funkcióinak mátrixa II.

18  Szolgáltatásból való kizárás lehetősége  Versengő fogyasztás  Közérdek  Közszolgáltatás  Externáliák  Természetes monopólium 1.3.3 Fogalmak II.

19 1.3.4.1 Területi statisztikai egységek

20 1.3.4.2 A NUTS 1, 2 és 3 területi egységek mérete - lakosságszám

21 1.3.4.3 A NUTS 3-as szint (megye) alapján kirajzolódó területi rendszer

22 1.4.4.4 Egy főre jutó GDP (vásárlóerő paritáson, 2002)

23 1.3.5 Helyi feladatellátás és területfejlesztés – hazai gyakorlat A helyi szint autonómiája, mozgástere  Települési önkormányzat és a kistérségi szint  Helyi közfeladatok  Település- és területfejlesztés  Önkormányzati finanszírozás  Helyi fejlesztési források  Pályázás: előnyök, problémák  A tervezés helye az önkormányzati szektorban –Fejlesztési programok és helyi feladatellátás

24

25

26 2. blokk: A területfejlesztés rendszere Magyarországon  Bevezetés – emlékeztető  A területfejlesztés rendszere –Területfejlesztés és közigazgatás –Törvények: a XXI./1996. évi a területfejlesztésről és a CVII./2004. évi a többcélú kistérségi társulásról  Nemzeti fejlesztési terv  Programozás  fejlesztési projektek

27 2.1 Bevezetés / emlékeztető  Legfontosabb kérdések: –Közigazgatás és területfejlesztés –Kistérség (TcKT) és régió („dekók”) a közigazgatásban –Szubiszidiaritás és hatékonyság: a rendőrség hozzáállása –Feladatok és források: szabadon felhasználható források  Életképes közigazgatási középszint garancia –a hatékonyságra és –az önrendelkezésre

28 2.2.1 Területfejlesztés I. Mi a területfejlesztés célja?

29 2.2.1.1 Mi a területfejlesztés célja? II.  Infrastruktúra fejlesztése  Alapszolgáltatások kiépítése  Felzárkóztatás  Versenyképes térség kialakítása  Komplex programok megalkotása végrehajtása

30 2.2.1.2 Regionális egyenlőtlenségek 2003: KMR/ÉM=2,5

31 2.2.1.3 A magyarországi kistérségek helyzete Forrás: Faluvégi Albert: A magyar kistérségek fejlettségi különbségei, Területi Statisztika, 2000. július nyomán Lemaradó Stagnáló Felzárkózó Fejlődő Dinamikus KSH, 2002

32 2.2.2.1 A területfejlesztés szereplői  Kormány  Területfejlesztésért felelős miniszter  Országos Területfejlesztési Tanács  Regionális területfejlesztési tanácsok  Megyei területfejlesztési tanácsok  Kistérségi területfejlesztési tanácsok

33 2.2.2.2 Területi szintek NUTS szintek KözigazgatásTerületfejl. NUTS 1 Nagy régió [országos][országos] NUTS 2 Régió- Region. FT NUTS 3 Megye Megyei önk. Megyei FT LAU 1 Kistérség(társulások) Kistérs. FT LAU 2 Település Települési önkormányz. -

34 2.2.2.3 Területi egységek

35 2.2.3 A terület- fejlesztés intézmény- rendszere - diagramm

36 2.2.3.1.a Területfejlesztés: szerepek, aktorok – a országos szint I.  Az Országgyűlés: –Elfogadja az Országos Területfejlesztési Koncepciót (35/1998 Ogy.Hat., 6 évre) –Beszámoltatja a Kormányt –Elfogadja a területfejlesztés eszköz- és intézményrendszerének stb. feltételeit, elveit, pénzügyi eszközeit (költségvetés) –Balatoni üdülőkörzet, Budapesti Agglomeráció fejlesztési terveit

37 Fejlesztéspolitikai Irányító Testület KORMÁNY MINISZTÉRIUMOK A nemzeti fejlesztés intézményrendszere Bajnai Gordon szerepe 2005-07 DÖNTÉS ÁLLÁSFOGLALÁS » ELŐKÉSZÍTÉS » VÉGREHAJTÁS » NEMZETIFEJLESZTÉSIÜGYNÖKSÉG ←← ←← Nemzeti Fejlesztési Tanács Tervezési Operatív Bizottság ←←←←←← Kormánybiztos     Forrás: Bajnai Gordon: A fejlesztéspolitika új intézményrendszere, 2006. július 7.

38 Nemzeti Fejlesztési Tanács Feladata: A kormány stratégiai, társadalmi tanácsadó testületeként értékeli és nyomon követi a fejlesztéspolitikai célok megvalósulását, javaslatot tehet a tervek módosítására a kormánynak. Elnöke a miniszterelnök, alelnöke a FIT alelnöke, tagjai: a regionális fejlesztési tanácsok összesen 7 képviselője, a Gazdasági és Szociális Tanács által delegált 7 személy, a fejlesztéspolitika horizontális céljait képviselő, kiváló szakemberek közül a miniszterelnök által felkért 5 személy Felügyelete: A miniszterelnököt, és a kormányt a Parlament ellenőrzi. A képviselettel rendelkező érdekvédelmi és szakmai testületek tagjai a Tanácsnak. képviselettel rendelkező érdekvédelmi és szakmai testületek tagjai a Tanácsnak. Forrás: Bajnai Gordon: A fejlesztéspolitika új intézményrendszere, 2006. július 7.

39 A Fejlesztéspolitikai Irányító Testület Feladata: Döntéselőkészítő és javaslat tevő testület. Véleményezi az egyes alternatívákat, ajánlásokat fogalmaz meg, koordinálja a döntéselőkészítést. Elnöke a miniszterelnök, alelnöke Magyar Bálint (Társadalmi megújulásért felelős), tagjai: Baja Ferenc (Közszolgáltatások fejlesztése), Burány Sándor (Gazdaság- és közlekedésfejlesztés), Kolber István (Területfejlesztés), Németh Imre (Környezet- és energiaügyi fejlesztés), Bajnai Gordon fejlesztéspolitikai kormánybiztos, állandó meghívottként az államreformért felelős kormánybiztos, Draskovics Tibor Felügyelete: A kormánybiztos az Országgyűlés illetékes szakbizottságának meghívására beszámol a testület tevékenységéről. Forrás: Bajnai Gordon: A fejlesztéspolitika új intézményrendszere, 2006. július 7.

40 A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Hivatal + Irányító hatóságok = Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Az öt irányító hatóságból 4 kerül az ügynökség szervezetébe (ROP, KIOP,GVOP, HEFOP). Az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság az Európai Bizottság által az új támogatási időszakra meghatározott elvek szerint marad a szaktárca, vagyis az FVM irányítása alatt. Az átalakítások hatása: Nagyobb hatékonyság; kisebb bürokrácia; átláthatóbb, rövidebb döntési út A korábbi NFH létszáma körülbelül 10%-kal csökken, az irányító hatóságokat az eddig azokat felügyelő tárcák már a létszámcsökkentés után adják át. A korábbi NFH létszáma körülbelül 10%-kal csökken, az irányító hatóságokat az eddig azokat felügyelő tárcák már a létszámcsökkentés után adják át. Forrás: Bajnai Gordon: A fejlesztéspolitika új intézményrendszere, 2006. július 7.

41 Az ÖTM 2007 második felében

42 2.2.3.1.b Területfejlesztés: szerepek, aktorok – a országos szint II.  A Kormány –Döntéseiben biztosítja a regionális politika érvényesülését –Összehangolja a területfejlesztési célokat, –Dönt a támogatások mértékéről, felhasználási szabályokról –Elősegíti a társulásokat, határmenti együttműködéseket –Információs rendszert működtet –Meghatározza a miniszterek feladatait, koordinál –EU Régiók Bizottságába nemzeti képviselőt jelöl  A szakminiszter –Koncepciókat javaslatokat készít, kiemelt térségek, országos és határon átnyúló tervekben közreműködik –Területfejlesztést szolgáló források decentralizációja –Jogszabály-előkészítés és végrehajtás, kistérségek lehat.

43 2.2.3.1.c Területfejlesztés: szerepek, aktorok – a országos szint III.  Az Országos Területfejlesztési Tanács –Feladat: közreműködik a területfejlesztéssel kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásában:  Részt vesz a politika kialakításában, végrehajtásában, véleményez, koordinál, értékel –Elnöke: a szakminiszter –Tagok:  Szavazati joggal: –regionális fejlesztési tanácsok elnökei, főpolgármester, 8 miniszter, országos gazdasági kamarák, OÉT munkaadói és munkavállalói képviselője  Tanácskozási joggal és konzultációs jogú tagok –Munkaszervezet: Országos Területfejlesztési H.

44 2.2.3.2 Területfejlesztés: szerepek, aktorok – a régiók szintje  Regionális Fejlesztési Tanács –Feladata: A régió fejlesztési koncepciója és programja kidolgozása, monitoring: önkormányzatok, dekók elképzelései, pályázatok, pénzügyi terv, gazdaságfejlesztés koordinációja –Forrásai: központi támogatások, pályázati források, tagok befizetése –Elnöke: –Tagok:  Szavazati joggal: megyei FT elnökei, a miniszter és további 10 képviselője, 3 kistérségi FT képviselő, megyei jogú városok polgármesterei, Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke, (KMR: Kormány képviselője, Főpolgármester, kerületek képviselői, 3 kistérségi FT képviselő)  Konzultációs és meghívott tagok  (Speciális) Térségi Fejlesztési Tanács –Feladat: megye vagy régióhatárokon átnyúló fejlesztések összehangolása –Elnöke: választott –Tagok: Szavazati joggal: megyei FT elnökei, regionális FT képviselője, 3 kistérségi FT képviselő, Kormány képviselője (Agglomeráció, Balaton esetén), egyéb felkért miniszterek és meghívott tagok –Balatoni, Budapesti Agglomeráció stb.

45 2.2.3.3 Területfejlesztés: szerepek, aktorok – megyei szint  A megyei önkormányzat –Véleményez, településekkel egyeztet, kötelező feladatait (oktatás stb.) összehangolja a területfejlesztési tervekkel  A megyei területfejlesztési tanácsok –Feladata:  A megyei területfejlesztési célok összehangolása (Kormány, kistérség, önkormányzatok, gazdasági szervezetek)  Dönt a hatáskörébe utalt pénzeszközök felosztásáról –Elnöke: Megyei Közgyűlés elnöke –Tagok:  Szavazati joggal: megyei jogú városok polgármesterei, a szakminiszter képviselője (speciális jogok: tárgyalt kérdések, más miniszterek felkérése), 3 kistérségi képviselő, FM Hivatal vezetője, Regionális Idegenforgalmi Bizottság képviselője  Konzultációs joggal: társadalmi szervezetek –Munkaszervezet: megyei önkormányzat hivatala

46 2.2.3.4 Területfejlesztés: szerepek, aktorok – a kistérségek szintje  A kistérségi fejlesztési tanácsok –Célja:  A kistérségben a területfejlesztési feladatok összehangolása, programok kialakítása, pályázatok készítése,  A megyei és a régiós terv, a kistérségből kiinduló pályázatok véleményezése,  Pénzügyi tervet készít,  Társadalmi-gazdasági-foglalkoztatási válság –Tagok:  Szavazati joggal: polgármesterek  Tanácskozási joggal: kamarák, megyei FT képv., munkaadók, munkavállalók, iparosok, kereskedők, társadalmi-civil szervezetek, megyei közig.hiv, MÁK ter.ig.képv.  Konzultációs joggal: … –Ahol többcélú kistérségi társulás működik az látja el a kistérségi fejlesztési tanács szerepét

47 2.2.3.5 A területfejlesztés pénzügyi eszközei  Központi eszközök –Költségvetési előirányzatok –Vállalkozásokat segítő kedvezmények –Kistérségi programokat segítő források  Területfejlesztést külön jogszabályok alapján segítő források –Gazdaság, foglalkoztatás, infrastruktúra fejlesztését szolgáló egyéb források –Minisztériumok költségvetésében területfejlesztést szolgáló források –Elkülönített pénzalapok területfejlesztést szolgáló programjai –Település- és területfejlesztést szolgáló cél- és címzett támogatások  Térségi eszközök –Éves költségvetésben területfejlesztési célokat szolgáló előirányzatok –Önkormányzati támogatások keretében infrastruktúra fejlesztést szolgáló kiegyenlítő források –Térség önkormányzatai számára átadott források, adókedvezmények –Regionális fejlesztési tanácsok hatáskörébe étadott források –Cél- és címzett támogatások meghatározott része –Céljellegű decentralizált források  Területfejlesztés egyéb eszközei –Területfejlesztési célú segélyek –Gazdasági stb szervezetek önkéntes hozzájárulásai

48 2.3 NFT  Célja: –Hosszú távú: életminőség javítása –Általános cél: egy főre jutó jövedelem növelése, elmaradás csökkentése  Intézkedések: –ROP: modernizáció, kohézió, foglalkoztatás –HEFOP: foglalkoztatás szintje, munkaerő versenyképessége –KIOP: környezeti állapot javítása, infrastruktúra fejlesztése –AVOP: mezőgazdasági modernizáció, hatékonyságnövelés –GVOP: gazdasági-társadalmi szempontból elmaradott térségek, település-részek felzárkózása

49 2.4.1 Programozás  Helyzetértékelés  Célok, prioritások  Stratégia(i program)  (Operatív) program

50 2.4.2 A fejlesztési tervek hierarchiája, egymásra épülése

51 2.4.3 A programozás folyamata az Európa-terv II (NFT 2) esetében

52 2.4.4 Stratégiai célok és a megvalósítás eszközeinek hozzájárulása

53 2.4.5.1 KMR: Átfogó cél 2001-06  Kiegyensúlyozott  Fenntartható és minőségelvű fejlődés fejlődés  Információs társadalom  Nemzetközi funkció 2007-13  Kreatív régió

54 2.4.5.2 KMR: Konkrét cél 2001-06  Versenyképesség  Élhető régió  Együttműködés a fejlesztésekben 2007-13  Versenyképesség  Társadalmi kohézió  Élhető régió

55 2.4.5.4 KMR: Beavatkozási területek 2001-06  Vállalkozások fejlesztése  Emberi erőforrások fejlesztése  Infrastruktúra és környezeti állapot  Vidékfejlesztés  E-régió 2007-13  Specifikus gazdasági fejlesztések / innováció-orientált  Humán erőforrás fejlesztése  Közszolgáltatások, intézmények rendszere  Minőségi ellátás  Közlekedési rendszer (környezetkímélő)  Kreatív hely

56 2.4.5.4 KMR: a programok

57 3. blokk: Az Európai Unió területfejlesztési rendszere  Intézményrendszer  Fejlesztési politika, célok, prioritások  Kohéziós és strukturális alapok  Költségvetési ciklusok

58 3.1 A 4 szabadság  Személyek  Áruk  Szolgáltatások  Tőke szabad áramlása

59 3.1.1 Az EU intézményrendszere és feladatai FunkcióSzervFeladatKépviselet EU-n kívül Eu-i Tanács Döntéshozatal, nem jogi Kormány v. államfők SzabályozóMiniszt.Tan.Szabályok,célokSzakminiszter Végrehajtó Eu-i Bizotts. Döntéselőkész. végrehajtás Tagállamok képviselői Eu-i Parlam Javasl,kvet,vétóVálasztás Javaslatétel Gazd&Szoc Bi. JavaslatokGazd.társ.(222) Régiók Biz. Helyhat.szab-raÖnkorm.deleg. EllenőrzésBíróságJogértelm,-véd. Korm.egyetért (13bíró, 6ügyész) EllenőrzésSzámvevősz. EU kvet.ellenőr. 12tag,EUTanács Vígvári A. Az Európai Unió költségvetése nyomán

60 3.1.2 EU Bizottsága Regionális Politikai Főigazgatósága szervezete

61 3.1.3 A regionális politika helye a EU költségevetésében Feladat 1994-992000-06 Mrd. € % % Agrárpolit.220,347,8329,245,6 Strukt. pol. 155,133,7275,033,1 Belpolitika27,66,051,06,8 Külpolitika28,56,249,96,7 Igazgatás22,24,835,64,8 Tartalék6,714,54,80,7 ÖSSZESEN460,4100,0745,5100,0

62 3.2 Az EU regionális politikája  A EU új regionális politikájának (1988 után) –Az átalakított strukturális politika céljai:  Tényleges gazdasági hatásokat kiváltó eszközökkel való motiválás  Hosszabb távú programokhoz kapcsolódó támogatás  A szereplők között partneri kapcsoltok épüljenek ki (pl. regionális hatóságokkal) –Új szervezési elvei:  Szubszidiaritás  Partnerség  Programozás  Koncentráció és addicionalitás

63 3.2.1 Felzárkózás és versenyképesség

64 3.3 Az EU regionális politikájának forrásai  Strukturális alapok –Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERDF/ERFA) –Európai Szociális Alap (ESF/ESzA) –Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (FIFG/HOPE) –Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EAGGF/EMOGA)  Kohéziós alap

65 3.3.1 Az 1. és 2. célkitűzés keretében hozzáférhető strukturális források a 2004-06-ban

66 3.3.2 Interreg IIIA keretében a határokon átnyúló együttmű- ködések

67 3.3.3 A hazai gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése

68 3.4.1 A EU-25 régiói az egy főre eső GDP átlag 75%-os limitje szerint

69 3.4.2 Strukturális alapok 2004-06 2/3-a ?

70 3.4.3 Kohéziós politika 2007-13 Európai Bizottság 2004. júl.

71 Az Unió 2007-13-as költségvetése Compensations for Bulgaria and Romania Total Administrative expenditure Citizenship, freedom, security and justice The EU as a global partner Rural development Direct aids and market related expenditure Cohesion and Competitiveness for growth and employment

72 4. Összegzés  Alapfogalmak  Közigazgatás  Területfejlesztés  EU  Számonkérés


Letölteni ppt "Régiófinanszírozás Kovács Róbert"

Hasonló előadás


Google Hirdetések