Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Információs társadalom, tudásalapú gazdaság,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Információs társadalom, tudásalapú gazdaság,"— Előadás másolata:

1 Információs társadalom, tudásalapú gazdaság,
"Széchenyi Terv" Készítette: Varga Csaba Stratégiakutató Intézet Kht. 2094 Nagykovácsi, Kolozsvár u Tel: (26) , Fax: (26)

2 Az információs társadalom integrált fogalma
1.Információs és kommunikációs technológia 1.1. Komputerizáció 1.2. Digitalizálás 1.3. Interaktivitás 1.4. Interoperativitás

3 Az információs társadalom integrált fogalma
1. Információs és kommunikációs technológia 1.5. Globális internet 1.6. Mobil hálózatok, mobil internet 1.7. Komplex hálózatok 1.8. Embert helyettesítő robotok Új technológiák

4 Az információs társadalom integrált fogalma
2. Tudásalapú gazdaság 2.1. Hagyományos ipar informatizálása 2.2. Információs iparágak 2.3. Oktatásipar, tudásipar 2.4. Médiaipar, művészeti ipar Kommunikációs ipar

5 Az információs társadalom integrált fogalma
2. Tudásalapú gazdaság 2.6. Intelligens parkok 2.7. e-gazdaság, e-kereskedelem 2.8. Információs közmű szolgáltatások 2.9. Távegészségügy Kutatás + fejlesztés 2.11. Intelligens közlekedés

6 Az információs társadalom integrált fogalma
3.1. Homo informaticus, tudáspolgár 3.2. Új világszerkezet 3.3. Új társadalomszerkezet 3.4. Intelligens ország és kormányzás 3.5. Intelligens régió és megye

7 Az információs társadalom integrált fogalma
3.6. e-közigazgatás 3.7. Digitális ház, család 3.8. e-demokrácia, virtuális agóra 3.9. Virtuális világok 3.10. Távmunka, e-work

8 Az információs társadalom integrált fogalma
4. Információs kor értékei, e-content 4.1. Új írásbeliség, képi világ 4.2. Új racionalitás, új transzcendencia 4.3. Új szabadság, új felelősség 4.4. Innováció, kreativitás, döntésképesség 4.5. Hagyomány és modernitás

9 Az információs társadalom integrált fogalma
4. Információs kor értékei, e-content 4.6. Univerzalizmus és lokalitás 4.7. Új individualizmus, új civil polgár 4.8. Fenntartható fejlődés, ökológia 4.9. Kultúraközpontú nemzet 4.10. Multikulturalizmus 4.11. Tartalomipar, e-content

10 Többdimenziós valóságkép
megérthető, befolyásolható, önépítő Új aranykor: Kreatív, dinamikus, utópikus világépítés felfoghatatlan, befolyásolhatatlan, önpusztító Végső pokol: ökológiai, civilizációs, kulturális katasztrófa Tudástársadalom: A világ kreatív (tudáslényegű) formálhatósága

11 Az elméleti feladat Információ és innováció elmélet
Tudás- elmélet Globalizáció és közvetítő rendszer elmélet Ember és tudatelmélet INFORMÁCIÓS KOR ELMÉLET Tudástársadalom elmélet Kozmosz és planéta-elmélet Lokalizáció és közvetítő rendszer elmélet Valláselmélet, Új istenkép Múlt és jövő-elmélet

12 A világszerkezet főbb csoportjai és ezek elemei
Transzcendens Transzcendens “világ” (isteni szellem “világa”) Kozmikus Világegyetem (einsteini téridő “rendszer”) Tejút galaxis Planetáris Naprendszer Föld bolygó

13 A világszerkezet főbb csoportjai és ezek elemei
Globális Korlátozottan globális (a fejlett világ) Globális-szigetek (pl: Ausztrália, Dél-Afrika) Kontinentális (pl: Európa, Ázsia. Észak-Amerika) Globálisból egyelőre kimaradtak (pl: harmadik világ alsó fele)

14 A világszerkezet főbb csoportjai és ezek elemei
Közvetítő rendszer (államcsoportok és államok) Rész-kontinentális (pl.Közép-Európa) Szubregionális (pl. EU- régiók) Nemzeti Állami

15 A világszerkezet főbb csoportjai és ezek elemei
Lokális Régió (államon belül) Kistérség (településcsoport) Település (város, falu) Családok Emberi Egyéni szellemek Egyéni szellemnélküliek

16 kép Új ember- (az ember külső és belső mezői )
Kollektív tudat mező (+társadalmi tudattalan) Új ember- kép (az ember külső és belső mezői ) Társadalmi mező Pléroma (Tiszta Fény tartománya) Identitás mező (mikro-társadalmi kozmosz) Igazi énmező (isteni én) Fizikai világ mező (természet és épített kör- nyezet) Szellemi mező (mentáltest) + személyes tudattalan Életerő mező (asztrál test + étertest) Személyes fizikai mező

17 Az információs kor globális értelemadásai
Valóságképe, kiindulópontja Elmélete, filozófiája Domináns jövőképe Emblematikus képviselői Nincs értelemadás A planetáris valóságvilág önfejlődése Egyetlen értelemadás sem érvényes Nincs jövőképe, de nincs veszélyképe sem Nincs képviselője Negatív értelemadás 1. A gonosz globális világ gonosz cselekedetei Konfliktus-elméletek a világellen-tétekről Elég volt a gazdasági és politikai erőfölényekből Daniel C. Korten, stb. Negatív értelemadás 2. A vég előtti legeslegutolsó pillanat A vég immanenciája, paroxizmus A gondolkodás végleges bizonytalansága (nincs utópia) Jean Baudrillard, Technológiai értelemadás A világ működtethető techno-rendszer Technológia- és innováció-elméletek Technoutópia, információs szupersztráda Bill Gates,

18 Az információs kor globális értelemadásai
Valóságképe, kiindulópontja Elmélete, filozófiája Domináns jövőképe Emblematikus képviselői Pozitív értelemadás 1. Az isteni valóság, a metafizikai világ létezik Transzcenden-tális értelemadások Isten feltámad, transzcendens szubjektum Karl Rahner, B. Ramana Maharsi Pozitív értelemadás 2. Szembefordulás a metafizikával és a modernnel Posztmodern (és posztmodern utáni) elméletek A szubjektum és a beszéd/szöveg halála Jean-Francois Lyotard, J. Derrida Pozitív értelemadás 3. Cybervalóság és cyberpunk Információs közösség, közvetlen demokrácia Virtuális valóság, kreatív világ, cyberjövő Yoneji Masuda, Timothy Leary, stb. Pozitív értelemadás 4. Globális tudásalapú kor Hálózati társadalom, tudástársadalom elméletei Tudás-társadalom paradigma M. Castells, Nico Stehr, K.S. Cook

19 Az információs kor globális értelemadásai
Valóságképe, kiindulópontja Elmélete, filozófiája Domináns jövőképe Emblematikus képviselői Előjel nélküli értelemadás 1. Négydimenziós tér (téridő) A fizika egyesített elmélete Táguló világegyetem, görbülő téridő Stephen W. Hawking, Fritjof Capra Előjel nélküli értelemadás 2. Transzperszo-nális valóság Egyesített ember- és tudatelméletek Új tudatosságok Stanislaw Grof, Peter Russell, stb. Előjel nélküli értelemadás 3. Vissza korábbi korok életformáihoz Fenntartható gazdaság és társadalom Környezet- és emberbarát társadalom H. Daly, Ulrich Beck, Helmut Creutz, stb.

20 A globális információs kor metaforgatókönyvei
 Negatív forgatókönyvek: 1. A fejlett világ átmeneti világuralma 2. A fejletlen és fejlett világok közötti konfliktusok A fejlett világ magas szintű izolációja Globális pénzipar totális csődje

21 A globális információs kor metaforgatókönyvei
 Pozitív forgatókönyvek: 1. A házasság: pénzipar + információs társadalom 2. Részleges fenntartható fejlődés segítése A fejlett világ új “globális” információs modellje A földi civilizáció új kultúra-modellje

22 A globális információs kor metaforgatókönyvei
 A pozitív forgatókönyvek változatai, lépcsői: 1. Információs-kommunikációs technológiák forradalmai 2. Az információ-gazdagok hálózati társadalma A fejlett északi tudástársadalmak Az új globális kultúratársadalom

23 Az információs korszak nemzeti/állami alternatívái
 ELSŐ ALTERNATÍVA: az információs kor ellenőrizetlenül végigsöpör

24 Az információs korszak nemzeti/állami alternatívái
 MÁSODIK ALTERNATÍVA: az információs kor Magyarországot kiselejtezi (kimaradunk a globalizációból)

25 Az információs korszak nemzeti/állami alternatívái
 HARMADIK ALTERNATÍVA: az információs kor elől (amennyire tudunk) elzárkózunk

26 Az információs korszak nemzeti/állami alternatívái
 NEGYEDIK ALTERNATÍVA: az információs kort nyögve-nyelősen (központilag) kontrolláljuk

27 Az információs korszak nemzeti/állami alternatívái
 ÖTÖDIK ALTERNATÍVA: az információs kort (amennyire lehet) saját stratégiánk szerint alakítjuk a Kárpát-medencében NINCS ESÉLY A KÍVÜL MARADÁSRA!!

28 1. Olcsóbb, gyorsabb és biztonságosabb Internet
e-Europe akcióterv 1. Olcsóbb, gyorsabb és biztonságosabb Internet Olcsóbb és gyorsabb Internet hozzáférés Gyors Internet a kutatóknak és diákoknak Biztonságos hálózatok és intelligens kártyák

29 2. Befektetés az emberekbe és az ismeretekbe
e-Europe akcióterv 2. Befektetés az emberekbe és az ismeretekbe Az európai ifjúság beléptetése a digitális korszakba Munka a tudás-alapú gazdaságban Mindenki részvétele a tudásalapú gazdaságban

30 3. Az Internet használatának ösztönzése
e-Europe akcióterv 3. Az Internet használatának ösztönzése Az e-kereskedelem elősegítése Elektronikus közigazgatás: elektronikus hozzáférés a közszolgáltatásokhoz

31 3. Az Internet használatának ösztönzése
e-Europe akcióterv 3. Az Internet használatának ösztönzése Távegészségügy Digitális tartalom a globális hálózatoknak Intelligens közlekedési rendszerek

32 Az új gazdaság fogalmai
Tudásalapú gazdaság Információs és kommunikációs gazdaság e-gazdaság e-kereskedelem Internet gazdaság

33 e-GAZDASÁG e-gazdaság: az intelligens régiókra épülő magyar gazdaság tudásalapú hálózati gazdasága  a magyar e-gazdaság szubregionális része a globális -mindenekelőtt az európai-tudásalapú hálózati gazdaságnak.

34 A tudásalapú gazdaság az OECD szerint
Ma a gazdasági növekedés és a termelékenység legfontosabb mozgatóereje a tudás, amely elsősorban a technológiában, s az emberi lényben pedig mint szellemi tőke testesül meg. A „tudásalapú gazdaság” kifejezés a tudás és a technológia gazdasági növekedésre gyakorolt hatásának felismeréséből és elismeréséből született meg. Az OECD gazdaságokban a jólét, a teljesítmény és a foglalkoztatottság növekedését a tudásintenzitás és a magas technológia dinamikus fejlődése határozza meg.

35 A tudásalapú gazdaság az OECD szerint
Az OECD gazdaságok közvetlenül a termelésben, a tudás és az információ felhasználásán és elosztásán alapulnak A gazdasági teljesítmények szempontjából alapvetően fontos a tudásba történő befektetés, valamint az ismeretek elosztása a hivatalos és nem hivatalos csatornákon (a megszülető információs társadalomban a számítógép- és távközlési hálózatokon keresztül).

36 A tudásalapú gazdaság az OECD szerint
A tudásteremtés, tudásátadás és tudásközvetítés, a technológiaáramlás fontossága megköveteli a tudáshálózatok, valamint a „nemzeti innovációs rendszerek”, mint gazdasági meghatározók jobb megértését. A modern tudásalapú gazdaságokat a magas műszaki beruházások, a magas színvonalú gyáripar, az információs technológiák magas arányú felhasználása, a folyamatos tanulás igényével az egyre magasabban képzett munkaerő és az ehhez kapcsolódó termelékenységi eredmények jellemzik.

37 Az e-Gazdaság forgalma az Európai Unió országaiban és országcsoportjaiban (különböző becslések – millió USD-ben Benelux 13 4800 Franciaország 4 6100 8367 Németország 73 9700 16090 Olaszország 1 3900 Hollandia 2 Spanyolország 1500 Egyesült Kir. 26 9 11000 12872 Egyéb EU 6 7300 27031 EU összesen 65 96 44300 64360

38 Az e-Gazdaság legfontosabb magyarországi mutatói
Fogyasztói elektr. ker-i forg. (mFt) Vállalatközi elektr. ker-i forg. (mFt) B2B webes alkalmazások forgalma (mFt) Online reklámipar forgalma (mFt) Online-bank használók száma 1998 24 24,7 n.a. 1999 84 81,4 0,9 290 10000 2000* 243 135,3 2,4 730 41100 2001* 778 219,6 7,1 1380 112000 2002* 1711 387,2 15,8 2300 Nincs becslés * Becslés Forrás: Carnation Consulting

39 Forrás: A Stratégiakutató Intézet becslése, 2000. július
Az információs társadalom kiépítésének ütemezése a következő Magyarországon tizenöt évben Forrás: A Stratégiakutató Intézet becslése, július

40 Elérendő arány (százalék)
100 70 80 50 30 n.a. Önkormányzatok Honlappal rendelkezők Elektronikus ügyintézés 75 10 A kormányzat és hivatalai 90 40 60 20 Vállalkozások Számítógépes ellátottság Hálózati elérés Mobil internet 35 18 2 Családok Elérendő arány (százalék) Jelenleg ig ig ig Érintett csoportok, kritériumok

41 Az Internet-használók számának közelmúltbeli és várható alakulása Magyarországon
(becslések)

42 Használat módja 1997* 1998* 1999* 2000** 2001** Egyetem, főiskola 90000 180000 200000 240000 290000 Sulinet (általános és középiskola) 60000 100000 140000 Kormányzat 5000 7000 9000 11000 19000 Cégek 6000 25000 70000 130000 Egyéni 11250 57000 125000 210000 370000 Más módon (mobil-telefon, kábeltele-vízió) - 20000 ÖSSZESEN 112250 329000 513000 778000 Forrás: *Figyelő, május **Stratégiakutató Intézet Kht július

43 Tudásszerkezet Magyarországon
Jelenleg Európai követelmény Szuperelit (magaskultúra tulajdonosok) Max. 3% Min. 10% Elit (diplomások és értelmiség, információ gazdagok) Max. 8-10% Min. 30%

44 Tudásszerkezet Magyarországon
Jelenleg Európai követelmény Középrétegek (középfokú és nyolc általános) Max. 50-60% Min. 45% Iskolázatlanok, fél analfabéták, analfabéták (információ szegények, kommunikációból kizáródtak) Min. 30-35% Max %

45 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája
1. Nemzeti információs hozzáférési stratégia (intelligens, szélessávú információs-kommunikációs hálózatok)

46 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája
2. A kormányzat információmodellje (nyitott kormányzás és elektronikus önkormányzás; digitális állam; az információs korszak jogrendje)

47 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája
3. Tudásalapú gazdaság programja (a tudásalapú gazdaság térhódítása és dominanciája Magyarországon)

48 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája
4. Az információs korszak munkavilága (az új munkaszervezetek, új munkatípusok és táv-munkamódok, foglalkoztatási modellek koncepciója)

49 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája
5. A magyar tudástársadalom koncepciója (az alap, közép felső és felnőttoktatás mennyiségi és minőségi fejlesztésének stratégiája)

50 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája
6. A távszolgáltatások programja (a levelezéstől a távegészségügyig, a közlekedéstől a banki szolgáltatásig, a távmunkától a távoktatásig)

51 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája
7. Az információhoz jutás stratégiája (az információs polgár egyéni, családi, kisközösségi programjai, kezdve a digitális családi háztól a családi tartalomszolgáltatásig)

52 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája
8. Elektronikus demokrácia előkészítése (a demokrácia új modellje, a közvetlen demokrácia fejlődése, például az on-line választási rendszer, a virtuális képviselők hálózatai, stb.)

53 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája
9. A nemzeti kommunikációs stratégia (a globális kommunikációs rendszerben a magyar hírközlési, távközlési program és a médiastratégia

54 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája
10. Regionális információs társadalmak terve (a magyar regionális információs társadalom projektek koncepcionális megvalósítása)

55 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája
11. Átfogó tartalomipari program (új tudás előállítása, a kulturális hagyomány-átadás, a magyar kontentipar /tudásipar/)

56 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája
12. Közép-európai cybertér koncepciója (magyar program a kárpát-medencei cyber társadalom megtervezésére és megvalósítására)

57 12 (+1) pont az információs társadalom magyar stratégiája
+1. Az információs társadalom irányítása, intézményei és működési elvei

58 Globális szerepek esélyei a tudásrégióban
Intelligens város: minden lakásba és irodába telefon-, kábeltelevíziós-, vagy mobilalapú Internet kapcsolat Intelligens régió: pénzügyi, befektetési központ

59 Globális szerepek esélyei a tudásrégióban
Intelligens kistérség: tudomány”város” (magyar vagy közép-európai kutató és fejlesztő központok) Technológiafejlesztési övezet: szellemi tőke parkok (tudomány parkok, innovációs parkok, jövőparkok)

60 Globális szerepek esélyei a tudásrégióban
Intelligens város: közép-európai egyetemi központ (öt-hét nyelven oktató virtuális egyetemek) Intelligens kistérség: életmódpark (komplex gazdasági-társadalmi fejlesztés)

61 Globális szerepek esélyei a tudásrégióban
Intelligens település: regionális médiaközpont (médiaparkok, filmgyárak, digitális televíziók, tudáscsatornák) Intelligens régió: információs gazdaság központja (szoftveripar, elektronikai cégek)

62 Globális szerepek esélyei a tudásrégióban
Intelligens város: biotechnológiai központ Intelligens régió: logisztikai csomópont Intelligens régió: TUDÁSRÉGIÓ

63 Hol készül intelligens megye (régió) program? 2001. március

64 Hol készül intelligens megye (régió) program? 2001. március

65 Hol készül intelligens megye (régió) program? 2001. március

66 Hol készül intelligens megye (régió) program? 2001. március

67 Tudásrégió projekt Pest és Bács-Kiskun megyében
regionális információs társadalom projekt vidékfejlesztés az ezredfordulón Információ: Tel: , ;

68 A Tudásrégió projekt elemei
Digitális önkormányzás Szélessávú, interaktív hálózat építése Technológia fejlesztési övezet és tudásalapú gazdaság

69 A Tudásrégió projekt elemei
Távoktatási központok Távegészségügyi fejlesztések Intelligens falvak, városok

70 A Tudásrégió projekt elemei
Teleházak, tudásházak Interaktív rádiók, televíziók, tudáscsatornák Tartalomszolgáltatási programok

71 A Tudásrégió projekt partnerei
A projektek típusai 1. Két megyét átfogó 2. Egy-egy megyére kiterjedő 3. Egy-egy megyében pilot projektek A Tudásrégió projekt partnerei Finn, svéd, osztrák, német információs társadalom projektek (RISI-projektek)

72 Tudásrégió projekt Pest megyében I.
Megyei projektek Témák Települések, kistérségek Megyei információs, kommunikációs projekt (Megyei Közgyűlés) Minden településen, ahol önkormányzat van (virtuális megye) Megyei távoktatási (és távmunka) projekt Fót (Tudásfolyó projekt) Budaörs stb.

73 Tudásrégió projekt Pest megyében I.
Megyei projektek Témák Települések, kistérségek Megyei távegészségügyi projekt Budaörstől Solymárig Ócsa és térsége Tudásfolyó projekt Budakeszi, Nagykovácsi Technológia fejlesztési övezet projekt (tudomány park) Budaörs Fót, Szada

74 Tudásrégió projekt Pest megyében I.
Kistérségi projektek Települések Projektek Budakeszi, Nagykovácsi, Solymár Távoktatási központ 1. Teleházak Egészségügyi információrendszer Technológiai övezet Vác és Kistérsége Interaktív rádió, Technológiai övezet

75 Tudásrégió projekt Pest megyében I.
Kistérségi projektek Települések Projektek Fót, Veresegyház, Erdőkertes Távoktatási központ Digitális galéria Intelligens falu Fóton, Erdőkertesen Missziós egészségház, Tudásház Gödöllő és Kistérsége Intelligens város Technológiai övezet

76 Tudásrégió projekt Pest megyében I.
Kistérségi projektek Települések Projektek Gyömrő és Kistérsége Intelligens falu és kistérség, Technológiai övezet Monor, Ócsa és Kistérsége Interaktív televízió, Térségi információs forrásközpont Ócsán, Térségfejlesztés

77 Tudásalapú gazdaság fejlesztése a Pest és Bács-Kiskun megyei tudásrégióban
Pest megye Részprojekt neve Helye Készültségi fok Megjegyzés Interaktív kábelhálózat Pest megye (Novotron Kft.) épül Digitális ön- kormányzás Pest megye (SZÜV+Elender) Öt településen

78 Tudásalapú gazdaság fejlesztése a Pest és Bács-Kiskun megyei tudásrégióban
Pest megye Részprojekt neve Helye Készültségi fok Megjegyzés Technológiai övezet Pest megye (INNOTECH) elindult INCOPARK Tudásházak Fót,Gyömrő, Tök,Ócsa,stb. Fóton megnyilt

79 Tudásalapú gazdaság fejlesztése a Pest és Bács-Kiskun megyei tudásrégióban
Pest megye Részprojekt neve Helye Készültségi fok Megjegyzés Felnőttoktatási távoktatás konzorcium Fót Projektterv készen Önkormányzat megszavazta Felsőoktatási távoktatási konzorcium Budaörs Projektterv készen

80 Tudásalapú gazdaság fejlesztése a Pest és Bács-Kiskun megyei tudásrégióban
Pest megye Részprojekt neve Helye Készültségi fok Megjegyzés Intelligens falurész építés Tök, Fót Új családi házas telepek Intelligens falvak,városok fejlesztése Gödöllő, Fót, Gyömrő, Tök, stb. Fóton, Gyömrőn elindult

81 Tudásalapú gazdaság fejlesztése a Pest és Bács-Kiskun megyei tudásrégióban
Pest megye Részprojekt neve Helye Készültségi fok Megjegyzés e-kereskede- lem Pest megye (Trebag Kft.) Projekt kész Távegészség- ügyi projekt Érd, Kistarcsa, Budakeszi, Veresegyháza Projektterv készen

82 Tudásalapú gazdaság fejlesztése a Pest és Bács-Kiskun megyei tudásrégióban
Részprojekt neve Helye Készültségi fok Megjegyzés Interaktív kábelhálózat Bács-Kiskun megye Projektterv készül Digitális ön- kormányzás Bács-Kiskun megye (SZÜV, stb.) Projekt előkészítés

83 Tudásalapú gazdaság fejlesztése a Pest és Bács-Kiskun megyei tudásrégióban
Részprojekt neve Helye Készültségi fok Megjegyzés Technológiai övezet Bács-Kiskun megye Tudásházak Öt-hat településen Projekt előkészítés Megyei tudásház épül

84 Tudásalapú gazdaság fejlesztése a Pest és Bács-Kiskun megyei tudásrégióban
Részprojekt neve Helye Készültségi fok Megjegyzés Felsőoktatási távoktatási konzorcium Kecskemét Projektterv félig készen Virtuális egyetem Intelligens falvak,városok fejlesztése Két-három település Projekt előkészítés

85 Tudásalapú gazdaság fejlesztése a Pest és Bács-Kiskun megyei tudásrégióban
Részprojekt neve Helye Készültségi fok Megjegyzés e-kereskede- lem Bács-Kiskun megye Távegészség- ügyi projekt Bács-Kiskun megye Projektterv félig készen

86 A Tudás-völgy projekt alapelemei
A Tudás-völgy építészeti-szervezeti központja Interaktív fejlesztési adatbázis Első Magyar Szellemi Tőke Társaság Kreatív Média Központ A Tudás-völgy virtuális elemei

87 Mit hoz az információs kor?
Felszabaduló lokalitás Alávetett lokalitás Egyén újjászületése Individuum halála Isten feltámadása Isten halála Információs globalitás Nem teljes gazdasági és politikai globalitás Közlekedés a fizikai és szellemi univerzumban Kilépés a (fizikai) univerzumba Történelem folytatása Történelem vége Információs kor Újkapitalizmus

88 Mit hoz az információs kor?
Visszatérés az elutasított korokhoz Az antik és a modern kor elutasítása Tudásalapú gazdaság Pénzipari gazdaság Innovációs szupertechnológia Ipari csúcstechnológia Digitális kormányzás Klasszikus kormányzási modell Hálózati demokrácia A demokrácia-típus kifáradása Tudásalapú társadalom Hatalomalapú társadalom Információs kor Újkapitalizmus

89 A SZÉCHENYI TERV két legfontosabb alapelve
Új típusú gazdaságfejlesztési modell (kettő-hét évre szól, finanszírozása %-ban állami és magánszféra) Nyitott tervezés (a legtöbb javaslat az információs társadalom és gazdaság fejlesztéséhez érkezett)

90 Tudástársadalom koncepciója
(általános vízióként a 21. századra) Egységkor vízió 1. Új emberstratégia 2. Új információ és tudás program 3. Új keresztény (ökumenikus) stratégia

91 Tudástársadalom koncepciója
(általános vízióként a 21. századra) Egységkor vízió 4. Új kozmosz vízió és program 5. Új civilizációs alternatíva 6. Új globalitás és lokalitás (globlokál) alternatíva

92 Tudástársadalom koncepciója
(általános vízióként a 21. századra) Egységkor vízió 7. Új civil társadalom (tudásalapú társadalom) stratégia 8. Új technológia és innovációs stratégia 9. Új tradicionális (és nemzeti) program

93 Tudástársadalom koncepciója
(általános vízióként a 21. századra) Egységkor vízió 10. Új tudásosztály alternatíva 11. Új (környezetbarát és tudásalapú) gazdaságstratégia 12. Új poszt-posztmodern program

94 A Széchenyi Terv januárban megjelenő mintegy hetven pályázata közül néhány:

95 1. Vállalkozáserősítő program
A mikro-, kis- és középvállalkozások általános üzleti, működési feltételeinek javítását célzó alprogram A kis- és középvállalkozások technológiai innovációját támogató alprogram A kis- és középvállalkozások külpiaci aktivitását segítő alprogram Ágazat-, szakma- és rétegspecifikus alprogramok

96 1. Vállalkozáserősítő program
Az integrátori beszállítói alprogram A kis- és középvállalkozások információs gazdaságban való bekapcsolódását segítő alprogram Az információtechnológia kezdő vállalkozások támogatását célzó alprogram A szolgáltató közigazgatás kialakítása

97 2. Turizmusfejlesztési program
Konferenciaturizmus fejlesztési alprogram Turisztikai tematikus parkok fejlesztési alprogram Turisztikai információs rendszerek fejlesztési alprogram

98 3. Regionális Gazdaságépítési Program
A regionális innovációs rendszerek fejlesztését célzó alprogram A regionális klaszterek létrehozását segítő alprogram A térségi elektronikus piacok fejlesztését támogató alprogram

99 3. Regionális Gazdaságépítési Program
A kistérségi gazdaságfejlesztési mintaprogramok alprogram A kiemelkedő magyar termékek (hungarikumok) fejlesztését és piacra jutását segítő alprogram


Letölteni ppt "Információs társadalom, tudásalapú gazdaság,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések