Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató a Nyugat-dunántúli Régió 2009. évi pályázati lehetőségeiről Tóth Gábor Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató a Nyugat-dunántúli Régió 2009. évi pályázati lehetőségeiről Tóth Gábor Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség."— Előadás másolata:

1 Tájékoztató a Nyugat-dunántúli Régió 2009. évi pályázati lehetőségeiről Tóth Gábor Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

2 Decentralizált keretek 2008-2009. Megnevezés 2008. (millió Ft) 2009. (millió Ft) IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 5. számú melléklet 14. pont Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása (TEUT) 598,7616,0 10. cím A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (HÖF TEKI) 184,845 1 138,1 Területi kötöttség nélküli önkormányzati fejlesztések támogatása (HÖF CÉDE) 816,99 Helyi önkormányzatok decentralizált vis maior feladatainak támogatása 111,8104 XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet 12. Cím, 3. alcím, 4, jogcímcsoport Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat decentralizált területfejlesztési programok (TRFC) 262,942292,8 LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 1. cím Hazai innováció támogatása 459,3457,6 Összesen: 2 434,5772 608,5

3 2008. évi benyújtott és támogatott pályázatok Támogatási program megnevezése Benyújtott pályázatok száma (db) Befogadott pályázatok (db) Támogatott pályázatok (db) Támogatás összege (millió Ft) Megkötött támogatási szerződése k (db) Támogatás lehívása előtti helyszíni ellenőrzés (db) HÖF CÉDE418408185816,87415080 HÖF TEKI11210855184,8434620 TEÚT197196128598,6999245 VIS MAIOR6450 118,042-58 TRFC645849272,31934- Összesen:8558204571990,777322203

4 2009. évi közös végrehajtási rendelet tervezete - Ütemezés Rendeletalkotás folyamata: –2009. február 20: közigazgatási egyeztetés –2009. március 4-10: kihirdetés Pályáztatás folyamata: –2009. március 16: pályázati felhívás megjelentetése –2009. április 30: pályázatok beadása –2009. június 15: döntés

5 2009. évi közös végrehajtási rendelet tervezete – Pályázók köre HÖF CÉDEHÖF TEKITEUTTRFC helyi önkormányzatok területi kötöttségek nélkül (helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, többcélú kistérségi társulások) helyi önkormányzatok, a területfejlesztés szempontjából kedvezményezett térségekből ( a 311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet és a 240/2006. (XI.30.)Korm. rendelet alapján) települési önkormányzatok területi kötöttségek nélkül a nyugat-dunántúli régióban fiókteleppel, telephellyel rendelkező jogi személy, egyházi jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozó

6 2009. évi közös végrehajtási rendelet tervezete - Célok HÖF célok a) Az épített és természeti környezet védelmét, fejlesztését szolgáló projektekre, amelyek keretein belül támogatható tevékenységnek minősül –aa) zöldterületek (pihenőparkok, ökológiai folyosó elemei, szabadidős célú területek) rekreációs célú megújítása –ab) tájsebek és természeti értékeket károsító jelenségek kiküszöbölése és megszüntetése (pl.: illegális hulladék-lerakók, szennyvíz-iszappal borított területek felszámolása); –ac) pincék, természetes partfalak és földcsuszamlások megelőző jellegű veszélyelhárítása állami és önkormányzati tulajdon esetén; –ad) a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelő köztéri játszóterek bővítése, felújítása; –ae) a tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése (különösen utcanévtáblák, információs táblák, útbaigazító táblák, térképek); –af) a közműves ivóvíz-ellátás fejlesztése, meglévő létesítmények rekonstrukciója (kiemelten az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében nem szereplő, illetve ivóvízminőség-javítási fejlesztésre nem kötelezett települések esetében);

7 2009. évi közös végrehajtási rendelet tervezete - Célok HÖF célok a) Az épített és természeti környezet védelmét, fejlesztését szolgáló projektekre, amelyek keretein belül támogatható tevékenységnek minősül –ag) közterületi ivókutak létrehozása, meglévők rekonstrukciója; –ah) zárt rendszerű szennyvíz-elvezetés előkészítő munkáinak (tervezés) támogatása; –ai) az önkormányzati tulajdonban lévő közterületi illemhelyek kialakítása és felújítása; –aj) energiatakarékos közvilágítás és a középületek energiatakarékos megvilágítása; –ak) a közterületek akadálymentesítése; –al) a települési önkormányzatok törzsvagyonába tartozó külterületi - kapacitást nem növelő - szilárdburkolatú utak felújítása (termelő üzemek, nem mezőgazdasági jellegű pl. barnamezős beruházások, külterületi életvitelszerű lakórészek, ipari parkok, temetők, önkormányzati tulajdonú intézmények stb. megközelítésének céljából);

8 2009. évi közös végrehajtási rendelet tervezete - Célok HÖF célok b) A helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását szolgáló projektekre, amelynek keretein belül támogatható tevékenységnek minősül –ba) az alapfokú oktatás, nevelés infrastruktúrájának fejlesztése; –bb) az egészségügyi és szociális alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése; –bc) a közbiztonságot szolgáló fejlesztések megvalósítása a közlekedésbiztonság és a bűnmegelőzés területén (pl. buszöböl, körforgalom, jelzőlámpás csomópont, térfigyelő rendszer, közterületi segélyhívó rendszer, polgárőrségi infrastruktúra fejlesztése és eszközbeszerzés, kerékpárút, járda); –bd) településrendezési eszközök, valamint települési környezetvédelmi programok és tervek, területrendezési tervek, a közös egyszerűsített településszerkezeti tervek készítése, módosítása; –be) a tájjellegű hagyományokat és kulturális örökséget jelentő épületek és műemlékek megőrzése, bemutathatóvá tétele, a közösség szempontjából értékes funkciókkal történő megtöltése; –bf) falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás; –bg) a teleházak kialakítását szolgáló fejlesztések;

9 2009. évi közös végrehajtási rendelet tervezete - Célok HÖF célok c) A helyi gazdaság élénkítését szolgáló projektek, amelyek keretében támogatható tevékenységnek minősül –ca) a helyi termelő infrastruktúra fejlesztésével összefüggő, a régió pályázati felhívásában meghatározott fejlesztési célokra, amelyek igazolható módon európai uniós forrásból támogatásban nem részesülhetnek; –cb) helyi és térségi közmunkaprogramok megvalósítása; d) A helybeli, főiskolai vagy egyetemi tanulmányaik elvégzése után a térségbe visszatérő, a kistérség területén munkát vállaló fiatalok számára tanulmányi ösztöndíj nyújtására irányuló ösztöndíjprogramok kialakítását és legfeljebb 2011. december 31-ig történő működtetését szolgáló projektek; e) Mobil egészségügyi szűrőakciók kiegészítő támogatása, amelynek keretein belül támogatható tevékenység kisértékű eszközbeszerzés, valamint egészséges életmódra nevelő programok lebonyolítása; f) Térség- és településmarketing, amelynek keretein belül támogatható tevékenység a térséget vagy a települést bemutató kiadványok készítése, terjesztése valamint médiamegjelenések.

10 2009. évi közös végrehajtási rendelet tervezete - Célok TEUT cél Települési önkormányzatok törzsvagyonába tartozó belterületi – kapacitást nem növelő – közutak felújítása, korszerűsítése A támogatás a szilárd burkolatú utak felújításhoz és közvetlenül kapcsolódó munkanemekre vonatkozhat, amelyek a következők: –burkolatmarás, aszfaltozási munkák előkészítése, burkolatalap javítása vagy cseréje, aszfaltozás egy vagy két rétegben, szegélyépítés, javítás, nagykockaköves utcák felújítása esetén szerkezet javítása, felületi bevonat készítés, közműaknák szintbeemelése, forgalomtechnikai létesítmények: burkolati jelek, balesetveszélyes helyeken detektorok, prizmák, árkok, padkák felújítása. Elszámolható költségek keretében figyelembe vehető továbbá a közúti burkolattal egy szintben lévő, egy szerkezeti elemet képező kerékpársáv, meglévő buszöblök felújítása, a forgalmi sáv/útpálya területének növelését nem eredményező forgalombiztonsági célú burkolatszélesítés. Poros utak felújítása, korszerűsítése nem támogatható. A támogatás szempontjából a felújítás bekerülési összege nem tartalmazhatja a terület-igénybevételi és közmű-létesítési (pl. közvilágítás, szennyvízcsatorna) költségeket, utóbbinál kivételt képez a gyalogos-átkelőhely előírás szerinti megvilágítását szolgáló eszközök létesítése.

11 2009. évi közös végrehajtási rendelet tervezete - Célok TRFC cél térségi és helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezések támogathatóak, amelyek keretein belül támogatható tevékenység –a) szociális földprogram megvalósítása, a program keretében megtermelt termékek piacra jutását is támogatva; –b) a beruházások vonzását segítő szolgáltatások támogatása; –c) a távmunka elterjesztésének és bővítési lehetőségének támogatása.

12 2009. évi közös végrehajtási rendelet tervezete – Támogatás, saját forrás mértéke Program Legnagyobb adható támogatás Támogatás intenzitás TEKI, CÉDE20 000 mFt60% TEUT20 000 mFt50% TRFC50 000 mFt50% Minden pályázónak legalább 10% saját forrással kell rendelkeznie. A leghátrányosabb helyzetű kistérségekből pályázó önkormányzatok és társulások esetén a minimális saját forrás mértéke 5%.

13 2009. évi közös végrehajtási rendelet tervezete – Pályázati biztosítékok Jövedelemtermelő projektek esetében legalább a támogatás 100%-ának megfelelő összegű ingatlan jelzálogjog bejegyzésével, bank vagy más, garanciavállalásra jogosult intézmény kell biztosítékot nyújtani. Ingatlan jelzálogjog formájában nyújtott biztosíték esetén a támogatás kapcsán bejegyzésre kerülő jelzálogjog és az esetlegesen azt megelőző ranghelyekre bejegyzett jelzálogjogok összege együttesen nem haladhatja meg az ingatlan forgalmi értékének 90%-át.

14 2009. évi közös végrehajtási rendelet tervezete – Támogatás folyósítása A decentralizált előirányzatok forrásaiból megítélt támogatásokból legfeljebb a projekt összes költségének 40%-ig nyújtható támogatási előleg. A támogatások folyósítását a kedvezményezetteknek legkésőbb a projekt befejezését követő 60. napig kezdeményezniük kell, és a pénzügyi teljesítésnek legfeljebb HÖF TEKI, HÖF CÉDE, TRFC esetén 2011. december 31-ig meg kell történnie, TEUT esetén a pénzügyi teljesítés végső határideje 2011. november 30.

15 2009. évi közös végrehajtási rendelet tervezete – Ellenőrzés Amennyiben a benyújtott igénylés alapján az igényelt támogatás egyszeri, vagy halmozott összege eléri a megítélt támogatás 50%- át, az igazgatóság és az ügynökség közbenső helyszíni ellenőrzést folytat le. A fejlesztés megvalósítását követően, a projekthez kapcsolódó utolsó pénzügyi elszámolás benyújtása után legfeljebb 3 hónapon belül az igazgatóság és az ügynökség közösen együttműködve utóellenőrzést végez. Amennyiben a támogatási szerződés keretében a kedvezményezett fenntartási vagy egyéb kötelezettséget vállalt, az igazgatóság és az ügynökség ezen kötelezettségek időtartama során évente ellenőrzi a támogatási szerződésben vállaltak teljesítését.

16 2009. évi közös végrehajtási rendelet tervezete - RTOP A miniszter, az önkormányzatokért felelős miniszter, valamint a tanács egyetértése esetén megállapodást köthetnek arról, hogy a decentralizált keret felhasználása eltérő jogcímek mentén történjen. Ez esetben a támogatási célok a regionális fejlesztési tanács által előkészített regionális területfejlesztési operatív program (RTOP) alapján kerülnek meghatározásra.

17 Innovációs pályázatok 2008: –5 pályázati felhívás –68 beérkezett pályázat –62 befogadott –45 nyertes 2009: –Várhatóan 2009. március Stratégia elfogadása –Várhatóan 2009. május Pályázati kiírások –Várhatóan 2009. július Beadás –Várhatóan: 2009. szeptember Döntés

18 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Tóth Gábor programvégrehajtási igazgató Telefon: 99/512-910 – Fax: 99/512-919 Mobil: 30/385-89-09 E-mail: gabor.toth@westpa.hu


Letölteni ppt "Tájékoztató a Nyugat-dunántúli Régió 2009. évi pályázati lehetőségeiről Tóth Gábor Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség."

Hasonló előadás


Google Hirdetések