Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kármentesítés és revitalizáció az egykori Csepel Művek területén 2013. március 21. August 6, 2014 1 KÁRMENTESÍTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI című konferencia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kármentesítés és revitalizáció az egykori Csepel Művek területén 2013. március 21. August 6, 2014 1 KÁRMENTESÍTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI című konferencia."— Előadás másolata:

1 Kármentesítés és revitalizáció az egykori Csepel Művek területén 2013. március 21. August 6, 2014 1 KÁRMENTESÍTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI című konferencia

2 › Állapotfelmérés és stratégiai terv a volt Csepel Művek Gyártelep kármentesítési feladataira, 2009-2010 › Megrendelő: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium › Kidolgozó: COWI Magyarország - Wessling Hungary - Agruniver Holding Konzorcium › Budapest Csepel - Barnamezős Revitalizációs Terv és Beruházási Program, 2011-2012 › Megrendelő: Budapest, XXI. kerület Csepel Önkormányzata › Finanszírozó: INTERREG IV.B (Dél-Kelet Európai Transznacionális Program keretében finanszírozott ReTIna (Revitalisation of Traditional Industrial Areas) Hagyományos Ipari Területek revitalizációja nemzetközi projekt › Kidolgozó: ReTIna Masterplan Konzorcium › Konzorciumvezető: COWI Magyarország Kft., névváltozás következtében: TRENECON COWI Kft. › Konzorciumi tag: Roeleveld-Sikkes Architects International B.V. Eddigi kapcsolódó munkáink 2014. 08. 06. TATABÁNYA KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONZORCIUM 2

3 › Az állapotfelmérés célja › a terület szennyezettségének megismerése, aktualizálása, értékelése (Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy ez nem a jogszabályi előírásoknak megfelelő tényfeltárás, az állapotfelmérés a stratégiai terv alapját képezi) › a stratégiai tervezési feladatok elvégzéséhez szükséges alapadatok, információk előállítása: jogszabályok, a területre vonatkozó hatósági előírások, programok, tulajdonviszonyok feltárása, felelősség elemzése góconként, az épített értékek számbavétele, érdekcsoportok feltárása, nemzetközi tapasztalatok áttekintése. › A kármentesítési stratégiai terv célja: › az optimális kármentesítési beavatkozások › a kármentesítési stratégia célkitűzésének meghatározása › intézkedési terv készítése › Barnamezős Revitalizációs Terv és Beruházási Program › a terület adottságait, aktuális problémáit és lehetőségeit felvázoló részletes helyzetelemzés › a terület fejlesztésének rövid, közép és hosszú távú célrendszerének meghatározása › A célok megvalósítására a terület jövőbeni funkciót határozza meg változatelemzés során. › Intézkedési Terv kidolgozása a meghatározott stratégiai irányok, és célok eléréséhez szükséges lépésekről Az eddigi munkák főbb céljai 2014. 08. 06. TATABÁNYA KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONZORCIUM 3

4 A terület elhelyezkedése, városszerkezeti kapcsolatai HELYZETFELTÁRÁS 2014. 08. 06. TATABÁNYA KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONZORCIUM 4

5 › Múlt › 1892-től 1948-ig a Weiss család, › az 1948-tól 1988-ig a Magyar Állam, azt követően is, hogy a szervezeti rendszerét illetően egységes gyár az 1960-as években 15 önálló vállalatot tömörítő Trösztté alakult, majd annak felbomlását követően 1983-tól a Tröszt irányítása alá tartozó vállalatokat és intézményeket minisztériumi felügyelet alatt működő, teljes jogú önálló vállalatokká alakították át, s ennek során 10 önálló, 3 közös és 2 kisvállalatot alapítottak. › Felszámolások és privatizáció: a terület szétaprózódása › Jelen › 444 cég működik, ebből 373 cég, vagy magánszemély tulajdonosa a területnek. A fennmaradó cégek bérlői státuszban működnek a területen. › Önkormányzati tulajdon szinte csak az utakra, közterültekre korlátozódik, állami tulajdon pedig jelképes arányt képvisel. A terület tulajdonlásának múltja és jelene HELYZETFELTÁRÁS 2014. 08. 06. TATABÁNYA KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONZORCIUM 5

6 › A terület északi határán található a rendező pályaudvar, így itt dominál a közlekedési funkció. › A volt Csepel Művek területének északi és középső részén az ipari (nehézipar, gépgyártás, élelmiszeripar, szolgáltatóipar, erőmű) és logisztikai, raktározási funkció mellett egyre jelentősebb a szerepe a kereskedelmi és szolgáltató funkciónak is, valamint kis területen városias beépítésű intézményi területek is találhatók. › A szolgáltató funkciók előretörésére is vannak példák. › Délen, a Dunához közeli részen nagyobb használaton kívüli területek is találhatók, valamint nagyobb szerepe van a kereskedelmi funkciónak is. › A terület infrastrukturális ellátottsága gazdag, a jelenlegi működés a potenciális kapacitások alig 30%-át hasznosítja. Az infrastruktúra sok eleme elavult, használaton kívüli vagy használhatatlan. › 444 cég, mintegy 10000 alkalmazott A jelenlegi területhasználat HELYZETFELTÁRÁS 2014. 08. 06. TATABÁNYA KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONZORCIUM 6

7 › Cr Észak, Cr Nyugat, › VOCl Nyugat, VOCl Kelet › Pakura: a vizsgált terület É-i részén szabad fázisú pakura szennyeződés, a tároló tartályaival együtt van jelen › TPH Észak: a góc és a hozzá tartozó szennyezett talajvizű terület a Csepel Művek területének É-i részén található › TPH Dél: szennyezett talajvizű terület › Ni: a vizsgált terület északi részén › Zn: a vizsgált terület északi részén › Hulladék Dél: a területen fellelhető veszélyes és nem veszélyes hulladékok › Egyéb, le nem határolt szennyezőanyagok is előfordulhatnak A terület környezeti állapota HELYZETFELTÁRÁS 2014. 08. 06. TATABÁNYA KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONZORCIUM 7

8 CSM szintű v á ltozat Sorrend A) Teljes ter ü let ex situ kezel é se 1 B) É szaki ter ü leten pakura é s TPH szennyez é s in situ kezel é se, t ö bbi ter ü leten ex situ kezel é s 3 C) É szaki ter ü leten pakura in situ kezel é se, t ö bbi ter ü leten ex situ kezel é s 4 D) É szaki, Nyugati é s VOCl keleti ter ü let k ö z ö s lokaliz á ci ó ja tov á bb á VOCl szennyez é s é s Cr Nyugat ex situ kezel é se 6 E) É szaki é s Nyugati ter ü let k ö z ö s lokaliz á ci ó ja tov á bb á VOCl szennyez é s é s Cr Nyugat ex situ kezel é se 5 F) É szaki ter ü let lokaliz á ci ó ja tov á bb á VOCl szennyez é s é s Cr Nyugat ex situ kezel é se 2 Kármentesítési beavatkozások részletes változatelemzése 2014. 08. 06. TATABÁNYA KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONZORCIUM 8 › 4 elemzési szint › Előzetes szűrés › Góc, góccsoport szintű változatok elemzése › CSM szintű változatok elemzése › A projektek kialakíthatósága › 2 szcenárió › A változatok (6 db) közül nem vetjük el egyiket sem, hanem rangsort állítunk fel a változatok között › A javasolt tényfeltárás elvégzése után újra el kell végezni az elemzést

9 › A támogatási lehetőségek alapelvei (várhatóan az elvek nem változnak az új támogatási periódusban) › Ha a szennyezőt nem lehet azonosítani, vagy nem lehet a költségek viselésére kötelezni, a munka elvégzéséért felelős személy részére támogatás adható. › A kármentesítés támogatható lehet más fejlesztésekhez kapcsolódóan is, ha az szükséges a másik cél eléréséhez. Ilyen esetekben más támogatási szabály szerint is finanszírozható lehet a kármentesítés. (Pl. regionális, de minimis, kulturális stb.) › Az esetekben többségében megállapítható volt, hogy a szennyező jogutód nélkül megszűnt. › DE: › Nem zárható ki, hogy a projektterület peremén, vagy ahhoz közel elhelyezkedő szennyezések a vizsgált területen kívül üzemelő szennyezőforrások tevékenységére, vagy a múltban történt, nem dokumentált és előttünk ismeretlen haváriára vezethető vissza. › Ahol felszámolás, privatizáció, átalakulás, területvásárlás történt, ott is meg kell győződni, hogy magánjogi szerződésben nem történt-e felelősség átvállalása. › Az elemzés nem keletkeztet kötelezettséget, illetve – mint arra több alkalommal is utal – nem váltja ki a szükséges hatósági eljárásokat, viszont adattartalmánál és megállapításainál fogva megfelelően alkalmazható ezen eljárások előkészítésére, megalapozására. A kármentesítés támogathatósága 2014. 08. 06. TATABÁNYA KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONZORCIUM 9

10 A terület fejlődését befolyásoló tervezett külső fejlesztések HELYZETFELTÁRÁS 2014. 08. 06. TATABÁNYA KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONZORCIUM 10

11 Fejlesztési változatok 2014. 08. 06. TATABÁNYA KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONZORCIUM 11

12 Javasolt fejlesztési irányok 2014. 08. 06. TATABÁNYA KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONZORCIUM 12

13 › I. Főkapu környéke: bejárat és környezetének fejlesztése › A terület fejlesztésének célja rövidtávon, a bejárati zóna környezetének minőségi megújítása, elsősorban arculat és imázs javítás, a területre érkezők első benyomásának javítása céljából. › Közép és hosszú távú cél: Városközponthoz jelenleg is intenzíven kapcsolódó terület városi kapcsolatainak további erősítése (pl.: kereskedelem, szolgáltatás, esetleg intézményi funkciók, illetve kulturális funkciók). › A fejlesztések során az értékvédelmi szempontok figyelembevétele szükséges és indokolt, a rendelkezésre álló értékesebb csarnokok új funkcióval való megtöltése. › II. Központi út, mint a terület fő közlekedési útjára fűződő, lokális pontszerű fejlesztések › A Csepel Művek "főútja" a Központi út minőségi megújítása mellett kialakítandó út menti parkokkal, térbővületekkel, városi terekkel élhetőbbé, barátságosabbá tehető, amely a terület túlépítettsége - miatt a kevésbé értékes épületállomány bontásával érhető el. › Az érintett területen számos értékes ipari épület, értékes csarnok található, amelyek felújításával, és új funkcióval való feltöltésével megőrizhető az egykori indusztriális arculat. Az út felújítása rövidtávú célkitűzés, azzal párhuzamosan egymástól független, önálló fejlesztések ugyancsak rövidtávon megindíthatók a Központi út mentén. › A fejlesztési terület fontos szakasza a víztorony és térsége, amely középtávon a megújult Csepel Művek kereskedelmi központjává válhat. › Javasolt fejlesztési irányok területenként 2014. 08. 06. TATABÁNYA KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONZORCIUM 13

14 › III. Déli pólusterület, alapvetően Duna-parti fejlesztési lehetőségekre alapozva › A rendelkezésre álló szabad területek, és a Duna közelsége révén ezen a területeken szabadidős / rekreációs funkciók megtelepítése, helyi lakosság számára elérhető Duna-parti sétány kialakítása, vízi sport lehetőségek fejlesztése javasolható közép, illetve hosszú távon a terület tulajdonjogi helyzetének rendezését, valamint az érintett területen szükséges kármentesítési beavatkozások elvégzését követően. › IV. Színesfém utcától északra fekvő intenzív foglalkoztatási terület fejlesztése › A terület mindkét esetben foglalkoztatási zónaként kerül fejlesztésre, a fővárosi fejlesztések középtávon történő megvalósítása esetén azonban ipari funkciók mellett / helyett sokkal inkább a kereskedelem, logisztika és irodafunkciók térnyerésével, természetesen illeszkedve az északról megnyíló terület és a híd másik oldalán található Szabadkikötő Intermodális Logisztikai Központ területén található tevékenységekkel. Javasolt fejlesztési irányok területenként 2014. 08. 06. TATABÁNYA KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONZORCIUM 14

15 Az intézkedési terv struktúrája 2014. 08. 06. TATABÁNYA KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONZORCIUM 15

16 A revitalizációs terv nagyvonalú költségbecslése 2014. 08. 06. TATABÁNYA KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONZORCIUM 16 Költségbecslés, millió FtMegalapozásFejlesztésMűködtetésösszesen AlsóFelsőAlsóFelsőAlsóFelsőAlsóFelső I. Fejlesztési Stratégia - funkciók, vonzerők 2642119 422199 0362 1473 578 121 594202 655 II. Fejlesztés infrastrukturális feltételeinek megteremtése 5641 6108 23817 4809701 617 9 77220 707 III. Fejlesztés jogi feltételeinek megteremtése 713 7 IV. Fejlesztés finanszírozási feltételeinek megteremtése 55127 55127 V. Végrehajtás intézményrendszere 113188263438 375625 VI. Tájékoztatás (PR, kommunikáció) 1121 42 3263 Összesen7742 000127 922 216 954 3 1385 237131 834224 190

17 › I. Fejlesztési Stratégia - kiszámítható, vonzó, területileg meghatározott jövőkép › Fejlesztési elképzelések beintegrálása a kerület egyéb fejlesztési dokumentumaiba › Területre vonatkozó részletes épületaudit elkészítése › Bontási koncepció elkészítése › Csepel Művek területére vonatkozó zöldfelület és közösségi terek fejlesztésére vonatkozó koncepció és program › Bértelephelyek fejlesztési koncepciója › Közintézmények elhelyezésére irányuló koncepcióterv készítése › Mindezek alapján az első 3 éves beavatkozási terv kidolgozása › Szabályozási terv felülvizsgálat, módosítási eljárás megindítása / a területre vonatkozó új szabályozási terv készítésének megindítása, elvégzése › Építészetileg értékes védett, illetve védelemre javasolt épületek esetén a szükséges védettségi eljárások lefolytatása, védettségi szint emelése › II. Fejlesztés infrastrukturális és környezeti feltételeinek megteremtése › Belső úthálózat fejlesztési koncepció › A terület kármentesítési feladatainak elvégzésére vonatkozó Kormányhatározat elkészítése, sürgős tényfeltárások, területhasználati korlátozások › A szükséges tényfeltárási munkák elvégzése, beavatkozási tervek elkészítése › A területen szükséges kármentesítési projektek előkészítési feladatai teljes körűen Főbb intézkedések 2014. 08. 06. TATABÁNYA KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONZORCIUM 17

18 › III. Fejlesztés jogi feltételeinek megteremtése › Naprakész tulajdonosi és bérlői adatbázis kialakítása › Helyi adók rendszerének felülvizsgálata, fejlesztések kapcsán kivethető és a terület további fejlesztésébe visszaforgatható új adók rendszerének vizsgálata › Közműfejlesztési hozzájárulások rendszerének kidolgozása › Fejlesztések kapcsán köthető településrendezési szerződések feltételeire vonatkozó vizsgálatok, elemzések - majd feltételrendszer kidolgozása › Telekosztások továbbfolytatása › IV. Fejlesztés finanszírozási feltételeinek megteremtése › Finanszírozási stratégia készítése › A terület fejlesztése szempontjából releváns kisebb projektötletek projektté fejlesztése az elérhető támogatási források megszerzéséért, pályázatok benyújtása érdekében (tulajdonosok szakmai segítése, támogatása) › Szakmai javaslatok, egyezetések lefolytatása a következő programozási időszak pályázati konstrukciónak tervezése, kialakítása során (mind barnamező, mind ipari park, mind környezeti kármentesítés témakörében) Főbb intézkedések 2014. 08. 06. TATABÁNYA KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONZORCIUM 18

19 › V. Végrehajtás intézményrendszere › Menedzsment terv kidolgozása › VI. Tájékoztatás (PR, kommunikáció) › Részletes Kommunikációs Stratégia és Program (ez utóbbi 3 évre), majd éves feladatterv (a kezdeti feladatokra) › Helyi, fővárosi és állami támogatottság megszerzése a volt Csepel Művek terület hosszú távú megújítását illetően › Intenzív egyeztetések a tulajdonosokkal, érintettekkel - támogatottság megszerzése › A terület revitalizációjával kapcsolatos elképzeléseket, célokat tartalmazó első ismertető kiadványok › Befektetési portfolió elkészítése, befektetői konferencia › Interaktív holnap kialakítása és működtetése › Országos road show a barnamezős revitalizáció népszerűsítésére a volt Csepel Művek példáján keresztül › Építészeti feladatok › Első építészeti beavatkozások: a Bejárati Zóna megújítása › Színesfém utcától északra fekvő "B" zóna megújításának megkezdése terület lazítása bontásokkal, utak felújítása Főbb intézkedések 2014. 08. 06. TATABÁNYA KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONZORCIUM 19


Letölteni ppt "Kármentesítés és revitalizáció az egykori Csepel Művek területén 2013. március 21. August 6, 2014 1 KÁRMENTESÍTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI című konferencia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések