Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2006. 06. 15-16. Záró konferencia Dr. Bíró Zoltán.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2006. 06. 15-16. Záró konferencia Dr. Bíró Zoltán."— Előadás másolata:

1 Záró konferencia Dr. Bíró Zoltán

2 Önértékelés helye és szerepe az
akkreditációban Záró konferencia Dr. Bíró Zoltán

3 Az intézményi akkreditáció célja
értékelje az eltelt 8 év tevékenységét, egyben teremtse meg a kétciklusú képzésre való képesség lehetőségét is Záró konferencia Dr. Bíró Zoltán

4 Az intézményi akkreditációs folyamata a következő alapelemekre épít:
Az intézmény működésére vonatkozó alapvető, rendszeresen karbantartott adataira Minőségbiztosítási rendszer dokumentumaira Az intézménynek a MAB által megadott kereteken, szempontokon belüli, de alapjaiban önálló analízisre épülő önértékelésére Helyszíni látogatás és az arról készült jelentésre, illetve értékelésre. A minőség javítására szolgáló intézkedések követésére A közbülső, illetve felülvizsgálati eljárások lefolytatására. Záró konferencia Dr. Bíró Zoltán

5 Az akkreditáció tárgya annak vizsgálata, hogy a felsőoktatási intézmény
alkalmas-e a képesítési követelményeknek megfelelő oklevél kiadására, biztosítja-e a képzés tartalmának szakmai és tudományos színvonalát, alkalmas-e arra, hogy a változó körülményekhez alkalmazkodva biztosítsa a tanterv, a tanmenet, a tanszemélyzet, a tudományos tevékenység és a képzési eszközök szinten tartását, ill. fejlesztését. Záró konferencia Dr. Bíró Zoltán

6 Az akkreditáció feladata:
az intézményeken belül az erősségek kimutatása és az esetleges gyengeségek felderítése, a jó képzési gyakorlat azonosítása, az értékelés szempontjainak meghatározása és a szervezett belső értékelés (önértékelés) bevezetésének elősegítése, a szervezett minőségbiztosítás megalapozása a felsőoktatásban, és ezzel az intézmény hatékonyságának elősegítése, a minősítés nyilvánosságra hozatala révén a jó gyakorlat terjesztése és olyan új képzési irányzatok feltárása, amelyek mind a tudomány, mind a piac (munkaadók, diákság, egyéb szervezetek) igényeinek jobban megfelelnek, az érdeklődők tájékoztatása, a jó választás lehetővé tétele és az egészséges versengés elősegítése a felsőoktatási intézmények között. Záró konferencia Dr. Bíró Zoltán

7 Akkreditáció folyamata
Önértékelés Az intézmény éves jelentései els ő akkreditációs második akkreditációs értékelés Közbüls ő értékelés értékelés Akkreditációs jelentés a MAB els ő a MAB a MAB akkreditációs jelentése a második jelentése, amely közbüls ő akkreditációs közbüls ő értékelésr ől jelentése értékelést írhat el ő Záró konferencia Dr. Bíró Zoltán

8 Éves jelentés készítése működés ellenőrzése (intézményi feladat)
a minőségjelentés tájékoztatásként a MAB tudományági bizottságainak Intézményi önértékelés (egy nyolcéves ciklus alatt legalább egyszer) intézmény saját célja szerinti feldolgozás Az önértékelésen alapuló akkreditációs jelentés összeállítása jelentés az akkreditációs bizottság számára (intézményi feladat) a MAB szempontok alapján Tudományági bizottságok értékelései működés értékelése (MAB feladat) Önértékelési jelentés alapján LB elnöki kérdésekre adott válaszok Látogatási tapasztalatok LB jelentés alapján a MAB plénum tájékoztatása Közbülső eljárás működés részleges vizsgálata (MAB feladat) feltárt hiányosságok, tendenciák vizsgálata Intézményi akkreditáció működés ellenőrzése (MAB feladat) minőséghitelesítés, minőségértékelés Záró konferencia Dr. Bíró Zoltán

9 Minőségfejlesztési program
Záró konferencia Dr. Bíró Zoltán

10 Mi a célja az önértékelésnek?
Az intézmények társadalmi megítélésének (image megalkotás) elősegítése, Kibocsátott diploma piaci értékének megítélése. (Képzők közötti verseny.) Belső működés (fejlődés) megítélése. Az önértékelést úgy kell felépíteni, hogy mind a három szint igényét ki lehessen elégíteni. Záró konferencia Dr. Bíró Zoltán

11 Az intézmények társadalmi megítélése (image megalkotás).
Minden típusú felsőoktatási intézményt azonos szempontok szerinti értékelésnek kell alávetni. Meg kell határozni azokat az értékelési kritériumokat, amelyeket minden intézmény esetében lehet értelmezni, és mutatja az intézmény helyét a felsőoktatásban, a tudományos életben, a társadalomban, a nemzetközi tudományos világban. Ezek lehetnek az önértékelés intézményt minősítő területek fő funkciói. Itt az önértékelési szempontok (a funkciók és a minősítési értékelési skálák) azonosak. Záró konferencia Dr. Bíró Zoltán

12 Kibocsátott diploma piaci értékének megítélése
Az önértékelés tárgya az azonos típusú diplomát kibocsátó karok. Az önértékelés ezen a szinten kétirányú: az intézményi szinten megjelenő főfunkciók karra vetített tovább bontása (rész funkciók), illetve a diploma típusához igazodó, sajátságokat megjelenítő rész funkciók. Az önértékelés eredményének megítélése két elvárás szerint történhet: a kar (a kar képzése, diplomája) helye, pozíciója az oktatási piacon, a kar képzésének erős-gyenge pontjainak meghatározása az akkreditációs követelményekhez viszonyítva az azonos típusú diplomát kibocsátó karokhoz viszonyítva, a piaci követelményekhez (rövid és hosszú távú) viszonyítva, Itt az önértékelési szempontok (a funkciók és a minősítési értékelési skálák) az azonos típusú diplomát kibocsátó karok esetében azonosak. Záró konferencia Dr. Bíró Zoltán

13 Belső működés (fejlődés) megítélése
Az önértékelés e szintje már intézmény-kar specifikus. Az önértékelés ezen a szinten már háromirányú: az intézményi szinten megjelenő főfunkciók karra vetített rész funkcióinak intézmény-kar specifikus bontása, a diploma típusához igazodó, sajátságokat megjelenítő rész funkciók tovább bontása, intézmény működésbeli (folyamataira vonatkozó) sajátosságait tükröző értékelés. E szinten történő minősítés célja hármas: egyrészt állapot tükrözés (most hol állunk, mi jó-mi rossz), másrészt a múlt időszak változtatási (fejlesztési, javítási) feladatok eredményeinek, hatásainak értékelése, harmadrészt a jövő minőségjavító, fejlesztő feladatainak a kijelölése. Itt az önértékelési szempontok (a funkciók és a minősítési értékelési skálák) már intézmény, sőt lehet kar specifikusak. Záró konferencia Dr. Bíró Zoltán

14 Önértékelés Az önértékelés során ki kell térni: a vezetésre,
az intézmény jelenlegi és jövőbeli igényeken és elvárásokon alapuló politikájára, stratégiájára, erőforrásaira (emberi, tárgyi), azok kezelésére, oktatási, oktatásszervezési, kutatási és kutatásszervezési tevékenységek folyamataira, a folyamatok szabályozására, a kialakított minőségbiztosítási rendszer jellemzésére, partnerkapcsolataira, az elmúlt időszak kulcsfontosságú eredményeinek bemutatására. Záró konferencia Dr. Bíró Zoltán

15 Önértékelés Az önértékelésen alapuló intézményi jelentésnek az intézmény működését két vetületben kell bemutatni: az intézmény rendelkezik-e az ott folyó oktatáshoz, kutatáshoz szükséges potenciálokkal, illetve a több lépcsős oktatási rendszer melyik szintjét éri el, a meglévő potenciálokat hogyan működteti, használja fel a céljai eléréséhez, megvalósításához. Záró konferencia Dr. Bíró Zoltán

16 Potenciálok vizsgálata
Intézményi szinten végzendő vizsgálatok, minősítések: Integrált intézmények karainak kooperációja. Intézményi könyvtári szolgáltatás. Nyelvi képzés biztosítása. Sportolási lehetőségek biztosítása. Záró konferencia Dr. Bíró Zoltán

17 Potenciálok vizsgálata
Kari szinten végzendő vizsgálatok, minősítések A kar oktatói, tudományos munkatársainak tudományági besorolása és tudományos minősítése. A kar oktatói, tudományos munkatársainak az oktatásban betöltött szerepének vizsgálata. A kar oktatóinak, tudományos munkatársainak tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységei. A kar oktatóinak, tudományos munkatársainak tudományos, kutatás-fejlesztési-, illetve szakmai közéleti tevékenység vizsgálata. Az intézmény/kar szakmai műhelyek tevékenységeinek hazai, nemzetközi elismertsége, színvonala. A kutatás-fejlesztési eredmények hasznosulása. Az intézményi/kari doktori iskola működtetése. Záró konferencia Dr. Bíró Zoltán

18 Potenciálok vizsgálata
Képzési tudományági/szakonkénti vizsgálatok: A szakra vonatkozó alapadatok A képesítési követelményben rögzített (rögzítésre kerülő) kompetenciák megszerzését a szak kurzusai (tantárgyai) hogyan biztosítják? A szak kompetenciái, valamint az oktatott ismeretanyagok a gyakorlatban hogyan hasznosulnak, a gyakorlat változásait hogyan követik? A kurzus oktatói mennyire felelnek meg a szakmai és a MAB követelményeinek? A kurzusok oktatásához szükséges infrastrukturális (technikai, laborok, eszközök, gyakorló iskolai helyek, egyéb) ellátottság. A kurzusok oktatásának eredményessége. A szak hallgatói létszám alakulása. A szak hallgatóinak TDK, egyéni kutatási, demonstrátori tevékenységei Záró konferencia Dr. Bíró Zoltán

19 Működtetés vizsgálata
Az intézmény (karok, szervezeti egységek) vezetőinek vezetési stílusa: Az intézet küldetése, jövőképe, értékrendje. Az intézménnyel (vagy egységeivel) szemben támasztott (megjelent) jelenlegi és jövőbeli igények, elvárások ismerete. Az intézmény/egység minőségbiztosítási rendszerének szervezete. Az intézmény (egységei) működésének értékelése. Vezetés kapcsolatai (külső, belső). Dolgozók munkájának figyelemmel kísérése, motiváció, elismerés. Záró konferencia Dr. Bíró Zoltán

20 Működtetés vizsgálata
Az intézmény (karok, szervezeti egységek) emberi erőforrásainak tervezése, irányítása és továbbfejlesztése: A feladatok végzéséhez szükséges személyi állomány. A dolgozók szakmai ismereteinek, szakértelmének és felkészültségének meghatározása, szinten tartása és továbbfejlesztése. Az utánpótlás tudatos biztosítása. Záró konferencia Dr. Bíró Zoltán

21 Működtetés vizsgálata
Erőforrások kezelése (menedzselése): Infrastrukturális ellátottság. Az oktatás és kutatás infrastruktúrája (tudományáganként). Az információ és a tudás menedzselése A rendelkezésre álló személyi és infrastrukturális kapacitás kihasználtsága. Záró konferencia Dr. Bíró Zoltán

22 Működtetés vizsgálata
A folyamatok (oktatás-kutatás) módszeres megtervezése és menedzselése: Az oktatás, kutatás szervezése. A folyamatok szükség szerinti továbbfejlesztése. Az oktatás, kutatás, valamint a szervezés szabályozottsága, szabályozás ismertsége, betartása, dokumentáltsága, a felmerülő problémák, hiányosságok kezelése. Az elitképzés. A kutatás és fejlesztés eredménye az oktatásban. Záró konferencia Dr. Bíró Zoltán

23 Működtetés vizsgálata
A partnerek véleménye a szervezetről és teljesítményéről: Felhasználói partner elégedettség vizsgálat. A hallgatók oktatás véleményezési rendszere, eredményeinek hasznosítása Dolgozói elégedettség mérése. Záró konferencia Dr. Bíró Zoltán

24 Működtetés vizsgálata
Az intézmény kulcsfontosságú eredményei, mutatói: A szervezet kulcsfontosságú eredményei. A szervezet kulcsfontosságú mutatói. Tudományos publikációk statisztikai adatai (egy főre jutó publikációk száma, szórása) tudományági bontásban. A TDK-n résztvevő hallgatók száma (az önértékelési időciklusára vonatkoztatva). A doktori iskolák működési eredményei Záró konferencia Dr. Bíró Zoltán

25 Köszönöm a figyelmet Záró konferencia Dr. Bíró Zoltán

26 Záró konferencia Dr. Bíró Zoltán

27 Ha a rendszer működése során megtaláljuk:
a.) a működési feladatok meghatározásánál: - az intézményszintű küldetés és minőségi célokat és ezeket meghatározó eljárást, mely magában foglalja a felülvizsgálatot, valamint a szükséges változtatási lehetőséget, - a célok eléréséhez szükséges minőségi terveket a megvalósításához szükséges feltételek meghatározásával. Az intézmény gazdálkodásában megjelenik a szükségletek biztosításának forrásai is, - a minőségi tervek megvalósításához tartozó cselekvési programokat, valamint - megjelenik e a fentiek teljesülésének ellenőrzése, időbeni követése. Megtörténi e a teljesülés értékelése, szükség szerinti beavatkozások, változtatások. Záró konferencia Dr. Bíró Zoltán

28 Ha a rendszer működése során megtaláljuk:
b.) a „napi” működésre vonatkozó szabályozás területén: - a működés meghatározó területeire vonatkozó szabályozást, - a működés elégséges szintű dokumentáltságát, - a működés rendszeres értékelését, valamint, - az értékelés eredményétől függő beavatkozásokat. Záró konferencia Dr. Bíró Zoltán

29 Ha a rendszer működése során megtaláljuk:
c.) a „minőségi működést felügyelő” minőségirányítási szervezetet, amelyek a felsőfokú intézmények struktúrájához igazodó: Tanácsadó testület: - az intézményi tanács alá rendelt „intézményi minőségirányítási és értékelési” bizottság, - a kari/intézeti szervezetségben a kari tanács alá rendelt „kari minőségirányítási és értékelési” bizottság, Operatív és adminisztratív feladatokat ellátó: - Minőségirányítási Iroda/osztály/Igazgatóság - kari/intézeti szinten minőségügyi felelős. Záró konferencia Dr. Bíró Zoltán

30 Ha a rendszer működése során megtaláljuk:
d.) a működés eredményt megtestesítő, vagy a változását mutató paramétereket: - intézményi mutatók (régióban, tudományos életben betöltött szerep; nemzetközi megítélés és kapcsolat); - kari szintű mutatók (tudományos terület; kutatás, alkalmazott kutatás; régióban, tudományos életben betöltött szerep; nemzetközi kapcsolat; stb.), - szak szintű mutatók (diploma piaci értéke; „vevők” elégedettsége; tudományos eredmények; kibocsátott diploma és minősítése; jelentkezők száma; lemorzsolódás; stb.). Záró konferencia Dr. Bíró Zoltán

31 sztenderdek és irányelvek az intézményi belső minőségbiztosításra,
A felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjeit és irányelveit az ENQA koordinálásban sztenderdek és irányelvek az intézményi belső minőségbiztosításra, sztenderdek és irányelvek a külső értékelések megvalósítására, sztenderdek és irányelvek a külső minőségbiztosítási ügynökségek működésére vonatkozóan. Záró konferencia Dr. Bíró Zoltán

32 Sztenderdek és irányelvek az intézményi belső minőségbiztosításra
Minőségpolitika, stratégia és minőségügyi eljárások Programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése A hallgatók értékelése Az oktatók minőségének biztosítása Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások Belső információs rendszer Nyilvánosság Záró konferencia Dr. Bíró Zoltán


Letölteni ppt "2006. 06. 15-16. Záró konferencia Dr. Bíró Zoltán."

Hasonló előadás


Google Hirdetések