Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FOE Konferencia 2012 A Cstv évi CXCVII. törvény

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FOE Konferencia 2012 A Cstv évi CXCVII. törvény"— Előadás másolata:

1 FOE Konferencia 2012 A Cstv. 2011. évi CXCVII. törvény
felszámolási eljárást érintő módosításai Somogyi Ferenc FOE Elnök TM-LINE Zrt. vezérigazgató

2 „Minél forgalmasabb egy útvonal, annál többször építik át.” Murphy

3 Általános rendelkezések
- Hitelezőt a 3.§ (1) bek. 3 pontban részletezi (ca., cb., cc.) - A felszámolás hitelezői meghatározásában a változás a függő követeléseket az (1) bek. g. pontjában külön részletezi. - Nem tartozik az f.a. vagyonba: - Természetvédelmi oltalom alatt álló földterület, műemlék, illetve állami vagyon tulajdonosi-, vagyonkezelői-, használati joga - Vízitársulatok közfeladatok ellátáshoz szükséges vagyona és kárpótlásból megmaradt földek - Tulajdonjog fenntartásos értékesítéssel leszállított vagyontárgy, ha azt nem építették be

4 Általános rendelkezések
- Nem tartozik az f.a. vagyonba: - A munkavállalók béréből levont-, valamint a csődeljárás alatti szakszervezeti tagdíj - A levont de még be nem fizetett járulékok – cs.a. ésf.a. alattiak – befizetése kötelező - A munkabérből levont tartásdíj és egyéb vh. alá eső tartozás - De mi van a Ft-tal?

5 Általános rendelkezések
- A zár alá vett vagyon (6/A.§ új (6) és (7) bekezdés) nem értékesíthető, ha az értéke meghaladja a zár alá vétel összegét, akkor kérhető az zár alá vétel feloldása, illetve értékesítése (elszámolási kötelezettség terhe mellett) - Hitelezői választmány kontra hitelező képviselője 10 %-ot meghaladó hitelezői csoportok tájékoztatása, csak ha nincs választmány, képviselő - A székhely változás esetén 180 napig még a régi székhely szerinti bíróság jár el a cs. a. és f.a. kérelmek esetén (elektronikus nyilvántartás július 1-től)

6 Felszámoló kijelölése
- A felszámoló kijelölését a felszámoló bíró végzi - Megmaradt az adóshoz igazodó szakértelem és kapacitás, az arányos munkaterhelés és a földrajzi elhelyezkedés - Elektronikus kijelöléstől való eltérés esetén az indokolásban ki kell térni, hogy az eltéréssel kijelölt felszámoló rendelkezik az adós sajátosságaihoz szükséges szakértelemmel és kapacitással, és meg kell jelölni az elektronikusan kijelölt felszámolót is

7 Az adós lehetőségei időnyerésre
- Kismoratórium: 26.§ (3) - Az eddigi 30 napos haladék helyett 45 nap adható. - Nem engedélyezhető ez ha csődeljárás volt előtte (függetlenül attól, hogy hány napos moratóriumot kapott) - Szünetelés: 26.§ (4) - felszámolást elrendelő végzés jogerőre emelkedéséig van helye (korábban: meghozatalig) - Elállás: - A hitelező egyoldalúan elállhat a kezdő időpontig (közzététel) eddig csak a jogerőig és közös nyilatkozattal lehetett

8 Felszámoló kijelölése 27/A. §
- egyértelműsíti, hogy nem kizáró ok a végelszámolói, felszámolói, vagyonfelügyelői, ideiglenes vagyonfelügyelői díj - felszámolóbiztost érintő kizáró ok, ha a felszámoló az adott szakértőt nem jelentette be a nyilvántartást vezető szervnek - kirendelés visszautasítható, ha a felszámoló működési területén kívül esik

9 Felszámoló kijelölése
- Névjegyzék tartalmazza a szakirányú végzettségen kívüli személyeken kívül, a jogászokat, közgazdászokat, könyvvizsgálót + a működési területet is - Nem kell felmenteni a folyamatban levő ügyekben azt a felszámolót, aki az új pályázat alapján nem kerül be - A bíróság a felszámoló felmentése esetén a névjegyzéket vezető hatóságot is értesíti

10 Kijelölés, névjegyzék A felszámoló cég felel a kijelölt felszámolóbiztosokért - felszámoló feladatait a felszámolóbiztos útján látja el, a felszámoló ellenőrzi, hogy a felszámolóbiztos nem esik-e kizáró ok hatálya alá, illetve nem folytat-e tilalom alá eső tevékenységet - egy szakirányú szakképzettséggel rendelkező személy max. 5 felszámoló cégnél foglalkoztatható - a honlapon azt is közzé kell tenni, ahova pénzügyi gondnokként kijelölték a céget 10

11 Értelmezés - Figyelő Cikk: (Halaska Gábor: Toldozva-foltozva, Figyelő szám 39. oldal) „A felszámoló semmilyen módon sem vonhatja be sem a saját cégét, sem a felszámolás alatti cég tulajdonosait, vezetőit és ezek hozzátartozóit a munkájába.” A felszámoló polgári jogi jogviszony létesítésébe nem vonhat be: olyan személyt, aki tagjának /vezető tisztségviselőjének/ vagy ezek közeli hozzátartozójának közeli hozzátartozója olyan szervezetet, melyben az adós tagja /vezető tv.je/ felszámoló, vagy annak tagja az említettek közeli hozzátartozója kizárólagos, vagy többségi tulajdonos - ? Termelés folytatásakor alkalmas menedzsment esetére ez nem vonatkozik. 11

12 Ideiglenes vagyonfelügyelő 24/A. §
- a pénzforgalmi szolgáltatónak be kell jelenteni (azt is), hogy milyen összegű fizetési megbízáshoz szükséges az ivf. ellenjegyzése - ha a cstv. 40.§-ba ütközőt észlel: - értesíti a bíróságot - felhívja az adóst, hogy a hitelezők érdekeinek megfelelően járjon el - ha a kirendelése megszűnik, az erről szóló végzés kézhezvételét követő munkanapon köteles bejelenteni a pénzforgalmi szolgáltatónak

13 Felszámolási kérelem - adós /hitelező/ végelszámoló kérelme esetén a jogi képviselet kötelező - a teljesítési határidőt követő 15 nap helyett 20 nap áll rendelkezésre a kiegyenlítésre és ezt követően szólítható fel - a fizetési felszólítás kötelező tartalmi elemei: - követelés jogcíme - követelés összege - követelés megfizetésének határideje - meg kell jelölni azt a végső határidőt is, amelynek eredménytelen elteltét követően meg kívánják indítani a felszámolási eljárást/pert

14 Felszámolási kérelem - vitatás kötelező elemei:
- érdemben kell kétségbe vonni a kötelezettség jogcímét, fennállását, esedékességét, mértékét - nem csak az felszámolási ok, ha a csődegyezségben foglaltakat nem teljesíti, hanem az is, ha a felszámolás során kötött egyezséget nem teljesíti - nem indítható olyan követelés alapján, melyet a megelőző csődeljárásban nem jelentett be - szerződésen alapuló követelés, illetve bírósági határozaton, vagy fizetési meghagyáson alapuló követelés esetén a minimum összeg: ,- Ft

15 Beszámítás 27.§ (5) (f.a. kérelem esetén)
- Adós hitelezővel szembeni követelésének beszámítással történő rendezése: - teljesen új rendelkezés - adós közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal (tbj) bizonyítja, hogy a hitelezővel szembeni követelése fennáll és a hitelezői felszólítás átvételét megelőzően keletkezett, de csak a vitatásra nyitva álló határidőt követően vált esedékessé - fennállásáról, vagy lejártáról a fizetési felszólítás kézhezvételét követően szerzett tudomást - beszámítani kért követelést hitelező elismeri

16 Felszámolás elrendelése 28. §
- közzététel tartalmazza azokat a gazdasági társaságokat, melyben az adós kizárólagos, vagy többségi befolyással rendelkezik, és jogelődjeit is - ha az eljárás azért indult, mert a csőd/felszámolási egyezséget nem teljesítette, az „új” eljárásban a hitelező a korábbi eljárásban meg nem térült követelést jelentheti be - a téves utalást nem kell bejelenteni, annak visszautalásáról a felszámoló haladéktalanul intézkedik (ezt f.a. alatt tudjuk csak értelmezni) - iratátadásra kifejezett határidőt szab a tv.: 30 nap (fa kezdő időpontjától) - adós vezetője köteles értesíteni az f.a. elrendeléséről az értékpapírszámlát vezető-, illetve az egyéb pénzpiaci szolgáltatót

17 Felszámolás elrendelése
- felszámoló az adós helyiségeibe beléphet, felnyittathatja, bármely vagyontárgyat átvizsgálhat, a vezető tisztségviselő a vagyon meg-, ill. hollétéről tájékoztatni köteles - Figyelő cikk: (Halaska Gábor: Toldozva-foltozva, Figyelő szám 39. oldal) - „A felszámoló hatósági jogosítványokat kap:az adós helységeibe beléphet, vagyontárgyait átvizsgálhatja, lezárt helyiségeket felnyittathatja, vagyontárgyak meglétéről, hollétéről felvilágosítást kell kapjon az adóstól.” - a Cstv 31.§-ban foglaltak elmulasztása miatti költségei viselésére kötelezést és bírságolást tartalmazó végzést (ill. az erre figyelmeztető végzést) annak a többségi befolyással rendelkező tagnak is meg kell küldeni, aki a bírságolás alapjául szolgáló cselekmény/mulasztás időpontjában ilyen részesedéssel rendelkezett.

18 33/A § szerinti peres eljárás
- a változtatások többnyire rendszerező jellegűek (egyik §-ból átkerül a másikba, pl. az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések a 63.§-ból a 33/A.§-ba) - a keresetlevelet és az eljárás iratait a többségi befolyással rendelkező tagnak is meg kell küldeni, aki a fenyegető fizetésképtelenség időpontjában ilyen részesedéssel rendelkezett + figyelmeztetni kell a beavatkozás lehetőségére is - hitelezői érdeksérelmet akkor is vélelmezni kell, ha a Cstv. 31.§ szerinti beszámoló készítési, irat/vagyonátadási/tájékoztatási kötelezettségét nem teljesíti - marasztalási per csak az f.a. lezárása után indítható - a Cstv. 33/A.§ szerinti körülményről a hitelezői választmányt /hitelezők képviselőjét/ hozzá forduló hitelezőt tájékoztatni kell

19 Hitelezői választmány és Cstv. 40. §
- a módosítások többnyire arra irányulnak, hogy felruházza a jogalkotó a hitelezők képviselőjét a hitelezői választmány jogosítványaival - továbbműködéshez a hozzájárulást 120 nap helyett 100 napon belül be kell szerezni, ha a választmány 15 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy hozzájárult. - Cstv. 40.§: - az érvénytelenség esetén kérhető az eredeti állapot helyreállítása és közhiteles nyilvántartásba bejegyzett jog törlése is

20 Egyezség 42.§ - Az egyezségi tárgyalásra a felszámoló jelentést készít, melynek tartalma: - az adós vagyoni helyzetére vonatkozó adatok összegzése - számviteli szabályok szerinti felosztható vagyon - egyes hitelezői csoportok követelései [és külön tájékoztatás az a) és c) pont szerinti eddigi és várható követelésekről] - számviteli törvény szerinti függő követelések és kötelezettségek - Határidőn túliak a határidőn belüliekkel egy csoportban szavaznak, de szavazatukat fele akkora mértékben kell figyelembe venni (szavazatszámítás csőd szerinti ,- Ft 1 szavazat (reg.díj is számit)

21 Egyezség - függő követelésről is rendelkezni kell:
- nem lehet olyan egyezséget kötni, mely: - nyilvánvalóan előnytelen, vagy méltánytalan - kielégítési arány kirívóan alacsony - egyik hit. csoport a másiknál lényegesen kevesebbet kap/később/méltánytalanul hiányos feltételekkel - zárómérleget, záró adóbevallást az egyezséget jóváhagyó végzés jogerőre emelkedésének napjával - csak akkor hagyható jóvá, ha az f.a. költségeket is kifizetik, vagy annak fedezete rendelkezésre áll, perújításnak helye nincs - Eljárás megszüntetésére irányuló kérelemhez csatolni kell a felszámoló nyilatkozatát arról, hogy az adós tartozásainak és az f.a. költségeknek a megfizetése megtörtént és a felsz. díj fedezete rendelkezésre áll

22 Egyezség - Cstv. 59.§ szerint egyezség esetén a felszámoló díja az egyezség körébe tartozó, a számviteli jogszabályok szerint felosztható vagyon értékének 5 %-a, de minimum 300 e Ft. - Új rendelkezés viszont, hogy: - Ha a felosztható vagyon mértéke több mint 1 000 000 000 forint, akkor a felszámolói díjat a bíróság ennél alacsonyabb mértékben, a felszámoló által elvégzett tevékenység és munkateher figyelembevételével állapítja meg. - 45/A.§ (3) Felszámolási eljárás megszüntetése, ha mindent kifizet az adós, a díj ekkor 2 % (min 200 eFt) +ÁFA, biztosíték nyújtás a vitatott követelésre és f.a. díjára

23 Hitelezői igény - nem vitatható az a hitelezői igény, amely az adós közokiratba foglalt tartozásán alapul, kivéve, ha a tartozás megfizetése részben/egészben megtörtént (utóbbi esetben kérdéses, hogy mit is vitat, ha nincs követelés) - reg.díj: kimondottan tartalmazza a tv., hogy a tőkeösszeg után kell számítani (kamatra nem) - cstv. 57.§ (1) e) változott, a változás egy része pontosító jellegű, (tb tartozás helyett tb alapok javára fennálló tartozások) valamint belekerült a büntetőeljárásban az állam javára fizetendő összeg, és a társasházi közös költség, a víz és csatornadíjak helyett a közműdíjak. -

24 Hitelezői igény - a Cstv. 57.§ (2) bek. a) és b) pontjaiba a közteher fizetési kötelezettség bekerült, vagyis az eszerint kifizetett munkabér utáni közteher, ill. a polgári jogi jogviszonnyal összefüggésben felmerült közteher is f.a. költség. - a Cstv. 57.§ (2) bek. e) pontja kiegészült, így a bírósági eljárás során felmerült költségeken túl már a hatósági eljárások során felmerült, a gazdálkodó szervezetet terhelő költségek is f.a. költségek

25 Lízing Vagyonelemek - Lízing: 47. § - Vagyonelemek: 48. §
- a lízingszerződés felmondása esetén a lízingtárgy visszaadásakor a lízingbe adóval el kell számolni. - pénzügyi lízing szerződés felmondása esetén a lízingbe adó által visszavett lízingtárgy visszaadáskori piaci értéke (pl:EUROTAX) beszámításra kerül az adós gazdálkodó szervezet még meg nem fizetett tőke- és kamatfizetési kötelezettségébe - Vagyonelemek: 48. § - az adós vagyonának megóvása körében a felszámoló feladatai közé sorolja az engedély nélkül más célra hasznosított termőföld eredeti állapotba történő helyreállításának „kötelezettségeit” - f.a. alatti tevékenység során a termőföldvédelmi szabályokra is tekintettel kell lenni

26 Értékesítés 49.§ - ha a becsérték felülvizsgálatára szakértő kirendelését kezdeményezik, a kérelemről a bíróság 8 napon belül dönt - tulajdonjogot, vagy más vagyoni értékű jogot nem szerezhet (felszámoló, vagyonfelügyelő, ezek tulajdonosa, vezető tisztségviselő, cégvezető, FB tag, könyvvizsgáló, foglalkoztatott, felszámolóbiztos, ezek hozzátartozója) illetve ezek többségi befolyással rendelkező gazdálkodó szervezete - beszámítással lehet élni, ha az adós vagyonaként olyan lakóingatlan kerül értékesítésre, amelynek ellenértékét a magánszemély vevő részben, vagy egészben kiegyenlítette, de a tulajdonjog átruházására nem került sor f.a. előtt - az ilyen vevőt elővásárlási jog illeti (Cstv. 49/C (2)

27 Értékesítés - a hirdetménynek tartalmaznia kell az ajánlati biztosítékot is (ez a tv. szóhasználata) - eredménytelen: ha nem adtak be a feltételeknek megfelelő pályázatot (eddig megfelelő ajánlat) - új pályázatot 3 hónapon belül ki kell írni, de ez az eredménytelen pályázat közzétételétől számít és nem az eredménytelennek nyilvánítástól - ártárgyalásra az addig megtett pályázatok automatikusan érvényben maradnak, vagy azoknál magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot lehet tenni. Az ártárgyaláson önhibájából részt nem vevő, vagy visszalépő pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti!

28 Értékesítés - természetvédelmi oltalom alatt álló terület:
- elővásárlási jog illeti az államot. - ezt a természetvédelemért felelős miniszter, műemlék esetén a kulturális örökségvédelmi hatóság gyakorolja - ha mindkettő fennáll: a két szerv megállapodásán múlik a joggyakorlás egymás közti gyakorlásának módja. - elővásárlási jog a nyilvános értékesítésen, vagy ezt követő felszámolói felhívásra gyakorolható. Módja: a kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról

29 Értékesítés - a 49/D (1) bek. szerint az 5% díjból a korábbi 4% helyett 3 % + ÁFA a felszámolóé, a maradék díjfedezeti alapé (így a díjfedezeti alapé csak 1,19%) - hiba, hogy kimaradt az 3+1% ÁFA-ja (1% zárómérlegkor lehet elszámolni, mert az általános szabály maradt) - zálogjoggal biztosított követelés körében kifejti zárójelben, hogy az: tőke, szerződéses kamat, költség lehet - elektronikus árverés: a törvény jelenleg egy ún. keretdiszpozíciót tartalmaz, melyet tartalommal igazából a kormányrendelet fog feltölteni

30 Közbenső mérleg, kifogás
- a felszámoló megküldi az állami és önkormányzati adóhatóságnak - kifogás: - kifejezetten tartalmazza a tv., hogy a sérelmet szenvedett félen túl a hitelezői választmány, illetve, hitelezők képviselője is benyújthatja - ha a kifogás a felszámolási költségek elszámolásával függ össze, a bíróság erre irányuló kérelem esetén visszafizetésre is kötelezheti a felszámolót - a megalapozott kifogás alapján hozott döntést megküldi az NGM-nek - Felszámoló felmentése esetén is megküldi a végzést a bíróság az NGM-nek

31 NYENYI - NYENYI: - a biztosítottak dec. 31-éig fennállt jogviszonyáról szóló adatokat az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek kell megküldeni dec. 31. utáni időszakot követő időszakra a tb kötelezettséggel járó kifizetésekről az adóhatóság felé kell a bevallást teljesíteni - a bevallás teljesítéséről a fenti szervek igazolást állítanak ki, melyet a felszámoló megküld a bíróságnak

32 Felszámolás befejezése
- Zárás: Teljesen új szabály: A (jogerős) zárás közzétételétől számított 15 napon belül a felszámoló köteles a közhiteles nyilvántartásoknál, hatósági nyilvántartásoknál eljárni annak érdekében, hogy törlésre kerüljenek azok a jogok és tények, amelyeknél az adós jogosultként van feltüntetve. - Díjkiegészítés: ha a felszámoló nem teljesítette a díjkiegészítési számlára történő befizetési kötelezettségét, nem utalják ki neki a kiegészítést. - Cstv. 63.§: Ha a felszámoló az e §-ba ütköző körülményt észlel (min. többséget biztosító befolyás alatt álló/ egyszemélyes gt./ egyéni cég esetén a befolyással rendelkező, vagy egyedüli tag korlátlanul felel), akkor a keresetindítást megalapozó körülményekről köteles a hitelezői választmányt, hitelezők képviselőjét, vagy a hozzá forduló hitelezőket tájékoztatni.

33 A vagyoni hányad rosszhiszemű átruházása miatti felelősség megállapítása (Cstv. 63/A)
- az ilyen pernek már nem feltétele, hogy a felszámolást cégbírósági megszüntetési eljárás előzze meg - a perre a bíróság által jóváhagyott közbenső mérleg, vagy (egyszerűsített eljárás esetén) vagyonfelosztási javaslat adatai alapján van mód - ha a tartozás mértéke a jegyzett tőke 50%-át meghaladja (korábban: a saját tőke 50%-át meghaladó tartozás esetén) - mentesülési okoknál: mentesül, ha bizonyítja, hogy - a részesedés átruházása időpontjában az adós még fizetőképes volt, - a tartozás felhalmozódása (mód. előtt: vagyoncsökkenés) csak ezt követően következett be, vagy

34 A vagyoni hányad rosszhiszemű átruházása miatti felelősség megállapítása (Cstv. 63/A)
- az adós ugyan fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben volt, vagy nem volt fizetőképes (mód előtt: csak a „nem volt fizetőképes” fordulat volt), de a tag az átruházás során jóhiszeműen és a hitelezők érdekeinek figyelembevételével járt el (mód előtt: csak a jóhiszeműség volt, mint követelmény) - Ha a felszámoló az e §-ba ütköző körülményt észlel a keresetindítást megalapozó körülményekről köteles a hitelezői választmányt, hitelezők képviselőjét, vagy a hozzá forduló hitelezőket tájékoztatni. - Keresetindítás határideje: f.a. jogerős lezárását követő 90 napon belül. - A határidő jogvesztő!

35 Egyszerűsített felszámolás 63/B.§
- hitelezőket az f.a. kezdő időpontjától számított 45 napon belül fel kell hívni, hogy ha tudomásuk van az adós vagyonáról, vagy rendes szabályok szerinti lefolytatása körülményeiről, azt közöljék. (Mód.előtt: nem volt konkrét határidő) - a tájékoztatás megadására a hitelezőket 15 napos határidővel kell felhívni - a fenti felhívást a felszámolónak a honlapon is közzé kell tennie - kifogás arra is irányulhat, hogy a bíróság kötelezze a felszámolót a felszámolás általános szabályok szerinti lefolytatására. A kifogásnak helyt adó végzés ellen a felszámoló, a kifogást elutasító végzés ellen a kifogást benyújtó a közléstől számított 8 napon belül fellebbezhet.

36 Egyszerűsített felszámolás
- jelentés elbírálása: a bíróság a beérkezett észrevételeket e körben nem veszi figyelembe, a jelentés és az esetleges kifogások alapján rendeli el a vagyonfelosztást, ill. a megszüntetést. Ha kifogást nem nyújtottak be, 90 napon belül dönt (eddig benne volt, hogy ha észrevételt, kifogást nem nyújtottak be). - a kifogás tárgyában 15 napon belül dönt. (Eddig: az észrevétel, kifogás tárgyában 8 napon belül döntött) - itt is tartalmazza a tv (mint a rendes zárásnál), hogy: A (jogerős) zárás közzétételétől számított 15 napon belül a felszámoló köteles a közhiteles nyilvántartásoknál, hatósági nyilvántartásoknál eljárni annak érdekében, hogy törlésre kerüljenek azok a jogok és tények, amelyeknél az adós jogosultként van feltüntetve.

37 Egyszerűsített felszámolás
- Gazdálkodó szerv vezetőjének kötelezése körében: - a felszámoló részére megfizetett felszámolói díj állam javára történő megfizetésére, (ezt a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatalához kell befizetni, adók módjára behajtható köztartozás, amelyet az állami adóhatóság hajt be és a GH azt a felszámolói díjelszámolás részeként mutatja ki a költségvetést megillető hányadot) illetve - a felszámolást kezdeményező hitelező részére az illeték- és közzétételi költség megfizetésére kötelezhető. (Mód előtt: az eljárás költségeinek viselésére volt kötelezhető) - A Cstv. 63/B (6) bekezdésből kikerült, hogy a fentiek megfizetéséért a többségi befolyással rendelkező tag kezesként felel

38 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! „Minden átépítés csak ront a helyzeten”
„Minden megoldás új problémákat kölykezik” Murphy


Letölteni ppt "FOE Konferencia 2012 A Cstv évi CXCVII. törvény"

Hasonló előadás


Google Hirdetések