Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felszámolók által Felszámolók ellen indított büntetőeljárások sajátosságai, figyelemmel a felszámolót terhelő feljelentési kötelezettségre dr. Somogyi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felszámolók által Felszámolók ellen indított büntetőeljárások sajátosságai, figyelemmel a felszámolót terhelő feljelentési kötelezettségre dr. Somogyi."— Előadás másolata:

1 Felszámolók által Felszámolók ellen indított büntetőeljárások sajátosságai, figyelemmel a felszámolót terhelő feljelentési kötelezettségre dr. Somogyi Krisztinadr. Molnár István FOE FOE 2013.09.06 1

2 Bevezetés, felvetések Feljelentés elmulasztása a felszámolási eljárásban  A tényállás megalkotását indukáló társadalmi kérdések  A szükségesnél/vártnál kevesebb feljelentés a felszámolási eljárásokban?  Rengeteg a károsult a gazdasági válság időszakában?  Az adós cégek képviselői minden jogi következmény nélkül élnek/vállalkoznak tovább?  A kérdésekre adható válaszok (lehettek volna)  Vagyontalan cégek megalakulásának megakadályozása -Magasabb jegyzett tőke, alapításkori letét, biztosítás stb. -Az adósok volt képviselőinek sokkal hatékonyabb polgári jogi/gazdasági felelősségre vonása -Átgondolt büntetőjogi jogalkotás, sokkal hatékonyabb felderítés  Tényleges válaszok  Új tényállás megalkotása (Btk. 404/A §) 2

3 Miért nem tesz feljelentést a felszámoló?  A nyomozás hatékonyságának kérdése  Nyomozati hatáskörök és illetékességek folyamatos változása -APEH Pénzügyi Nyomozók -Általános hatáskörű rendőrkapitányság a felszámoló székhelye szerinti illetékességgel -NNI -Általános hatáskörű rendőrkapitányság az adós székhelye szerinti illetékességgel -Vám- és Pénzügyőrség -NAV Bűnügyi Igazgatóság  A nyomozást végzők képzettsége, végzettsége, gyakorlata -Iratanyag lefoglalás, tanúkihallgatás  Rendőrségi közreműködéssel a vagyonfeltárás igen ritka  Feljelentések kb. 90 – %-ában a nyomozást el sem rendelik, vagy megszüntetik  Iratanyag átadás megtagadása dekriminalizálása 3

4 4 Feljelentés elmulasztása 404/A. § Az a felszámoló, aki a felszámolási eljárás során hitelt érdemlő tudomást szerez a számvitel rendjének megsértése (403. §) vagy csődbűncselekmény (404. §) elkövetéséről, és erről a hatóságnak, mihelyt teheti, nem tesz jelentést, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.  Felszámoló, vagy felszámolóbiztos  Hitelt érdemlő tudomásszerzés  Számvitel rendjének megsértése, csődbűncselekmény  Hatóság  Mihelyt teheti  Jelentés

5 Felszámolók ellen tett feljelentések  Sikkasztás  „A” kategóriába sorolás, idegenforgalmi adó, nem megfelelő betéti kamat felszámolás alatt  Felszámoló nem tud elszámolni a vagyonnal (kölcsön nyújtása BH 209/2010)  Hűtlen kezelés  Felszámoló felszámolás alatt „elherdálta” a vagyont, továbbműködés ritka  Vesztegetés  Aktív (hozzon el egy ügyet)  Passzív (ne tegyen feljelentést, vagyonértékesítések)  Csődbűncselekmény 5

6 6 Cstv. 31.§ Adós iratátadási kötelezettsége 6  Nyitótárgyalási jegyzőkönyv felvétele  Tevékenységet lezáró mérleg, adóbevallás készítése  Irat/vagyonátadás (30 nap)  Beszállítás „részletekben” (de LB Gfv.X.30.385/2010/6.)  Ömlesztett irat, iratlista nélkül  Nagy mennyiségű irat folyamatos átvétele  Nyilatkozattételi kötelezettségek  Teljességi nyilatkozat (vagyontárgyra, iratra)  Tájékoztatási kötelezettség  Cstv. 40. § (1) a)  Vezető tisztségviselő büntetőjogi felelőssége „adminisztratív csődbűntett” számvitel rendjének megsértése 2012. 01.01-től dekriminalizáció, Art. 172.§, Cstv. 31-33.§  Pénzbírság kiszabása, eredménytelen

7 77   Hitelezői igénybejelentések (pl.:zálogjog, végrehajtási jog, foglalás)  Hitelezői tájékoztató 75 napon belül (Cstv. 39.§)  Hitelezői levelek (vélt/valós sérelmek)  Közhiteles nyilvántartások megkeresése o nincs ingyenes hozzáférés o felszámoló előlegezi/fizeti o időigényes  Közzétett korábbi éves beszámolók vizsgálata  Adóhatósági ellenőrzések, megállapítások Információgyűjtés, vagyon felkutatása 7

8 8 Felszámolói megállapítások, intézkedések  Cstv. 33.§ (1) (2) bírság, szakértői költségek viselése  Cstv. 33.§ (4) büntető feljelentési kötelezettség  Cstv. 33/A.§ vezető tisztségviselő felelőssége („wrongful trading”)  Cstv. 40.§ megtámadási perek kezdeményezése o Cstv. 40.§ (5) hitelezők/választmány felé tájékoztatási kötelezettség o BDT2007.1577 felszámoló nem kötelezhető perindításra o kivéve Cstv. 54.§  Cstv. 47.§ szerződések azonnali hatályú felmondása, elállás  Cstv. 54.§ felszámoló polgári jogi felelőssége  Cstv. 63.§(2) tagok korlátlan felelősségének megállapítása kezdeményezése ( befolyással rendelkező, ill. egyedüli tag)  Cstv. 63/A.§ volt tag felelőssége (vagyoni hányad rosszhiszemű átruházása)  Cstv. 63/B.§ (1) egyszerűsített felszámolás kezdeményezése  Cstv. 63/B.§ (6) adós vezetőjének az eljárási ktg-ek viselésére kötelezés  Cstv. 52.§ (2) felszámolási eljárást 2 éven belül be kell fejezni (egy törvényi kivétel – gyakorlat) 88

9 Kezdeményezett büntetőeljárások tapasztalatai 1. ügycsoport „irathiányos ügyek – nincs vagyonról tudomás”  2012.01.01. előtt: feljelentés a Btk. 289.§ (3) alapján eredmény: ált. feljelentés elutasítása vagy nyomozás megszüntetése indokolás : a csel. mulasztásos bcs. Cstv. 31.§ szerinti levelek „nem kereste” jelzéssel érkeztek vissza, vezető nem tudhatott a kötelezettségeiről, így szándékosan nem valósíthatta meg a bcs.-t  2012.01.01. után: feljelentés a Btk. 289.§ (1) alapján eredmény: többségében feljelentés elutasítása vagy nyomozás megszüntetése indokolás : az iratátadás elmulasztása nem bűncselekmény ha nem tesz közzé éves beszámolót azzal sem valósítja meg az (1) bek-t, mivel a közzététel elmaradása még nem jelenti, hogy nem készítettek mérleget  Feljelentés Btk. 299.§ gazdasági adatszolg-i köt. elmulasztása („elköltözött” vagy „címzett ismeretlen” – rendőrség)  Felelősségre vonás alóli menekülés „leegyszerűsödik”  nem veszik át a leveleket, nem adnak át iratokat  korábbi kimentések szükségtelenek ( „feltörték az autót”, „iratok csőtörés során eláztak” …) 9

10 Kezdeményezett büntetőeljárások tapasztalatai 2. ügycsoport „irathiányos ügyek – van vagyonról tudomás”  Feljelentés a Btk. 290.§ (1) és (3) alapján – csődbűncselekmény eredmény: ált. elrendelik a nyomozást, de általában megszüntetéssel zárul indokolás: a nyomozás adatai alapján nem állapítható meg bcs. elkövetése, és eredmény a nyomozás folytatásától sem várható  Nehéz bizonyítás, nincsenek dokumentumok  Előző évek beszámolóinak adatai  Gépjármű – körözés – eredménytelen – forgalomból kivonás  Hitelezői elvárás  felszámoló nem nyomozóhatóság  BDT2012.2829: A felszámolónak nem feladata, hogy … o iratanyagot, vagyoni elemeket felkutassa o nyomozati cselekményeket végezzen 10

11 Kezdeményezett büntetőeljárások tapasztalatai 3. ügycsoport „vannak iratok– vagyontárggyal nem számol el”  Feljelentés a Btk. 290.§ (1) és (3) alapján – csődbűncselekmény eredmény: ált. elrendelik a nyomozást, nagyobb arányú vádemelés, terhelő ítélet  Tárgyi eszközök át nem adása  Házipénztárral nem számol el (részletfizetés engedélyezése – hitelezői érdekek)  Sikkasztás gyanúja: ha a cég rábízott vagyonát személyes szükségletei kielégítésére fordítja  Valóban létezik-e az „eltitkolt” vagyonelem vagy könyvelési hiba  Polgári jogi igény bejelentése/hitelezők között felosztása 11

12 Kezdeményezett büntetőeljárások tapasztalatai 4. ügycsoport „vannak iratok– fedezetelvonó ügyletek”  Feljelentés a Btk. 290.§ (1) és (3) alapján – csődbűncselekmény Eredmény: ált. elrendelik a nyomozást, nagyobb arányú vádemelés, terhelő ítélet  Általában Cstv. 40.§ megtámadás  Cstv. 33/A.§ alapján kevés eljárás indul  Polgári– büntető eljárás párhuzamosan folyik  Csődbűncselekmény minősített esetei módosulnak, kiemelendő o Stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetre nézve követik el o Cstv. 65.§ (2) módosítása, hatályos 2013.04.20. o 30 napról  365 napra emelkedik legkésőbb a kihirdetés 12

13 13  Feljelentés a Btk. 299.§ gazdasági adatszolg-i köt. elmulasztása vezető tisztségviselő lakóhelye és/vagy a cég székhelye „elköltözött” vagy „ismeretlen” eredmény: : ált. feljelentés elutasítása vagy nyomozás megszüntetése indokolás: (1) bek.: „közreműködés” tekintetében szándékosságot nem lehetséges megállapítani (2) bek.: „bejelentési kötelezettség elmulasztása” társasági szerződés módosításának hiányában nem állapítható meg  Kényszertörlési eljárás bevezetése: o ok: felszámolási eljárássá átalakult kényszervégelszámolások nagy száma o költséges az eddigi szabályozott módon való kivonulás a gazdaságból o ellenérv: elszámolási kötelezettség ellenőrzése nem megoldott o cégbíróság feladata követelés/vagyon vizsgálata o törlés vagy kényszertörlési eljárás megszüntetés és felszámolási eljárás megindítása o felszámolás: (1) vagyon fedezi a várható felszámolási költségeket (2) valószínűsíthetően fedezetelvonás miatt nincs vagyona o cégbíróságra hárul az információk beszerzése, gazdasági értékelése  Eljárások nagy száma – „kiskapu” (cégtemetők mellett) Kezdeményezett büntetőeljárások tapasztalatai 5. ügycsoport kényszervégelszámolás/kényszertörlés 13

14 14  Felszámoló által tett feljelentések számának emelkedése (óvatosság)  Feljelentés elutasítása/nyomozás megszüntetése ellen nincs panasz benyújtására lehetősége a felszámolónak  Kényszertörlési eljárás miatt feljelentések számának csökkenése  Összehangoltabb együttműködés szükséges a nyomozó hatóságok és a felszámolók között Összefoglalás

15 KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! 15


Letölteni ppt "Felszámolók által Felszámolók ellen indított büntetőeljárások sajátosságai, figyelemmel a felszámolót terhelő feljelentési kötelezettségre dr. Somogyi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések