Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felszámolók által Felszámolók ellen

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felszámolók által Felszámolók ellen"— Előadás másolata:

1 Felszámolók által Felszámolók ellen
indított büntetőeljárások sajátosságai, figyelemmel a felszámolót terhelő feljelentési kötelezettségre dr. Somogyi Krisztina dr. Molnár István FOE FOE

2 Feljelentés elmulasztása a felszámolási eljárásban
Bevezetés, felvetések Feljelentés elmulasztása a felszámolási eljárásban A tényállás megalkotását indukáló társadalmi kérdések A szükségesnél/vártnál kevesebb feljelentés a felszámolási eljárásokban? Rengeteg a károsult a gazdasági válság időszakában? Az adós cégek képviselői minden jogi következmény nélkül élnek/vállalkoznak tovább? A kérdésekre adható válaszok (lehettek volna) Vagyontalan cégek megalakulásának megakadályozása Magasabb jegyzett tőke, alapításkori letét, biztosítás stb. Az adósok volt képviselőinek sokkal hatékonyabb polgári jogi/gazdasági felelősségre vonása Átgondolt büntetőjogi jogalkotás, sokkal hatékonyabb felderítés Tényleges válaszok Új tényállás megalkotása (Btk. 404/A §)

3 Miért nem tesz feljelentést a felszámoló?
A nyomozás hatékonyságának kérdése Nyomozati hatáskörök és illetékességek folyamatos változása APEH Pénzügyi Nyomozók Általános hatáskörű rendőrkapitányság a felszámoló székhelye szerinti illetékességgel NNI Általános hatáskörű rendőrkapitányság az adós székhelye szerinti illetékességgel Vám- és Pénzügyőrség NAV Bűnügyi Igazgatóság A nyomozást végzők képzettsége, végzettsége, gyakorlata Iratanyag lefoglalás, tanúkihallgatás Rendőrségi közreműködéssel a vagyonfeltárás igen ritka Feljelentések kb. 90 – %-ában a nyomozást el sem rendelik, vagy megszüntetik Iratanyag átadás megtagadása dekriminalizálása

4 Feljelentés elmulasztása
404/A. §  Az a felszámoló, aki a felszámolási eljárás során hitelt érdemlő tudomást szerez a számvitel rendjének megsértése (403. §) vagy csődbűncselekmény (404. §) elkövetéséről, és erről a hatóságnak, mihelyt teheti, nem tesz jelentést, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Felszámoló, vagy felszámolóbiztos Hitelt érdemlő tudomásszerzés Számvitel rendjének megsértése, csődbűncselekmény Hatóság Mihelyt teheti Jelentés

5 Felszámolók ellen tett feljelentések
Sikkasztás „A” kategóriába sorolás, idegenforgalmi adó, nem megfelelő betéti kamat felszámolás alatt Felszámoló nem tud elszámolni a vagyonnal (kölcsön nyújtása BH 209/2010) Hűtlen kezelés Felszámoló felszámolás alatt „elherdálta” a vagyont, továbbműködés ritka Vesztegetés Aktív (hozzon el egy ügyet) Passzív (ne tegyen feljelentést, vagyonértékesítések) Csődbűncselekmény

6 Cstv. 31.§ Adós iratátadási kötelezettsége
Nyitótárgyalási jegyzőkönyv felvétele Tevékenységet lezáró mérleg, adóbevallás készítése Irat/vagyonátadás (30 nap) Beszállítás „részletekben” (de LB Gfv.X /2010/6.) Ömlesztett irat, iratlista nélkül Nagy mennyiségű irat folyamatos átvétele Nyilatkozattételi kötelezettségek Teljességi nyilatkozat (vagyontárgyra, iratra) Tájékoztatási kötelezettség Cstv. 40. § (1) a) Vezető tisztségviselő büntetőjogi felelőssége „adminisztratív csődbűntett” számvitel rendjének megsértése től dekriminalizáció, Art. 172.§, Cstv § Pénzbírság kiszabása, eredménytelen 6

7 Információgyűjtés, vagyon felkutatása
Hitelezői igénybejelentések (pl.:zálogjog, végrehajtási jog, foglalás) Hitelezői tájékoztató 75 napon belül (Cstv. 39.§) Hitelezői levelek (vélt/valós sérelmek) Közhiteles nyilvántartások megkeresése nincs ingyenes hozzáférés felszámoló előlegezi/fizeti időigényes Közzétett korábbi éves beszámolók vizsgálata Adóhatósági ellenőrzések, megállapítások 7 7 7

8 Felszámolói megállapítások, intézkedések
Cstv. 33.§ (1) (2) bírság, szakértői költségek viselése Cstv. 33.§ (4) büntető feljelentési kötelezettség Cstv. 33/A.§ vezető tisztségviselő felelőssége („wrongful trading”) Cstv. 40.§ megtámadási perek kezdeményezése Cstv. 40.§ (5) hitelezők/választmány felé tájékoztatási kötelezettség BDT felszámoló nem kötelezhető perindításra kivéve Cstv. 54.§ Cstv. 47.§ szerződések azonnali hatályú felmondása, elállás Cstv. 54.§ felszámoló polgári jogi felelőssége Cstv. 63.§(2) tagok korlátlan felelősségének megállapítása kezdeményezése (befolyással rendelkező, ill. egyedüli tag) Cstv. 63/A.§ volt tag felelőssége (vagyoni hányad rosszhiszemű átruházása) Cstv. 63/B.§ (1) egyszerűsített felszámolás kezdeményezése Cstv. 63/B.§ (6) adós vezetőjének az eljárási ktg-ek viselésére kötelezés Cstv. 52.§ (2) felszámolási eljárást 2 éven belül be kell fejezni (egy törvényi kivétel – gyakorlat) 8 8

9 Kezdeményezett büntetőeljárások tapasztalatai 1
Kezdeményezett büntetőeljárások tapasztalatai 1. ügycsoport „irathiányos ügyek – nincs vagyonról tudomás” előtt: feljelentés a Btk. 289.§ (3) alapján eredmény: ált. feljelentés elutasítása vagy nyomozás megszüntetése indokolás : a csel. mulasztásos bcs. Cstv. 31.§ szerinti levelek „nem kereste” jelzéssel érkeztek vissza, vezető nem tudhatott a kötelezettségeiről, így szándékosan nem valósíthatta meg a bcs.-t után: feljelentés a Btk. 289.§ (1) alapján eredmény: többségében feljelentés elutasítása vagy nyomozás megszüntetése indokolás : az iratátadás elmulasztása nem bűncselekmény ha nem tesz közzé éves beszámolót azzal sem valósítja meg az (1) bek-t, mivel a közzététel elmaradása még nem jelenti, hogy nem készítettek mérleget Feljelentés Btk. 299.§ gazdasági adatszolg-i köt. elmulasztása („elköltözött” vagy „címzett ismeretlen” – rendőrség) Felelősségre vonás alóli menekülés „leegyszerűsödik” nem veszik át a leveleket, nem adnak át iratokat korábbi kimentések szükségtelenek („feltörték az autót”, „iratok csőtörés során eláztak” …)

10 Kezdeményezett büntetőeljárások tapasztalatai 2
Kezdeményezett büntetőeljárások tapasztalatai 2. ügycsoport „irathiányos ügyek – van vagyonról tudomás” Feljelentés a Btk. 290.§ (1) és (3) alapján – csődbűncselekmény eredmény: ált. elrendelik a nyomozást, de általában megszüntetéssel zárul indokolás: a nyomozás adatai alapján nem állapítható meg bcs. elkövetése, és eredmény a nyomozás folytatásától sem várható Nehéz bizonyítás, nincsenek dokumentumok Előző évek beszámolóinak adatai Gépjármű – körözés – eredménytelen – forgalomból kivonás Hitelezői elvárás  felszámoló nem nyomozóhatóság BDT : A felszámolónak nem feladata, hogy … iratanyagot, vagyoni elemeket felkutassa nyomozati cselekményeket végezzen

11 Kezdeményezett büntetőeljárások tapasztalatai 3
Kezdeményezett büntetőeljárások tapasztalatai 3. ügycsoport „vannak iratok– vagyontárggyal nem számol el” Feljelentés a Btk. 290.§ (1) és (3) alapján – csődbűncselekmény eredmény: ált. elrendelik a nyomozást, nagyobb arányú vádemelés, terhelő ítélet Tárgyi eszközök át nem adása Házipénztárral nem számol el (részletfizetés engedélyezése – hitelezői érdekek) Sikkasztás gyanúja: ha a cég rábízott vagyonát személyes szükségletei kielégítésére fordítja Valóban létezik-e az „eltitkolt” vagyonelem vagy könyvelési hiba Polgári jogi igény bejelentése/hitelezők között felosztása

12 Kezdeményezett büntetőeljárások tapasztalatai 4
Kezdeményezett büntetőeljárások tapasztalatai 4. ügycsoport „vannak iratok– fedezetelvonó ügyletek” Feljelentés a Btk. 290.§ (1) és (3) alapján – csődbűncselekmény Eredmény: ált. elrendelik a nyomozást, nagyobb arányú vádemelés, terhelő ítélet Általában Cstv. 40.§ megtámadás Cstv. 33/A.§ alapján kevés eljárás indul Polgári– büntető eljárás párhuzamosan folyik Csődbűncselekmény minősített esetei módosulnak, kiemelendő Stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetre nézve követik el Cstv. 65.§ (2) módosítása, hatályos 30 napról  365 napra emelkedik legkésőbb a kihirdetés

13 Kezdeményezett büntetőeljárások tapasztalatai 5
Kezdeményezett büntetőeljárások tapasztalatai 5. ügycsoport kényszervégelszámolás/kényszertörlés Feljelentés a Btk. 299.§ gazdasági adatszolg-i köt. elmulasztása vezető tisztségviselő lakóhelye és/vagy a cég székhelye „elköltözött” vagy „ismeretlen” eredmény: : ált. feljelentés elutasítása vagy nyomozás megszüntetése indokolás: (1) bek.: „közreműködés” tekintetében szándékosságot nem lehetséges megállapítani (2) bek.: „bejelentési kötelezettség elmulasztása” társasági szerződés módosításának hiányában nem állapítható meg Kényszertörlési eljárás bevezetése: ok: felszámolási eljárássá átalakult kényszervégelszámolások nagy száma költséges az eddigi szabályozott módon való kivonulás a gazdaságból ellenérv: elszámolási kötelezettség ellenőrzése nem megoldott cégbíróság feladata követelés/vagyon vizsgálata törlés vagy kényszertörlési eljárás megszüntetés és felszámolási eljárás megindítása felszámolás: (1) vagyon fedezi a várható felszámolási költségeket (2) valószínűsíthetően fedezetelvonás miatt nincs vagyona cégbíróságra hárul az információk beszerzése, gazdasági értékelése Eljárások nagy száma – „kiskapu” (cégtemetők mellett) 13

14 Összefoglalás Felszámoló által tett feljelentések számának emelkedése (óvatosság) Feljelentés elutasítása/nyomozás megszüntetése ellen nincs panasz benyújtására lehetősége a felszámolónak Kényszertörlési eljárás miatt feljelentések számának csökkenése Összehangoltabb együttműködés szükséges a nyomozó hatóságok és a felszámolók között

15 KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! 15


Letölteni ppt "Felszámolók által Felszámolók ellen"

Hasonló előadás


Google Hirdetések