Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BIZALMI VAGYONKEZELÉS MAGYARORSZÁGON

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BIZALMI VAGYONKEZELÉS MAGYARORSZÁGON"— Előadás másolata:

1 BIZALMI VAGYONKEZELÉS MAGYARORSZÁGON
avagy Itt a magyar trust? kjkjkjkjij Dr. B. Szabó Gábor ügyvéd, senior partner, TEP Balogh • B. Szabó • Jean és Társai Ügyvédi Iroda  ECOVIS® BUDAPEST the lawyer • the auditor • the accountant • the tax adviser Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

2 TARTALOM indokoltsága De lege lata: a bizalmi vagyonkezelés hazai
A bizalmi vagyonkezelés gazdasági indokoltsága De lege lata: a bizalmi vagyonkezelés hazai szabályozása az új Ptk-ban De lege ferenda: további jogalkotási feladatok Röviden az alapítványi szabályok változásáról: az alapítvány, mint a jövő vagyonkezelésének lehetséges eszköze Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

3 GAZDASÁGI INDOKOK Mottó: Nehezebb a vagyont megtartani, mint megszerezni, de még nehezebb működtetve megőrizni és gyarapítani. 1980-as évek eleje – piacgazdasági nyitás és átmenet, a magánszféra fokozatos erősödése 1989 – gazdasági rendszerváltás, privatizáció jelentős számú családi vállalkozások létrejötte a privatizáló korosztály a ‘80-as évek „negyvenesei” gazdaságilag és politikailag nagy befolyással bíró réteg relatíve jelentős vagyonok felhalmozódása mostanra aktív életpályájuk végéhez közelítenek szabályozott generációváltás szükségessége, amelynek hiánya jelentős vagyonvesztést eredményezhet Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

4 GAZDASÁGI INDOKOK (folyt.)
A vagyon ciklikus természete: a jelentős vagyonok többsége organikus módon 1-2 generáció alatt alakul ki első generáció: épít; második generáció: gyarapít és konzervál; harmadik generáció: rombol A szabályozott generációváltás jogi környezetének kialakítása: nem csak magánügy! munkahelyek elvesztése adóbevételek kiesése fokozódó állami tehervállalások Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

5 GAZDASÁGI INDOKOK (folyt.)
Mindennek állami, jogalkotói felismeréseként: állami/gazdasági kamarai programok (pl. Hollandia, Spanyolország) megfelelő jogi környezet kialakítása, erre modellezett jogintézmények (pl. bizalmi vagyonkezelés) bevezetésével A francia fiducie 2007-es pánikszerű bevezetésének indokai: nemzetközi gazdasági versenyben történő lemaradástól és a tőke elvándorlásától való félelem az európai versenytársak e téren lényegesen Franciaország előtt járnak Anglia – trust (minimum 800 éves hagyományok) Lichtenstein – bvk (1926) Luxemburg – bvk (2003) Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

6 BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN
A BVK elhelyezkedése a Ptk. rendszerében: HATODIK KÖNYV: Kötelmi jog HARMADIK RÉSZ: Egyes szerződések XVI. CÍM: A megbízási típusú szerződések XLIII. FEJEZET: A bizalmi vagyonkezelési szerződés dogmatikailag egyértelműen kötelmi jogi intézmény és ezen belül sem tulajdonátruházó szerződés (XIV. Cím), hanem megbízási típusú szerződés a Code Civil pl. a „fiducie”-t a tulajdonszerzés módozatairól szóló harmadik Könyvében szabályozza Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

7 BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.)
Én dicsérni jöttem Caesart, nem temetni. A bizalmi vagyonkezelés fogalma Ptk. 6:310.§ (1) „Bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő a vagyonrendelő által tulajdonába adott dolgok, átruházott jogok és kötelezettségek (a továbbiakban: kezelt vagyon) saját nevében a kedvezményezett javára történő kezelésére, a vagyonrendelő díjfizetésére köteles” Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

8 BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.)
A bizalmi vagyonkezelés fogalma (folyt.) tipikusan szerződéssel jön létre, de alapítható egyoldalú jognyilatkozattal és végrendelettel is (6:329. §) a tulajdon tényleges átruházása, mint feltétel saját néven történő joggyakorlás, rendelkezés a tulajdon felett kizárólag a kedvezményezett javára (tulajdonjogi korlát) vegyes természetű jogintézmény, amelyben keverednek a dologi és kötelmi jogi elemek – a tulajdonjog megkettőződése: jogi tulajdonos gazdasági vagy kedvezményezett tulajdonos Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

9 BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.)
FELEK: vagyonrendelő – bármilyen természetes vagy jogi személy, inc. állam vagyonkezelő – természetes vagy jogi személyek; a jogviszony központi szereplője (a Ptk. rendelkezéseinek többsége rá vonatkozik, ugyanakkor a „legszabályozatlanabb” szereplő) kedvezményezett – bármilyen természetes vagy jogi személy maga a vagyonrendelő is lehet! a vagyonkezelő is de! 6:311.§ (4): „a vagyonkezelő kizárólagos kedvezményezetté nevezése semmis” – HIBA! nem feltétlenül a vagyonrendelő határozza meg, a vagyonkezelő is kijelölheti – 6:311.§ (3) Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

10 BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.)
FELEK (folyt.): „vagyonfelügyelő” (protector) a Ptk. nem szól róla de a vagyonkezelő tevékenységét ellenőrző céllal kijelölhet ilyet a vagyonrendelő vagy akár a kedvezményezett is az őket megillető ellenőrzési jog keretében (6:315.§) hatásköre azonban szabályozatlansága folytán korlátozott (perelheti-e pl. a vagyonkezelőt?) speciális eset 6:329.§ (1): a vagyonrendelő és a vagyonkezelő személye egybeesik; további alaki érvényességi kellék: visszavonhatatlan közokiratba foglalt jognyilatkozat Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

11 BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.)
A vagyonkezelő kötelezettségei és jogai Kötelezettségek Jogok Vagyon elkülönítés 6:312.§ Vagyon feletti rendelkezés 6:318.§ A vagyonrendelő vagy a kedvez-ményezett ellenőrzésének tűrése 6:315.§ Nem utasítható! 6:316.§ Titoktartás! 6:319.§ Költség- és díj igény 6:322.§ Tájékoztatás és számadás 6:320.§ Elszámolás 6:327.§ Vagyon kiadása 6:328.§ Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

12 BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.)
A kezelt vagyon védettsége (6: §) vagyon elkülönítés mint előfeltétel elkülönítés a vagyonkezelő saját vagyonától elkülönítés más kezelt vagyonoktól a vagyonkezelő saját személyes vagy az általa kezelt más vagyonok hitelezői a kezelt vagyonra nem támaszthatnak igényt a kezelt vagyon nem része a vagyonkezelő hagyatékának a kedvezményezett hitelezői is csak attól kezdve támaszthatnak igényt a kezelt vagyonra, amikor annak, illetve hozamainak kiadása esedékessé vált de mi a helyzet a vagyonrendelő hitelezőivel? Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

13 BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.)
A bizalmi vagyonkezelés megszűnése (6:326.§) a kezelt vagyon elfogy a vagyonkezelés felmondása esetén (3 hónapos felmondási idő) „ha a kezelt vagyonnak három hónapot meghaladó ideig nincs vagyonkezelője a vagyonkezelői megbízás megszűnésének időpontjában” a vagyonrendelő halálakor, ha ő volt az egyetlen kedvezményezett ötven év elteltével határozott idejű vagyonrendelés esetén a határozott idő elteltével Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

14 BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.)
A bizalmi vagyonkezelés megszűnése (folyt.) Nem szűnik meg a vagyonkezelés: a vagyonrendelő halála vagy megszűnése a vagyonkezelő halála vagy megszűnése a kedvezményezett halála vagy megszűnése a vagyonrendelő a vagyonkezelő jogutódjává válik Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

15 TOVÁBBI JOGALKOTÁSI FELADATOK
Felügyeleti és tevékenységi szabályozási feladatok a bizalmi vagyonkezelési tevékenység állami engedélyezési, felügyeleti és nyilvántartási szabályai (pl. a bvk szerződések központi nyilvántartása) a vagyonkezelővé válás személyi feltételei (szakképzettség, iskolai végzettség, szakmai tapasztalatok, büntetlen előélet, stb.) a vagyonkezelővé válás tárgyi feltételei (kötelező minimális alaptőke, felelősségbiztosítás, stb.) a vagyon elkülönítés és az elkülönített vagyon nyilvántartásának részletszabályai a vagyonkezelő halála vagy jogutód nélküli megszűnése esetén alkalmazandó eljárások Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

16 TOVÁBBI JOGALKOTÁSI FELADATOK (folyt.)
A tulajdonszerzéssel összefüggő állami nyilvántartási szabályok módosítása cégnyilvántartás ingatlan nyilvántartás gépjármű nyilvántartás hajó nyilvántartás A bvk tevékenység folytatásával összefüggő adó és illetékszabályok megalkotása adósemlegesség Hivatásrendi normák kidolgozása etikai és fegyelmi szabályok összeférhetetlenségi szabályok együttműködés a társ hivatásrendekkel Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

17 RÖVIDEN A VAGYONKEZELŐ ALAPÍTVÁNYOKRÓL
bvk v. alapítvány (országonként eltérő megközelítés és eredmény) az új Ptk. – legalábbis egyenlőre – eldöntötte a kérdést, amennyiben nem alkotta meg az új típusú családi vagy magánvagyon kezelésére alkalmas alapítványok részletes szabályait De! 3:386.§ „az alapító … hozzátartozója abban az esetben lehet az alapítvány kedvezményezettje, ha az alapítvány célja a hozzátartozó tudományos, irodalmi vagy művészeti alkotásainak gondozása, a hozzátartozó ápolása, gondozása, tartása, egészségügyi ellátási költségeinek viselése, iskolai tanulmányainak ösztöndíjjal vagy egyéb módon történő támogatása” - jelentős áttörés! Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

18 Csak a gazdagok „játéka”?
De ki minősül gazdagnak? Boston Consulting Group 2011-es tanulmánya a világméretű vagyongyarapodásról 1 M USD vagyon felhalmozó háztartások száma 2010-ben 12,5 M (12,2%-os növekedés 2009-hez képest) No. 1. USA (5,2 M háztartás), Japán, Kína, UK, Németország kezelt összvagyon: 121,8 trillió USD folyamatos és jelentős mértékű vagyonnövekedés és koncentráció High-Net-Worth-Individual: 1 M USD > 100 M USD Ultra-High-Net-Worth-Individual: >100 M USD ekkora vagyonok fejlett szolgáltató ipart igényelnek Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:

19 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Society of Trust and Estate Practitioners Cím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:


Letölteni ppt "BIZALMI VAGYONKEZELÉS MAGYARORSZÁGON"

Hasonló előadás


Google Hirdetések