Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az integrált PRTR rendszer bevezetése Rakics Róbert Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetvédelmi Helyettes Államtitkár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az integrált PRTR rendszer bevezetése Rakics Róbert Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetvédelmi Helyettes Államtitkár."— Előadás másolata:

1 Az integrált PRTR rendszer bevezetése Rakics Róbert Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetvédelmi Helyettes Államtitkár

2 Európai Szennyezőanyag Regiszter (EPER) Tanács 96/61/EK irányelv 15. cikk és a Bizottság 2000/479/EK határozata írja elő. Magyarországnak az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 193/2001. (X.19.) Korm. rend. hatálya alá tartozó üzemekről kell adatokat szolgáltatnia. Az alábbi adatokat kell jelenteni az EU Bizottság felé: IPPC köteles telephelyek éves kibocsátási adatai levegőbe és felszíni vízbe (közvetlen és közvetett bevezetés) meghatározott szennyező anyagokra Mért, számított vagy becsült adatok kg/év-ben a határozatban található küszöbértékek feletti kibocsátásokra Első adatszolgáltatás a Tagállamokban: 2003. Bázisév: 2001. Második adatszolgáltatás: 2006. Bázisév: 2004.

3 Szennyezés Kibocsátási és Transzfer Regiszter (PRTR) ENSZ-EGB Jegyzőkönyv a Szennyezés Kibocsátási és Transzfer Regiszterről (PRTR): 2003. május 21-én a kijevi Környezetvédelmi Miniszteri konferencián az EU, 15 régi és 8 új tagállama, valamint 13 további ország írta alá Célja, hogy a nyilvánosság számára megfelelő környezetvédelmi információkat nyújtson, különös tekintettel a kibocsátásokra. A PRTR Jegyzőkönyv szélesebb körű adatszolgáltatást kíván meg, mint az EPER határozat

4 EPER és PRTR különbségei EPER  PRTR 50 szennyezőanyag 86 56 tevékenység 64 3 évenként jelentési évenként kötelezettség + kibocsátások talajba, felszín alatti vízbe + telephelyek közötti hulladékszállítások, valamint a szennyvízben lévő szennyezőanyagok szállításai + diffúz források + társadalmi részvétel a PRTR előkészítésében

5 PRTR jegyzőkönyv végrehajtása A Jegyzőkönyv végrehajtásával kapcsolatos feladatokat az ENSZ EGB PRTR munkacsoportja látja el. A munkacsoport kidolgozott egy útmutató tervezetet a Jegyzőkönyvhöz, melynek véglegesítése 2006 tavaszán várható Bővebb információ a www.unece.org/env/pp/prtr.htm weboldalon

6 EPER-PRTR Uniós stratégia –1. lépés, 2003 végéig -az EPER határozatban foglalt követelmények alapján adatbázis létrehozása -2. lépés, 2004-2006 -az EPER bővítési irányainak vizsgálata -az EPER kibővítése EPER+-ra a hulladék transzferrel és a talajba való kibocsátásokkal -az EPER/PRTR rendszerrel kapcsolatos jogszabályi változtatások előkészítése –3. lépés, 2007-2008 -az EPER+ kibővítése egy átfogó EPER/PRTR rendszerre a szennyező-anyagok listájának kibővítésével, a küszöbértékek és forráskategóriák kiterjesztésével

7 E-PRTR rendelet 1. Az Európai Unió, mint a PRTR Jegyzőkönyv önálló aláírója, rendeletet készített az európai PRTR-ről (E-PRTR). A tervezet kialakításában Magyarország is folyamatosan részt vett. A rendelet tervezet tartalmáról az EU Tanács és az Európai Parlament 2005. júniusában első olvasatban megállapodott.

8 E-PRTR rendelet 2. A rendelet hivatalos megjelenése 2006 elején várható, a nyelvi lektorok jelenleg véglegesítik a szöveget, és szükség van még a Tanács formális jóváhagyására. A rendelet a Tagállamokban hivatalos megjelenésétől fogva hatályos lesz, először 2009-ban kell a Tagállamoknak adatokat szolgáltatni a 2007-es kibocsátásokról

9 E-PRTR rendelet céljai Koherens szennyezés-nyilvántartó rendszer fokozatos létrehozása, mely strukturált, számítógépes, a nyilvánosság számára hozzáférhető, és rendszeres bevallás megbízható és összevethető adatait tartalmazza ↓ Környezeti információkhoz a nyilvánosság hozzáférésének növelése Környezeti tudatosság növelése Közvélemény hatékonyabb részvétele a környezeti döntéshozatalban ↓ A környezet magas szintű védelme Az integrált és koherens PRTR megbízható adatbázist nyújt a nyilvánosságnak, az iparnak, tudósoknak, biztosítótársaságoknak, önkormányzatoknak, civil szervezeteknek és egyéb döntéshozóknak az összehasonlításokhoz és a jövőbeni döntésekhez környezeti ügyekben.

10 E-PRTR rendelet követelményei (1) Megbízható, teljes és összevethető adatok – minőségbiztosítás Adatok azonosítása összetett és nem összetett formában is – telephelyi adatok (források összesítése) 10 évre visszamenőleg az összes adatot tartalmazza, az üzemeltetőknek pedig 5 évig meg kell őrizniük az információk alapjául szolgáló dokumentációkat Hivatkozásokat tartalmaz a nemzeti PRTR adatbázisokra és más releváns adatbázisokra Nyilvánosság –könnyen elérhesse – Internet –az adatokhoz fűződő érdek igazolásának szükségessége nélkül elérhesse –Részt vehessen a PRTR továbbfejlesztésével kapcsolatos döntéshozatalban

11 E-PRTR rendelet követelményei (2) Üzemeltetők a Tagállam felé és Tagállam az EU Bizottság felé adatokat kell szolgáltasson a –Szennyezőanyag kibocsátásokról levegőbe, felszíni és felszín alatti vízbe –Hulladék telephelyről történő elszállításáról (évente 2 tonna VH és 2000 tonna nem VH) –Szennyvízben lévő szennyezőanyagok telephelyről történő elszállításáról –Diffúz forrásokból származó kibocsátásokról, amennyiben rendelkezésre állnak (diffúz forrásokból származó kibocsátásokkal kapcsolatos adatok minőségét fejleszteni kell)

12 Többletek az E-PRTR rendeletben a PRTR Jegyzőkönyvhöz képest 91 szennyezőanyag jelenik meg a rendeletben (+ oktilfenolok és oktilfenol etoxilátok, fluorantén, izodrin, hexabrómbifenil és benzo(g,h,i)perilén) Egyes szennyezőanyagokról a továbbiakban a levegőbe való kibocsátás mellett a felszíni vízbe történő kibocsátást is jelenteni kell (tetraklór- etilén, tetraklór-metán, triklór-benzolok, triklór- etilén, triklór-metán) Szigorúbb küszöbérték dioxinokra/furánokra Balesetből származó kibocsátásokat külön is jelenteni kell Az EPER-hez képest 8 tevékenységgel több!

13 E-PRTR rendelet - határidők Első bázisév: 2007 Az adatok megküldése az Európai Bizottsághoz: –Első jelentés: a bázisév végétől számított 18 hónapon belül –További jelentések megküldése: bázisév végétől számított 15 hónapon belül Az adatok európai közzététele (Európai Környezetvédelmi Ügynökség): –Első jelentés: bázisév végétől számított 21 hónapon belül –További jelentések: bázisév végétől számított 16 hónapon belül

14 Útmutató az E-PRTR rendelethez Az Európai Bizottság útmutatót dolgoz ki az E-PRTR rendelethez, melynek tervezetét 2006 januárjában közzé fogja tenni a www.prtr.cec.eu.int weboldalon, és így lehetőséget biztosít a nyilvánosságnak az útmutatóval kapcsolatos vélemények kifejtésére A nyilvánosság részvételét a továbbiakban is biztosítani kívánják: –Nem kormányzati szervek meghívása a rendelet végrehajtó bizottságának üléseire –Előzetes Internetes konzultáció, és eredményeinek közzététele

15 Előrelépés 2005-ben 1. Részvétel az E-PRTR jogalkotásban 2. EPER jelentés előkészítése elkezdődött –Adatok a levegőbe történő 2004-es kibocsátásokról bekerültek az adatbázisba, ezek leválogatása és validálása következik –A felszíni vizekbe történő kibocsátások bejelentését szabályozó jogszabály várhatóan még 2005-ben megjelenik, és rövid határidővel elő fogja írni 2004- es kibocsátási adatok benyújtását

16 Előrelépés 2005-ben 2. Új adatbázisok létrehozása –az EPER országjelentés támogatása: alkalmas lesz a 2. EPER jelentés levegős adatainak összeállítására –IPPC létesítmények listája: az adatbázis készen van, az adatokkal való feltöltése van hátra –a hulladékgazdálkodási információs rendszer üzembehelyezése megtörtént, 2004-ről már lesznek hulladékszállítási adatok

17 Előrelépés 2005-ben 3. Nem környezetvédelmi adatok bekapcsolásának vizsgálata –veszélyes üzemekkel és anyagokkal kapcsolatos adatok: a SEVESO irányelv hatálya alá tartozó hazai létesítmények listája elérhető, fel fognak kerülni az EPER-PRTR honlapra is (jelenleg: www.katasztrofavedelem.hu ) A balesetekkel kapcsolatos adatokat általában bizalmasan kezelik (ld. MARS nemzetközi adatbázis http://mahbsrv.jrc.it ), az E-PRTR rendelet ebben előrelépést hozhat – egyelőre linkek kerülhetnek az E- PRTR honlapra –közegészségügyi adatok Az Országos Környezet-egészségügyi Intézettel (OKI) folytatott megbeszélések alapján nehéz a telephelyi kibocsátásokat egészségügyi adatokkal összekapcsolni, mivel utóbbiak területi vizsgálatokon alapulnak, és több év, évtized is eltelhet, mire a szennyezések hatása kimutatható. További kutatásokra van szükség.

18 EPER-PRTR megvalósítás hazai stratégiája (1) –Fokozatosan, ütemterv szerint kell bevezetni a PRTR-t az EPER kibővítésével, annak érdekében, hogy ennek köszönhetően megbízható minőségű adatokhoz jussunk. Az első, EPER határozaton alapuló adatbázist tekinti az EU – és ennek megfelelően Magyarország is – egy kezdeti PRTR- nek.

19 EPER-PRTR megvalósítás hazai stratégiája (2) –A megvalósítás 1. lépése (módszertan kialakítása, az EPER határozat által rögzített minimum követelmények teljesítése, első jelentés benyújtása) megtörtént. –A 2. lépés egyes elemeinek (az 1. jelentési ciklus tapasztalatainak felmérése – adatminőség; egyes új adatbázisok létrehozása – EPER jelentést támogató szoftver, IPPC létesítmények listája, hulladékgazdálkodási adatbázis; egyes nem környezetvédelmi adatok bekapcsolásának vizsgálata) végrehajtása megtörtént, a további fejlesztés a következő lépések során valósul meg:

20 EPER-PRTR megvalósítás hazai stratégiája (2) 2. lépés (folytatás) 2006-2007 -2. EPER jelentés elkészítése és benyújtása -az EPER/PRTR rendszerrel kapcsolatos jogszabályi változtatások előkészítése -további adatbázisok létrehozása, a kifejlesztett adatbázisok összekapcsolása és üzembe helyezése -az EPER kibővítése a hulladék transzferrel, a talajba és a felszín alatti vizekbe való kibocsátásokkal - a felszín alatti vízbe történő kibocsátásokat rögzítő adatbázis (FAVI) és a jelenleg ugyancsak tesztüzemben működő hulladékgazdálkodási adatbázis (HIR) központi lekérdezhetőségének biztosítása -veszélyes üzemekkel és anyagokkal kapcsolatos ill. közegészségügyi adatok bekapcsolása -EPER-hez képest új PRTR tevékenységek vizsgálata

21 EPER-PRTR megvalósítás hazai stratégiája (3) 3. lépés 2008-2009 -a 2. jelentési ciklus értékelése -egy átfogó EPER/PRTR rendszer létrehozása a szennyezőanyagok és tevékenységek listájának kibővítésével, a küszöbértékek és forráskategóriák kiterjesztésével, évente történő adatszolgáltatással -Az 1. E-PRTR adatszolgáltatás elkészítése és benyújtása -PRTR jegyzőkönyv ratifikációja

22 A magyar EPER-PRTR honlap 2004. júliusától megnyílt a magyar EPER-PRTR honlap Az első magyar internetes adatbázis, mely telephely szintű kibocsátási adatokat tartalmaz Magyarország, elsőként az nemrég csatlakozott országok közül, elküldte az EPER jelentést az EU-nak Az EPER jelentés és a honlap tartalma: IPPC köteles telephelyek éves kibocsátási adatai levegőbe és felszíni vízbe (közvetlenül és közvetetten) meghatározott szennyező anyagokra Mért, számított vagy becsült adatok kg/év-ben a határozatban található küszöbértékek feletti kibocsátásokra Összesített adatok, statisztikák Fórum, kapcsolat ippc@mail.kvvm.hu http://eper-prtr.kvvm.hu

23 A magyar EPER-PRTR honlap

24 A magyar EPER-PRTR honlap főoldala

25 Telephelyi adatbázis

26 Keresési lehetőségek

27 Egyedi telephely adatai

28 Összesített adatbázis

29 Az egységes környezethasználati engedélyezéssel kapcsolatos információk az Interneten IPPC adatbázis: www.ippc.hu az integrált szennyezés-megelőzéssel és az egységes környezethasználati engedélyezéssel kapcsolatos információk: eljárás menete, elérhető legjobb technika (BAT) útmutatók, vonatkozó jogszabályok, nemzetközi projektek stb.

30

31 Köszönöm a figyelmet! Kérdések?


Letölteni ppt "Az integrált PRTR rendszer bevezetése Rakics Róbert Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetvédelmi Helyettes Államtitkár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések