Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A törzslapok kitöltése, benyújtásának módja. Gyakorlati tapasztalatok, leggyakrabban elkövetett hibák. Mihálka Nóra Budapest, 2011. november 8.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A törzslapok kitöltése, benyújtásának módja. Gyakorlati tapasztalatok, leggyakrabban elkövetett hibák. Mihálka Nóra Budapest, 2011. november 8."— Előadás másolata:

1 A törzslapok kitöltése, benyújtásának módja. Gyakorlati tapasztalatok, leggyakrabban elkövetett hibák. Mihálka Nóra Budapest, 2011. november 8.

2 A Törzslapnyilvántartás az NSZFI feladatköre 2010. január 29.-től a 2009. évi CXXXV. törvény alapján Tevékenységi körök:  Törzslapok ellenőrzése.  Adatainak elektronikus feldolgozása.  Az adatok összesítése, központi nyilvántartása.  Hibás vagy hiányos kitöltés esetén a törzslap visszaküldése, felszólítva a beküldőt az észlelt hibák 30 napon belüli kijavítására.  A törzslapok és a központi nyilvántartás adatainak őrzése 50 évig – más által hozzá nem férhető módon, – majd átadása az illetékes levéltárnak.  A vizsgaszervező jogutód nélküli megszűnése, vagy a vizsgaszervező iratainak megsemmisülése esetén – kérelemre – bizonyítvány másodlat kiállítása.

3 A Törzslapnyilvántartás az NSZFI feladatköre 2010. január 29.-től a 2009. évi CXXXV. törvény alapján a Törzslapnyilvántartáshoz kapcsolódó tájékoztatás  Tájékoztatja az érintett szakképesítésért felelős minisztereket a beérkezett törzslapokkal összefüggő szakmai vizsgák adatairól.  Megjelölve a szakmai vizsgát szervező intézményt,  A szakképesítés azonosító számát és megnevezését,  A lebonyolított szakmai vizsga helyszínét,  A vizsgaelnök nevét,  A vizsga időpontját.  A szakmai vizsgát szervező intézmény a törzslapok megküldésére, illetve kijavítására vonatkozó kötelezettségének elmulasztása esetén az Oktatási Hivatal tájékoztatása az érintett szakképesítésért felelős minisztérium által.  Hatósági megkeresés esetén adatszolgáltatás biztosítása.

4 A szakmai vizsgák törzslapjainak kitöltési szabályait tartalmazó, segítő rendeletek A 133/2010. (IV.22.) Korm. rendeletben meghatározott OKJ szerinti modulrendszerű vizsga esetében: 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről. A 37/2003. (XII.27.) OM rendeletben meghatározott OKJ szerinti tantárgyas vizsga esetében: 26/2001. (VII.27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről. Az NSZFI honlapján a Szakképzési dokumentumok menüpontban megtalálhatóak a hatályon kívüli és a hatályos Országos Képzési Jegyzékek (OKJ), a szakmai és vizsgakövetelmények (szvk).

5 Az ellenőrzés fő szempontjai  Nyomtatvány használata Kizárólag hivatalos, sorszámozott, vízjellel ellátott külívet és belívet áll módunkban elfogadni.  Hitelesítés Kérjük, a törzslapot összefűzni, lezárni: szalaggal átfűzve, körcímkével lezárni és körbélyegzővel a hátlapon hitelesíteni, oly módon, hogy a bélyegző lenyomat érintse a törzslapot és körcímkét is.  Kitöltés Kérjük, ügyeljenek a feltüntetett adatok olvashatóságára! Az NSZFI honlapján (www.nive.hu) elhelyezett kitöltési útmutató segíti a vizsgaszervező intézmények munkáját, a törzslapok szabályos kitöltését.www.nive.hu  Hibajavítás A hibák javítása egyértelmű áthúzással, a helyes adat fölé/mellé írásával, keltezéssel és szignózásával történjen.

6 A törzslap kitöltés fő szempontjai – külív kitöltése  A törzslap külívének fejlécében a vizsgáztatásra jogot adó jogszabály számának feltüntetése szükséges. Iskolarendszeren kívüli szakmai vizsga esetén jogszabályi alap lehet a  1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 4/A. § (1) b) c) pont, vagy  a 111/2010. (IV.9.) Kormányrendelet a Határozat számával, vagy  a szakképesítésért felelős tárca által kiadott vizsgaszervezési jogot biztosító jogszabály.  Iskolai rendszerű (iskolarendszeren belüli) vizsga esetén szükséges a vizsgaszervező intézmény OM azonosítójának/ FI számának feltüntetése.  A tagintézmény szakmai vizsgát szervezhet: A szakképzési törvény 13. § (1) a) pontja szerint iskolai rendszerű képzés esetén a képző intézmény a vele tanulói, vagy hallgatói jogviszonyban állók tekintetében az általa oktatott szakképesítések vonatkozásában, külön engedély nélkül szervezhet szakmai vizsgát. (Az Oktatási Hivatal nyilvántartása szerint a tanuló vele van tanulói jogviszonyban.)

7 A törzslap kitöltés fő szempontjai – külív kitöltése  Vizsgaszervező intézmény megnevezése, adatai Csak a vizsgaszervezési joggal rendelkező vizsgaszervező intézmény bélyegzője fogadható el a hitelesítésnél és a záradékolásnál is.  A külíven és a belíveken a szakképesítés számát, megnevezését a képzés kezdő dátumakor hatályos OKJ szerint pontosan tüntessék fel.  A belíveken szereplő törzslapszámot a -tól -ig rovatban tüntessék fel.  Vizsga dátuma: több napos szakmai vizsga esetén csak a vizsga utolsó napját kell feltüntetni.  A vizsgáztatásban részt vevő személyek neve, titulusa és aláírása: vizsgabizottság tagjai (vizsgabizottság elnöke, a vizsgaszervező képviselője; az érdekképviselet/kamara képviselője), jegyző, vizsgabizottság munkáját segítő szakértők, vizsgaszervező intézmény vezetője.  A vizsgázók pontos létszáma az a tanuló aki nem felelt meg a vizsgára bocsátás feltételeinek – nem vizsgázó; sikertelen vizsgázó – vizsgázó

8 A törzslap kitöltés fő szempontjai - belív kitöltése  Törzslap száma: Egyedi azonosító, mely egy adott vizsgázóhoz tartozik. Meg kell egyeznie a két eredeti példányban, a bizonyítványban és az NSZFI vizsganyilvántartás felé tett lejelentésben! csoport jele/vizsgázó sorszáma/vizsga éve – folyamatos legyen  Vizsgázó adatai - Különös körültekintéssel töltsék ki, és ügyeljenek az olvashatóságra! A vizsgázó utólagos beazonosításához, bizonyítvány másodlat kiállításához nélkülözhetetlen. Születési név feltüntetése minden esetben szükséges.  Tanulói azonosító szám: információkat a 20/1997. (II.13.) Korm. rendelet tartalmaz. Iskolarendszeren kívüli vizsga esetében ezt a mezőt húzzák ki!  Vizsga adatai: A teljesítmény %-os rovatban az értékeket az általános szabályok szerint kerekítve, egész %-ban kifejezve kell megállapítani. Kivétel, ha az adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményéről szóló rendelet másképp rendelkezik. A vizsgázó eredményét akkor is tüntessék fel, ha 50% alatti (illetve az szvk szerinti eredményességi határ alatti) teljesítményt nyújtott! Felmentés esetén is szükséges a megállapított érdemjegy/eredmény % feltüntetése a belívek megfelelő rovatában. Az erre vonatkozó határozatot a záradék rovatba vezessék fel.

9 A törzslap kitöltés fő szempontjai - belív kitöltése Képző intézmény adatainak feltüntetése a belíveken  Iskolarendszeren kívüli képzés esetén: Képző intézmény megnevezése, pontos címét. Képző intézmény nyilvántartásba vételi helyét. Nyilvántartásba vétel tanúsítványának számát. Tanúsítvány érvényességi idejét (kezdete-lejárta, kezdete-folyamatos).  Iskolai rendszerű (iskolarendszeren belüli) képzés esetén: Képző intézmény megnevezése, pontos címét. OM azonosító/ FI szám  Képzés kezdési és befejezési időpontja: A képzés kezdete és vége (év/hó/nap - év/hó/nap).

10 Szakképesítés pontos meghatározása, szabályos feltüntetése  A külíven és a belíveken a szakképesítés számát, megnevezését a képzés kezdő dátumakor hatályos OKJ szerint pontosan tüntessék fel.  A szakképesítés körének meghatározása, és ennek megfelelő záradék használata.  A záradéknál szükséges feltüntetni:  szakképesítés számát, megnevezését,  és a szakképesítés körét.  A törzslap kitöltése során elengedhetetlen az adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében foglaltak betartása.

11 Szakképesítés - részszakképesítés A vizsgázó a szakképesítésből elégtelen vizsgát tett, de a hozzá tartozó részszakképesítést megszerezte. Ebben az esetben mindkét eredménynek meg kell jelennie a törzslapban külön-külön belíven. Egy belívet ki kell tölteni arról, hogy az adott szakképesítésből elégtelen teljesítményt nyújtott, és egy külön belívet ugyanezen vizsgázó adataival a részszakképesítéshez tartozó vizsgarészek és eredmények feltüntetésével, a megfelelő záradék hozzáadásával.

12 A törzslap kitöltés fő szempontjai - belív kitöltése Záradék  20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 3. számú mellékletében (modulos),  26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 3. számú mellékletében (tantárgyas), meghatározott záradékok feltüntetése szükséges valamint – egyes esetekben – a vizsgabizottság egyéb határozatai is. Szerepelnie kell:  az eredményes vizsga letételéről szóló záradéknak, és/vagy  a vizsgázóra vonatkozóan a vizsgabizottság egyéb határozatainak az 1–6. számú záradéknak megfelelően (felmentés, javítóvizsga, pótló vizsga). A záradékokat a vizsgaszervező képviselője/vezetője aláírásával és az intézmény körbélyegzőjével hitelesíti minden kitöltött oldalon. Kiállított bizonyítvány sorozatjele és sorszáma: Feltétlenül egyezzen meg a vizsgaösszesítő adatlapban szereplő adattal! Ha nem szerzett bizonyítványt, egyértelműen húzzák ki.

13 Törzslap formanyomtatvány A vizsgadokumentumok a CODEX Értékpapírnyomda Zrt-nél rendelhetők meg. A Megrendelőlap letölthető az NSZFI honlapjáról (www.nive.hu ).www.nive.hu A dokumentumok rendelési adatai: Nem moduláris (tantárgyas) szakmai vizsgák [26/2001. (VII. 27.) OM rendelet szerint] Bizonyítvány: SZB 101. r. sz. Törzslap külív: SZT 101. r. sz. Törzslap belív: SZT 102. r. sz. Moduláris szakmai vizsgák [20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet szerint] Bizonyítvány: SZB 201. r. sz. Törzslap külív: SZT 201. r. sz. Törzslap belív: SZT 202. r. sz. A Pátria Nyomdától beszerzett nyomtatványok továbbra is felhasználhatóak.

14 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A törzslapok kitöltése, benyújtásának módja. Gyakorlati tapasztalatok, leggyakrabban elkövetett hibák. Mihálka Nóra Budapest, 2011. november 8."

Hasonló előadás


Google Hirdetések