Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ÚMVP III-IV. tengelyének pályázataira vonatkozó kifizetési kérelmek benyújtása ‘Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesület 2013.02.13.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ÚMVP III-IV. tengelyének pályázataira vonatkozó kifizetési kérelmek benyújtása ‘Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesület 2013.02.13."— Előadás másolata:

1 Az ÚMVP III-IV. tengelyének pályázataira vonatkozó kifizetési kérelmek benyújtása ‘Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesület 2013.02.13. Császár

2 Kifizetési kérelem 1. A támogatásban részesített pályázati projektek megvalósítása közbeni, ill. végső pénzügyi elszámolása, a megítélt támogatási összeg lehívása érdekében kifizetési kérelmet kell benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. Kifizetési kérelem > támogatási kérelemben elfogadottak elszámolása /utólagos finanszírozás/ Vállalt projekt teljesítését követően az ügyfél által történt kifizetések utólagos elszámolása. Aktuális benyújtási időszak: 2013. február 1. és május 31. között elektronikusan. Egy évben kettő KK nyújtható be ugyanazon projekt vonatkozásában, kivéve a működési kiadásokat. Egy időszakban több kérelem is (3 hónap / döntés közlése / visszavonás).

3 Kifizetési kérelem 2. Első kifizetési kérelem: LEADER közösségi célú fejlesztés, LEADER vállalkozási alapú fejlesztés - a támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül LEADER rendezvény jogcím esetén a támogatási határozat közlésétől számított 9 hónap elteltét követően megnyíló, első kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napjáig Utolsó kifizetési kérelem: legkésőbb a művelet megvalósulását követő egy éven belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig. Kifizetési kérelem benyújtásának és az abban foglaltak alapján megállapított támogatási összeg kifizethetőségének követelményei az ügyfél személyével szemben: Szervezet nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés alatt, természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt.

4 Jogszabályi háttér 2007. évi XVII tv. (MVH tv.) 23/2007. FVM rendelet (Vhr.) Jogcímrendeletek MVH közlemények - ezeket foglalják össze, érthető formában egyéb jogszabályok: ÁFA tv, számviteli tv, GT, PTK, 191/2009. (IX.15.) Korm. r. az építőipari kivitelezési tevékenységről

5 Aktuális MVH közlemények III. tengely - mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése – 25/2013. (I. 22.) számú MVH Közlemény - a turisztikai tevékenységek ösztönzése – 27/2013. (I. 22.) számú MVH Közlemény - falumegújítás és –fejlesztés – 26/2013. (I. 22.) számú MVH Közlemény - a vidéki örökség megőrzése – 24/2013. (I. 22.) számú MVH Közlemény25/2013. (I. 22.) számú MVH Közlemény27/2013. (I. 22.) számú MVH Közlemény26/2013. (I. 22.) számú MVH Közlemény24/2013. (I. 22.) számú MVH Közlemény IV. tengely - a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtása - 19/2013. (I. 22.) számú MVH Közlemény19/2013. (I. 22.) számú MVH Közlemény A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 34/2013. (I. 31.) számú Közleménye egyes EMVA-ból finanszírozott intézkedések vonatkozásában megjelent MVH közlemények módosításáról - Segédlet elektronikus felület használatához; ÉNGY import segédlet

6 Kifizetési kérelem elszámolásának különös feltételei 1. 2010. december 23. előtt jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén: A kedvezményezett a megvalósítási határidőn belül a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 50 %-át köteles teljesíteni (kivéve közbeszerzés). 2010. december 23. és 2011. március 5. között jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén: A támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak. 24 hónapon belül a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatási összeg 50 %-ával el kell számolni.

7 Kifizetési kérelem elszámolásának különös feltételei 2. 2011. március 5. után jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén: A támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak. A megvalósítási határidőn belül a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80 %-át köteles teljesíteni. 24 hónapon belül a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatási összeg 50 %-ával el kell számolni. Ellenkező esetben – szankció + kizárás.

8 A kifizetési kérelemmel történő elszámolás módja 1. Nem számolható el a támogatási határozattal jóváhagyott összeget és mértéket meghaladó vagy nem a művelet végrehajtása érdekében felmerült kiadás (sikerdíj). A kifizetés alapját csak az ügyfélnél felmerült olyan kiadások képezhetik, melyeket a művelet megvalósítása érdekében teljesített gazdasági eseményről az ügyfél nevére kiállított, igazoltan teljesített és pénzügyileg is rendezett számviteli bizonylatok igazolnak. Előlegszámla végszámlával együtt számolható el. Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemnél számolható el. Csak a készpénzzel és banki átutalással kiegyenlített kiadások fogadhatók el a támogatás alapjaként. Az adott kiadási tételhez tartozóan megjelölt elszámolható kiadás nem haladhatja meg a támogatási határozattal jóváhagyott, az adott kiadási tételazonosítóhoz rendelt elszámolható kiadást, illetve az ÉNGy-ben, illetve Gépkatalógusban (TK-kor aktuális) szereplő referenciaárat.

9 A kifizetési kérelemmel történő elszámolás módja 2. ÉNGy szerinti bontású számlarészletező. A 124/2011. (XII.21.) VM rendelet hatályba lépését (2011.12.22. napja) követően megindított közbeszerzések – meghosszabbítás csak kötelezettek számára. Ha a támogatási összeg több mint 3%-kal meghaladja az MVH által, a kifizetési kérelem jogosultságának vizsgálata alapján megállapított támogatási összeget – szankció (kivéve, ha nem felelős). KK módosítási kérelem kizárólag a benyújtási időszakban, a benyújtást követő 10 napon belül, elektronikus úton terjeszthető elő. A kérelmet nem lehet egészben vagy részben visszavonni az adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzésről való hivatalos tudomásszerzést követően. Postai úton csak a HP. Egyéb elszámolható kiadások - Vhr. 31. §; 12%; beruházási kiadásokkal

10 A kifizetési kérelem benyújtása A kifizetési kérelem benyújtásának módjai: Saját ügyfélkapuval rendelkező természetes személy. Saját ügyfélkapuval nem rendelkező szervezet ügyfél, aki más természetes személy útján nyújtja be a kérelmét - G946 Meghatalmazás rögzítés. A kifizetési kérelem formanyomtatványait a rendelkezésre bocsátott elektronikus felületen kell kitölteni, a csatolandó dokumentumokat elektronikusan, szkennelés útján előállított formában (pl. pdf, jpg, doc) kell csatolni. Segédlet elektronikus felület használatához; Önellenőrzési lista

11 Kérelmek feldolgozása, ügyintézés Kifizetési kérelem feldolgozása: támogatási döntésben foglaltak, valamint a kifizetési kérelemben feltüntetett illetve ténylegesen megvalósított tételek dokumentum alapú, valamint a helyszínen történő összehasonlítása, figyelemmel a jogszabályokban előírtakra Teljes körű adminisztratív ellenőrzés Egyszeri hiánypótlási lehetőség (azonos tárgyra vonatkozóan) Helyszíni ellenőrzés/szemle A kifizetési kérelmet annak beérkezéstől számított 3 hónapon belül bírálja el az MVH és a döntésről határozatban értesíti az ügyfelet. HP 2 hónapon belül. Az ügyintézési határidő indokolt esetben maximum 3 hónappal meghosszabbítható. Kifizetés a döntéstől számított 30 napon belül.

12 Kifizetés alapja, számla 1. Elszámolható: Max. a támogatási döntéssel jóváhagyott összeg, a támogatási cél, művelet végrehajtása érdekében az ügyfélnél felmerült kiadások, melyet teljesített gazdasági eseményről az ügyfél nevére kiállított, pénzügyileg rendezett kiadásigazoló bizonylat igazol. Projekt megkezdése (befogadó végzés) utáni gazdasági eseményről kiállított bizonylat kivéve a támogatási kérelem összeállítása érdekében felmerült kiadásokra, melyek esetében a támogatási kérelem benyújtása előtti 12 hónapon belül kiállított bizonylat kerülhet elszámolásra. (31§ (5)) Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez számolható el. Számviteli bizonylat Az elszámolás alapja számla. Meg kell felelni a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek illetve az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény által előírt formai és tartalmi előírásainak.

13 Kifizetés alapja, számla 2. Igazoltan kiegyenlített, fontos a kifizetés igazolható voltának ellenőrzése (banki kivonat, banki igazolás, szállítói igazolás, készpénz, kp. NAV bejelentő) csak készpénz és banki átutalás (kompenzáció nem lehet). Jóváhagyott projekthez kapcsolódó, kedvezményezett nevére, címére kiállított (székhely, telephely). Fizikai teljesítés igazoltan megtörtént (előlegszámla önmagában nem, csak a kapcsolódó vég/részszámlával együtt). Más programhoz nem került benyújtásra, eredeti bizonylat. Kötelező rájegyzések: „támogatás elszámolására benyújtása került” felirat a támogatási határozat vonalkódja a tétel SZJ-, TESZOR-, VTSZ száma, KN kódja – csak a számlaösszesítőn

14 Monitoring adatszolgáltatás 1. Módosult az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet - 2/2013. (II.1) VM rendelet. Az ügyfél köteles a támogatási határozat jogerőre emelkedését vagy a szerződés megkötését követő év február 13. és március 12. közötti időszakában a kiindulási állapotot tükröző általános gazdálkodási bázisadatokra, illetve a művelet megvalósításának végére a támogatással elérni kívánt eredmények adataira vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíteni.

15 Monitoring adatszolgáltatás 2. 41/2013. (II.12.) számú MVH Közlemény Hasznos tudnivalók: - elektronikus monitoring szolgáltatás - KR dokumentumos meghatalmazás (ha nincs érvényes) - magánszemély lehet meghatalmazott, ügyfélkapuval és MVH regisztrációs számmal - meghatalmazást 5 nappal az adatszolgáltatás előtt postai úton beküldeni az MVH megyei kirendeltségére

16 KÖSZÖNÖNJÜK MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! ‘Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesület Iroda: 2870 Kisbér, Kossuth L. u. 14. / Pf.: 68. Telefon: 34/352-387 E-mail: bkkve.leader@gmail.combkkve.leader@gmail.com Honlap: www.bakonyalja-kisalfold-kapuja.huwww.bakonyalja-kisalfold-kapuja.hu


Letölteni ppt "Az ÚMVP III-IV. tengelyének pályázataira vonatkozó kifizetési kérelmek benyújtása ‘Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesület 2013.02.13."

Hasonló előadás


Google Hirdetések