Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gondolatok a hulladékgazdálkodás területéről Budapest, 2010. március.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gondolatok a hulladékgazdálkodás területéről Budapest, 2010. március."— Előadás másolata:

1 Gondolatok a hulladékgazdálkodás területéről Budapest, 2010. március

2 Green FRAME Bt. Tartalom   Alapfogalmak és definíciók a hulladékgazdálkodás területéről   A hulladékok környezeti hatásai   A környezeti hatások csökkentésének módozatai   Jogszabályi háttér   Tervezés, engedélyeztetés, hatásvizsgálat   Üzemeltetés hatásai

3 Green FRAME Bt. Alapfogalmak   A hulladék meghatározása   A hulladék fajtái, összetétele   Veszélyes / nem veszélyes hulladékok   Hulladékgazdálkodás tervezése (EHT, HHT)   Hulladékkezelés   gyűjtés, begyűjtés, szállítás, előkezelés, újrahasználatra előkészítés, anyagában hasznosítás, egyéb hasznosítás, ártalmatlanítás

4 Green FRAME Bt. Hulladék - nem hulladék???

5 Green FRAME Bt. Mit nevezünk hulladéknak?   A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény értelmében   „hulladék bármely a törvény 1. melléklete szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles”   A hulladék kifejezés egy gyűjtőfogalom, amely gyakorlati célokat szolgál (nem tudományos definíció)   Melléktermék   az az anyag, amelyet soros anyaghasználat jelleggel közvetlenül felhasználnak vagy értékesítenek   Másodnyersanyag   az a hulladék, amely a felhasználás helyére abban a formában kerül, ahogyan azt hasznosítják.

6 Green FRAME Bt. A hulladékok csoportosítása (1/2)   Eredet szerint   települési   termelési (technológiai -, amortizációs eredetű)   Halmazállapot alapján   szilárd, folyékony, iszapszerű, pasztaszerű   Környezeti hatás szerint   nem veszélyes   veszélyes (önmaga, bomlásterméke, közvetve vagy közvetlenül, azonnal vagy késleltetetten – pl. mérgező, fertőző, tűz- és robbanásveszélyes, mutagén, korrozív, radioaktív)

7 Green FRAME Bt. A hulladékok csoportosítása (2/2)  Összetétel szerint

8 Green FRAME Bt. Hulladékgazdálkodás   Hulladékgazdálkodás meghatározása   Hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást.   126/2003. (VIII.15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről.

9 Green FRAME Bt. Hulladékhierarchia EU keretirányelv  Megelőzés  Újrahasználatra való előkészítés  Újrafeldolgozás  Egyéb hasznosítás pl. energetikai hasznosítás  Ártalmatlanítás

10 Green FRAME Bt. Hulladékkezelés (1/2)   Gyűjtés   a hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történő elszállítás érdekében;   Begyűjtés   a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosa vagy a begyűjtő telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen és a további kezelés érdekében történő összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén;   Szállítás   a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a fuvarozást is;   Előkezelés   a hulladék begyűjtését, tárolását, hasznosítását, illetőleg ártalmatlanítását elősegítő, azok biztonságát növelő, a környezetterhelést csökkentő tevékenység, amely a hulladék fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságainak megváltoztatásával jár;

11 Green FRAME Bt. Hulladékkezelés (2/2)   Hasznosítás   a hulladéknak vagy valamely összetevőjének a termelésben vagy a szolgáltatásban – a 4. számú mellékletben felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával – történő felhasználása;   Ártalmatlanítás   a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása – a környezet elemeitől történő elszigeteléssel vagy anyagi minőségének megváltoztatásával –, a 3. számú mellékletben felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával;

12 Green FRAME Bt. Tartalom   Alapfogalmak és definíciók a hulladékgazdálkodás területéről   A hulladékok környezeti hatásai   A környezeti hatások csökkentésének módozatai   Jogszabályi háttér   Tervezés, engedélyeztetés, hatásvizsgálat   Üzemeltetés hatásai

13 Green FRAME Bt. A hulladékok környezeti hatásai (1/2)  Hulladék műszaki vagy gazdasági okok miatt ill. emberi mulasztásból eredően a környezetbe ill. védett természeti területre kerül és ott szennyeződést okoz  Rendezetlen elhelyezés (pl. hagyományos szeméttelep)  Helytelenül megválasztott hulladékkezelés  Helytelen fogyasztói magatartás  A környezetkárosító hatások jelentkezési formái:  Környezeti elem (víz, talaj, levegő) szennyezését okozzák ezáltal nagy népességet érintenek, a káros hatás időben elhúzódó  A növényi, állati szervezetekbe beépülnek és a táplálékláncon keresztül végső soron az embereket károsítják.

14 Green FRAME Bt. A hulladékok környezeti hatásai (2/2)  A talaj, talajvíz és felszíni vizek szennyeződése  A levegő szennyeződése,  Fertőzés veszély  Rovarok, rágcsálók elterjedése  Esztétikai jelentősége

15 Green FRAME Bt. Tartalom   Alapfogalmak és definíciók a hulladékgazdálkodás területéről   A hulladékok környezeti hatásai   A környezeti hatások csökkentésének módozatai   Jogszabályi háttér   Tervezés, engedélyeztetés, hatásvizsgálat   Üzemeltetés hatásai

16 Green FRAME Bt. A környezeti hatások csökkentése  A hulladék képződősének megelőzése  A hulladék mennyiségének, veszélyességének a csökkentése  Újrahasználatra való előkészítése  Újrafeldolgozása  Hasznosítása pl. energetikai hasznosítás  Környezetkímélő ártalmatlanítása

17 Green FRAME Bt. Tartalom   Alapfogalmak és definíciók a hulladékgazdálkodás területéről   A hulladékok környezeti hatásai   A környezeti hatások csökkentésének módozatai   Jogszabályi háttér   Tervezés, engedélyeztetés, hatásvizsgálat   Üzemeltetés hatásai

18 Green FRAME Bt. Kapcsolódó jogszabályok   2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról   16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről   98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről   213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről   45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól   164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről   EU keretirányelv

19 Green FRAME Bt. 2000. évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról   4. § A hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében a következő alapelveket kell érvényesíteni:   a megelőzés   az elővigyázatosság elve   a gyártói felelősség elve   a megosztott felelősség elve   az elvárható felelős gondosság elve   az elérhető legjobb eljárás elve   a szennyező fizet elv   a közelség elve   az önellátás elve   a fokozatosság elve   a példamutatás elve   a költséghatékonyság elve

20 Green FRAME Bt. 16/2001. KöM rend. a hulladékok jegyzékéről   17 ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (Beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)   17 01 beton, tégla, cserép és kerámia   17 02 fa, üveg, műanyag   17 03 bitumen keverékek, szénkátrány és kátránytermékek   17 04 fémek (beleértve azok ötvözeteit is)   17 05 föld   17 06 szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyagok   17 08 gipsz-alapú építőanyagok   17 09 egyéb építkezési és bontási hulladékok   20 TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK (Beleértve Az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat is)   20 01 elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók   20 02 kerti és parkokból származó hulladékok   20 03 egyéb települési hulladék

21 Green FRAME Bt. 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet   a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről   ismeretlen hulladék veszélyesnek tekintendő a hovatartozás meghatározásáig   a veszélyes hulladékok gyűjtése   Tilos a hulladékok keverése!   üzemi gyűjtőhely kialakítása   veszélyes hulladékok szállítása, „SZ” jegyek   Veszélyes hulladékok hasznosítása, ártalmatlanítása

22 Green FRAME Bt. 45/2004. BM–KvVM együttes rendelet  az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed:  az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. §-ának 8. pontjában meghatározott és az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet hatálya alá tartozó építmények építése és bontása során keletkező hulladékra,  az építési és bontási hulladék kezelésére, a keletkezett hulladék mennyiségének tervezésére és elszámolására.

23 Green FRAME Bt. Zöld Kommandó  2010 célkeresztben az engedélynélküli építési és bontási hulladékok lerakása  2004-ben indult útjára a Zöld Kommandó  Zéró tolerancia a zöldbűnözéssel szemben  2009-en az autóbontók ellen lépett fel a zöldhatóság  2010-építési-bontási hulladékok lerakása  Engedélynélküli lerakások felderítése  Az építési-bontási hulladékot szállító cégek vizsgálata  A vizsgálat fontos szerepet szán a szemlélet és a tudatformálás területén  Az akció sorozatba bekapcsolódnak az érintett társhatóságok, polgári védelem, civil szervezet, nemzeti parkok, zöldszervezet, stb.

24 Green FRAME Bt. 2009 ÖKOINDUSTRIA 1/2 Nemzetközi Építési-bontási Hulladék konferencia Évente kb. 10 millió tonna építési és bontási hulladék keletkezik kb. 70 %-a kitermelt föld kb. 30 % egyéb építési és bontási hulladék Szakértői becslések szerint az építési-bontási hulladék 30-35 %-a kerül hasznosításra (a kitermelt földön kívül) 2020ig duplájára kell emelni ezt az arányt!! 2020ig duplájára kell emelni ezt az arányt!!

25 Green FRAME Bt. 2009 ÖKOINDUSTRIA 2/2 Nemzetközi Építési-bontási Hulladék konferencia Problémák:  45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet  Korszerű feldolgozói háttér rendelkezésre áll  Szabályozási és végrehajtási hiányosságok a rendszerben  Lerakókra viszik az alacsony lerakási díj miatt  A Beruházók idegenkednek a bontási hulladékokból előállított termékek felhasználásától  Másodnyersanyagok minősítése (állandóminőség és gyártási feltétel biztosítása)  Folyamatos fejlesztés – új típusú építőanyagok megjelenése a hasznosítást is befolyásolja

26 Green FRAME Bt. Tartalom   Alapfogalmak és definíciók a hulladékgazdálkodás területéről   A hulladékok környezeti hatásai   A környezeti hatások csökkentésének módozatai   Jogszabályi háttér   Tervezés, engedélyeztetés, hatásvizsgálat   Üzemeltetés hatásai

27 Green FRAME Bt. Tervezés, engedélyeztetés, hatásvizsgálat  314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról   Alap ( jelenlegi) állapot bemutatása   az építés alatti állapot bemutatása   az üzemi hatása a környezetre   felhagyás hatása a környezetre   havária helyzet elemzése

28 Green FRAME Bt. Hatásvizsgálat  1. sz. m.: Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek   36 országos közforgalmú vasútvonal   37 gyorsforgalmi út (autópálya, autó út)  2. sz. m.: Egységes környezeti használati engedélyhez kötött tevékenységek  3. sz. m.: A felügyelőség döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek   87 I. rendű főút (ha nem tartozik az 1. sz. mellékletbe)  4. sz. m.: Előzetes vizsgálati dokumentáció tartalma  5. sz. m.: A KHT szükségességének szempontjai  6. sz. m.: A KHT tartalmi követelményei

29 Green FRAME Bt. Tartalom   Alapfogalmak és definíciók a hulladékgazdálkodás területéről   A hulladékok környezeti hatásai   A környezeti hatások csökkentésének módozatai   Jogszabályi háttér   Tervezés, engedélyeztetés, hatásvizsgálat   Üzemeltetés hatásai

30 Green FRAME Bt. Üzemeltetés hatásai  Utak, mellett elhelyezett illegális hulladékok ill. gyűjtőkben elhelyezett hulladékok ártalmatlanításáról gondoskodás  Útkarbantartási hulladékok  Benzinkutak, gyorséttermek hulladékai  Téli jegesedés megszüntetése során keletkező hulladékok (sózás, homok)  Út melletti zöldfelület (fák, bokrok, pázsit) gondozásából származó hulladékok  Havária helyzetek

31 Green FRAME Bt. Építés és bontás

32 Green FRAME Bt. Építés és bontás

33 Green FRAME Bt. Építési / bontási hulladék hasznosítása

34 Green FRAME Bt. Hulladékgyűjtő sziget ill. udvar

35 Green FRAME Bt. Lakossági szelektív gyűjtés  Mennyiség: a települési szilárd hulladék mindössze 15%-a* *Forrás: Rakics Róbert - KvVM, www.humusz.hu/hirek/1258 - 2006.04.16.

36 Green FRAME Bt. Hulladék termikus hasznosítása

37 Green FRAME Bt. Vácrátót (.A.S.A. Magyarország Kft.) Automata hulladékátrakó állomás

38 Green FRAME Bt. Gyál (M0, M5, vasútvonal közvetlen közelségében) Regionális hulladékkezelő

39 Green FRAME Bt. Hulladéklerakás

40 Kérdések & válaszok Köszönöm a figyelmet! Brenkusné Balogh Anikó Okleveles vegyész, Környezetvédelmi szakmérnök Greenframe Bt.


Letölteni ppt "Gondolatok a hulladékgazdálkodás területéről Budapest, 2010. március."

Hasonló előadás


Google Hirdetések