Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÚJ, FÖLDTANI KÉRDÉSEKET IS ÉRINTŐ JOGSZABÁLYOK Dr. HÁMOR TAMÁS Magyar Bányászati és Földtani Hivatal MBFH, ELGI, GKKI előadóülés Budapest, 2009. november.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÚJ, FÖLDTANI KÉRDÉSEKET IS ÉRINTŐ JOGSZABÁLYOK Dr. HÁMOR TAMÁS Magyar Bányászati és Földtani Hivatal MBFH, ELGI, GKKI előadóülés Budapest, 2009. november."— Előadás másolata:

1 ÚJ, FÖLDTANI KÉRDÉSEKET IS ÉRINTŐ JOGSZABÁLYOK Dr. HÁMOR TAMÁS Magyar Bányászati és Földtani Hivatal MBFH, ELGI, GKKI előadóülés Budapest, 2009. november 16.

2 5-5,5 md éves „élhető” égitest, 6,5 md-os emberi társadalommal Mi a földtani hatóság szerepe?

3

4

5 Mapping Earth’s interior by seismic waves to the very core PENETRATION INTO GEOSPHERE I © Max Planck Institut

6 Kola SG3 borehole: 12 262 m depth in 1985 Oil and gas fields (BCGA), and enhanced geothermal systems: at 3-6 km depth PENETRATION INTO GEOSPHERE II © Universitat Bonn © ProbawayWordpress

7 Bingham open pit: 1.2 km deep, 2.5 km wide East Rand mine: 3.6 km deep PENETRATION INTO GEOSPHERE III © Iran Geoscience Center © Flickr

8 CO 2 sequestration, strategic gas storage radwaste disposal © DoE PENETRATION INTO GEOSPHERE IV

9 underground coal gasification (UCG) (UCG) © UCG Partnerships PENETRATION INTO GEOSPHERE V

10 civil applications: tunnels (54 km longest in Japan), subways, parking lots, underground archives, laboratories, accelerators military use (test sites, command centers) © Greenpeace PENETRATION INTO GEOSPHERE VI

11 Climate change, environmental aspects Geohazards (population growth+urbanization+ infrastructures+climate change+forestry) © USGS MORE „NEW” DRIVERS I

12 Minerals boom + Energy crises © USGS MORE „NEW” DRIVERS II K. HALADA, Japan National Institute for Materials Science

13

14

15

16

17 The Treaties Mining safety, workers health Exploration licensing, minerals trading, stocks, development Constructions Environmental protection International agreements Nature conservation Machinery Chemicals (REACH) Judgements of European Court M I N I N G Industrial risk INSPIRE A BÁNYÁSZAT SZABÁLYOZÁSA A KÖZÖSSÉGI JOGBAN IPPC Climate change Energy

18 A RÁNK IS VONATKOZÓ EURÓPAI KÉRDÉSEK fejlődik-e az energiapolitika lesz-e ásványgazdálkodási szabályozás lesz-e természeti erőforrás szabályozás lesz-e területfejlesztés szabályozás kifejlődik-e a mennyiségi vízgazdálkodási szabályozás elfogadnak-e több félkész irányelvet (árvíz, talaj, természeti katasztrófa, stb.) korrigálják-e a NATURA 2000-t

19 NATURA 2000 NATURA 2000

20 ALKOTMÁNY 10. § (1) A magyar állam tulajdona nemzeti vagyon. (2) Az állam kizárólagos tulajdonának, valamint kizárólagos gazdasági tevékenységének körét törvény határozza meg. 70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. (2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem, … valamint az épített és a természetes környezet védelmével valósítja meg. 70/G. § (1) A Magyar Köztársaság tiszteletben tartja és támogatja a tudományos és művészeti élet szabadságát, a tanszabadságot és a tanítás szabadságát. (2) Tudományos igazságok kérdésében dönteni, kutatások tudományos értékét megállapítani kizárólag a tudomány művelői jogosultak. POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV 96. § A föld tulajdonjoga a föld méhének kincseire és a természeti erőforrásokra nem terjed ki. 172. § Ha törvény eltérően nem rendelkezik, kizárólag az állam tulajdonában vannak: a) a föld méhének kincsei b) a felszín alatti vizek, a felszín alatti vizek természetes víztartó képződményei, a folyóvizek és természetes tavak, valamint medre

21 HATÓSÁGI FELADATOK - BÁNYATÖRVÉNY 1. § törvény hatálya alá tartozik: a) ásványi nyersanyagok bányászata b) kitermelés szüneteltetése és tájrendezés c) meddőhányók létesítése, hasznosítása és megszüntetése; d) megszűnt föld alatti bányák nyitvamaradó térségeinek fenntartása… e) más törvény hatálya alá nem tartozó, nem bányászati célt szolgáló, bányászati módszerekkel végzett föld alatti tevékenységek g) szénhidrogének tárolására alkalmas földtani szerkezetek kiképezése és tárolásra történő hasznosítása h) a geotermikus energia hasznosítása, valamint a felszín alatti víz termelésével együtt nem járó kutatása és kinyerése i) az állam más törvény hatálya alá nem tartozó földtani feladatai j) a bányászati tevékenység során keletkező hulladék kezelése

22 HATÓSÁGI FELADATOK - BÁNYATÖRVÉNY 43. § (1) A bányászattal kapcsolatos közigazgatási feladatokat a bányafelügyelet látja el. (3) A bányafelügyelet a hatósági felügyelete keretében - az e törvényben és a külön jogszabályokban meghatározott - műszaki-biztonsági, munkavédelmi, építésügyi hatósági, építésfelügyeleti, ásványvagyon-gazdálkodási, piacfelügyeleti és földtani hatásköröket gyakorol. … (4) A bányafelügyelet és az állami földtani feladatokat ellátó szerv központi szervének döntéseit felügyeleti jogkörben megváltoztatni vagy megsemmisíteni nem lehet. 44. § (1) A bányafelügyelet hatáskörébe tartozik - figyelemmel a 43. § (3) bekezdésében foglaltakra -: p) földtani közeg és az ásványi nyersanyagok megkutatottsági szintjének növeléséhez és az adatok nyilvántartásához fűződő állami érdek érvényesítése q) földtani közeg által okozott veszélyek és káros folyamatok elleni védelem szempontjainak érvényesítése r) földtani közeg hasznosítási lehetőségeinek számbavétele, értékelése és a hasznosítás földtani feltételeinek meghatározása

23 FÖLDTAN A HAZAI JOGANYAGBAN Kb. 300 jogszabály hivatkozik a földtanra Kb. 220 MBFH hatáskör, amelynek kb. fele földtani szempontot is tartalmaz (szakhatósági majd 100%-a) Főbb területek: Bányászat Területrendezés, területfejlesztés, építésügy Környezetvédelem Vízgazdálkodás Energetika Nukleáris ügyek Természetvédelem Katasztrófavédelem

24 Kb. 15 000 határozat, kb. 170 II. fok, kb. 80 per

25 A FÖLDTANI HATÁSKÖR, A BEVONÁS FELTÉTELE ÉS A SZAKKÉRDÉS: meglehetősen heterogén HATÁSKÖR: „Földtan és bányászat” „Ásványi nyersanyag védelem és földtani közeg védelme kérdésében.” „Földtani, bányászati és műszaki biztonsági követelményeknek való megfelelés kérdésében.” „Földtani közeg, ásványi nyersanyag védelmi, illetve földtan és bányászat.” „Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia nyilvántartott előfordulásai, ásványvagyon-gazdálkodási övezetek védelmének biztosíthatóságával, valamint a bányászati jog, gázipari nyomvonalas létesítmény érintettségével, felszínmozgás fennállásával kapcsolatos szakkérdésben.” „Az adott építmény létesítésének és tevékenység végzésének a földtani környezetre való hatásának vizsgálata az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme szempontjából.”

26 A FÖLDTANI HATÁSKÖR, A BEVONÁS FELTÉTELE ÉS A SZAKKÉRDÉS: meglehetősen heterogén BEVONÁS FELTÉTELE: „Minden esetben.” „Érintettség esetén.” „Ha az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el.” „Nyilvántartott ásványi nyersanyag lelőhely, bányatelek érintettsége, ásványi nyersanyag kitermelése és annak használata, értékesítése, hasznosítása esetén.” „Ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme hatáskörükbe tartozik, azt érinti vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat- és hatáskörébe utalja, és a vizsgálat (engedély megszerzése) nem bányászati tevékenységre vonatkozik.”

27 2003. ÉVI XXVI. TÖRVÉNY AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERVRŐL ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelyben az állam kizárólagos tulajdonát képező, kutatással lehatárolt, de bányatelekkel le nem fedett, nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon (szénhidrogének, fémek, lignit és barnakőszén, ásványbányászati és építőipari nyersanyagok) területek találhatók, földtani veszélyforrás területe: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe a lejtős tömegmozgásokkal, egyéb kedvezőtlen mérnökgeológiai adottságokkal és építésföldtani kockázatokkal jellemezhető, valamint a magas természetes háttérsugárzással, az emberi tevékenység hatására jelentkező vagy felerősödő kedvezőtlen földtani folyamatokkal és a vízjárással összefüggő földtani veszélyek által érintett területek tartoznak, 12. § (1) Országos övezetek: g) kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület, i) ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület, (2) Kiemelt térségi és megyei övezetek: g) térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület, j) rendszeresen belvízjárta terület, l) földtani veszélyforrás területe, m) vízeróziónak kitett terület, n) széleróziónak kitett terület, 16/A. § Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetét a településrendezés eszközeiben tényleges kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni, és az építési övezetre vagy övezetre szabályokat megállapítani. 25. § Földtani veszélyforrás területének övezetébe tartozó település veszélyeztetett területein a település településszerkezeti tervében beépítésre szánt terület csak kivételesen, geológiai szakvélemény alapján jelölhető ki.

28

29 2000. évi CXII. Törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének… és Szabályzat …. földtani veszélyforrás terület: a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervében lehatárolt övezet, amelybe a geomorfológiai adottságaik és földtani felépítésük folytán a lejtős tömegmozgások és egyéb kedvezőtlen mérnökgeológiai adottságok által érintett területek tartoznak; (3) A kiemelt térségi övezetek M=1:100 000 méretarányú tervlapjait i) a 4/9. számú melléklet a földtani veszélyforrás terület övezetét (P-1), 14. § (1) Bányatelek csak az ország más területén föl nem lelhető ásványi nyersanyag, illetve a helyi, tájba illő építkezés nyersanyagai lelőhelyének területén állapítható meg. E területeket a településrendezési tervekben az állami földtani feladatokat ellátó szerv szakmai állásfoglalása alapján kell lehatárolni. (2) Az országos jelentőségű védett természeti területeken új külszíni művelésű bányatelek nem állapítható meg, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető. 28/B. § (1) Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (A-1) területét - az állami földtani feladatokat ellátó szerv állásfoglalása alapján - a településrendezési tervekben kell a tényleges kiterjedésnek megfelelően lehatárolni, és e törvény előírásait a településrendezési tervekben lehatárolt területen kell érvényesíteni. (2) Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete tekintetében az OTrT által meghatározott ásványi nyersanyag gazdálkodási terület országos övezetre vonatkozó övezeti előírások érvényesek. b) a bányászattal érintett területen az újrahasznosítás célját, módozatait és szabályait a bányatelek területére készített, az állami földtani feladatokat ellátó szerv által jóváhagyott tájrendezési előterv, vagy tájrendezési terv alapján a településrendezési eszközökben kell meghatározni. 32. § (1) A földtani veszélyforrás terület övezete területét - az állami földtani feladatokat ellátó szerv állásfoglalása alapján - a településrendezési tervekben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni, és e törvény előírásait a településrend. tervekben lehatárolt területen kell érvényesíteni. (2) A földtani veszélyforrás terület övezet (P-1) tekintetében az OTrT által meghatározott földtani veszélyforrás területe kiemelt térségi és megyei övezetre vonatkozó előírások mellett a következő előírások alkalmazandók: a)az övezetbe besorolt területeken a beépítés feltételeit a településrendezési tervekben és a helyi építési szabályzatban kell meghatározni

30

31 TERÜLETRENDEZÉS, ÉPÍTÉSÜGY

32

33

34 ÚJ FÖLDTANI HATÓSÁGI FELADATOK – FOLYAMATBAN LÉVŐ JOGALKOTÁS  geotermikus energia – bányatörvény és végrehajtási rendelet(ek)  földtani szakértői engedélyek – KHEM rendelet  bányászati hulladék – GKM rendelet módosítása  ipari szén-dioxid elhelyezés – bányatörvény és végrehajtási rendeletek  EU felé történő jelentések – KHEM rendelet  INSPIRE - ???? (ld. 1176/2009. (X. 26.) Korm. Határozat)  ásványvagyon-gazdálkodás Korm. Rendelet  sajátos bányászati építmények GKM. R. módosítás  más tárcák által előkészítettek

35 tamas.hamor@mbfh.hu


Letölteni ppt "ÚJ, FÖLDTANI KÉRDÉSEKET IS ÉRINTŐ JOGSZABÁLYOK Dr. HÁMOR TAMÁS Magyar Bányászati és Földtani Hivatal MBFH, ELGI, GKKI előadóülés Budapest, 2009. november."

Hasonló előadás


Google Hirdetések