Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanárképzés - akkreditáció Bazsa György a MAB elnöke MRK TKB Eger, 2008. április 26.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanárképzés - akkreditáció Bazsa György a MAB elnöke MRK TKB Eger, 2008. április 26."— Előadás másolata:

1 Tanárképzés - akkreditáció Bazsa György a MAB elnöke MRK TKB Eger, 2008. április 26.

2 I. A TANÁRKÉPZÉS ÚJ RENDSZERE II. A REFORM SZEREPLŐI és feladataik III. A SZAKLÉTESÍTÉSEK (KKK) KÉRDÉSKÖRE IV. A SZAKINDÍTÁSOK KÉRDÉSKÖRE aktuális helyzetkép V.

3 I. A TANÁRKÉPZÉS ÚJ RENDSZERE  kettős „kényszer” jelentkezett: A Bologna-rendszer bevezetése közoktatásunk eredményei (PISA)  alapelvek: egységes tanárképzés, egy tanári mesterszak, két szakképzettség  alapképzés – mesterképzés funkciója közismereti első és második tanári szakképzettség szakmai, művészeti tanárképzés  képzési változatok: nappali, kiegészítő, ráképzés A köztudat még nem ismeri és nem érti eléggé.

4 A nagy áttörést tehát a Bologna-rendszer hozza Hunyady György (2005) „ Az ideális persze kétségkívül az lett volna, hogy lett volna egy átfogó koncepció, amit aztán valamennyi képzési területen végig tudunk vezetni.” „Teljesen egyetértek tehát azzal, hogy valóban egy új pedagogikumra van szükség. Ugyanakkor ezeknek a alapvető reformoknak a megvalósulásához látni kellene, hogy mik lesznek azok a formai keretek, amikben ez megvalósulhat. Az erről szóló vitáknak konszenzusra kellene jutniuk, de ha ez nem sikerül, akkor is jogszabályt kellene alkotni, és akkor lenne mire felkészülnünk.” Lőn jogszabály, s elkezdődött a felkészülés.

5 A közismereti tanári képzési szerkezethez 1  Alapképzés: 6 szemeszter (180 kredit): 1. szakterület 110 kredit (van záróvizsga) 2. szakterület 50 kredit (nincs záróvizsga) PP 10 kredit szabadon10 kredit A tanárképes alaplapszakok néhány problémája: a fiatal nem tanári szakra jelentkezik, hanem „semleges” alapszakra (a képzési ági jelentkezés gondolata „elvetélt”) a két szakterület közötti >100% kredit-különbség a mesterképzésben nem kompenzálható záróvizsga csak az egyik szakképzettségből van

6 A képzési szerkezethez 2  Mesterképzés: 4 + 1 szemeszter (150 kredit): 1. szakterület30 kredit minimum 2. szakterület50 kredit maximum PP 40 kredit egységesen külső szakmai gyak.30 kredit egységesen A tanári mesterszak néhány problémája: A 11. félév új és nagy lehetőség, de nem egy- szerű feladat sem a hallgatónak, sem a FOI-nek, sem a külső gyakorlóhelynek (a mentoroknak). Hogy alakulnak a tanári M szak keretszámai? Milyen lesz az intézményenkénti felvételi vizsga, a pontrendszer, a többszörös (át)jelentkezés algoritmusa, a felvételei döntési mechanizmus?

7 Összességében A paradigmaváltásra a tanárképzésben szükség van. Az új, kompetencia alapú képzési szemléletet a teljes képzésben érvényesíteni kel(lenne). A „kétszakos” tanárképzés a kétciklusú képzésben nem kiegyensúlyozott. A képzés szerkezete a hallgatónál eklektikus lesz, nem kompakt az A+M tanári stúdium: ezért kérte a MAB a zárószigorlatokat. Az „alig másfélszakos” alapképzési oklevél munka- erőpiaci értéke nem látszik, jóllehet 2/3-uk nem kap állami támogatást a tanári mesterszakra.

8 II. A REFORM SZEREPLŐI és feladataik Kormány, OKM: elvi döntés, szakrendszer, rendeletek Nemzeti Bologna Bizottság (NBB) Tanárképzési Albizottsága: koncepció MRK Tanárképzési b. és szakmai albizottságai: képzési és kimeneti követelmények (kkk) MAB: minőség (feltételek, értékelés) Felsőoktatási intézmények: szakindítási beadványok és megvalósításuk Sokoldalú, olykor döcögő, de eredményes kooperáció volt/van, felfogásbeli és érdekellentétekkel - sok helyen, így a MAB-ban is.

9 Mi itt a MAB filozófiája és funkciója? A minőség az intézményekben dől el, nem a MAB-ban. A MAB nem egyszerűen könyveli a magyar felsőokta- tás minőségét, hanem a jó gazda szerepét vállalja: „gazdálkodik” [lásd: book keeping vs. management]. Más szavakkal: a MAB nem „centizget”, hanem mér és értékel (van igény a centiméter pontos ismeretére) A felsőoktatás, a tanárképzés minőségének ügyét az intézményi (egzisztenciális) érdekek fölé helyezi. „A mesterképzési szak illeszkedjék a mesterképzések Európában kialakult rendszeréhez, nemzetközileg legyen versenyképes. Ugyanakkor őrizze meg a magyar egyetemi képzés értékeit.” (2005).

10 III. A SZAKLÉTESÍTÉSEK (KKK) KÉRDÉSKÖRE  Tartalmi kérdések: a kkk a paradigmaváltás kezdő „letéteményese”; a hangsúlyt a bemenet felől a folyamat és a kimenet felé tolja el (11. félév); a tanári mesterség és a diszciplináris tudás egységét és arányát reprezentálja – úgy, ahogy; nagyon hosszú (10-18,19 éves) nevelési/oktatási szakaszra képzünk – tanári mesterségben és szaképzettségben (diszciplináris tudásban) is; elit gimnáziumban és kisközségi iskolában is alkalmazható kompetenciák kelle(né)nek. Mindez sok nehézséget és ellentmondást hordoz.

11 Képzési és kimeneti követelmények (kkk) ­A tanári mesterszak kkk-ja tagoltan készül(t): ~ 2006-ban megjelent a „koncepció” és a 40 kreditnyi PP tárgyakat lefedő hosszú rész. ~ Az MRK pedagógusképzési bizottsága 9 hónap alatt kidolgozta 83 szakterületen „a tantárgypedagógiát, a szakmódszertant is magába foglaló szakterületi ismeretek”-et. ­A MAB az 1.fordulóban zömét nem támogatta, érdemi tartalmi korrekciót, átdolgozást kért. ­A 2. fordulóban – erős nyomás alatt – elfogadta. ­Az OKM 2007 nyarán honlapján megjelentette. ­azóta picit kiegészítettük (tegnap: természetismeret)

12  Szakszerkezeti kérdések:  képzési terület, képzési ág, szak, szakirány közismereti tárgyak körében első és második szakképzettség lesz, külön van szakmai, művészeti tanárképzés  képzési változatok: nappali, kiegészítő, ráképzés  ez így igen bonyolult lett – lásd OKM honlap: http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1862

13 Alap képzés- ben Mester képzés- ben Tanári M képzés- ben szakma i kredit szak- módsz- tan isk. gyak. kredit szaba don vál. kr. Gyakorlf élév Össz e-sen * A-ra épülő * szakma 1*110 4028732 portfolió 30 120+ 30 szakma 2*50 4028732 ped-pszi10 4030szd. 532 M-re épülő * nt szakma 30030+1018+10732 portfolió 20 min. 90 ped-pszi min. 4030szd. 532 Főiskola után * azonos szakon szakma* 120min. 60*47733,5 portfolió 20 min. 90 ped-pszi # M után # szakma 1*03004027732 portfólió 20 60 ped-pszi0 0 Egyetem után # Szakma01504028732 portfólió 10 60 ped-pszi0 10 3 Főiskola után # szakma*012060477 2 portfólió 20 60 ped-pszi0 10 Közismereti* Újabb közismereti # tanárképzés A tanárképzés „finomszerkezete”

14 Alap képzés- ben Mester képzés- ben Tanári M képzés- ben szakmai kredit szak- módsz -tan isk. gyak. kredit Szaba- don vál. kr. Gyakorlf élév Össze -sen * A-ra épülő szakma*min. 180 min. 30*50732,5 portfolió 30 90+30 ped-pszi 4030532 M-re épülő szakma 30030+1018+10732 portfolió 20 min. 90 ped-pszi min. 4030szd. 532 # A-ra épülő szakma*min. 180 min. 40*28732 portfolió 30 90+30 ped-pszi 4030szd. 532 M-re épülő vagy // Szakma 300min. 30*18732 portfólió 20 min. 60 ped-pszi min. 4030532 * Szakmai tanárképzés egy tanári szakképzettséggel # Művészeti tanárképzés egy tanári szakképzettséggel

15 A kredit // alapkredit M kredit // új kredit Össz kredit 1. szakképzettség11028138 2. szakképzettség502878 Kiegészítő képzések M-re30028328 egyetemi oklevélre12047167 főiskolai oklevélre15028178 Szakmai tanárképzés A-ra18050230 M-re30028328 Művészeti tanárképzés A-ra18028208 M-re30018318 A diszciplináris, azaz a szakképzettséget biztosító kreditszámok

16 IV. A SZAKINDÍTÁSOK KÉRDÉSKÖRE a MAB honlapon külön tanári szakindítási útmutató van 1 intézmény 1 „A” lap kell a ped-pszi-gyakorlatról és a 11. félévről – - ezt szakértők értékelik, = majd a tanárképzési bizottság 1 intézmény sok szakképzettségről szóló „B” lapot adhat be (diszciplináris ismeretek és kompetenciák) - ezt szakértők értékelik, = majd a képzési ági bizottságok, s végül a kollégiumok javaslatára a plénum határoz.

17 Szakindítási beadványok tanterv, tantárgyi programok, záróvizsga-terv, tárgyi, személyi, 11. félévi feltételek; a MAB kiegészítést kért: legyen 1-1 zárószigorlat – a rendezett, szintetizált tudás érdekében; ­elvileg nem sürgős: az első alapszakosok csak 2009-ben végeznek és akkor jönnek M szakra; ­mégis sürgős: a főiskolát végzettek gyors ráképzési lehetősége miatt? (Piacszerzés?); ­2010. szeptember 1-től „1 oktató 1 intézmény” feltétel itt-ott gondot okoz; ­az oktatói terhelés maximálása a „kis szakokon” nehéz helyzetet teremtett, rugalmasan kezeljük

18 Tartalmi kérdések: az egy tanári mesterszak egységének, szerepének, irányultságának értelmezése; az Ftv. oktató-kritériuma: PhD – ez a MAB megítélésében erős szempont (l. köv. ábra); a mesterszint feltételei a tanári és nem tanári szakok követelményeiben, ezek színvonalának viszonyában; közös képzés értelmezése a MAB-ban: szinergizmus legyen, ne csak additivitás; szakirány a tanárképzésben jelenleg nincs

19 JOURNAL OF LINGUISTIC SCIENCE (fejlődő tudomány) Tudományos folyóirat A MODERN NYELVTUD. ALAPJAI (letisztult tudomány) Egyetemi tankönyv NYELVTAN (stabil tudás, ált. műveltség) Gimnáziumi tankönyv Ftv Doktori képzés Ftv/MAB* OKTATÓ* PhD-val M-TANÁR nyelvtan szakk. A tudományt műveli* A tudományt oktatja A tudományt tanulta A tudást tanítja és nevel Tanári mesterség: tudomány + tudástranszfer + módszer TANÁRKÉPZÉS: A tudomány itt az elméleti és a gyakorlatban fontos ismeretek együttesét jelenti. A tudás itt a tudományra alapozott ismereteket, készségeket, kompetenciákat jelenti. Redukció, koncentráció módszertan: tankönyírók feladata Tanárképzés mesterfokozaton A tudományt olvassa

20 Falus Iván (2007): „Olvasva a különböző dokumentumokat, azt tapasz- talom, hogy a tanulási eredmények alapú meg- közelítés nemhogy ezeket a változásokat nem éri el, de még a különböző jogszabályokban sem érvé- nyesül következetesen, a szaklétesítési és szak- indítási dokumentumokban pedig végképp csak formálisan jelenik meg. A kompetenciákat, mint szükséges díszletet beírják a szakindítás elejére és a tantárgyleírások elejére is, azonban mindennek semmilyen hatása nincs a szakok tervezetének szemléletére. Abban még inkább kételkedem, hogy a szakok oktatására mindennek jelentős hatása lenne.” Ugyan mitől lenne – kérdezem én?

21 Intézményigennemvárössz ELTE356546 Szeged266335 Debrecen162220 Eger1412-26 Pécs8111534 Nyíregyháza616-22 Pannon Egyetem63312 Sopron/Szombathely513-18 Miskolc39214 Kodolányi J F (Szfvár)27-9 Tanári szakindítási beadványok MAB értékelése

22 Intézményigennemvárössz Corvinus12-3 Sapientia HF11-2 Bp. Gazdasági F1--1 Szt. Atanáz GkF, Nyh1--1 Pázmány P. KE--16 BME102-12 Károly G. RE-279 Szegedi HF--11 Kaposvár--11 Semmelweis--11 Tanári szakindítási beadványok MAB értékelése

23 Köszönöm a meghívást és a figyelmet!


Letölteni ppt "Tanárképzés - akkreditáció Bazsa György a MAB elnöke MRK TKB Eger, 2008. április 26."

Hasonló előadás


Google Hirdetések